J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 10.06.2003 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

32. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

34. Vuoden 2002 tilinpäätös ja toimintakertomus

35. Vuoden 2002 arviointikertomus

36. Kauppakirjan hyväksyminen/Pekka Pirttikoski

37. Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2003

38. Taloudellisia tunnuslukuja

39. Suurimaan koulun lämpökeskuksen peruskorjauksesta saatujen urakkatarjousten käsittely

40. Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

41. Jämin hiihtotunnelin rahoitusjärjestelyt

42. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

43. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

44. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 13.06.2003 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 04.06.2003

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 4/2003

Laatimispäivämäärä: 04.06.2003

KokoustiedotAika 10.06.2003 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 34
33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 34
34 VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 35
35 VUODEN 2002 ARVIOINTIKERTOMUS 37
36 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PEKKA PIRTTIKOSKI 38
37 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2003 39
38 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 40
39 SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY 41
40 SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 43
41 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT 44
42 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT 46
43 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 47
Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2003
KOKOUSAIKA 10.06.2003 kello 19.00 - 19.32
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Kartaslammi Anne varajäsen

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Sillanpää Anu varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdensivu Hilkka

Salmela Jouni

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 32 - 43

32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 04.06.2003 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 05.06.2003 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 05.06.2003. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 04.06.2003 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

______

33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Rudenberg ja Ari Uusi-Rasi.

_________

Kunnanhallitus 115 31.03.2003

Tarkastuslautakunta 7 29.04.2003

34 VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 115  

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 115.1.

Liite jaetaan perjantaina.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2002 oli + 593.360,19 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 342.686,03 euroa. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 961 euroon/asukas (v. 2001 983 /asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 200.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 67.275 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2002. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 342.686,03 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

Tarkastusltk 7  

KunL 76 :n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2002 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2002.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2002 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapatus tilivuodelta 1.1.-31.12.2002.

------------

KV 34

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti

1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen

2) hyväksyä vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2002.

Matti Leppihalme, Ritva Mäkelä, Päivi Leponiemi, Juhani Rajala, Tapio Rajalahti, Olli Seppälä ja Esa Ala-Karvia eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon todeten itsensä esteelliseksi.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

______

Tarkastuslautakunta 8 29.04.2003

35 VUODEN 2002 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk 8  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 :n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2002 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2002 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2002.

Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2002 arviointikertomuksen ja saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

-----------

KV 35

Päätös: Valtuusto hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2002.

_______

Kunnanhallitus 144 20.05.2003

36 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PEKKA PIRTTIKOSKI

Kh 144  

Jämijärven kunnan ja Pekka Pirttikosken välillä on 02.05.2003 allekirjoitettu kauppakirja, jolla Jämijärven kunta myy Mielahden ranta-asemakaavan mukaisen tontin nro 3, korttelista 3.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,64 euroa.

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 144.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Pekka Pirttikosken välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 36

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 148 20.05.2003

37 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2003

KH 148  

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2003.
Liite nro 148.1.

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 37

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 154 20.05.2003

38 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

KH 154  

Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on laatinut yhdistelmän tarkastusalueensa kuntien talouden tunnusluvuista. Liite nro 154.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut taloudenvertailut tiedokseen ja saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 38

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 99 16.05.2003

Kunnanhallitus 175 03.06.2003

39 SUURIMAAN KOULUN LÄMPÖKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESTA SAATUJEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 99  

Suurimaan koulun lämpökeskuksen peruskorjauksesta on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Sähköliike Sillanmäki Oy

- Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä ky

- Sähköasennus Keskus-Veljet Oy

- Satahämeen Lvi Palvelu Oy

- LVI-Halli S. Peltomäki Oy

Tarjousten jättöaika päättyy 26.05.2003 klo 15.30.

Ehdotus: Käsitellään saadut tarjoukset.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

- Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä Ky: 10656 (alv 0%) 13 000 (sis. alv.)

Sisäpiippu 163,95 /m (alv 0%) 200 /m (sis. alv.)

- LVI-halli S. Peltomäki Oy: 16 336,07 (alv. 0 %)

Sisäpiippu 1581,97 (alv. 0 %)

- Satahämeen LVI-palvelu Oy: 12 850 (alv 0 %)

Sisäpiippu 1500 (alv 0 %)

- Keskus-Veljet Oy: 17 200 (alv 0 %)

Sisäpiippu 1680 (alv 0 %)

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.05.klo 15.35 Juhani Viilo, Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Talousarviossa ei hankkeen toteuttamiseen ole varattuna määrärahaa.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Lämpökeskuksen korjaustyöt annetaan edullisimman tarjouksen tehneen Kankaanpään Lämpöpalvelu Seppälä Ky:n tehtäväksi tarjouksen mukaisesti.

2. Pyydetään kunnanhallitukselta urakan toimeenpanolupaa välittömästi ja että ko. määräraha osoitetaan lisätalousarviossa.

----------

KH 175

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä Lämpöpalvelu Seppälä Ky:n tarjouksen

2) antaa tekniselle lautakunnalle luvan aloittaa työt välittömästi

3) esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa v. 2003 talousarviota siten, että kohtaan Suurimaan koulun peruskorjaus varataan 11.000 euron suuruinen määräraha.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-----------

KV 39

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

Kunnanhallitus 177 03.06.2003

40 SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

KH 177  

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2003 esittää jäsenkunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutoksia.

Jäsenkuntien valtuustojen on toivottu käsittelevän asian 30.6.2003 mennessä.

Kuntayhtymän asiaa koskeva pöytäkirjanote perusteluosineen sekä perussopimusehdotus kokonaisuutena on esityslistan liitteenä nro 177.1. Muutokset on merkitty vahvennetulla tekstillä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 40

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 180 03.06.2003

41 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180  

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha 84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

-------------

KV 41

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

_________

42 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

________

43 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.