Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 5.10.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 12.10.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

63 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

64 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN

        TARKISTAMINEN

65 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011/ KÄYTTÖTALOUS

66 § INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

67 § HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

68 § KUSTANNUSTEN JAKO MIELAHTI-PITKÄLAHTI KAAVASTA

69 § TARJOUSPYYNTÖ KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ 2011-2012

70 § TARJOUSPYYNTÖ SORATOIMITUKSISTA 2011-2012

71 § VALITUS VETTENRANNAN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN

        KOKOUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ

72 § TIELANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN

73 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS / ARI TAMMINEN

74 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

75 § JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN

76 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

          - Jämijärven Miilunvartijat ry:n avustushakemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               7/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 12.10.2010 klo 18.00 – 19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                              puheenjohtaja

Salminen Mikko

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Miia Sjöman

Mäkelä Pentti

Anja Tunturi                               varajäsen

Pentti Virtanen                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivumäki Elisa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                        kh:n edustaja

Leppihalme Matti                 kh:n puheenjohtaja

ASIAT

 

 

§§ 62 - 77                               sivut 79 - 97

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                    Sirpa Kuusikoski

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

62 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

63 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Sirpa Kuusikoski.

 

 

 

 

 

64 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

 

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,48 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,60 €/m³ (alv 0 %).

 

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,60 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,48 €/m³ (alv 0 %).

 

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä perittävä taksa 7,67 €/m³ (alv 0 %) pysyy ennallaan. 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2011.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

65 § TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 / KÄYTTÖTALOUS

 

                                            Esityslistan liitteenä:

-         talousarvion laadintaohjeet (liite 65.1)

-         talousarvioehdotus vuodelle 2011 (liite 65.2)

-          

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus talousarvioksi käyttötalouden osalta vuodelle 2011.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

66 § INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

 

 

                                       Alustava investointisuunnitelma vuosille 2011-2015

                                       esityslistan liitteenä (liite 66.1).

 

Päätösehdotus:                Tehdään ehdotus investointisuunnitelmaksi vuosille 2011- 2015

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

67 § HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

 

                                       Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011-2015

                                       esityslistan liitteenä (liite 67.1)

 

Päätösesitys:                    Tehdään ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2011- 2015

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

68 § KUSTANNUSTEN JAKO MIELAHTI-PITKÄLAHTI KAAVASTA

 

                                       Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta.

                                      

                                       Kokonaiskustannuksiksi muodostui 28.242 € sisältäen kaavan laatimiskustannukset, pohjakartoituksen ja lehti-ilmoituskulut.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, kaavaan osallistujilta peritään 680 euron perusmaksu / rakennuspaikka (28 kpl) ja 1.000 € / uusi rakennuspaikka (6 kpl) eli yhteensä 25.040 €. Kunta osallistuu kustannuksiin 3.202 euron osuudella.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

69 § TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN KONETEKNISISTÄ TÖISTÄ

 

                                       Kunnossapitotöiden teettäminen vuosina 2011 ja 2012.

 

Päätösehdotus:                Koska kunnalla ei ole käytössä omaa kalustoa eikä henkilökuntaa, niin kyseiset työt annetaan alan urakoitsijoiden tehtäväksi tarjousmenettelyä käyttäen. Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla seuraavista kone- ja kunnossapitotöistä:

-         kaivinkonetyöt

-         teiden höyläys ja lanaus

-         soranajo

-         teiden pölynsidonta

-         traktorityöt

-         nurmikoiden leikkuu ja istutusten hoito

-         kestopäällystettyjen teiden harjaus

-         tienreunojen niitto syksyllä koskien asemakaava-alueen teitä

-         aurausviittojen pystytys syksyllä asemakaava-alueen teille

-         ruoppaustyöt

 

                                       Kunta pidättää oikeuden hylätä tarjoukset kokonaan tai osittain.

 

Lisäksi kunta pidättää oikeuden teettää em. alojen peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt kokonaisurakkana.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

70 § TARJOUSPYYNTÖ SORATOIMITUKSISTA VUOSILLE 2011- 2012

                     

                                       Soratoimitukset vuosille 2011 – 2012

 

Päätösehdotus:                Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden ja sorapintaisten kaavateiden sorastuksesta sekä muissa kohteissa tarvittavista kiviaineksista pyydetään tarjoukset urakoitsijoilta, koska kunnalla ei ole omaa kalustoa ko. töihin käytettävissä. Tällä hetkellä kunnan hoidettavana on n. 105 km tiestöä.

                      Pyydetään tarjoukset Kankaanpään Seutu ja Pohjois-Satakunta lehdissä sekä kuntatiedotteessa julkaistavilla ilmoituksilla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

71 § VALITUS VETTENRANNAN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN KOKOUKSEN

        PÄÄTÖKSESTÄ

 

Olavi Teelmäki on toimittanut tekniselle lautakunnalle valituksen 3.9.2010 pidetystä Vettenrannan yksityistien tiekunnan kokouksen päätöksestä. Valitus koskee Teelmäelle määrättyä, tieyksikkölaskelmaan perustuvaa tienhoitomaksua. Valitus pöytäkirjan liitteenä (liite 71.1).

 

Valituksen käsittelee tekninen lautakunta, jolle kuuluu myös Jämijärven kunnan hallintosäännön 42 §:n, kohdan 1.14 mukaiset yksityistielaissa tielautakunnalle säädetyt toimitusasiat.

