JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään RC hotellin kokoushuoneessa maanantaina 13.12.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

64 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

65 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

66 §       Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2010 ja kaavoitusohjelma

               vuosille 2011-2012 

67 §       Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013

68 §       Muutoksia vuoden talousarvioon / PoSa

69 §       PoSan palvelusopimuksen toteumaraportti 1.1.-31.10.2010

70 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2010

71 §       Muutoksia vuoden 2010 talousarvioon

72 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

73 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 17.12.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 8.12.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 08.12.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 13.12.2010 kello 19.00 – 19.35

 

Paikka

 

RC hotellin kokoushuone

Käsiteltävät asiat

64 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  67

65 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  67

66 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA          KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2012  68

67 §   VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUNNITELMA VUOSILLE          2011-2013                      69

68 §   MUUTOKSIA VUODEN TALOUSARVIOON / POSA  72

69 §   POSAN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI
         1.1.-31.10.2010
    73

70 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2010  74

71 §   MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON  75

72 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  76

73 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  77

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

13.12.2010 kello 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

RC hotellin kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Leppihalme Matti

Mäkelä Pentti

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta            varajäsen   

Hyttinen Ilkka               varajäsen

Hyttinen Marjatta           varajäsen

Kristiina Kotaoja            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Jokela Satu

Lax Anne

Lehtiö Helena

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Salminen Mikko

Sorvali Timo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 64-73

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   17.12.2010

Allekirjoitukset

 

 

Rainer Rajamäki               Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   17.12.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

64 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 8.12.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 9.12.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 8.12.2010.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

65 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Rainer Rajamäki ja Pentti Mäkelä.

                                           

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                                         268 §            7.12.2010

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          14 §              16.11.2010

 

66 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2010 JA KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2012

 

                                           

                                       Tutustuttiin ja keskusteltiin aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimasta Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksesta v. 2010 ja kaavoitusohjelmasta vuosille 2011- 2012. Kaavoituskatsauksessa ja kaavoitusohjelmassa esitetään nykyisin voimassa olevat kaavat sekä tiedotetaan kuntalaisille vireillä olevista ja vireille tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa kaavoitukseen sen eri vaiheissa.

                                      

                                        Erityisesti keskusteltiin Jämijärven rantayleiskaavan tarpeellisuudesta ja kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Aluearkkitehti arvioi kaavan kokonaiskustannuksiksi 30- 40 000 €. Yleiskaavan laatiminen voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuonna 2012.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatima kaavoituskatsaus 2010 ja kaavoitusohjelma vuosille 2011- 2012. Esitetään kunnanhallitukselle, että kaavoituskatsaus v.2010 ja kaavoitusohjelma 2011- 2012 asetetaan nähtäville. 

 

-----

 

KH 268 §

Kaavoituskatsaus v. 2010 ja kaavoitusohjelma vuosille 2011-2012 on liitteenä nro 268.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen ja saattaa kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

KV 66 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                                           

 

 

 

Kunnanhallitus                   275 §            7.12.2010

                                            Yt-toimikunta                     15 §              7.12.2010

 

67 §              VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013        

                                           

 

Vuoden 2009 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, mutta Posan kustannukset ovat ”räjähtämässä” käsiin. Ennakkotiedon mukaan todellisten kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna Jämijärven kunnan osalta on +14 – 15 %. Vuodeosaston käytön kasvu ja lasten huostaanottojen lisääntyminen selittävät osan kasvusta. Muilta osin mm. vanhustenhuollon osalta asia on vielä selvittelyn alla.

 

Vuoden 2009 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa -3,3 %:n laskua, kun valtakunnallinen keskiarvo on -0,2 %. Samanaikaisesti yhteisövero kuitenkin kasvoi +14 %, joka vastaa valtakunnan keskitasoa.

 

Vuoden 2011 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Suunnitteluvuosien osalta panostetaan uusien jätevesilinjojen rakentamiseen ja sadevesiviemäreiden uusimiseen. Seudullisen laajakaistahankkeen toteutumiseen on myös varauduttu investointiohjelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle 2008 19,75 %:iin. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, ettei sitä nosteta suunnittelukauden aikana. Kiinteistöverot on pidetty myös entisellään.

                                           

Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2009 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti

 

                                                                 - v. 2010       + 1,1 %

                                                                 - v. 2011       + 2,0 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

 

                                            Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 on liitteenä nro 15.1.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti puoltaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa esitetyn mukaisesti.

 

                                            -----

 

KH 275 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2011-2013 oheisen liitteen 275.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, että elinkeinotoimen kustannuspaikalta 1130 menokohdasta avustukset vähennettäisiin 30 000 euroa.

