J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Lomahotelli Jämillä tiistaina 14.12.2004 kello 17.30

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

62 Muutosten hyväksyminen vuoden 2004 talousarvioon

63 Vuoden 2005 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2005 - 2007 hyväksyminen

64 Jämin hiihtotunnelin rahoitusjärjestelyt

65 Vuoden 2004 lopun lainatarjoukset

66 Viemärilaitosta koskeva Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksujen määrääminen

67 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2004

68 Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

69 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

70 Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 17.12.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 08.12.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2004
KOKOUSAIKA 14.12.2004 klo 17.40 - 18.20
KOKOUSPAIKKA Lomahotelli Jämi
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Ranta Tuija varajäsen

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti klo 17.40 - 17.56 ja klo 18.02 - 18.20

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET Koivumäki Harri

Rudenberg Matti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 60 - 70

Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 6/2004

Laatimispäivämäärä: 09.12.2004

KokoustiedotAika 14.12.2004 klo 17.30
Paikka Lomahotelli Jämi


Käsiteltävät asiat


60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 75

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 75

62 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2004 TALOUSARVIOON
  Sivu 76

63 VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 HYVÄKSYMINEN Sivu 77

64 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 79

65 VUODEN 2004 LOPUN LAINATARJOUKSETSivu 83

66 VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 84

67 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2004 Sivu 86

68 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIATSivu 87

69 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 88

 
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 08.12.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 09.12.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 09.12.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 09.12.2004 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouni Salmela ja Merja Lahdenpää.

________

Kunnanhallitus 331 08.12.2004

62 MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2004 TALOUSARVIOON

KH 331  

Hallintokunnilta on pyydetty esitykset talousarviomuutoksiksi vuoden 2004 talousarvioon. Muutosten nettovaikutus on yhteensä 302.850 euroa. Liite nro 331.1.

Menojen lisäysten lisäksi on huomion arvoista se, että monessa kohtaa tulot jää alle arvion tai eivät toteudu lainkaan. Osa näistä on johtunut kirjausteknisistä syistä, joita ei talousarvion teon yhteydessä ole tiedetty.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2004 muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 62

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 333 08.12.2004

63 VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 HYVÄKSYMINEN

KH 333  

Vuoden 2004 talous toteutui alkuvuodesta hyvin. Loppuvuotta kohti kunnan verotulojen kehitys on kuitenkin hiipunut ja näyttää, että vuoden 2004 tilinpäätös voi kääntyä alijäämäiseksi.

Valtionosuudet toteutuvat lähes budjetoidusti.

Vuoden 2005 merkittävin hanke on Jämin monitoimiareenan rakentaminen. Hanke on yhteistyöhanke, jonka rakennuttajana toimii Jämi-Säätiö. Samassa yhteydessä toteutetaan myös pellettilämpölaitoksen rakentaminen. Asunto- ja vapaa-ajan tonttien myyntiä ja markkinointia on tarkoitus jatkaa ja tavoitteena on n. 5 - 10 tontin vuosivauhti.

Kunnallisveron tulo-% on koko suunnitelmakauden 19. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2003 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

- v. 2004 + 2,5 %

- v. 2005 + 2,75 %

Jämijärven kunnan verotulojen kasvu on parina viime vuonna ollut valtakunnan keskitasoa ja tämä on vaikuttanut siihen, että verotulojen tasaus on pienentynyt selvästi. Pienennys on samaa suuruusluokkaa kuin valtionosuuksien kasvu eli ne kumoavat toisensa.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 126 - 150 /asukas.

Talousarviolainojen määrä nousee suunnittelukauden alussa, mutta kääntyy vuonna 2007 selvään laskuun (vaihteluväli 931 /as - 1000 /as).

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2004 talousarvioon verrattuna 1,8 % ja palkkamenot 6,6 %.

Palkkamenojen kasvuun vaikuttavat v. 2003 lopussa tehdyt palkantarkistukset ja v. 2005 arvioidut palkankorotukset (3,5 %) sekä henkilöstösuunnitelman mukaiset kaksi uutta vakanssia vuodelle 2005.

Palvelujen ostot laskevat 4,4 %. Siihen vaikuttavat mm. eräiden EU-projektien toteuttaminen "palkkatyönä" ostopalvelujen sijaan sekä hoidonporrastuksen vaikutukset terveystoimen menoihin.

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Yhteistyötoimikunnan lausunto on liitteenä nro 357.2.

Talousarvioehdotus vuodelle 2005 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2005 - 2007 on esityslistan liitteenä nro 357.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2005 ja taloussuunnitelman vuosille 2005 - 2007 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 63

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 180 03.06.2003

Valtuusto 41 10.06.2004

Kunnanhallitus 335 08.12.2004


64 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180  

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha 84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

-------------

KV 41

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

--------

KH 335  

Valtuuston 10.6.2003 41 kohdan 3. mukaan kunta on sitoutunut merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista, mikäli se ei toteudu ulkopuolisten toimesta kokonaisuudessaan. Auki on vielä n. 37.000 euroa.

Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että muukin ulkopuolinen lisärahoitus tai sijoitus käy osakepääoman vastineeksi. Neuvottelut ovat puuttuvan rahoituksen osalta vielä kesken ja rahoittajien kanssa on sovittu, että kunnan sitoumuksen osalta asia siirtyy tammikuulle 2005. Valtuuston ei tässä vaiheessa siten tarvitse tehdä minkäänlaista päätöstä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

---------

KV 64

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Tuija Ranta, valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

_____

Kunnanhallitus 336 08.12.2004

65 VUODEN 2004 LOPUN LAINATARJOUKSET

KH 336  

Vuoden 2004 talousarviomuutosten jälkeen jää kunnan talouteen noin 300.000 euron rahoitusvaje. Vajeen täyttämiseksi on pyydetty rahoitustarjoukset. Liite nro 336.1.

Tarjoukset saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja niistä laaditaan yhdistelmä. Liite nro 336.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy halvimman tarjouksen

2) myöntää valtuuden nostaa lainan välittömästi pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy Kuntien eläkevakuutuksen tarjouksen, jossa lainamäärä on 300.000 euroa, korko on Keva Prime 2,211 %, laina-aika 7 vuotta ja takaisinmaksu puolivuosittain

2) myöntää valtuuden nostaa lainan välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

---------

KV 65

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta klo 17.56

______

Tekninen lautakunta 187 28.09.2004

Tekninen lautakunta 207 12.10.2004

Kunnanhallitus 297 26.10.2004

Kunnanhallitus 337 08.12.2004


66 VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN

Tekn.ltk. 187

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut oheisen liitteen mukaisesti (liite 187.1).

Päätösehdotus: Tehdään ehdotus Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksuksi.

-----------

Tekn.ltk. 207 

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut kolmen (3) eri vaihtoehdon mukaisesti (liitteet 207.1 - 3).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksut määrätään liitteen 207.2 mukaisesti (vaihtoehto 2).

-----------

KH 297  

Esityslistan liitteenä on kolme vaihtoehtoa liittymämaksuiksi. Liite nro 297.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi alueen RM-1 osalta. Perusteluna kunnanhallitus esittää, että alueen kaavamerkintä mahdollistaa monentyyppiseen käyttötarkoitukseen tehtyjen rakennusten rakentamisen, joten kiinteän kertoimen sijasta "haarukka" jossa alueen kerroin liikkuu. Yksittäisten rakennusten lopullinen kerroin määräytyy välyksen sisällä tapauskohtaisesti ja käyttötarkoituksen mukaan.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

-------

KH 337  

Asiaa on valmisteltu teknisessä toimistossa. Teknisen lautakunnan kokouksia ei ole ennen kunnanhallituksen kokousta ja mikäli asia halutaan vielä tämän vuoden valtuuston käsiteltäväksi, tulee se tapahtua teknisen toimiston valmistelun pohjalta. Ehdotus on liitteenä nro 337.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämi I alueen liittymismaksut oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Päivi Leponiemen tilalle Tapio Rajalahti.

--------

KV 66

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu (kunnanhallituksen puheenjohtaja) Matti Leppihalme, valtuutettu Tuija Ranta, valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

_______

Kunnanhallitus 339 08.12.2004

67 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2004

KH 339  

Esityslistan liitteenä nro 339.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2004.

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 67

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

68 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_____

69 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutettu Jouni Salmela käytti puheenvuoron, jossa hän oli huolissaan nuorisotyöryhmän jatkosta. Hän esitti toivomuksen, että vapaa-aikalautakunta ottaisi tehtävän hoitaakseen, ettei hyvin alkanut toiminta lakkaisi.

2. Valtuuston puheenjohtaja ja sihteeri jakoivat kukkakimput valtuuston jäsenyydestä luopuville.

3. Valtuustokauden kiitospuheenvuorot käyttivät seuraavat henkilöt: valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Helena Lehtiö, kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia.

Valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti palasi kokoukseen klo 18.02.