 

Päätösehdotus:                     Päätetään valitusasiaa koskevan tielautakunnan toimituksen pitoajankohdasta.

 

Päätös:                                 Päätettiin pitää tielautakunnan torstaina 2.12.2010 klo 9.00 Törmälän kokoushuoneessa.

                                            Olavi Koivuniemi poistui tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

                                            Anja Tunturi tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta.

 

 

 

72 § TIELANAN HANKKIMINEN YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2010 (§ 209) antanut tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää edullisen lanan hankkimiseksi kunnalle, jota yksityisteiden hoitokunnat voisivat tarpeen mukaan lainata.

 

Päätösehdotus:                Keskustellaan asiasta kokouksessa.

 

Päätös:                            Käydyn keskustelun pohjalta tekninen lautakunta päätti, että kunta ei hanki tielanaa.

                                       Perustelut: Tekninen lautakunta pyytää yksityisteiden kunnossapidosta tarjoukset vuosille 2011 - 2012. Kunnossapitotöihin sisältyy myös yksityisteiden lanaus 2 - 4 kertaa vuodessa yksityistien kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

 

 

 

74 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                      Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 173 § Asunto Oy Kauppakulman asunnon B 4 vuokran määrittäminen

-         ote 175 § Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle 2011

-         ote 184 § Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman laadinta-aikataulu

-         ote 186 § ELY-keskuksen päätös koskien kevyenliikenteenväylää Jämijärvi kko – Vihuntien risteys

-         ote 188 § www.jami.fi –sivujen hallinnointi

-         ote 195 § Maa-aineslupahakemus / Juhani Korkeakoski

-         ote 209 § Lanan hankkiminen yksityisteiden käyttöön

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 10.9.2010

 

Munters Oy

-         Raportti Törmälän hajuhaittojen syyn selvittämisestä

 

Rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 6.8.2010-5.10.2010

 

 

                      Reima Country Matkailuyhdistys ry

-         Anomus 26.9.2010

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi

 

 

 

 

 

 

75 § JÄTEHUOLTOMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN

 

                      Tuula Honko on lähettänyt tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen kirjeen:

 

                      Jätemaksu

                     

Pyydän harkitsemaan jätehuoltomaksumme kohtuullistamista. Kyseessä kesämökki, 181-403-0001-0119 Päivärinne. Tietokannassanne vielä äitini Lea Hakkarainen nimellä, asiakasnro 1351. Tätä nykyään Tuula ja Jari Honko nimellä, hallintaoikeus kuitenkin vielä äidilläni.

 

Kesämökkimme alkaa olla elämänkaarensa loppupuolella, vetoisa, kostea, kylmä. Näin ollen käyntimme mielestäni melko vähäistä, keskittyen lähinnä lämpimimpään keskikesään ja loma-aikaan. Koska käyntimme ovat päiväkäyntejä tai yleensä vain yhden yön yli viipymisiä, ei myöskään jätteen määrä pääse kasvamaan. Ajan ollessa rajallista ja mökillä tekemistä paljon, niin äitini muonittajana on valmiiksi tehnyt ruoat – näin ollen pakkausjätettäkään ei synny. Ja jos syntyy, niin käsittelemme ne mahdollisuuksien mukaan polttamalla puiden joukossa pesässä. Muutenkin käytämme elintarvikkeita ja tuotteita, joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Jätöksen, jota ei pysty hyödyntämään, pikkuisen kaupan hedelmäpussin verran mahdollisesti, olemme kiikuttaneet kotiimme. (Molokin aikanakin näin teimme – säiliön sisustuksiin ei yleensä onnistunut edes pikkuista nyyttiä pudottamaan, jos edes pääsi niin lähelle, että olisi voinut yrittää). Näin ollen, ennen kuin mökin remonttipuuhiin vuosien päästä päästään, tällä nykyisellä käytöllä tuntuu kovin korkealta nykyinen kesäasukkaiden jätehuoltomaksu kohdallamme.

 

Tuula Honko 

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta päättää, että Tuula ja Jari Hongolta peritään jätehuoltomaksu kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Kesäasukkaalta perittävä arvonlisäveroton jätehuoltomaksu on 45,31 €.

 

Perustelu: Tuula ja Jari Honko ovat kiinteistön Päivärinne 181-403-0001-0119 omistajina ja haltijoina jätelain 3 §:n 1 momentin  6 kohdassa tarkoitettu jätteen haltijoita, jotka ovat velvollisia kuulumaan alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Näin ollen kiinteistön omistajina ja haltijoina ovat jätelain 31 §:n nojalla velvollisia suorittamaan jätemaksun kunnanvaltuuston 3.4.2007 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaisesti.

Jätemaksuun lisätään 1.7.2010 voimaan tullut arvonlisäveron korotus. Arvonlisäveron suuruus on 1.7.2010 alkaen 23 % (aiemmin 22 %).

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

76 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                           

                                            Jämijärven Miilunvartijat ry:n avustusanomus. Liite 76.1.

 

Jämijärven Miilunvartijat ry anoo Jämijärven kunnan tekniseltä lautakunnalta 250 euron suuruista avustusta kokoontumispaikkansa ”Kolon” kunnostamiseen ja siistimiseen. ”Kolo” sijaitsee kunnan omistamassa kiinteistössä. Liite 76.1.

 

Esittelijän päätösehdotus:      Tekninen lautakunta myöntää Jämijärven Miilunvartijat ry:lle 250 euron avustuksen kokoontumispaikkansa kunnostamiseen ja siistimiseen.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.