J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 27.01.2004 kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2004

4. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2004

5. valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2004

6. Muistio nuorisotyöryhmän toiminnasta v. 2003

7. Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.11.2003

8. Lomasihteerin viran lakkauttaminen ja kanslistin viran perustaminen

9. Kauppakirjan hyväksyminen/Laila ja Kari Pirttimäki

10. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

12. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 30.01.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 21.01.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2004

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika 27.01.2004 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 2

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 2

3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2004 Sivu 3

4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2004 Sivu 4

5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2004 Sivu 5

6 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003 Sivu 6

7 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2003 Sivu 7

8 § LOMASIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA KANSLISTIN VIRAN PERUSTAMINEN Sivu 8

9 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI Sivu 9

10 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 10

11 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 11

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 27.01.2004 kello 19.00 - 19.50
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 1 - 12

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.1.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 22.01.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 22.01.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 21.01.2004.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Arponen ja Ari Uusi-Rasi.

________

Kunnanhallitus 3 § 20.01.2004

3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2004

KH 3 § 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 3 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajat vuodelle 2004 seuraavasti:

- valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala

- valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu

- valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti

__________

Kunnanhallitus 4 § 20.01.2004

4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2004

KH 4 § 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2004 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------

KV 4 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 5 § 20.01.2004

5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2004

KH 5 § 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2004 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 5 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 23 § 20.01.2004

6 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003

KH 23 § 

Keskustan valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus velvoitti (khall 14.01.2003 § 24) vapaa-aikalautakuntaa valitsemaan työryhmän kehittämään nuoriso- ja kulttuuritoimintaa kunnassa.

Työryhmä valittiin vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1/03 § 5.

Työryhmän toiminnasta ja jatkosuunnitelmista on koottu muistio. Liite nro 23.1.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on yksi valtuuston asettamista päätavoitteista v. 2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä laaditun muistion tiedokseen

2) keskustella mahdollisista jatkotoimenpiteistä muistion pohjalta

3) saattaa muistion edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää työryhmän puheenjohtajaa Jouni Salmelaa esittelemään muistion valtuustolle

-----------------

KV 6 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Työryhmän puheenjohtaja Jouni Salmela esitteli valtuustolle työryhmän muistion sekä ajatuksia jatkotoimenpiteiksi.

_________

Kunnanhallitus 30 § 20.01.2004

7 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2003

KH 30 § 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2003. Liite nro 30.1.

Vertailutietona on talousarvion toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 7 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 35 § 20.01.2004

8 § LOMASIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA KANSLISTIN VIRAN PERUSTAMINEN

KH 35 § 

Lomituspalveluiden hallinto siirtyi Jämijärven ja Kankaanpään osalta siirtyi vuoden 2004 alusta Honkajoen kunnan hoitoon. Vuoden 2004 talousarviossa on lähdetty siitä, että lomasihteerin virkaa on kuitenkin jatkettu tammikuun 2004 loppuun, jotta vuoden 2003 kakki tilastot, tilinpäätöstiedot jne. saadaan hoidettua.

Talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa on lähdetty siitä, että helmikuun alusta lomasihteerin virka lakkaa tarpeettomana. Samanaikaisesti perustetaan kanslistin virka (toimi), joka täytetään osa-aikaisesti (0,60).

Tähän tehtävään siirretään lomasihteerin virasta vapautuva Vappu Uusitalo, joka on antanut asiaan suostumuksensa. Suostumus saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 35.1.

Käytännön järjestelyistä ja uuden viran toimenkuvasta on käyty neuvottelut. Liite 35.2 Muistiossa ilmenee myös se miksi on toimen sijasta päädytty virkaan.

Viran tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä 35.3.

Samalla tulee päättää myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen sijainen, koska lomasihteerin virka lakkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1) lakkauttaa lomasihteeri viran 1.2.2004 alkaen

2) perustaa samasta päivästä lukien kanslistin osa-aikaisen (0,6) viran

3) siirtää kanslistin osa-aikaiseen virkaan lomasihteerin virasta vapautuvan Vappu Uusitalon

4) että em. kanslisti toimii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen (maaseutusihteeri) sijaisena hänen ollessaan estyneenä, sairaana tai muutoin poissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------

KV 8 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 43 § 20.01.2004

9 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

KH 43 § 

Kaavamuutoksen mukaisesti on Laila ja Kari Pirttimäen kanssa neuvoteltu 1008 mē lisäalueen myymisestä heille 1 euron neliöhinnalla.

Kaupan jälkeen heidän omistamansa tontti vastaa kaavamuutoksen mukaista tonttia 3 korttelissa 44.

Laadittu kauppakirja on liitteenä nro 43.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 9 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

10 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

______

11 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Honkalinnan sairaalan tilanne:

4.2.2004 kuntien ja kuntayhtymän yhteinen neuvottelu. Asia tuodaan valtuuston seuraavaan kokoukseen. Valtuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

2. Vanhan Terveystalon kuntoarvio/korjaussuunnitelma (liite):

Todettiin, että Pentti Virtanen esittelee ko. suunnitelman tarkemmin valtuuston seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin asia tiedoksi.

_______