Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                      Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 20.05.2008 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 21    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 22    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 23    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-31.03.2008

§ 24    KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2007

§ 25    KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

§ 26    KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

§ 27    TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN...............................            TOTEUTUMINEN 31.12.2007

§ 28    TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.-31.12.2007

§ 30    TOIMINTASUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN            TOIMINTA

§ 31    ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2008 - KEVÄT 2010

§ 32    KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN            KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

§ 33    LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

§ 34    PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2008-           2009 / KUVAAMATAITO, TIETOTEKNIIKKA,  OPINTO-           OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO JA ILMAISUTAITO SEKÄ .......            TIETOTEKNIIKKAVASTAAVAN TYÖ

§ 35    KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

§ 36    MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                               ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                        Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                              3/08                                                                                          

Sivistyslautakunta

 

KOKOUSAIKA

 

20.05.2008 klo 18.30 - 20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen, §§ 21-30 ja 32- 37

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Tarja Pajulahti

Markku Virtanen

Kati Mansikkamäki, klo 18.45 – 20.05, §§ 29 – 37

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

-----

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuija Ranta, kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 21- 37

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Yrjö Alarotu                      Rolf Björkman                                      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  ___.___. 2008

Allekirjoitukset

 

 

Kirsi Leppihalme                 Tarja Pajulahti             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

§ 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

 

§ 22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Leppihalme ja Tarja Pajulahti.

                 Tarkastus päätettiin pitää to 22.5.2008 klo 12.00.

 

                  -----

               


 

§ 23  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-31.03.2008

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 31.3.2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

§ 24  KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2007

 

 

Liitteenä 24.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2007.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 24.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston.

 

                     Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                     -----

 

 

§ 25  KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ 

 

 

Koulunsa syksyllä 2008 aloittavat oppilaat ilmoittautuivat 3.3.2008 mennessä ja  heille järjestettiin kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä oli 25.4.2008 kaikilla kouluilla.

 

Koulutulokkaille on järjestetty kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 15.4.2008.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedokseen.

 

-----


 

§ 26  KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien ( vuonna  2001 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden,  jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut  yhteensä 19.

 

Perusopetuslain 6 ':n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 ':n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 ':n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa vuonna 2008 koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat kouluihinsa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Mikäli vanhemmat ovat halunneet viedä lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

Jämijärven keskuskoulu:

Koivumäki Jesse

Mattila Miia-Maria

Niemi Benjamin

Ranta Silja

Saarinen Niklas

Suoniemi Janne

Sällilä Neea - Maija

Vuorenmaa Juhani

Palokosken koulu:

Kivilahti Aleksi

Koivumäki Jemina

Maja Julia

Ojakoski Marika

Palomäki Severi

Saraketo Miia

 

Suurimaan koulu:

Niemi Janette

Saarinen Sofia

 

Tykköön koulu:

Heikkilä Santeri  (Ikaalinen)

Rantakytö Jenna

Teelmäki Helena (lähikoulu Jämijärven keskuskoulu).

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 

§ 27 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2007

 

Liitteenä 27.1. on toimintakertomus vuodelta 2007 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 27.1. mukaisen toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 28 TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.-31.12.2007

 

 

                   Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2007.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

§ 30 TOIMINTASUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

- Jämijärven keskuskoulun 4. ja 5.lk palkintomatka Arla-viestiin 18.-19.3.2008 Sotkamoon/Vuokatti, liite 30.1.

- Jämijärven keskuskoulun 8.- 9. luokkien valinnaisliikunnan ryhmän laskettelumatka 29.3.2008 Jämsään/ Himos, liite 30.2.

- Jämijärven keskuskoulun saksanopiskelijoiden opintomatka 3.-8.4.2008 Saksaan/ystävyyskoulu Kastellaunissa, liite 30.3.

- Jämijärven keskuskoulun 3.-6 lk:n tyttöjen liikuntakerhon matka 10.4.2008 Ikaalisten kylpylään, liite 30.4.

- Jämijärven keskuskoulun 1-3 luokkien teatterimatka Poriin 6.5.2008, liite 30.5.

- Suurimaan koulun  opintoretki Tampereelle 20.5.2008, liite 30.6.

- Palokosken, Suurimaan ja Tykköön ja Jämijärven keskuskoulun oppilaiden Green Card palkintomatka Tampereelle 24.5.2008, liite 30.7.

-Palokosken koulun opintoretki Alahärmä /Powerpark 28.5.2008, liite 30.8.

-Tykköön koulun yöretki/ Pikku-Itävalta 22.-23.5.2008, liite 30.9.

-Tykköön koulun opintoretki Virroille 29.5.2008.. liite 30.10.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee liitteinä olevat toimintasuunnitelmat tiedokseen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi tiedokseen em. toimintasuunnitelmat.

 

-----


 

§ 31 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2008 - KEVÄT 2010

 

 

Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvik­keet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskaudenkin.

 

Elintarviketarjoukset pyydettiin samanaikaisesti ja tässä vaiheessa pyyntö kos­kee seuraavaa kaksivuotiskautta syksystä 2008 alkaen, paitsi vanhainkodin osalta tarjouspyyntö koskee vain syksyn 2008 osalta. Vanhainkoti siirtyy vuoden 2009 alusta lukien liikelaitoksen piiriin. Molemmat lautakunnat päättävät omien yksiköidensä elintarvikkeiden toimittajat tarpeidensa mukaan.

 

Tarjoukset pyydettiin liitteenä 31.1. olevalla tarjouspyynnöllä. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K- Market Jämijärvi , Suurimaan Tukku Oy,  Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka - Saarioinen Oy,  HK- Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Valio Oy , Kanta-Hämeen tuoretuote ja  Juha-Pekka Kierikka.

