Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 28.1.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

1.2.2011

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

5 § VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

6 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

7§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

8 § MESSUJEN KOORDINOINTI

9 § NUORISOVINTIN REMONTIN LOPPURAPORTTI

10§ PIKKU-ITÄVALLAN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET OSAKASVUOROT

11 § KÄYTÖSTÄ POISTETUT TAVARAT

12 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

13 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011                                                                                                                                                                                                                              

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

1.2.2011 klo 16.00-17.15

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Anne Lax

Jouko Kulmala, 3§-9§,11§-14§

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja, 3§-14§

 

ASIAT

 

§§1-14                           sivut 1-16

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki               Jonna Haavisto                 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anne Lax                                  Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:          

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:     

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

 

2. Todettiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

3. Lautakunnan kokous oli päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

_ _ _ _ _

 

 


2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Huhtaniemi ja Anne Lax.

 

_ _ _ _ _

 

 


3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Esittelijän ollessa estyneenä tai esteellinen esittelee asian lautakunnan puheenjohtaja tai se viranhaltija, jonka tehtävä on hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät.

           

Osastopäälliköllä (rehtori) on oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Samoin hallintosäännössä (11§) mainituilla, seuraavilla henkilöillä: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sekä kunnanhallituksen edustaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin.

 

Kunnanhallituksen päätös 2.2.2009/39§: kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan on nimetty Olli Seppälä.

 

Vapaa-aikalautakunnan kokousajasta ja -paikasta sekä koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä II:ssa luvussa:

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä käsiteltävät asiat (asia/esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jonkin asian kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus).

 

Todettakoon, että vain päätökset ovat julkisia, kokouksen keskustelut eivät ole.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Sovitaan lautakunnan kokousten kokoontumispäivästä ja kellonajasta, joita pyritään noudattamaan.

 

2. Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

3. Esittelijä postittaa esityslistan suoraan varajäsenelle, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Mikäli este ilmaantuu myöhemmin, jäsenen tulee toimittaa esityslista varajäsenelleen.

 

4. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä.

 

5. Pöytäkirja on julkinen, kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat sen allekirjoittaneet.

 

6. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä ja on nähtävillä siinä viikon ajan.

 

7. Vapaa-aikalautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Päätös ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan ja todettiin, että tiistai on paras mahdollinen kokouspäivä.

_ _ _ _ _

 

 

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät.

 

Valtuusto on kokouksessaan 13.12.2010 hyväksynyt talous-arvion vuodelle 2011. Lautakuntien tulee hyväksytyn ta-lousarvion pohjalta hyväksyä omat käyttösuunnitelmansa. Samassa yhteydessä tulee päättää myös lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjistä.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

_ _ _ _ _

 

 

 


5 § VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

Talousarvion toteutumista tulee lautakuntien seurata vähintään neljännesvuosittain, tarvittaessa useimminkin. Esitykset mahdollisista muutoksista tulee tehdä välittömästi. Lautakuntien tulee seurata myös toimialansa kuntayhtymien talouden hoitoa ja kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

 

Sektoriesimiesten tuleekin koko ajan seurata talouteen liittyvän lainsäädännön kehittymistä omalla sektorillaan ja informoida kunnan keskushallintoa muutoksista.

 

Euroseurannan lisäksi tulee hallintokuntien seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Viranhaltijoiden tulee raportoida ko. tavoitteiden toteutumisesta lautakunnalle neljännesvuosittain.

 

Kunnanhallitus hyväksyi hankintaohjeet v. 2007.

Ohjeissa on huomioitu myös EU:n tuomat muutokset kunnan hankintatoimeen. Hankintaohjeet tullaan uudistamaan v. 2011 alkupuolella.

 

Hankintojen euromäärärajoista noudatetaan vanhoja hankintarajoja ja hallintosäännön ohjeistusta. Kaikesta muusta kuin aivan välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2011 asti. Hankintojen osalta on pyrittävä mahdollisimman laajaan keskittämiseen ja yhteistyöhön suurien alennusten maksimoimiseksi.

 

Kunnan taloustilanteen oleellisesta tiukentumisesta johtuen kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta äärimmäisen tiukkaa budjettikuria. Mahdollisten yllätysten ja lisämäärärahatarpeiden kattaminen on tehtävä ensisijaisesti hallintokunnan sisällä muista menokohdista säästämällä. Toiminta on näin sopeutettava annetun talouden raamiin.

 

 

Päätösehdotus:       Vahvistetaan vuoden 2011 talousarvio ja käyttösuunnitel-

                                       ma LIITE 5.1 ja 5.2.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

_ _ _ _ _

 

 

 

6 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan vuosiavustuksina ja mitkä kohdeavustuksina.

