Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 9.2.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2010

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

5 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 7.1.2010 ALKAEN

6 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON  LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2010

7 § KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

8 § KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2010 -2011

9  §  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2010-2011

10 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2009

11 § LUKUVUODEN LV 2010 -2011 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSSA

12 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

13 § PERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN/ ARJA KAURAHARJU

14 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

15 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Yrjö Alarotu                                          Rolf Björkman

puheenjohtaja                                       rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 1/10

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.2.2010 klo 18.00 – 18.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Iivonen Markku, Pasi Huhtasen varajäsen

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pasi Huhtanen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

----

ASIAT

 

§§ 1- 16

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                               Rolf Björkman

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  ___.___.2010

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                    Markku Virtanen          

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 


 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-----

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää to 11.2.2010.

 

-------

 

3        § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2010

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1)     että vuonna 2010 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin, perhepäivähoitajan ja päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävillä oloaikana.

 

2)     että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois- Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

5 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 7.1.2010 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 5.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2010 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 5.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

6 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2010

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)     sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2010 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle,

 

2)     lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, lastentarhanopettaja Marianne Sairiolle, rehtori Rolf Björkmanille sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

7 § KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä muut tarveharkintaiset menot.

 

Talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- koulujen oppilasmäärän heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2009 kunnan talousarvion vuodelle 2010.

 

Liitteenä 7.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2010 .

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2010 kokouksessaan 18.1.2010.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2010 liitteen 7.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2010 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

8 § KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2010 -2011

 

 

Tarjoukset koulutarvikkeiden toimittamisesta lv 2010- 2011 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä  ja Oy Lindell Ab:lta.

                                                                                                                                                                                          

Tarjoukset pyydettiin jättämään to 4.2.2010 mennessä.

 

Rehtori ja kanslisti avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perushankinnat lv 2010- 2011 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

9  §  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2010-2011

 

Tarjoukset oppikirjojen toimittamisesta lv 2010- 2011 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: BTJ Finland Oy:ltä, Kirjavälitys Oy:ltä  ja Ikaalisten kirjakaupalta.                   

 

Tarjoukset pyydettiin jättämään to 4.2.2010 mennessä.

 

Rehtori ja kanslisti avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lv 2010-2011 Kirjavälitys Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

10 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2009

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta.1.10.- 31.12.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

11 § LUKUVUODEN LV 2010 -2011 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSSA

                                                                                                                                                                                          

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2010 -2011 työpäivien lukumääräksi tulee 188+ Itsenäisyyspäivä + Loppiainen = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2010- 2011 on lauantai 4.6.2011. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa ke 11.8.2010.  Syyslukukausi päättyy ti 21.12.2010 ja kevätlukukausi alkaa 10.1.2011.

 

Syyslukukaudelle tulee 90 työpäivää + itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 98 työpäivää, + loppiainen, yhteensä 190 työpäivää. 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2010- 2011.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2010- 2011 on liitteenä 11.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2010- 2011 liitteen 11.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

12 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

       -  Posa/Ympäristöpalvelut Tarkastuskertomus/Jämijärven kunnan ryhmis

 (Heponiementie 11 A2) / Elintarvikehuoneiston perustarkastus 25.11.2009

-          Posa/Ympäristöpalvelut Tarkastuskertomus/ Suurimaan koulun keittiö/ Elintarvikehuoneiston hyväksymistarkastus 30.11.2009

-          Posa/Ympäristöpalvelut Tarkastuskertomus/ Kunnan ryhmis/ Ryhmiksen uusien tilojen tarkastaminen (Peijarintie 3) 14.12.2009.

-          Posa/ Ympäristöpalvelut Tarkastuskertomus/ Ryhmäperhepäiväkodin hyväksymistarkastus 4.2.2010

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. saapuneet kirjeet tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                    _ _ _ _

  13 § PERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN/ ARJA KAURAHARJU

Perhepäivähoitaja Arja Kauraharju on ilmoittanut 2.11.2009 päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa perhepäivähoitajan työsuhteesta 1.2.2010 alkaen jäädessään eläkkeelle.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää perhepäivähoitaja Arja Kauraharjulle eron perhepäivähoitajan työsuhteesta 1.2.2010 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

14 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

Jämijärven keskuskoulun 9.luokan saksan lukioiden ystävyyskoulumatka Saksan Kastellauniin 17.- 22.2.2010. Matkan toimintasuunnitelma on liitteenä 14.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 14.1. olevan matkasuunnitelman.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

15 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                                       Ei ollut.