J Ä M I J Ä R V E N  K U N N A N V A L T U U S T O N  K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa torstaina 8.12.2005 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

76. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

77. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

78. Lainan myöntäminen Jämijärvi - seura ry:lle

79. Talouden toteutuminen ajalla 01.01. - 30.09.2005

80. Viemärilaitoksen käyttömaksua koskeva taksan tarkistus

81. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

82. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

83. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 12.12.2005 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 1.12.2005


Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 7/2005

Laatimispäivämäärä: 24.11.2005

KokoustiedotAika 08.12.2005 kello 18.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 90

77 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 90

78 LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVI - SEURA RY:LLE Sivu 91

79 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.09.2005 Sivu 92

80 VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUA KOSKEVA TAKSAN TARKISTUS Sivu 93

81 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 95

82 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 96

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2005
KOKOUSAIKA 18.10.2005 kello 18.00 - 18.15
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Antila-Ricci Krista

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Lanne Pekka varajäsen

Sillanpää Anu varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Kuusikoski Sirpa

Lax Anne

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
ASIAT 76 - 83
   
   
   
 
   
   

76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 01.12.2005 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 01.12.2005 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 01.12.2005. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 01.12.2005.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

_______

77 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari Uusi-Rasi ja Mikko Salminen.

_____

Kunnanhallitus 314 08.11.2005

78 LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVI - SEURA RY:LLE

Jämijärvi - seura ry on anonut Jämijärven kunnalta väliaikaista rahoitusta kirjavelan maksamiseksi painotalolle. Kirjavelkaa on tällä hetkellä 5.000 euroa.

Jämijärvi - seura ry on kustantanut vuosina 2002 ja 2003 kaksi kotiseutuneuvos Olavi Heikkilän kirjoittamaa kirjaa:

- Jämijärveltä kerrottua (800 kpl)12.000 euroa

- Jämijärven välkettä - Hämeenkankaan huminaa (700 kpl) 8.340 euroa.

Yhdistyksen varaston arvo oli 31.12.2004 17.500 euroa, joka koostuu lähinnä kirjoista.


Kirjoihin sitoutuneet varat ovat estäneet painotalolle suoritettavan maksun lyhentämistä.

Anottua väliaikaisrahoitusta voitaisiin maksaa kunnalle takaisin enintään 1.000 euroa / vuosi tai sopimuksen mukaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärvi - seura ry:lle myönnetään 5.000 euron suuruinen koroton laina kirjavelan maksamiseksi. Laina-aika 5 vuotta ja vuotuinen lyhennys 1000 euroa. Tarkemmista lainaehdoista päättäminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 78

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutetut Jarmo Huhtaniemi ja Matti Koskensalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

Kunnanhallitus 324 22.11.2005

79 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.09.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01 - 30.09.2005. Liite nro 324.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 79

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 241 08.11.2005

Kunnanhallitus 328 22.11.2005

80 VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUA KOSKEVA TAKSAN TARKISTUS


Vesihuoltolain mukaan:

* maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia

* muut maksut kuin käyttömaksut voivat olla eri alueilla eri suuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta syystä

* maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle

* maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset

Lain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Lisäksi voidaan periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista.

Käyttömaksua peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan veden määrän ja laadun perusteella. Käyttömaksu ei voi olla eri alueilla erisuuruinen. Käyttömaksu voi erota ainoastaan laadun ja määrän perusteella. Muut maksut voivat sitä vastoin olla erilaiset eri alueilla, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Perusteluiden tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia.

Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua ja liittymismaksua.

Tällä hetkellä jätevedestä perittävä käyttömaksu on 1,23 / m (veroton).

Taksan tarkistus koskee jätevedestä perittävää käyttömaksua, joka määritettäneen oheisesta liitteestä ilmenevien kustannusperusteiden pohjalta (liite 241.1).

Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.

Päätös: Päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi viemärilaitoksen käyttömaksut 01.05.2006 lukien seuraavasti:

- viemäriverkostoon johdettavasta jätevedestä peritään 1,35 /m + alv.

- jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,35 /m + alv.

- jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään 7 /m + alv

Tekninen lautakunta 241 08.11.2005

- perusmaksua ei peritä.

- - - -

KH 328

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 80

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

81 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_______

82 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistettiin valtuuston I varapuheenjohtajaa Kyösti Lahtea kukkasin Tasavallan presidentin myönnettyä hänelle Suomen Leijonan ritarimerkin.