JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 31.1.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1 §          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §          Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §          Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2011

4 §          Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2011

5 §          Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2011

6 §          Kunnanhallituksen valitseminen

7 §          Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2010

8 §          Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

9 §          PoSan toteumaraportti 1.1.-30.11.2010 ja alijäämän hoitaminen vuodelta 2010

10 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

11 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 4.2.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 20.1.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2011

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 20.1.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 31.1.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS     1

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA     1

3 §     VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN          VALITSEMINEN VUODEKSI 2011    2

4 §     KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2011    3

5 §     VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2011  4

6 §     KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN     5

7 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2010    7

8 §     SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE    8

9 §     POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.11.2010 JA ALIJÄÄMÄN          HOITAMINEN VUODELTA 2010    9

10 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT    10

11 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT    11

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

31.1.2011 kello 19.00 – 19.18

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 11

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   4.2.2011

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki           Timo Sorvali

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   4.2.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.1.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 27.1.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.1.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kati Mansikkamäki ja Timo Sorvali

 

                                            _____

                                           

 

 


                                            Kunnanhallitus                   3 §                17.1.2011

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2011

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2011.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 3 §

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2011 valtuuston puheenjohtajaksi Tapio Rajalahden, I varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja II varapuheenjohtajaksi Miia Sjömanin.

 

_____

 

 

 


Kunnanhallitus                   4 §                17.1.2011

 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2011

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2011 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 4 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                17.1.2011

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2011

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2011 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 5 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   6 §                17.1.2011

 

6 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

 

 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

 

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                       

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

 

                                            1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2011 - 2012

                                            2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 6 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1.      valita kunnanhallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt toimikaudelle 2011-2012:

 

Jäsen                                                 Varajäsen

Matti Leppihalme                             Juhani Rajala

Anneli Kujansuu                                Ritva Mäkelä

Kari Jokisalo                                     Markku Kujala

Satu Jokela                                       Päivi Leponiemi

Ari Uusi-Rasi                                    Jorma Holma

Kati Mansikkamäki                          Kristiina Kotaoja

Olli Seppälä                                      Anu Sillanpää

 

2.      nimetä valituista kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen  ja varapuheenjohtajaksi Anneli Kujansuun.

 

_____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   14 §              17.1.2011

 

7 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2010

 

                                  

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2010.

                                            Liite nro 14.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Käytiin läpi ennuste vuoden lopun toteumasta.

 

                                            -----

 

KV 7 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   18 §              17.1.2011

 

8 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %. Talletus on päättynyt 28.10.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2010.

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

KV 8 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   23 §              17.1.2011

 

9 §                POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.11.2010 JA ALIJÄÄMÄN HOITAMINEN VUODELTA 2010

 

 

                                            Liitteenä PoSan toteumaraportti 1.1.-30.11.2010.

                                            Liite nro 23.1.

 

Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 105,12 %. Huomioiden valtuuston 13.12.2010 tekemän tilauksen korotuksen 300 000 eurolla toteuma on 97,05 % (ka 91,66 %).

Arvio koko PoSan alijäämästä vuodelle 2010 on 2,1 milj. euroa, josta Jämijärven kunnan arvioitu osuus on 569 988 euroa. Alijäämien osalta on käyty kuntien väliset neuvottelut, jossa on tehty liitteen nro 23.2 mukainen sopimus alijäämien kattamisesta.

 

Asiaan palataan vielä saatujen konsulttiselvitysten pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä PoSan toteumaraportin tiedokseen ja hyväksyy kuntien välillä tehdyn alijäämien kattamissopimuksen. Asia saatetaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 9 §         

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

10 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Ei ollut

 

                                            _____

                    

 

 

 

11 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

                                            Ei ollut

 

                                            _____