Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä  12.12.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.12.2007 kello 19.00

 

Paikka

 

Jämi Areena

 

Käsiteltävät asiat

71 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                           

72 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                                               

73 §      TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007 TALOUSARVIOON         

74 §      JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2007 JA KAAVOITUSOHJELMA 2008 – 2009                                                         

75 §      VUODEN 2008 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010  HYVÄKSYMINEN                                                                                      

76 §      ”SUOMALAINEN UNELMA OMAKSI” PÄÄPALKINNON

           LUOVUTUSSOPIMUS

77 §      SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA  ALUEEN MUO- DOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN                                 

78 §      ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT                                                                                  

79 §      MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT                               

 

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA  7/2007                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

18.12.2007 kello 19.00 – 19.33

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahti Kyösti

Lanne Pekka                         varajäsen

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Pitkänen Anneli                        varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Lahdensivu Hilkka

Rajamäki Rainer

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 71 – 79

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.12.2007

Allekirjoitukset

 

 

Pekka Lanne                            Helena Lehtiö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   21.12.2007

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

 

71 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 12.12.2007 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 13.12.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 13.12.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 12.12.2007 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

 

                                            __________

 

 

 

 

72 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Lanne ja

                                            Helena Lehtiö

 

                                            __________

 

 


                                            Kunnanhallitus                   310 §            20.11.2007

                                            Kunnanhallitus                   317 §            11.12.2007

 

73 §             TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2007 TALOUSARVIOON

 

Hallintokunnilta on pyydetty esitykset talousarviomuutoksiksi vuoden 2007 talousarvioon. Talousarviomuutosten nettovaikutus on 197 000 euroa.

 

Esitykset ilmenevät liitteestä 310.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy talousarviomuutokset v. 2007 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

2.      päättää, että muutosten nettovaikutus katetaan lainarahoituksella lisäämällä talousarviolainojen tulokohtaan 197 000 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

KH 317 §                           Tarkistusten jälkeen perusturvalautakunnan talousarviomuutosesitys pieneni. Talousarviomuutosten nettovaikutus on tarkistuksen jälkeen 182.200 euroa.

                                            Tarkistettu esitys on liitteenä nro 317.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                           

1.      hyväksyy talousarviomuutokset v. 2007 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti

2.      päättää, että rahoitusvaje huomioiden myös aikaisemmin tehdyt päätökset katetaan lainarahoituksella lisäämällä talousarviolainojen tulokohtaan 195.000 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 73 §

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          __________
                                            Kunnanhallitus                   318 §            11.12.2007

 

74 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2007 JA KAAVOITUSOHJELMA 2008 – 2009

                    

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2007 ja kaavoitusohjelman vuosille 2008 – 2009. Esityslistan liite nro 318.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

 

KV 74 §

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                          _________

 

 


                                          Kunnanhallitus                    321 §            11.12.2007

 

75 §             VUODEN 2008 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 HYVÄKSYMINEN

 

                     

Vuoden 2007 talous toteutui alkuvuodesta kohtuullisesti. Kesän jälkeen tilanne heikkeni kuitenkin oleellisesti ja vuodesta tulee selkeästi alijäämäinen. Alijäämäksi arvioidaan n. 300.000 euroa. Vuoden 2006 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 5,6 %. Kasvu on valtakunnan keskitasoa. Valtionosuudet ja verotulot toteutuvat vuonna 2007 budjetoidusti.

 

Vuoden 2008 investointien painopiste on tiehankkeissa. Jämijärven tilan kohentamista jatketaan ruoppauksin ja samalla aloitetaan tehtyjen toimenpiteiden tarkkailu. Asuntotoimessa ollaan aktiivisia ja kunta onkin varautunut ostamaan yhden asunnon tulevasta rivitalohankkeesta.

 

Kunnallisveron tuloprosenttia korotettiin vuodelle 2008 0,75 prosentilla eli se on nyt 19,75 %. Korotus oli taloussuunnitelman mukainen. Kiinteistöverot säilyivät ennallaan.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2006 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2007       + 4 %

                                            - v. 2008       + 3 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 256-267 €/as.

 

                                            Talousaviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta

 

                                            v. 2008         1351 €/as.

                                            v. 2009         1214 €/as.

                                            v. 2010         1058 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2007 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin nähden 1,0 % ja palkkamenot 6,1 %. Palvelujen ostot ovat 1,9 % pienempi kuin kuluvana vuonna, johtuen projektien vähäisyydestä ja v. 2007 olleiden tiettyjen kertaluontoisten tapahtumien johdosta.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteistä. 

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion perusteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmaa useassa kokouksessa. Investointisuunnitelma on lisäksi ollut kunnanhallituksen käsittelyssä 20.11.2007. Lyhyt selonteko talousarviosta annettiin myös valtuuston iltakoulussa 14.11.2007.

 

Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Liite nro 321.2.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2008-2010 on esityslistan liitteenä nro 321.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                          hyväksyy talousarvion vuodelle 2008 ja taloussuunnitelman

                                          vuosille 2008-2010 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta

                                            tämän asian käsittelyn aikana klo 19.23.

 

                                          -----

 

 

KV 75 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                          __________

 

 


                                          Kunnanhallitus                    323 §            11.12.2007

 

 

76 §              ”SUOMALAINEN UNELMA OMAKSI” PÄÄPALKINNON LUOVUTUSSOPIMUS

                                           

Radio Sun järjesti liikekaupunki Ideaparkissa loppukesällä ”Suomalainen unelma omaksi” kilpailun. Kilpailu perustui siihen, kuka neljästä kilpailijasta kaikkein pisimpään asuu Ideaparkin keskuspuistoon rakennetussa mökissä. Kilpailun voitti Risto Nikkanen Pirkkalasta.

 

Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2007 § 190 päättänyt luovuttaa ko. kilpailun palkinnoksi Perhepuistosta tontin arvo 5.000 – 5.500 euroa.

 

Lisäksi voittaja saa Rosendahl-Talot Oy:n tuottaman saunan, joka toimitetaan ”voittotontille”.

 

Palkintotontista on laadittu oheisen liitteen mukainen luovutussopimus. Liite nro 323.1.

 

Luovutuksen saaja vastaa kaikista palkinnosta aiheutuvista viranomaisilmoituksista, veroista ja muista kuluista.

 

Koska luovutus on vastikkeeton tulee asia viedä valtuuston käsittelyyn.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Risto Nikkasen välisen luovutuskirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KV 76 §

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                          __________

 

 


                                          Kunnanhallitus                    331 §            11.12.2007

 

77 §             SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

                                           

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                          __________
                                           

 

78 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

                                            Ei ollut

 

                                            ______

 

79 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

1.      Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti käytti puheenvuoron maalämpöputkien sijoittelun vaikutuksesta ranta-alueilla. Lupia käsitellessä tulisi huomioida putkien vaikutus rantojen ruoppauksiin.

 

2.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme esitti, että lehdistössä käyty keskustelu ”porkkanarahojen suuruudesta” esim. Kankaanpään ja Jämijärven kuntaliitoksessa tulisi pyrkiä oikaisemaan, koska asiasta on annettu erheellistä tietoa.

 

3.      Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia käyttivät kiitospuheenvuorot ja toivottivat hyvää joulua valtuutetuille, kunnanhallitukselle, kunnan henkilökunnalle ja tiedotusvälineille.