Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 15/2005

Laatimispäivämäärä: 16.11.2005

Kokoustiedot Aika 22.11.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 320 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 353

321 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 353

322 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 354

323 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 355

324 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.09.2005 Sivu 356

325 VALTUUSTON KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2005 Sivu 357

326 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 23.12.2005 Sivu 358

327 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJEN UUDELLEEN ORGANISOIMINEN / KOTIHOITOKOKEILU Sivu 359

328 VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUA KOSKEVA TAKSAN TARKISTUS Sivu 360

329 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TIMO HINTUN TILALLE Sivu 362

330 LAUSUNTOPYYNTÖ SITOUTUMISESTA KUMPPANUUSHANKKEESEEN Sivu 363

331 TALOUSARVION LAADINTATILANNE Sivu 364

332 PITKÄN TÄHTÄYKSEN TYKY -SUUNNITELMAN LAATIMINEN Sivu 365

333 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN Sivu 366

334 INTERSTOPOVER -HANKKEEN LOPPUTOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTO JÄMIJÄRVEN KUNNALLE 1.9.2005 ALKAEN Sivu 367

336 YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN KUNNAN JA YRITTÄJIEN VÄLILLÄ Sivu 370Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2005
KOKOUSAIKA 22.11.2005 kello 19.00 - 21.02
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka LahdensivuPOISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtajaASIAT 320 - 336
   
   
   
 
   
   

320 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

321 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

322 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 20.10.2005

- Perusturvalautakunta 01.11.2005

- Tekninen lautakunta 08.11.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

323 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Katajamäki

- Kauppila, Piukkola

- Kauppila, Piukkola

- Kauppila, Metsäranta

- D-Fence turvallisuusraportti 10/2005

- Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointihankerekisteri Satakuntaan

- Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, vanhustenhuollon tila Jämijärvellä

- Kuntaliitto, Näkökohtia ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille kustantamista matkoista ja muista taloudellisista etuuksista.

- Ministeriö, Suositus ympäristöterveydenhuollon seudullisten yksiköiden muodostamisesta

- Yhteenveto lääninhallitusten selvityksistä 2005, Ympäristöterveydenhuollon seutuyhteistyö

- Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys ry

- Ympäristöministeriö, Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristölupahakemus

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, vuoden 2005 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2006 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

- Kuntaliitto, rakennemuutoskatsaus 2005

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, alueelliselle ympäristökeskukselle tiedoksi lähetettävät päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä lausuntopyynnöt

- Satakunnan Te-keskus, päätös Jämijärven laajakaista- hankkeesta

- SKV, vuokratalosta omistusasunnoksi

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Vationavustuksen myöntäminen viranomaisradioverkon päätelaitteen / päätelaitteiden hankintaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

324 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 30.09.2005

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 01.01 - 30.09.2005. Liite nro 324.1

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

325 VALTUUSTON KOKOUKSET LOPPUVUONNA 2005

Valtuuston talousarviokokous on aikataulun mukaan 20.12.2005 sen lisäksi valtuutettujen taholta on tullut toivomus iltakoulun pitämiseksi Jämijärven kunnostamisen nykytilanteesta. Samalla voitaisiin pitää myös valtuuston normaali kokous. Ajankohta voisi olla esim. viikolla 48.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valtuuston loppuvuoden kokousajankohdat.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valtuuston loppuvuoden

kokoukset järjestetään 8.12. klo 18.00 (klo 18.30 jatketaan iltakoululla) ja 20.12. klo 19.00.

________

326 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 23.12.2005

Tänä vuonna joulu sattuu viikonlopuksi ja kunnanviraston henkilöstöstä useat anovat lomapäivää tätä edeltäväksi perjantaiksi 23.12.2005.

Yleensä vastaavanlaisissa tilanteissa on kunnanvirasto pidetty suljettuna.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 23.12.2005. Henkilökunta pitää tuolloin vuosiloma - ylityö yms. vapaitaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

327 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJEN UUDELLEEN ORGANISOIMINEN / KOTIHOITOKOKEILU

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kokeilun ajalle 1.1.2005 - 31.12.2008 vanhusten palvelujen uudelleen organisoimiseksi - ydinalueena kotihoito. Sosiaalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin on tehty muutokset, mitkä mahdollistavat sen, että kunnat voivat organisoida vanhusten palveluja uudelleen. Sosiaalihuolto ja kansanterveystyö ovat tasavertaisessa asemassa, kun harkitaan sitä, minkä toimielimen alaisuuteen palveluja kokeilun ajaksi kootaan. Kokeiluun tavoitteena on yhteen sovittaa ja edistää laadultaan hyvien palvelujen järjestämistä. Kokeilu on tarkoitettu niille kunnille, joissa sosiaalihuollon ja kansanterveystyön lautakuntia ei ole yhdistetty. Kokeilun ydinalueena on sosiaalihuollon kotipalvelun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon yhdistäminen uudeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi. Kotihoitoon perustetaan yhteinen rekisteri ja säännösmuutokset on tehty sosiaalihuoltolakiin 12 g ja kansanterveyslakiin 13 g . Teknisen käyttöyhteyden avulla salassa pidettäviä tietoja voi hakea ilman asiakkaan tai potilaan suostumusta. Kokeiluun osallistumisesta tulee toimittaa kirjallinen hakemus sosiaali- ja terveysministeriöön 31.12.2005 mennessä.

