Vapaa-aikalautakunta,kokouskutsu

 

 

Anu Koivumäki,

vapaa-aikalautakunnanpuheenjohtaja

 

TUTUSTUMINEN

NUORISOVINTTIIN

TI 28.9. klo 18.00,

jonka jälkeen kokous

kunnantalolla n. klo 18.30

 

 


Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

28.9.2010 klo 18.30

 

Paikka

Kunnantalo, KH:n kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

25 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

26 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

27 § NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN

28 § VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

29 § LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA

30 § ETSIVÄNUORISOTYÖ

Päätösehdotus hyväksyttiin.

31§ PIKKU-ITÄVALLAN MARKKINOINTI

32§ VAPAUTUS KUNTOSALIMAKSUISTA

33 § VUODEN 2010 SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

35 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

36 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

28.9.2010 klo 18.20 – 20.10

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Johanna Manninen

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

Jouko Kulmala

 

Olli Seppälä, kh edustaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

 

ASIAT

 

§§25-35

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki               Jonna Haavisto                 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Manninen                 Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 


 

25 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2010 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.20. Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.


 

 

 

 

26 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Jarmo Huhtaniemi.


19.4.2010 kunnanhallitus 97§

11.5.2010 vapaa-aikalautakunta 15§

 

 

 

 

 

27 § NUORISOVINTIN PERUSKORJAUS JA NYKYAIKAISTAMINEN

 

Nuorisovintin peruskorjaustyöt ovat alkaneet kesäkuun alussa. Remontointi osuus on valmistumassa lokakuun alussa.

 

Kokonaisbudjetti on 50 000€, josta on 20.9.2010 kulutettu 17469,13€.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta tutustuu nuorisovinttiin ja sen nykytilaan kokousta ennen klo 18.00.

 

2. Vapaa-aikalautakunta valtuuttaa vapaa-aikasihteerin tekemään tarvittavat kalustehankinnat budjetin puitteissa.

 

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet kävivät tutustumassa nuorisovintin remontin edistymiseen ennen kokousta.

 

Vapaa-aikalautakunta valtuutti vapaa-aikasihteerin tekemään tarvittavat kalustehankinnat budjetin puitteissa.

 

 

 

28 § VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan laatinut ohjeet talousarvion tekemiseksi. Liite 28.1.

 

Talousarvioehdotuksessa haetaan kokonaisvaltaista budjetointia, joka jaetaan vapaa-aikalautakunnan eri vastuualueille.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen omalta osaltaan. Liite 28.2.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

  

29 § LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA

 

Vuoden 2009 alussa voimaan tullut uusi lastensuojelulaki velvoittaa

kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (lastensuojelulaki 417/2007). Sama velvoite on nuorisolaissa (nuorisolaki

72/2006).

 

Pohjois-Satakunnan kuntien osalta ollaan laatimassa seutukunnallista lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa ja lastensuojelusuunitelmaa. Ohjelman valmisteluvastuu on PoSa:lla ja mukana

olevat kunnat ovat Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen.

 

Suunitelman valmistelutyö tehdään pääosin vuoden 2010

aikana. Valmistelussa on mukana kuntien varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-aikatoimen henkilöstöä sekä seurakunnan, poliisin ja

sosiaali- ja terveystoimen edustajia.

 

Ohjelma tulee kaikkien mukana olevien kuntien käsiteltäväksi ja

päätettäväksi sen valmistuttua.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisen ohjelman ja lastensuojelusuunnitelman laatimisen Pohjois-Satakunnan kuntien osalta.

 

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikalautakunta merkitsi tämän tiedoksi.

 

 

 

 

30 § ETSIVÄNUORISOTYÖ

 

Nuorisolaki 7 b § (20.8.2010/693)

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

 

Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

 

L:lla 693/2010 lisätty 7 b § tulee voimaan 1.1.2011.

 

Kankaanpään kaupunki on palkannut toisenkin etsivänuorisotyöntekijän, jonka toimenkuvaksi tulee kuulumaan toimia seutukunnallisena työntekijänä.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta päättää ostaa etsivännuorisotyönpalvelut tarvittaessa Kankaanpään kaupungilta.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


 

 

 

31§ PIKKU-ITÄVALLAN MARKKINOINTI

 

Koska Jämin palveluista poistuu kunnan matkailuneuvontapiste, täytyy miettiä Pikku-Itävallan markkinointi uudelleen.