 

Yrjö Alarotu ja Ritva Mäkinen avasivat tarjoukset 9.5.2008 . Esityslistan liitteenä on määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteineen.

 

Ehdotus. Sivistyslautakunta päättää hankkia elintarvikkeet koulutoimen osalle ajalla 1.8.2008 - 31.7.2010 Kespro Oy:ltä ns.kuivatavara sekä hedelmät/vihannekset, Valio Oy:ltä lähinnä maitotaloustuotteet (Valio hoitaa osaltaan maitotuen hakemisen kunnan puolesta), lihatuotteet Atria Oy:ltä ja perunat Juha Kierikalta.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

                            Pasi Huhtanen poistui tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

 

§ 32 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2007-2008:

- Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt ja Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt (sisältää Jämijärven kunnan 5-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 4 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 192 vkt (sisältää 7 luokan vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 2 vkt).

Lisäksi erityisopetus:

- osa-aikainen erityisopetus (koulujen yhteinen) 25 vkt.

- pienryhmäopetus 24 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2008-2009:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt, Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 156 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 190 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2008-2009 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6  8 vkt, Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen) käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 24 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

§ 33 LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

 

 

Luokanopettajan virka (n:o 0004) on täytettynä väliaikaisesti 1.8.2007 -31.7.2008, virkaa on hoitanut luokanopettaja Anna Uusmies.

 

Jämijärven kunnan oppilasennuste näyttää alenevaa oppilasmäärää, jonka johdosta ei ole tarkoituksenmukaista täyttää kyseessä olevaa virkaa toistaiseksi. Opetuksen järjestäminen on selvitystyön alla mm. varhaiskasvatuskeskus.

 

Sivistyslautakunta on julkaissut liitteenä 33.1. olevan ilmoituksen kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoittanut työvoimatoimistolle.

 

Määräaikaan mennessä virkaa haki 8 henkilöä, viisi heistä oli muodollisesti kelpoisia.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen luokanopettajan virkaan (n:o 0004) ajalle 1.8.2008 - 31.7.2009 Anna Uusmiehen. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 34  PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2008-2009 / KUVAAMATAITO, TIETOTEKNIIKKA,  OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO JA ILMAISUTAITO SEKÄ TIETOTEKNIIKKAVASTAAVAN TYÖ

 

                  

 

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2007-2008 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2008-2009.

 

Kuvaamataitoa 10 vkt, tietotekniikkaa 4 vkt, ilmaisutaitoa 2 vkt, opinto-ohjaus (näppäilytaito) 2 vkt ,sekä tietotekniikkavastaavan työ.

 

Sivistyslautakunta on julkaissut liitteenä 34.1. olevan ilmoituksen kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoittanut työvoimatoimistolle.

 

Määräaikaan mennessä tuntiopetustehtäviä haki 3 henkilöä. Kellään ei hakijalla ei ollut muodollista kelpoisuutta em. tehtäviin.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että hakijoista Saija Holma ja Pertti Salo kutsutaan haastatteluun.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 35 KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/n:o 417:” 2 luku 9 §

Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen.”

 

 

Uusi lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään edellä olevan pykälän (lastensuojelulaki 2 luku, 9 §)  mukaisesti kuraattoripalvelut kunnassa.

 

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan alueen oppilashuollon kehittämishankkeeseen liittyvissä kokouksissa ja alueen sivistystoimenjohtajien kokouksissa.

 

Lavian kunnalla on jo tarvittava koulukuraattoriyhteistyö aloitettu menestyksekkäästi aiemmin niin, että Kankaanpäällä ja Lavialla on yhteinen kuraattori joka toimii 2 työpäivää viikossa Lavialla ja loput Kankaanpäässä.

 

Sivistystoimenjohtajat ovat neuvototteluissaan päättäneet esittää omille lautakunnilleen, että Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Honkajoki tekisivät asiassa yhteistyötä. Yhteistyö toteutettaisiin siten, että Kankaanpää toimisi isäntäkuntana palkaten koulukuraattorin. Tällöin Kankaanpäällä olisi 3 kuraattoria, joiden työpanos jaettaisiin yhteistyökuntien kesken alustavan suunnitelman mukaan siten, että se jäntevöittäisi kuraattorien työtä, eikä yhden tarvitsisi ajaa useitten kuntien alueella.

 

Alustavasti on ajateltu, että palkattavan kuraattori työpanos voitaisiin jakaa seuraavasti:

Honkajoki  1-2 pvä /vko

Siikainen      1pvä /vko

Karvia        1-2pvä/ vko

Jämijärvi    1pvä/ vko

 

Yhden viikkotyöpäivän kustannus Jämijärven osalta olisi noin 8000 – 9000 euroa vuodessa palkkojen osalta. Lisäksi tulee osoittaa työskentelyyn tilat, välineet ja aiheutuu mm. matkakustannuksia.

 

Sivistystoimenjohtajat pyrkivät siihen, että aiesopimus olisi valmis 15.8.2008 mennessä, jolloin kunnat voisivat varautua asiaan talousarviovalmistelussaan syksyllä ja uuden kuraattorin toiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa.

 

Asia on käsitelty myös Jämijärven kunnan oppilashuoltotyöryhmässä, joka antaa asialle täyden tukensa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää rehtorille valtuudet allekirjoittaa Jämijärven osalta yhteistyöhön ryhtyvien kuntien yhteinen aiesopimus ja saattaa asia muutoinkin loppuun siten, että lastensuojelulain edellyttämät kuraattoripalvelut ovat myös Jämijärven kunnan osalta kunnossa lastensuojelulain mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

 

§  36  MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi, että Opetusministeriö on myöntänyt Jämijärven kunnalle 15.000 € erityisavustusta perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2008-2009.