Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.1.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.1.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

NUORISOVINTTI

Käsiteltävät asiat

1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   1

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA   1

3 §          VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2011  2

4 §          KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2011  3

5 §          VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2011  4

6 §          KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN   5

7 §          MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2011  7

8 §          TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2011  8

9 §          ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN   9

10 §        KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011  10

11 §        KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN  OSALTA V. 2011  11

12 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  12

13 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   14

14 §        TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2010  15

15 §        KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2011  16

16 §        PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUSENNAKOT VUONNA 2011  17

17 §        MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA   18

18 §        SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  19

19 §        KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 13.12.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   20

20 §        KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2010  21

21 §        VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2010  22

22 §        ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2011  23

23 §        POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.11.2010 JA ALIJÄÄMÄN HOITAMINEN VUODELTA 2010  24

24 §        PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / NIILO HAKALA   25

25 §        LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN   26

26 §        JÄMIN ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN   27

27 §        VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN   28

28 §        YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT  29

29 §        ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN   30

30 §        VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN   31

31 §        LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  33

32 §        NUORISOVINTIN PERUSKORJAUKSEN LOPPURAHOITUS   34

33 §        KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2011  35

34 §        YKSITYISTIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / PELTOLA-PINKKALAN YKSITYISTIE  36

35 §        POHJOIS-SATAKUNNAN LAAJAKAISTAHANKE  37

36 §        MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE  38

37 §        LAUSUNTO JÄMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS-SUUNNITELMALUONNOKSESTA   41

38 §        SUHDANNELUONTOISTEN ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN   42

39 §        MAANTIE 13253 JYLLITIEN PARANTAMINEN, IKAALINEN / LAUSUNTOPYYNTÖ TIESUUNNITELMASTA   43

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.1.2011 kello 18.30 – 20.58

 

KOKOUSPAIKKA

 

NUORISOVINTTI

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 39

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme            Anneli Kujansuu         Esa Ala-Karvia

        § 1                                      § 2 - 39             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   24.1.2011

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                              Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   24.1.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänensä kadottaneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen esityksestä kokouksen puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____

 

                     

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2011

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2011.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2011

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2011 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2011

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2011 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

6 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                       

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

                                            1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden                                       vuoden toimikaudeksi vuosille 2011 - 2012

                                            2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen                                                     puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                             

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

7 §                MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2011

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2011, on esityslistan liitteenä 7.1.

 

Esitykset huomioitavista henkilöistä on liitteenä nro 7.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 7.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2011. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     
                                           

8 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2011

 

 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2011.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2011 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2011 ovat liitteenä nro 8.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2011.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että väliraportin toteutumisesta pidetään valtuuston iltakoulu, jossa eri sektorit esittelevät talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

 

                                            _____


                                           

                                           

9 §                ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2011 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 rakennuspäällikkö Pentti Virtanen

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 vs. kanslisti Katja Puska

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Riikka Koivumäki

                                                                 maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

                                                                 vs. toimistovirkailija Merja Kangasniemi

                                                                 vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                           

                                           

10 §              KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2011 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

11 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN         OSALTA V. 2011

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2010 kunnan talousarvion vuodelle 2011.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 11.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2011 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kohdan 104 elinkeinotoimi määrärahasta 4745 yritystuki 40 000 euroa kohdistetaan Jämi säätiön tukemiseen.

 

                                            _____

 


                     

12 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kaupunki/  Perusturvalautakunnan vuoden 2011 talousarvioesitys

-          Kankaanpään kaupunki/ Sähköinen kokouskäytäntö

-          Kankaanpään kaupunki/ Muutoksia vuoden 2010 talousarvioon ja kuluvan vuoden palvelusopimuksen tarkistaminen

-          Kuntaliitto/ Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 2011

-          Maanmittauslaitos/ Pöytäkirja ja karttatulosteet lunastustoimituksesta tnro: 2005-165102

-          Maksatuserittely, joulukuu 2010

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2010

-          UNISEF –lippu teemavuoden kunniaksi salkoon koko vuodeksi

-          Matkakustannusten korvaukset 1.1.2011 lukien

-          Karvian kunta/ Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskunta-yhtymän perussopimuksen tarkistaminen

-          Lavian kunta/ Kokouspöytäkirja

-          Lausunto koskien Sydänmaan kylän mainostornin sijoittamista valtatien nro 23 varrelle

-          Korkovahvistus

-          Aloitteen uudistaminen (Jämi-Jylli yksityistie)

-          Päätös veroperustemuutoslaskennassa olleen virheen korjaamisesta johtuvasta vuoden 2010 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta

