J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 15.10.2002 alkaen kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

60. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
62. Leader+ -hankkeiden väliaikainen rahoitus
63. Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2003
64. Vuoden 2003 tuloveroprosentin määrääminen
65. Koiraveron määrääminen vuodelle 2003
66. Maatalouslomittajien paikallisyksiköt 1.1.2004 alkaen
67. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen
68. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat
69. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
70. Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 18.10.2002 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 09.10.2002

Matti Peurala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 09.10.2002

KokoustiedotAika 15.10.2002 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokous


Käsiteltävät asiat

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 71
61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 71
62 LEADER+ -HANKKEIDEN VÄLIAIKAINEN RAHOITUS 72
63 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003 73
64 VUODEN 2003 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 75
65 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003 76
66 MAATALOUSLOMITTAJIEN PAIKALLISYKSIKÖT 1.1.2004 ALKAEN 77
67 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 78
68 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT 79
69 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 80
Puheenjohtaja MATTI PEURALA
Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 15.10.2002 kello 19.00 - 19.08
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Ranta Tuija varajäsen

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Salmela Jouni

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Koivumäki Harri

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 60 - 69
 

60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 09.10.2002 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 10.10.2002 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 10.10.2002. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 09.10.2002 .

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hilkka Lahdensivu ja Pekka Arponen.

________

Kunnanhallitus 231 17.09.2002

62 LEADER+ -HANKKEIDEN VÄLIAIKAINEN RAHOITUS

KH 231  


Jämijärveläiset yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat jättäneet oheisen
liitteen mukaisen aloitteen "puskurirahaston" perustamiseksi kuntaan. Liite nro 231.1.

Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on kannustaa ja turvata Leader+ -hankkeiden toteutuminen kunnassa. Järjestelyllä poistetaan järjestöjen jälkirahoituksen aiheuttamat maksuvalmiusongelmat hankkeiden aikana.

Asiasta on keskusteltu kunnan tilintarkastajan ja toiminnanjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Hei eivät näe estettä ko. rahoitusjärjestelylle. Vastaavanlaisia ratkaisuja on jo tehty eräissä alueen kunnissa.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Leader+ -hankkeita voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 10.000 eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi. Väliaikaisrahoituspäätöksiä voi tehdä sen jälkeen kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 62  

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 245 08.10.2002

63 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003

KH 245  

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2003 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2002 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2002 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yhdistys- ja seurojentalot 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2003 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

Kv 63  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 246 08.10.2002

64 VUODEN 2003 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 246  

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2003 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2002 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2001 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.387.149 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 4,5 %. Yhteisöverosta ei ennakkoarviota vielä ole saatu.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2003 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 64  

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 247 08.10.2002

65 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003

KH 247  

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2002 100 markkaa (16,82 euroa). Laskutuksen kannalta tasaluku on toivottavin. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 3.027 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2003 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 65  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 248 08.10.2002

66 MAATALOUSLOMITTAJIEN PAIKALLISYKSIKÖT 1.1.2004 ALKAEN

KH 248  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos lähetti vuoden alussa lomituksen paikallisyksikköjä hoitaville kunnille 7.1.2002 päivätyn kirjeen, jossa pyydettiin kuntia tekemään ehdotukset toukokuun loppuun mennessä seudullisesti tai alueellisesti hoidetuista paikallisyksiköistä.

Jämijärvi puolsi ratkaisumallia, jossa yhteisalueena toimisivat Honkajoki, Kankaanpää ja Jämijärvi; hallintopaikkana Honkajoki.

Oheisessa liitteessä on Melan ehdotus paikallisyksiköiksi. Liite nro 248.1. Ehdotus perustuu saatuun palautteeseen ja joissakin tilanteissa myös alueellisiin keskustelutilaisuuksiin. Melan ehdotus paikallisyksiköiksi sisältää eritasoisia ratkaisuja. On ehdotuksia, jotka merkitsevät hyvillä hallintoresursseilla syntyviä paikallisyksiköitä. On myös ehdotuksia, joissa paikalliset olosuhteet ovat ratkaisseet sen, että paikallisyksikkö jää pieneksi, mutta erityisjärjestelyillä ja kunnan rahoitusosuudella toiminta voidaan hoitaa. Joillekin paikallisyksiköille ehdotetaan 31.12.2005 asti määräaikaista sopimusta. Määräajan kuluessa selvitetään, millainen paikallisyksikkö alueelle muodostetaan.

Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että Honkajoki, Kankaanpää ja Jämijärvi muodostavat alueellisen yksikön, jonka hoitavana kuntana toimii Honkajoki. Mela on pyytänyt kunnista mahdolliset muutosesitykset 31.10.2002 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä Melan ehdotuksen tiedokseen
2) saattaa Melan ehdotuksen myös valtuuston tiedoksi.


Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

KV 66  

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 249 08.10.2002

67 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

KH 249  

Valtuusto on hyväksynyt 19.12.1996 käyttöomaisuuden poistosuunnitelman sekä poistosuunnitelman tarkistuksen 21.4.1998 ja 19.03.2002.

Poistosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (19.12.1996) valtuusto vahvisti ns. pienhankintarajan, jota suuremmat hankinnat käsitellään investointiosassa ja aktivoidaan. Pienhankintarajana on ollut 50.000 markkaa (8.409,40 ). Eurojen käyttöönoton vuoksi tasaeuroluku olisi toiminnan kannalta parempi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa käyttöomaisuuden pienhankintarajaksi 8.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 67  

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

68 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT

ASIAT

Ei ollut.

_______

69 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Valtuutetuille jaettiin Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän laatima Ympäristöterveydenhuolto-ohjelma

2. Sovittiin, että seuraava valtuuston kokous on 29.10.2002 klo 15.30

_______