Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 16.5.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 23.5.2011

 

Paikka

 

Jämin Lomahotelli

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

33 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

34 § JÄMIN KESKUSALUEEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

35 § AHON- JA PATONOKANTIEN SEKÄ TERVEYSASEMAN PARKKIPAIKAN LAAJENNUKSEN ASFALTOINTI TARJOUSTEN KÄSITTELY

36 § MARKKALAN PUISTOALUE

37 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   3/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 23.5.2011 klo 20.30-21.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämin Lomahotelli

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                     puheenjohtaja

Salminen Mikko

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Kotaoja Kristiina                               varajäsen

Virtanen Pentti                                   pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari

 

ASIAT

 

 

 §§ 32 – 38                                s. 34 - 43

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                Kristiina Kotaoja

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

32 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

33 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Salminen Mikko ja Sjöman Miia.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salminen Mikko ja Kristiina Kotaoja.

 

 

 

 

                                                                

34 §  JÄMIN KESKUSALUEEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

 

Tekn. ltk 10.5.2011   27 §

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

                                       MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

                                       MRL 167 § 1mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

                                       MRL 169 §1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

                                       MRL 169 § 2mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suorittaa Jämin keskusalueella ympäristökatselmuksen. Lautakunta päättää kokouksessaan katselmuksen ajankohdan.

 

Päätös:                            Ympäristökatselmus pidetään Jämin keskusalueella maanantaina 23.5.2011 klo 19.30 alkaen. Tekninen lautakunta kokoontuu Jämi Areenan piha-alueelle.

 

 

 

 

 

 

 

34 § JÄMIN KESKUSALUEEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

 

                                       Tekninen lautakunta suoritti 23.5.2011 Jämin keskusalueella ympäristökatselmuksen. Katselmuksesta ilmoitettiin etukäteen kiinteistöjen omistajille kirjeitse. Kiinteistökatselmuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota piha-alueiden siisteyteen, rakennusten julkisivujen kuntoon ja yleisten alueiden siisteyteen.

 

Päätösehdotus:                Katselmuksen, maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §:ien ja jätelain 19 §:n perusteella tekninen lautakunta päätti kehottaa seuraavia kiinteistön omistajia siistimään piha-alueitaan, rakennusten julkisivuja ja yleisiä alueitaan.

 

                                       Jämi- Säätiö:

·        Jämi- Areenan ympäristö tulee siivota.

·        Teknisen rakennuksen ja hiihtotunnelin väliseltä alueelta tulee koneet, laitteet, ajoneuvot, ja metalliromut siirtää pois muualle varastoitavaksi ja alue tulee siivota.

·        Teknisen rakennuksen piha-alueella olevat lumitykit (2 kpl) on siirrettävä muualle varastoitaviksi.

·        Elämyskodan ympäristö tulee siivota.

·        Asuntovaunualue tulee siivota.

·        Asuntovaunualueelle luvattomasti sijoitettu tynnyrisauna tulee siirtää pois alueelta tai sille on haettava asianmukainen lupa.

·        Ylälentokentän ympärille rakennettu verkkoaita tulee korjata tai purkaa.

·        Lentokenttä alueet (ylä- ja alakenttä) tulee siivota.

                                      

                                       Hiihtotunneli Oy:

·        Hiihtotunnelin ympäristö tulee siivota.

·        Hiihtotunnelin pohjoispuolen julkisivu tulee pestä tai muuten siistiä.

 

                                       Jämin Loma- ja matkailukeskus Oy:

·        Loma- ja matkailukeskuksen ympäristö tulee siivota.      

 

                                       Toimenpiteet tulee suorittaa 15.7.2011 mennessä lukuun ottamatta luvatonta tynnyrisaunaa, joka tulee siirtää asuntovaunualueelta 10.6.2011 mennessä tai sille on haettava asianmukainen lupa.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

35 § AHON- JA PATONOKANTIEN SEKÄ TERVEYSASEMAN PARKKIPAIKAN LAAJENNUKSEN ASFALTOINTITARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Ahon- ja Patonokantien sekä Terveysaseman parkkipaikan laajennuksen asfaltoinnista sitovat tarjoukset 13.5.2011 klo 15.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta kiviainestoimittajalta:

-         Lemminkäinen Infra Oy

-         NCC Roads

-         Skanska

-         Laatuasfaltti Oy

-         Superasfaltti Oy

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Lemminkäinen Infra Oy, NCC ja Skanska. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 35.1.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Lemminkäinen Infra Oy, kokonaishintaan 24.545 € (alv 0%)

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Lemminkäinen Infra Oy:n tekemän tarjouksen.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

                                           

36 § MARKKALAN PUISTOALUE

 

Jämijärven kuntaan on tullut seuraavanlaiset kirjeet koskien Markkalan alueella sijaitsevan puistoalueen (VP-alue) käyttöä.

