J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 19.03.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

14.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta
16.    Avopalvelustrategian hyväksyminen
17.    Kaavoitussopimus/Hannu Narvi
18.    Kauppakirjan hyväksyminen / Satu ja Pekka Niemi
19.    Muutokset vuoden 2001 talousarvioon
20.    Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen
21.    Kauppakirjan hyväksyminen/Voitto Vuori
22.    Jämin keskusta-alueen asemakaavan hyväksyminen
23.    Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
24. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
25. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 22.03.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 13.03.2002

Matti Peurala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2002

Laatimispäivämäärä: 13.03.2002

KokoustiedotAika 19.03.2002 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 4

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 4

16 § AVOPALVELUSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN Sivu 5

17 § KAAVOITUSSOPIMUS / HANNU NARVI Sivu 7

18 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI Sivu 8

19 § MUUTOKSET VUODEN 2001 TALOUSARVIOON Sivu 9

20 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Sivu 10

21 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VOITTO VUORI Sivu 11

22 § JÄMIN KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN Sivu 12

23 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 13

24 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 14

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 19.03.2002 kello 19.00 - 19.10
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Rämö Sirpa varajäsen

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Ristimäki Kimmo varajäsen

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Leponiemi Päivi

Rajalahti Tapio

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

ASIAT §§ 14 - 25
 

14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 13.03.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 14.03.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 14.03.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 13.03.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Merja Lahdenpää ja Pekka Arponen.

______

Perusturvalautakunta 120 § 22.11.2001

Perusturvalautakunta 137 § 03.02.2002

Kunnanhallitus 44 § 05.02.2002

16 § AVOPALVELUSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

Perusturvaltk 120 § 

Syksyllä 2000 Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä ja alueen kunnat tekivät päätöksen yhteisen avopalvelustrategian laatimisesta. Tällä haluttiin tarkastella vanhustenhuollon palvelujen järjestämistä omien kunnallisten strategioiden lisäksi myös yhdessä tuotettavien palvelujen näkökulmasta. Koska Satakunnan Makropilotti hanke samaan aikaan tuotti alueellisia kehittämisohjelmia, oli ajatuksena hyödyntää myös siellä tuotettuja toimintamalleja.

Avopalvelustrategian laatimista on vetämässä Tellervo Lähteenmäki. Ja se on esitelty kuntien keskeisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle avopalvelustrategian hyväksymistä vuosille 2002 - 2004.

Korjattu päätösehdotus: Perusturvalautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

Perusturvaltk 137 §

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle avopalvelustrategian hyväksymistä vuosille 2002 - 2004.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

KH 44 § 

Avopalvelustrategialuonnos on esitelty kunnanhallituksen jäsenille 7.11.2001.

Lopullinen esitys avopalvelustrategiaesitykseksi jaettiin kunnanhallitukselle edellisessä kokouksessa 15.1.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Perusturvalautakunta 120 § 22.11.2001

Perusturvalautakunta 137 § 03.02.2002

Kunnanhallitus 44 § 05.02.2002


Valtuusto 16 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 5 § 12.02.2002

Kunnanhallitus 62 § 26.02.2002

17 § KAAVOITUSSOPIMUS / HANNU NARVI

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 § 

Jämijärven kunnan ja Hannu Narvin välillä on laadittu kaavoitussopimus Jämin alueen (302) kaavoittamiseksi ja kunnallistekniikan rakentamiseksi. Alue liitteenä 5.1.

Alue sisältyy osana Jämin osayleiskaavaluonnosalueeseen.

Sopimusluonnos on liitteenä 5.2.

Päätös: Päätettiin esittää kaavoitussopimus kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

- - - - -

KH 62 § 

Sopimusluonnos on liitteenä 62.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Hannu Narvin välisen kaavoitussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Valtuusto 17 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 68 § 26.02.2002

18 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI

Satu ja Pekka Niemi ovat jättäneet kunnalle 3-osaisen tarjouksen asuntotonttimaan ostamiseksi Palokoskelta.