-          Intrum Justitia/ Raportti toimeksiannoista

-          Kuntaliitto/ Verkkolaskutuksen edistäminen kunnissa

-          Asiakastyytyväisyys Kauhajoen Ruokamessuilla 2010

-          Siikaisten kunta/ Pöytäkirja

-          Turun hallinto-oikeuden päätös/ Kunnallisvalitus

-          ARA/ Asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin myönnettyjen määrärahojen tarkistaminen

-          Karvian kunata/ PoSan vuoden 2009 ja 2010 alijäämät

-          Hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 sairaanhoidon palvelumaksuista

-          Ikaalisten kaupunki/ Jämi-Jylli –tieyhteyden kunnostaminen

-          Honkajoen kunta/ Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen

-          Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa

-          D-Fence turvallisuusraportti 12/2010

-          Kuntien eläkevakuutus/ Yleiskirje 5/2010

-          Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2011

-          Petri Nurmisen kirjoitus oikeuskanslerille 25.3.2009

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Vihu, Rantasalo

o       Vihu, Vettenpelto

o       Jämijärvi, Kotikivisilta

o       Peijari, Teollisuusalue

o       Jämijärvi, Salmela

o       Jämijärvi, Paavola

o       Vihu, Rajalahti

o       Vihu, Vanharadakko 3:66

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                                      

 


                                           

13 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Pohjois-Satakunnan aluearkkitoiminnan

ohjausryhmä                                                                 22.10.2010

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy               29.10.2010

As Oy Jämijärven Kauppakulma/

Luovutusyhtiökokous                                                   24.11.2010

Yhteistyötoimikunta                                                      7.12.2010

Hankeryhmän kokous nro 1                                        9.12.2010

Tiesuunnitelman esittelytilaisuus                                9.12.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymä/

Yhtymähallitus                                                               14.12.2010

Satakunnan pelastuslaitos/ Johtokunta                     14.12.2010

Satakunnan pelastuslaitos/ Johtokunta                     14.12.2010

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy/

Hallitus                                                                           17.12.2010

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/           

Hallintokeskus                                                              20.12.2010

PoSa/ Yhtymäkokous                                                  21.12.2010

                                                                                      

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

14 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2010

 

                                  

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2010.

                                            Liite nro 14.1.

                                            Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Käytiin läpi ennuste vuoden lopun toteumasta.

 

                                            -----

 

 


                                           

 

15 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2011

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2010 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 15.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2011 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 18.30.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätettiin pitää ylimääräinen kunnanhallituksen kokous 24.1.2011 klo 18.30 alkaen valmistelussa olevista asioista.

 

                                            _____

 

 


 

16 §              PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUSENNAKOT VUONNA 2011

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto vahvistaa vuoden 2011 perustoimeentulotukeen maksettavien kuukausittaisten ennakoiden määrät kunnittain. Jämijärven kunnan ennakoiksi on vahvistettu

1 750 euroa kuukaudessa eli 21 000 euroa vuodessa.

 

                                            Kunnan talousarviossa on ko. valtionosuus arvioitu 18 000 euroksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

17 §              MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut neljä vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2011. Liite nro 17.1.

 

Sopimusluonnos on entisen kaltainen. Vapaa-aikatoimella ei ole vuodelle 2011 erillistä radiomarkkinoinnin määrärahaa vaan se sisältyy ko. yhteissummaan.

 

Sopimus on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin                                      välisen mainossopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen ylimääräiseen kokoukseen 24.1.2011

 

                                            -----

 

 


 

18 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %. Talletus on päättynyt 1.7.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %. Talletus on päättynyt 28.10.2010 ja sitä ei ole uudelleen sijoitettu.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2010.

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

19 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 13.12.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                           

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 13.12.2010.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

64 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

65 §   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

66 §   Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2010 ja kaavoitusohjelma vuosille 2011-2012

67 §   Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013

68 §   Muutoksia vuoden talousarvioon / PoSa

69 §   PoSan palvelusopimuksen toteumaraportti 1.1.-31.10.2010

70 §   Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2010

71 §   Muutoksia vuoden 2010 talousarvioon

72 §   Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

73 §   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 13.12.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

20 §              KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.10.-31.12.2010

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

21 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2010

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.10.-31.12.2010

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

22 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2011

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2011  2500 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

23 §              POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.11.2010 JA ALIJÄÄMÄN HOITAMINEN VUODELTA 2010

 

 

                                            Liitteenä PoSan toteumaraportti 1.1.-30.11.2010.

                                            Liite nro 23.1.

