J Ä M I J Ä R V E N
K U N N A N V A L T U U S T O N  
K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 21.01.2003 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2003

4. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2003

5. Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2003

6. Kunnanhallituksen valitseminen

7. Keitaanniemen yhdystien tiehoitokunnan anomus

8. Luovutuskirjan hyväksyminen/Hannu Narvi

9. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

10. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

11. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 24.01.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 15.01.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 15.01.2003

KokoustiedotAika 21.01.2003 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2
2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2
3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2003 3
4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2003 4
5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2003 5
6 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN 6
7 KEITAANNIEMEN YHDYSTIEN TIEHOITOKUNNAN ANOMUS 8
8 LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HANNU NARVI 10
9 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT 11
10 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 12
11 VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja
Matti Peurala
MATTI PEURALA Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 21.01.2003 kello 19.00 - 19.28
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 1 - 11

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 15.01.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 16.01.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 16.01.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 15.01.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Arponen ja Harri Koivumäki.

________

Kunnanhallitus 3 14.01.2003

3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2003

KH 3  

Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2003.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 3

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajat vuodelle 2003 seuraavasti:

-- valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala

- valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu

- valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

Kunnanhallitus 4 14.01.2003

4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2003

KH 4

Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2003 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 4

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 5 14.01.2003

5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2003

KH 5  

Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2003 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 5

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 6 14.01.2003

6 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

KH 6  

Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 :n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 :ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

 

Kunnanhallitus 6 14.01.2003


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2003 - 2004

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


--------

KV 6

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita kunnanhallitukseen vuosille 2003 - 2004 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen                         varajäsen

Matti Leppihalme      Timo Koivuniemi

Päivi Leponiemi         Jukka Lehtilä

Ritva Mäkelä             Merja Lahdenpää

Juhani Rajala             Ari Uusi-Rasi

Tapio Rajalahti          Timo Sorvali

Olli Seppälä              Anu Sillanpää

Enni Lähteenniemi      Helena Lehtiö


2) nimetä valituista kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Leponiemen.

_______


Tekninen lautakunta 235 12.12.2002

Kunnanhallitus 20 14.01.2003

7 KEITAANNIEMEN YHDYSTIEN TIEHOITOKUNNAN ANOMUS


Tekn.ltk 235  

Keitaanniemen yhdystien tiehoitokunta / Markku Lähteenmäki on jättänyt tekniselle lautakunnan seuraavansisältöisen kirjelmän:

"Anomus

Keitaanniemen yhdystien saamiseksi kokonaisuudessaan kunnan tienhoidon piiriin.

Tienkäyttö lisääntynyt, työssä käyvä asukasmäärä kasvanut.

Talviaikana töihin lähtö mahdotonta.

Jämijärvellä 25.11.2002

Keitaanniemen Yhdystie tiehoitokunta

M a r k k u L ä h t e e n m ä k i"

 

Ehdotus: Käsitellään saatu hakemus.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiekunnan hakemus hyväksyttäväksi ja sopimus tehtäväksi samoin ehdoin kuin muidenkin kunnan hoidossa olevien teiden tiekuntien kanssa on tehty lähinnä seuraavin perustein:

- Keitaanniemen tiehen on teknisen lautakunnan päätöksellä 18.01.2001

liitetty Lähteenmäen tie ja Välimäki - Järventausta tie

- olosuhteet ovat muuttuneet erityisesti Keitaanniemen tien loppuosalta siten, että sinne on muuttanut vakituisia asukkaita

- nykyinen yhdistetty tie täyttää valtion kunnossapitoavustuksen saamisen edellytykset, eli ne vaatimukset, jotka kunnan tiehoitotoimenpiteiden ehtona on ollut.


Esteellisenä Tuija Ranta ei osallistunut päätöksentekoon.

---------

KH 20

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Tekninen lautakunta 235 12.12.2002

Kunnanhallitus 20 14.01.2003

KV 7

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 23 14.01.2003

 

8 LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HANNU NARVI

KH 23  

Hannu Narvi ja Jämijärven kunta ovat 10.04.2002 keskenään tekemäänsä maankäyttösopimukseen perustuen allekirjoittaneet 21.12.2002 oheisen liitteen mukaisen luovutuskirjan. Liite nro 23.1.

Luovutuskirjan mukaan Hannu Narvi luovuttaa Jämijärven kunnalle Jämin asemakaava II:n koko kaavoitetun alueen lukuun ottamatta luovuttajan siitä itselleen pidättämää karttaliitteeseen tummalla merkittyä kolmeakymmentä (30) tonttia.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Hannu Narvin ja Jämijärven kunnan välisen luovutuskirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 8

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

9 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

______

10 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutetuille jaettiin kutsut Jämin Lumimaailman avajaisiin 8.2.2003. Kutsu sisälsi myös Kankaanpään kaupungin valtuuston kuntavierailun.

2. Valtuutettu Jouni Salmela tiedusteli Jämille suunnitellusta maapohjahallista ja sen rakentamisaikataulusta ja tarpeesta. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi hankkeen tilanteesta ja totesi, että asia on vain alkuselvitysvaiheessa ja siitä informoidaan valtuutettuja, sitä mukaa kun selvitys etenee.

____