                     

1.

Jämijärven kunta

tekninen lautakunta

Peijarintie 5 A

38800 Jämijärvi

 

Me allekirjoittaneet Markkalan asukkaat emme hyväksy, että Tykkööntien, Pihtiniityntien ja Kuokkamaantien välissä oleva kunnan viheralue on otettu lasten ja nuorten toimesta pesäpallokentäksi. Peli aiheuttaa haittaa asukkaille ja lasten oleskelu tielle vaarantaa heidän turvallisuutensa. Vaadimme, että pallopelit ja muu urheilu osoitetaan niille kuuluville paikoille, kuten urheilukentälle.

 

Jämijärvi 7.5.2011

 

Leena Lehtonen                      Anneli Hietanen                  Eila Lehtonen

Sirkka Mäkelä                         Timo Leppihalme                Marketta Kettunen

Johanna Ahde-Koponen         Eija ja Mikko Hakala         Juho Alatalo

Olavi Salomäki                        Antti Viitaniemi                  Lehtonen Pirkko

Seppo Salomäki                       Maija-Liisa Salomäki         Matti Koskensalo

Airi Koskensalo

 

                                       2. Lupakysely

 

Pyydämme lupaa lapsille saada urheilla ja leikkiä Pihtiniityntien varressa olevalla kunnan virkistysalueella (vl-alue). Lapset pelaavat ja leikkivät kyseisellä alueella pesäpalloa, jalkapalloa, littaa ym. Olen tiedustellut asiaa kunnan teknisestä toimistosta ja sieltä ilmoitettiin alueen olevan merkitty kunnan kaavoitukseen virkistys- ja liikunta-alueeksi, joten kunnan puolesta aluetta saa käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettukin…

 

Tänä päivänä on hienoa, että lapset löytävät yhteistä tekemistä naapurien lasten kanssa. Liian monet lähtevät liian nuorina ”väärille poluille”. Haluammekin olla mukana tukemassa lasten fyysistä kehitystä sekä sosiaalisia taitoja tällaisella toiminnalla.

Jos pelaaminen aiheuttaa jotain vahinkoa (esim. ikkuna hajoaa), toivomme, että siitä ilmoitetaan välittömästi, jotta se voidaan välittömästi korjata.

 

Lasten puolesta                       Rivitalon asukkaat: Timo Leppihalme

Niina Nukarinen                     Eija Tuominen, Anneli Hietanen, Leena Lehtonen, Eila Lehtonen

 

                                           

 

3.

Kaavoittajan lausunto koskien puistoalueiden (kaavamerkintä VP/Puisto) käyttöä

                     

Kuntien keskusta-aluille ja asuinalueiden yhteyteen kaavoitetaan puistoalueita.

 

Puistoalueiden tarkoituksena on mahdollistaa asukkaiden mahdollisuus ulkoiluun, leikkimiseen, liikuntaan ja virkistäytymiseen.

 

Näin ollen ulkoilu, leikkiminen, liikunta ja virkistäytyminen ovat sallittuja puistoalueilla.

                     

 

                                       Ilmari Mattila

 

 

 

 

Päätös:                            Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen jatkovalmisteltavaksi.

 

 

Tekn. ltk

23.5.2011                       Asemakaava-alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita (MRL 54§). Markkalan alueelle korttelin 52 ja Pihtiniityntien väliselle alueelle on asemakaavassa osoitettu puistoalue (VP-alue). Puistoalueet on tarkoitettu asukkaiden harrastusmahdollisuuksiin. Kaavoitetuilla puistoalueilla asukkailla on mahdollisuus mm. ulkoiluun, leikkimiseen, liikuntaan ja virkistäytymiseen.

 

 

Päätösehdotus:                Markkalan alueelle on asemakaavassa korttelin 52 ja Pihtiniityntien väliselle alueelle osoitettu puistoalue (kaavamerkintä VP). Puistoalueella tulee asukkailla jatkossakin sallia mahdollisuus ulkoiluun, leikkimiseen, liikuntaan ja virkistäytymiseen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

37 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                            Ei muita asioita.