 

Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 105,12 %. Huomioiden valtuuston 13.12.2010 tekemän tilauksen korotuksen 300 000 eurolla toteuma on 97,05 % (ka 91,66 %).

Arvio koko PoSan alijäämästä vuodelle 2010 on 2,1 milj. euroa, josta Jämijärven kunnan arvioitu osuus on 569 988 euroa. Alijäämien osalta on käyty kuntien väliset neuvottelut, jossa on tehty liitteen nro 23.2 mukainen sopimus alijäämien kattamisesta.

 

Asiaan palataan vielä saatujen konsulttiselvitysten pohjalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä PoSan toteumaraportin tiedokseen ja hyväksyy kuntien välillä tehdyn alijäämien kattamissopimuksen. Asia saatetaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

24 §              PERINNÖN LUOVUTUSHAKEMUS / NIILO HAKALA

 

 

Niilo Hakala kuoli 1.1.2010 perillisittä ja tällöin kunnalla on mahdollisuus anoa jäänyttä omaisuutta itselleen. Kunnanjohtaja on keskusteltuaan pesänhoitajan kanssa jättänyt Jämijärven kunnanhallituksen nimissä hakemuksen perinnön luovuttamisesta kunnalle.

 

Mahdolliset rahavarat käytettäisiin lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun toimenpiteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

25 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

 

Tehtyjen talousarviomuutosten ja PoSan tilauksen reilun ylittymisen johdosta kunnan taloustilanne on tiukka vuoden alkupuolella ja tästä johtuen kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen lyhytaikaisen lainan ottamisesta. Liite nro 25.1.

 

Lainasumma on 250 000 euroa ja maksimilainaika 3 kuukautta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan 9.12.2010 tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                                         272 §            7.12.2010

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          18 §              16.11.2010

                                           

26 §                JÄMIN ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

 

                                             

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin keskusalueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kortteliin 301 sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta tutustui Jämin keskusalueen asemakaava- aineistoon. Asemakaavaluonnokseen ehdotettiin joitakin muutoksia ja lisäyksiä.

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus on kuuluttanut Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta 20.8.2009.

                                            Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Jämijärven kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla 20.8- 2.9.2009 välisen ajan.

                                            Asiakirjaan liittyvät mielipiteet ja huomautukset pyydettiin toimittamaan kirjallisesti Jämijärven kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 

 

                                            Määräajassa jätettiin kaksi muistutusta.

 

Päätös:                               Aluearkkitehti Ilmari Mattila tekee asemakaavaluonnokseen ja kaavamääräyksiin joitakin tarkennuksia sekä laatii vastineet jätettyihin muistutuksiin.

 

                                            -----

 

KH 272 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen laadinta tilanteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 26 §

                                            Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtyihin muistutuksiin. Liite 26.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vastineet tehtyihin muistutuksiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

 

27 §                VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

 

                                            Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueelle vaalipäivän äänestyspaikka.

 

                                            Jämijärvellä vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii keskuskoulu osoitteessa Koulutie 6.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

28 §              YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 6.-12.4.2011.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii                                                                                               valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai-sunnuntai      klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitosten kanssa sovittavana aikana.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

29 §              ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat. Laitosäänestys on järjestetty myös Onnikodille, joka on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

30 §              VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEIHIN

 

Eduskuntavaalit toimitetaan 17.4.2011

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseneksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Arja Vallila                                               Merja Lahdenpää

 

 

 

Vaalitoimikunta

Jäsenet                                                    Varajäsenet

Pj. Kristiina Kotaoja                               Briitta Rantanen

Vpj. Olavi Koivuniemi                             Hannu Rajakallio

Raimo Kivelä                                          Ilkka Hyttinen

 

_____


 

 

 

31 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

Vuoden 2011 talousarviossa on varattu talousarviolainojen nostoon 660 000 euroa.

Alkuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 360 000 eurosta.

Tarjoukset on pyydetty 11.1.2011 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 31.1.

Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 31.2.

 

                                            Sampo Pankki Oyj:n tarjous tuli myöhässä (13.1.2011).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen 3 kk:n euribor + 0,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 


 

32 §              NUORISOVINTIN PERUSKORJAUKSEN LOPPURAHOITUS

 

 

Nuorisovintin peruskorjauksen kustannusarvio oli 50 000 euroa, josta 25 000 euroa tuli valtion rahoituksena ja 25 000 katettiin kunnan saamilla perintövaroilla. Remontin yhteydessä todettiin, että sähkötyöt joudutaankin tekemään eri laajuudessa kuin alun perin oli suunniteltu. Sähkötöiden lisääntyminen aiheutti n. 6 000 euron ylityksen alkuperäiseen kustannusarvioon. Liite nro 32.1.