Kunnanhallitus käsitteli tarjousta edellisen kokouksen päätteeksi ja evästi valmistelijaa myytävän alueen koon ja hinnan osalta. Tältä pohjalta on laadittu luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 67.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Satu ja Pekka Niemen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

Valtuusto 18 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kunnanhallitus 76 § 12.03.2002

19 § MUUTOKSET VUODEN 2001 TALOUSARVIOON

KH 76 § 

Jämijärven kunnan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on tullut tarve tehdä eräitä muutoksia vuoden 2001 talousarvioon.

Muutokset koskevat määrärahojen ylityksiä ja ne on käsiteltävä valtuustossa ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsittelyä. Lisäksi talousarviolainoja on nostettu 24.711,20 mk budjetoitua enemmän. Se on johtunut lainatarjouspyyntöjen pyöristyksistä ja europyöristyksistä.

Liite nro 76.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset muutokset vuoden 2001 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vanhainkodin, kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista ja niiden kehityksestä tulee tehdä kunnanhallitukselle selvitys kuukausittain.

---------

Valtuusto 19 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen päätöksen 12.03.2002 § 76 mukainen selvitys tulee saattaa tiedoksi myös valtuustolle.

______

Kunnanhallitus 77 § 12.03.2002

20 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

KH 77 § 

Valtuusto on hyväksynyt 19.12.1996 käyttöomaisuuden poistosuunnitelman ja poistosuunnitelman tarkistuksen 21.4.1998.


Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä on ilmennyt tarve tehdä suunnitelmaan lisäyksenä seuraava kohta:

- muut pitkävaikutteiset menot, poistoaika 20 v.

Ehdotus tarkistetuksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä 77.1.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy käyttöomaisuuden poistosuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti

2. myöntää kunnanhallitukselle oikeuden tehdä tarpeen mukaan tarkistuksia poistosuunnitelmaan.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Valtuusto 20 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 80 § 12.03.2002

21 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VOITTO VUORI

KH 80 § 

Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välillä on allekirjoitettu 5.3.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 15 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 80.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 80.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Valtuusto 21 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 12.03.2002

Kunnanhallitus § 81 12.03.2002


22 § JÄMIN KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

Jämin keskusta-alueen asemakaavaehdotus (kortteli 301) on ollut nähtävillä 24.01.-22.02.2002 ja siitä on pyydetty asianmukaiset lausunnot (13 kpl). Muistutuksia kaavaehdotuksesta on tehty kaksi. Muistutukset ja niihin laaditut vastineet sekä saapuneet lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Asemakaava-alue käsittää noin 12 ha:n alueen; sisältäen Lomahotelli Jämin lähiympäristöineen.

Asemakaavaehdotus vastaa voimassa olevaa seutukaavaa sekä luonnos vaiheessa olevaa Jämin yleiskaavaa.

Kaava-asiakirjat sisältäen myös lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineen olivat nähtävänä kokouksessa (mukaan lukien teknisen lautakunnan lausunto).

Päätös: 1) Todettiin, että nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on lausunnoissa/ muistutuksissa esitetty huomautuksia, joista seuraavat esitetään otettavaksi kaavassa huomioon

- Lounais-Suomen ympäristökeskuksen muistutuksen perusteella rakennusoikeutta on tarkistettu alaspäin 5605 k-mē.

- teknisen lautakunnan lausunnossa esitetty lentomelun vaikutus rakentamiseen huomioidaan

2) ehdotetaan Jämin keskusta-alueen asemakaava kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi kohdassa 1. mainituin täydennyksin.

-------

KH 81 § 

Muistutukset ja niihin laaditut vastineet sekä saapuneet lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 81.1.

Kaavakartta ja kaavaselostus oli nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Valtuusto 22 § 

Valtuuston esityslistan liitteenä 22.1 on Jämin keskusta-alueen asemakaavakartta sekä muistutukset ja lausunnot ja niihin tehdyt vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

23 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

______

24 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

______