Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 1/2011        Laatimispäivämäärä: 25.01.2011

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Perjantai 4.2.2011 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2011. 7

§ 7        V. 2011 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2010 TOIMINTAKERTOMUS. 10

§ 10       MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN.. 11

 

 

Puheenjohtaja

Jouko Lindström

Jouko Lindström                                              Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2011

 

 

KOKOUSAIKA

 

Perjantai 04.02.2011 klo 14:00 – 15:15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström          pj

Sirpa Alkkiomäki

Leena Koivunen

Tapio Mäntylä

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Jussi Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela                         kh:n edustaja

Tuomo Leikkola                   maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 1-10

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Jouko Lindström                      Tuomo Leikkola

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                   Pirjo Salmi                  

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       _____________________________________

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2011 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       ____________________________________________________________

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi.

                                       ______________________________________________________

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       __________________________________________________________

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2011 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       _______________________________________________________

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2011

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ______________________________________________________________

 

 

§ 7     V. 2011 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2011 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 1.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2010 kehittämismääräraha oli 1000 euroa, josta käytettiin viljelijäkoulutuksien järjestämiseen 570,40 euroa.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2011 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Samalla summa siirretään tililtä 4730 (muut avustukset kotitalouksille) tilille 4440 (koulutus- ja kulttuuripalvelut).

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti. Viljelijäkoulutuksen yhdeksi aiheeksi haluttiin ns. täydentävät ehdot.

                           ______________________________________________________________

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2011 lautakunta esitti edellisvuoden tapaan kylärahaa 6000 euroa. Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että tästä summasta 4000 euroa käytetään maksullisen lomituksen tukemiseen, joten kylärahaan jäi käytettäväksi 2000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella.

                           

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta julistaa kylärahan haettavaksi. Ilmoitukset tulevat paikallislehtiin, kuntatiedotteeseen ja kunnan www-sivuille.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ______________________________________________________________

 


 

 

 

§ 9     V. 2010 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                  Hyväksyttiin yksimielisesti.

                             ________________________________________________________________                

 

 

 


 

 

 

§ 10 MAKSULLISEN LOMITUKSEN TUKEMINEN

 

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat lomituslain mukaan saada maksullista lomitusapua 120 h vuodessa. MTK Jämijärvi teki aloitteen kunnan osallistumisesta näihin kustannuksiin. Käytäntö eri kunnissa vaihtelee huomattavasti, osa ei tue lainkaan ja toimintaa tukevilla kunnilla on hyvin vaihtelevia käytäntöjä toimintamalliksi.

Honkajoen johtavan lomittajan Mia Puskan kanssa on neuvoteltu sopivasta menettelystä ja tukitasosta.

 

Ehdotus:         Lautakunta päättää, että kunta maksaa vuonna 2011 3 euroa/h maksullisesta lomituksesta jämijärveläisten maatalousyrittäjien osalta. Tilakohtaista kattoa ei määritellä, koska käyttö on rajattu 120 tuntiin/yrittäjä. Jos määräraha 4000 euroa loppuu ennen vuoden loppua, ei tuki enää jatku. Honkajoen lomituspalvelu seuraa maksullisen lomituksen käyttöä ja ilmoittaa yrittäjille, jos määräraha loppuu kesken.

 

Päätös:           Hyväksyttiin yksimielisesti.

                      ______________________________________________________________

 

 

 

 

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2010

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Kokouspykäliä oli 13.

Luopumistukihakemuksista ei enää pyydetty maaseutuelinkeinoviranomaisen lausuntoa. Tilaluku väheni kahdeksalla.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 1071 tukihakemuslomaketta (v. 2009 962). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena 4 kk:n ajan Maija Salo. Tuenhakijoita oli 160 (v. 2009 168). Sähköisen tukihakemuksen teki 18 viljelijää eli 11 % viljelijöistä. Peltoa oli viljelyksessä 5.783,63 ha (v. 2009 5.859,19 ha) eli keskimäärin 36,14 ha/viljelijä (v. 2009 34,88 ha/viljelijä). Suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 31 tilalla, yhteensä 103,38 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 5 viljelijällä, yhteensä 166,05 ha.

Vuoden 2010 kaikki maatalouden tuet, jotka kulkivat maaseutusihteerin kautta, olivat 4.338.397,67 euroa eli keskimäärin 27.115 euroa/viljelijä.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen 570,40 euroa. Kylärahaa haki 7 yhdistystä ja sitä maksettiin yhteensä 6.000 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 23 hukkakauratar­kastusta ja 11 torjuntaohjetta. Vuoden lopussa hukkakaurarekisterissä oli 21 tilaa, näillä yhteensä 74 hukkakauralohkoa (264,58 ha).

 

Satovahinkoilmoituksia jätettiin 10, satovahinkokorvaushakemuksia ei yhtään.

 

Vuoden aikana neuvoteltiin useaan otteeseen maaseutuhallinnon järjestämisestä seutukunnalla, mutta sopimusta ei vielä saatu aikaiseksi.

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyt vuodelle 2010 selvillä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

 

2009

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

2010

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-kaikki hukkakaurarekisterissä olevat lohkot tarkastettu, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2010:

 

-Viljelijöiden tukihakukoulutus järjestettiin Jämi Areenalla keväällä yhdessä naapurikuntien,  tuottajajärjestön ja TE-keskuksen kanssa

- Kaikki ne tiedossa olevat hukkakauralohkot käyty tarkastamassa, joista hukkakauraa voi viljelykasvin puolesta löytää. Torjuntaohjeita laadittu 11 tilalle.

-Maaseutuhallinnon järjestämisestä seutukunnalla neuvoteltu useaan otteeseen, mutta sopimusta ei vielä saatu aikaiseksi