Ylitystä ei viety valtuustolle määrärahamuutoksena, vaan ajatus oli, että ylitys katetaan jäljellä olevista perintörahoista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää 6 000 euron lisärahoituksen nuorisovintin peruskorjaukseen. Lisärahoitus katetaan Helvi Nästiltä saaduista perintövaroista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

33 §              KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2011

 

                                           

Valtiovarainministeriö on myöntänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuodelle 2011.

 

Asiaa koskeva maksuerittely on liitteenä nro 33.1.

Nettosumma on 67 903 euroa pienempi kuin valtuuston hyväksymässä talousarviossa on ennakoitu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

34 §              YKSITYISTIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / PELTOLA-PINKKALAN YKSITYISTIE

 

 

Peltola-Pinkkalan yksityistien parantamistyöt on saatu päätökseen ja työt on hyväksytty.

Työstä aiheutui kustannuksia 108 855,51 euroa, kun hyväksyttävät kustannukset olivat 95 000 euroa. Ylitys johtui runsaista talkootyötunneista ja se ei aiheuta rahallisia lisäkustannuksia.

 

Kunnan lopulliseksi osuudeksi jää n. 10 181,57 euroa kun se talousarviossa oli 16 000 euroa.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymispäätös on liitteenä 34.1 ja rakennuspäällikkö Pentti Virtasen loppuselvitys liitteenä nro 34.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee ELY-keskuksen hyväksymispäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


 

35 §              POHJOIS-SATAKUNNAN LAAJAKAISTAHANKE

 

 

Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta varten on Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy perustanut seudullisen yhtiön Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n.

 

Toisena vaihtoehtona ollut liittyminen Suupohjan Seutuverkko Oy:hyn kariutui siihen, että Suupohja ei tässä vaiheessa halua laajentua liian isolle alueelle ennen kuin ovat vakiinnuttaneet toimintansa nykyisellä alueella.

 

Kunnilta on pyydetty kannanottoa laajakaistahankkeessa mukanaoloon.

Laskelmia hankkeen kustannuksista kunnittain on liitteenä nro 35.1.

 

Jämijärven kunnan osalta on lähdetty siitä, että hanke toteutettaisiin mahdollisimman kattavana.

Arvio Jämijärven kunnan osuudesta on n. 350 000-360 000 euroa. Tämän lisäksi tarvitaan todennäköisesti kuntien takauksia Seutuverkko Oy:lle.

 

Ehdotus:                            Jämijärven kunta ilmoittaa Satakuntaliitolle ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:lle, että Jämijärven kunta osallistuu hankkeeseen saada laajakaistaliittymien tarjonta Jämijärven alueella tavoitteen mukaiseksi.

                                            Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteuttamiseen v. 2011-2015 (250 000 €).

                                            Aikatauluun ja mahdolliseen lisärahoitustarpeeseen palataan kun lopulliset kustannukset ratkeavat.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   274 §            7.12.2010

Kunnanhallitus                   258 §            15.11.2010

Kunnanhallitus                   239 §            1.11.2010

Kunnanhallitus                   208 §            20.9.2010

Kunnanhallitus                   183 §            30.8.2010

Kunnanhallitus                   172 §            9.8.2010

Kunnanhallitus                   154 §            28.6.2010

 

36 §              MONIKUNTALIITOKSEN NYKYTILANNE

                     

                                           

Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien/ kaupunkien valtuustojen päätöksen mukaisesti lähetettiin valtiovarainministeriön kuntaosastolle anomus kuntajakoselvitysmiehen saamiseksi. Ministeriön edustajat pyysivät hakemuksen pohjalta kuntajohtajat neuvotteluun, joka pidettiin 9.6.2010. Muistio liitteenä nro 154.1.

 

Neuvottelussa sovittiin, että hakemus kuntien oman selvitystyön rahoitukseen jätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Liite nro 154.2.

Uusi kuntaministeri ratkaisee, kummalla tavalla valtio osallistuu selvitystyöhön.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 172 §

Valtiovarainministeriön kuntaosasto on 1.7.2010 tehnyt kielteisen päätöksen kuntajakoselvitysmiehen osalta. Liite nro 173.1.

Päätös esiselvitysavustukseen saadaan elokuun 2010 aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 183 §                          

Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven kuntajohtajat ovat pitäneet palaverin 20.8.2010 prosessin johdosta.

Kuntaliitosselvityksen sisällöstä jatketaan virkamiesneuvotteluja 31.8. mahdollisen tarjouksen tekijän kanssa.