 

Jämillä jatkaa tällä tietoa kaksi yritystä, joiden alaisuudessa on useampia palveluita saatavilla. Vapaa-aikatoimen täytyy siis päättää yleislinjauksesta, miten Pikku-Itävallan markkinointi ja myynti tulee tapahtumaan 1.10.2010 alkaen.

 

 

Päätösehdotus:      

1.      Vapaa-aikalautakunta keskustelee Jämin tilanteesta.

2.      Pikku-Itävallan varauskirja tehdään nettipohjaiseksi.

3.      Vapaa-aikalautakunta päättää antaa Pikku-Itävallan myyntiin Jämikeskukselle ja Jämimyynnille.

4.      Myynnin provisiopalkkio on 15% alv hinnasta, sis. alv.

5.      Avaintenluovutus tapahtuu entiseen malliin Matti Hintun kautta.

6.      Pikku-Itävallan laskutus tehdään kunnasta käsin.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti keskustelun pohjalta seuraavasti:
2. Ehdotus hyväksyttiin.
3. ja 4. Vapaa-aikalautakunta päätti, että Pikku-Itävalta annetaan myyntiin Jämikeskukselle ja Jämi Myynnille, mikäli he sen haluavat. Heidän kirjaamistaan varauksista annetaan 10% myyntiprovisiopalkkio alv hinnasta, sis. alv., mikäli he myyntiprovision laskuttavat itse kunnalta.
5. Ehdotus hyväksyttiin.
6. Vapaa-aikalautakunta päätti, että Pikku-Itävallasta pyritään perimään varausmaksu 10% hinnasta varauksen jälkeen kahden viikon aikana. Vapaa-aikalautakunta päätti, että Pikku-Itävallan laskutus muutenkin pyritään tekemään ennen varsinaista majoittumista, mikäli laskutus on näin mahdollista teknisesti toteuttaa. Laskutus tapahtuu edelleen kunnasta käsin. Varauksen yhteydessä päivitetään näkyviin laskutusosoite.

 

 

 

32§ VAPAUTUS KUNTOSALIMAKSUISTA

 

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:stä sihteeri Mirja Hinkkanen on 11.8.2010 lähettänyt anomuksen sähköpostitse. ”Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry anoo maksutonta kuntosalin käyttöä jäsenilleen maanantaista-perjantaihin klo 8-12.

Valtaosa kunnista on antanut tämän mahdollisuuden.

Maaliskuusta- heinäkuun loppuun on ollut 110 käyntiä.

_ _

Vapaa-aikalautakunta on 12.8.2009 olleessa kokouksessa päättänyt pykälässä 29 seuraavat hinnat:

Kertamaksu 5€

Vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 30€ / 10hlö / krt.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Yli 65-vuotiaat jämijärveläiset saavat ilmaisen käyttöoikeuden keskustan kuntokellarille, maanantaista perjantaihin klo 8-10 välisenä aikana. Mutta jokaisen tulee kuitata itsensä sisään peukalonjälki tunnisteella, joka kerta. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

 

Päätös:                           Ehdotus hyväksyttiin.


 

 

 

 33 § VUODEN 2010 SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

 

 

Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry on palkinnut jo kaksitoista kertaa kuntien kanssa yhteistyössä vuoden seuratyöntekijän.

 

Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä paikkakunnallamme.  Palkittava henkilö voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ohjaaja, lipunmyyjä, järjestyksenvalvoja tmv. Aktiiviurheilijat, jotka kilpailevat ja ovat huippu-urheilijoita eivät voi olla kriteeri valinnalle.

 

Palkinnot jaetaan Lounais-Suomen Urheilugaalassa 14.-15.1.2011 Silja Euroopalla.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet keskustelevat eri vaihtoehdoista ja päättävät palkita seuratyöntekijän. Seuratyöntekijän nimi on julkaisuvapaa 15.1.2011.

 

 

Päätös:

Päätös on julkinen vasta 15.1.2011.

Vapaa-aikalautakunta ehdottaa Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu ry:lle vuoden seuratyöntekijäksi Asko Uurasjärveä.

 

 

 

35 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Kuullaan lautakunnan jäseniä tuleeko muita asioita.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet keskustelevat muista asioista.

 

 

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

 

 

 

 

 

 

 

36 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

 

 

Päätös:

 

                 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 ja liitti siihen

                                       oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen.