Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 17.1.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 1.2.2011 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

      VUONNA 2011

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄK-

      SYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNI-

      SEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

7 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   1/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 1.2.2011 klo 18.00 – 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                 puheenjohtaja

Mikko Salminen

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                              pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                               kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 1- 9                                      sivut 1 - 9

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                     Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2011 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

 

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Olavi Koivuniemi.

 

 

 

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2010

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2011 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo- oikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

.                        

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2011 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 18.00

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsut asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

                                        

                                       Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja varakunnanjohtaja (rehtori).

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2010 § 67, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011. Liite 5.1 (teknisen toimen osa). Liite 5.2 investointiosa.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma teknisen toimen osalta.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 269 § Jämin yleiskaavasta jätetyt muistutukset ja niihin annettavat vastineet (kh:n liite)

-         ote 270 § Vuokrarivitalon rakentaminen

-         ote 271 § Tuulenpesän kaavoitustilanne

-         ote 272 § Jämin alueen asemakaavoituksen käynnistäminen

-         ote 281 § Kannattavuusselvityksen laatiminen biokaasulaitoshankkeelle

 

Jämijärven kunnanvaltuusto

-         ote 67 § Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013

-         ote 71 § Muutoksia vuoden 2010 talousarvioon

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 2.12.2010

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-         Lausunto koskien Sydänmaan kylän mainostornin sijoittamista valtatien nro 23 varrelle, Jämijärvi 7.12.2010

-         Lausunto Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta 11.1.2011

 

Opaskartta

-         Opaskartta on valmistunut ja myynnissä Jämijärven kunnan keskuksessa hintaan 5 € / kpl (sis. alv)

 

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

7 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

LOUKKULANTIEN JA PERÄMOISIONTIEN PÄÄLLYSTÄMISESTÄ TULLUT ALOITE

 

 

Teitten varrelta ovat taloyhtiöt, taloyhdistys sekä yksityiset asukkaat lähettäneet seuraavanlaisen kirjeen joka on toimitettu kunnan tekniseen toimistoon 2.12.2010.

 

Loukkulantien ja Perämoisiontien varrella olevat taloyhtiöt, taloyhdistys sekä yksityiset omakotitalon omistajat tekivät 3.8.1989 yhteisen anomuksen kyseenomaisten teiden päällystämisestä kestopäällysteellä. Tällöin kunnanhallitus siirsi asian käsittelyn seuraavalle vuodelle. Anomukset uusittiin vuosina 1990 ja 1996. Ensimmäisestä anomuksesta on nyt kulunut yli 20 vuotta eikä asia ole edennyt mihinkään suuntaan. Me asianosaiset toivommekin nyt että hanke otetaan käsittelyyn ja työ suoritetaan alkavan vuoden aikana ja mahdollisia uudempia hankkeita lykätään.

 

Jämijärvellä 30.11.2010

 

As Oy Järvirinne                                      As Oy Säästökulma

 

Jämijärven Vanhustentaloyhdistys          Merja Lahdenpää

 

Tuula Jääskeläinen                                  Ritva ja Jarmo Mäkinen

 

 

 

 

Päätösehdotus:                     Asia otetaan esille vuoden 2012 talousarvion yhteydessä.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                           

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.