 

2010 kohdeavustuksiin oli varattu budjetissa sama 2500€, mutta sitä ei anonut mikään yhdistys.

 

 

2008

2009

2010

2011

 

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

TALOUSARVIO

KULTTUURI

2500

2000

1850

1500

2550

1500

1500

NUORISO

11300

11300

17200

11300

18000

12000

7000

LIIKUNTA

10700

10000

15450

10000

13500

8000

8000

KOHDE-AVUSTUS

__

__

__

__

__

__


2500

YHTEENSÄ

24500

23300

34500

22800

34050

21500

19000

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

_ _ _ _ _


 

 

7§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

 

 

Kokouksessa esillä viranhaltijapäätökset 1.12.2009-31.12.2010.

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

_ _ _ _ _

 

 

8 § MESSUJEN KOORDINOINTI

 

Vapaa-aikalautakunnanjäsen Anne Lax on ehdottanut, että vapaa-aikatoimi alkaisi suunnitella ja koordinoida muutamia messuja alueellemme ja miksei myös valtakunnallisesti, Jämi Areenalla.

 

Ehdotuksessaan hän toi esille sen, miten nuorisolle suunnattuja harrastemessuja ei ole lähialueella. Eikä liikunta rajoitteisille sekä muille erityisryhmille ole lähes ollenkaan mitään messuja.

 

Myös Jämi Myynnistä Sanni Luomahaara on ehdottanut, että Tassumessut ideaa voisi kunta jatkaa, koska heillä ei ole resursseja enää messuja järjestää.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikasihteeri antoi päätösehdotuksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

 

1.      Pyydetään koolle Jämijärvellä toimivat yhdistykset ja muutamia yrityksiä, etsitään sieltä halukkaita messujen järjestäjiä.

2.      Vapaa-aikatoimen rooli olisi messuilla lähinnä annettava tuki markkinoinnin ja Jämi Areenan vuokrauksen tukemisen muodossa.

3.      Työtilanteen salliessa vapaa-aikasihteeri voi osallistua tilaisuuteen pienellä työpanoksella, ensimmäisenä vuotena, jotta toiminta saadaan käyntiin.

 

 

Päätös:                       

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen, mutta painotti, että tämän tyyppisten tapahtumien organisointi ja vetovastuu tulisi olla jollakin yhdistyksellä tai yrityksellä eikä vapaa-aikatoimen viranhaltijalla. Esimerkiksi nostettiin Elorieha, joka lautakunnan mielestä tulisi järjestää jo täysin yhdistyksen omalla työpanoksella.

 

_ _ _ _ _


 

 

 

9 § NUORISOVINTIN REMONTIN LOPPURAPORTTI

 

Vapaa-aikalautakunta toteutti Nuorisovintillä mittavan remontin, joka on otettu erinomaisesti vastaan.

 

Remontoinnista on tehty opetusministeriötä varten loppuraportti, joka löytyy liitteenä 9.1.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös:                   Merkittiin tiedoksi.

 

_ _ _ _ _

 

 


MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

10§ PIKKU-ITÄVALLAN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEET OSAKASVUOROT

 

 

Jouko Kulmala esitti, että voisi pitää käyttämättä jääneistä kymmenestä osakasvuorokaudestaan vielä kolme vuorokautta.

 

 

Päätösehdotus:          

 

Vapaa-aikasihteeri ei tehnyt päätös ehdotusta, vaan lautakunta päätti suoraan asiasta.

 

Päätös:     

Lautakunta päätti, että Kulmala saa ilmaiseksi kolme vuorokautta Pikku-Itävallasta 2011 vuoden aikana. Kuitenkin ehtona on, että ajankohta tulee olla sesonki ajan ulkopuolella.

 

Jouko Kulmala totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

_ _ _ _ _


 

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT
11 § KÄYTÖSTÄ POISTETUT TAVARAT

 

Vapaa-aikalautakunnan tavaroita on kuljetettu kunnan varastolle. Tavaroita on liikuntavälineistä pieniin taloustavaroihin.

 

 

Päätösehdotus:      

 

Pyritään pitämään muiden kunnan toimialojen kanssa yhteinen huutokauppa kevään 2011 aikana. Mikäli huutokauppa ei toteudu, myydään jämin kuntosalilta tullut monitoimilaite tarjousten perusteella, tiedottaen siitä kotisivuilla ja kuntatiedotteessa.

 

 

Päätös:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

_ _ _ _ _

 

 


12 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

 

Päätös:                       

Muita asioita ei ollut.

 

_ _ _ _ _


 

 

13 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja liitti oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 17.15.

 

_ _ _ _ _