                                            Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki kannatti Olli Seppälän

tekemää esitystä. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun em. kohdasta hän totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tulee suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

 Ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Kati Mansikkamäen kannattamaa ehdotusta äänestävät ”EI”. Äänestys suoritetaan käden nosto äänestyksenä.

                                            Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Leppihalme, Uusi-Rasi, Jokela, Jokisalo ja Kujansuu) ja 2 EI-ääntä (Seppälä, Mansikkamäki). Puheenjohtaja totesi, että avustusmääräraha pysyy esittelijän esittämän suuruisena.

 

                                            Puheenjohtajan avattua uudelleen keskustelun kunnanhallituksen jäsen Anneli Kujansuu esittämänä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavan muutosehdotuksen:

                                            Maaseutuelinkeinopalvelujen kustannuspaikalta 1140 siirretään

4 000 euroa menokohdasta 4740 toiminta-avustus yhdistyksille menokohtaan 4730 muut avustukset kotitalouksille. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 67 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Olli Seppälä esitti, että elinkeinotoimen kustannuspaikalta 1130 menokohdasta avustukset vähennettäisiin 30 000 euroa.

                                            Valtuutettu Miia Sjöman kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä. Valtuutetut Rainer Rajamäki ja Matti Leppihalme kannattivat kunnanhallituksen esitystä.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten tulisi suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

                                            Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Miia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”EI”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA –ääntä ja 6 EI –ääntä. Liite 67.1.

                                            Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys.

 

                                            _____


                                           

 

 

 

Kunnanhallitus                   276 §            7.12.2010

 

68 §              MUUTOKSIA VUODEN TALOUSARVIOON / POSA

 

                                  

PoSan palvelusopimuksessa vuodelle 2010 on varattu palvelujen ostoon yhteensä 3 614 292 euroa. Toteuma osoittaa, että tilaukseen varattu määräraha ei tule riittämään vaan se tulee ylittymään huomattavasti. Lopullista tilauksen korotustarvetta ei tällä hetkellä vielä tiedetä, mutta lisämäärärahan osoittaminen jo tässä vaiheessa on kuitenkin tarpeellista.

 

Lähtökohtana on, että Jämijärven kunnan tilausta korotettaisiin tässä vaiheessa 300 000 eurolla.

 

Korotus toteutettaisiin seuraavasti:

 

-          talousarviossa on jo nyt suurempi

määrärahavaraus kuin tilaus on                           + 22 858 euroa

-          suoritetaan siirto 21 000 euroa

kustannuspaikalta sosiaalipalvelut 1006

kustannuspaikalle perhepalvelut 1011                + 21 000 euroa

-          Lisätään uusi määräraha                                      + 256 142 euroa

                                                                                                             Yhteensä         300 000 euroa

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää korottaa PoSalta tilattavien palvelujen määrärahavarauksia seuraavasti:

 

                                            20      Perhepalvelut              150 000 euroa             

                                            40      Vanhuspalvelut              50 000 euroa

                                            50      Erityispalvelut                56 142 euroa

                                           

                                            Suorittelujen tilisiirtojen ja talousarviossa olleiden määrärahojen mukaisesti palvelujen ostoon varattu määräraha on tämän jälkeen

                                            3 914 292 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

                                            Kunnanhallitus                   278 §            7.12.2010

 

69 §             POSAN PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.10.2010

 

 

Liitteenä on PoSan palvelusopimuksen toteumaraportti 1.1.-31.10.2010 sekä syys-lokakuun välinen muutoskehitys.

Liite nro 278.1.

 

Tasaisen vauhdin mukaan lokakuun lopun toteuman tulisi olla

83,33 %.

 

Jämijärven kunnan osalta se on:

 

-          Perhepalvelut              154,04 %

-          Aikuispalvelut              85,48 %

-          Vanhuspalvelut            94,33 %

-          Erityispalvelut              94,44 %

-          Ympäristöpalvelut       91,43 %

 

YHTEENSÄ                       97,28 %       (koko PoSa 88,90 %)

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen 1.1.-31.10.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 69 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 


                                            Kunnanhallitus                   279 §            7.12.2010

 

70 §             TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2010

 

 

                      Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2010.

                      Liite nro 279.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 70 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   280 §            7.12.2010

 

71 §             MUUTOKSIA VUODEN 2010 TALOUSARVIOON

 

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2010 talousarvioon. Liite nro 280.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 71 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

72 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Ei ollut.

 

                                            _____

                    

 

73 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                    

1.   Valtuutettu Matti Leppihalme kertoi Leppäkosken Sähkön tilaisuudesta, jossa oli esitetty uusia avauksia mm. maalämmön ja katujen valaisemisen osalta.

      Valtuusto merkitsi asian tiedokseen

 

_____