Kun tarkennettu tarjous ja mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on saatu, kokoontuu kuntien luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Alustava ajankohta on 14.9. klo 18.00 Jämijärvellä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 208 §                          

Liitteenä on Valtiovarainministeriön päätös 8.9.2010, jolla on päätetty avustaa kuntien esiselvityshanketta.

Liite nro 208.1.

 

Liitteenä on myös Oy Audiapro Ab:n tarjous esiselvityksen tekemiseksi. Liite nro 208.2.

 

Em. päätösten johdosta kokoontuu monikuntaliitosselvityksen ohjausryhmä 14.9.2010 Jämijärvellä. Ohjausryhmän muistio saadaan kokoukseen mennessä.

 

Monikuntaliitosaikataulu liitteenä 208.3.

 

Ohjausryhmän muistio on liitteenä 208.4.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäseniksi kuntaliitosselvityksen ohjausryhmään Tapio Rajalahden, Matti Leppihalmeen, Anneli Kujansuun, Olli Seppälän, Satu Jokelan ja Esa Ala-Karvian. Lisäksi päätettiin, että pienryhmiltä pyydetään 1 yhteinen edustaja.

 

                                            -----

 

KH 239 §

                                            Kunnanjohtajat ja konsultit ovat kokoontuneet 12.10. palaveriin, jossa on sovittu hankkeen etenemisaikataulusta ja samalla on käyty läpi alustavaa talous yms. aineistoa.

                                            Aikataulu ilmenee liitteestä. Liite nro 239.1.

 

                                            Seuraava ohjausryhmä on 4.11.2010 klo 18.00 Kankaanpäässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                     

KH 258 §

 

                                            Ohjausryhmän kokous on pidetty 4.11.2010 ja kuntajohtajat ovat käyneet 8.11.2010 Pirkanmaan liitossa. Liite nro 258.1.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 274 §

                                            Kuntajohtajat ja konsultit ovat käyneet Satakunnan sairaanhoitopiirissä 22.11., Satakuntaliitossa 25.11. ja TAY:ssa 26.11.. Valtuutetuille on lähetetty valtuustoryhmien haastattelua, 8.12., varten aikataulu, kysymyssarja ja laadittu taustamateriaali.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 36 §

                                            Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3.1.2011 Parkanossa liite nro 36.1 ja johtoryhmien työpajat ovat kokoontuneet 13.1.2011. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

37 §              LAUSUNTO JÄMIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS-SUUNNITELMALUONNOKSESTA

 

 

Jämijärven kunnan tekninen lautakunta on tutustunut laadittuun vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnokseen (liite nro 37.1) ja on pyytänyt samalla asiasta mm. Jämijärven kunnanhallituksen lausunnon.

 

Jämijärven kunnan ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa helmikuussa 2004. Kehittämissuunnitelma on sovittu päivitettäväksi viiden vuoden välein.

Edellisessä kehittämissuunnitelmassa olleet yhdysvesijohdot ja siirtoviemäri Kankaanpäähän eivät ole toteutuneet. Myös vesiosuuskuntien väliset yhdysvesijohdot ovat jääneet toteutumatta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kehittämissuunnitelmaluonnokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

38 §              SUHDANNELUONTOISTEN ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Valtion vuoden 2010 talousarviossa on osoitettu suhdanneluontoisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain (178/2009, muut. 1022/2009 ja 348/2010) mukaisiin energiapainotteisiin avustuksiin määrärahoja yhteensä 37 miljoonaa euroa.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt 8.12.2010 Jämijärven kunnalle 13 312 euron määrärahan käytettäväksi suhdanneluontoisiin energia-avustuksiin. Määräraha vastaa kokonaisuudessaan kuntaan saapuneita hakemuksia. Avustuksen määrä on enintään 15 % korjauskustannuksista.

 

Yhdistelmä hakijoista on liitteenä nro 38.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää suhdanneluontoiset energia-avustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

39 §              MAANTIE 13253 JYLLITIEN PARANTAMINEN, IKAALINEN / LAUSUNTOPYYNTÖ TIESUUNNITELMASTA

 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt maantie 13253 Jyllitien parantamisen tiesuunnitelman lausunnolle Jämijärven kuntaan. Lisäksi kuntaa on pyydetty ilmoittamaan osallisuudestaan hankkeeseen osuudellaan, joka on 28 000 euroa.

 

Tiesuunnitelma on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa varsinaiseen tiesuunnitelmaan. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 13.12.2010 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2011 on varattu ko. hanketta varten 28 000 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____