Kankaanpään kaupunginhallitus on pyytänyt, että Kankaanpään kansanterveystyönkuntayhtymän jäsenkunnat nimeävät edustajansa asiaa valmistelevaan työryhmään.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajat kotihoitokokeilua valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään vs. perusturva- johtaja Auli Rannan ja valtuuston puheenjohtajan Matti Peuralan.

________

Tekninen lautakunta 241 08.11.2005

328 VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUA KOSKEVA TAKSAN TARKISTUS


Vesihuoltolain mukaan:

* maksujen tulee vastata todellisia kustannuksia

* muut maksut kuin käyttömaksut voivat olla eri alueilla eri suuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaat- teen toteuttamisen vuoksi tai muusta syystä

* maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle

* maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset


Lain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Lisäksi voidaan periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista.

Käyttömaksua peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan veden määrän ja laadun perusteella. Käyttömaksu ei voi olla eri alueilla erisuuruinen. Käyttömaksu voi erota ainoastaan laadun ja määrän perusteella. Muut maksut voivat sitä vastoin olla erilaiset eri alueilla, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Perusteluiden tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia.

Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua ja liittymismaksua.

Tällä hetkellä jätevedestä perittävä käyttömaksu on 1,23 / m (veroton).

Taksan tarkistus koskee jätevedestä perittävää käyttömaksua, joka määritettäneen oheisesta liitteestä ilmenevien kustannusperusteiden pohjalta (liite 241.1).

Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.

Päätös: Päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi viemärilaitoksen käyttömaksut 01.05.2006 lukien seuraavasti:

- viemäriverkostoon johdettavasta jätevedestä peritään 1,35 /m + alv.

- jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä

peritään 1,35 /m + alv.

- jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

7 /m + alv

Tekninen lautakunta 241 08.11.2005

- perusmaksua ei peritä.

- - - -

KH 328

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

329 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TIMO HINTUN TILALLE

Jämi-säätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Timo Hinttu on toimittanut kunnanhallitukselle 16.11.2005 päivätyn kirjeen, jossa hän anoo eroa säätiön hallituksesta 1.1.2006 alkaen. Perustelut ilmenevät liitteestä nro 329.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. myöntää Timo Hintulle eron Jämi-säätiön hallituksen jäsenyydestä 1.1.2006 alkaen

2. nimetä samasta ajankohdasta alkaen uuden jäsenen Jämi-säätiön hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. myöntää Timo Hintulle eron Jämi-säätiön hallituksen jäsenyydestä 1.1.2006 alkaen

2. nimetä hänen tilalleen samasta ajankohdasta alkaen jäseneksi Jämi-säätiön hallitukseen Tuija Rannan.

_________

330 LAUSUNTOPYYNTÖ SITOUTUMISESTA KUMPPANUUSHANKKEESEEN


Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien kesken on valmisteltu kumppanuussopimusjärjestelmää. Kumppanuussopimusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2006 lähtien. Sillä tähdätään Satakunnan terveydenhuollon ja osin sosiaalitoimen muutosten aiempaa parempaan sopimiseen ja toteuttamiseen sekä kustannusten hallintaan.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2006 talousarvioehdotukseen, jonka valtuusto käsittelee kokouksessaan 9.11.2005, sisältyy tutkimus- ja kehittämishankkeisiin hanke: "Kumppanuussopimusjärjestelmä", mukaan lukien tiedonhallintajärjestelmä.

Hankkeelle kustannukset ovat vv 2005 - 2007 yhteensä 400.000 euroa ja hankkeelle haetaan valtionapua. Hankkeen kustannukset vuonna 2006 ovat yhteensä 150.000 euroa, josta käyttötalouden kustannukset ovat 50.000 euroa ja investointien kustannukset yhteensä 100.000 euroa. Avustusta haetaan 2006 vuodelle 150.000 euron kustannuksiin vähintään 75.000. Hankkeen omarahoitusosuus eli jäljelle jäävä osuus on enintään 75.000 euroa. Hanke sisältyy sairaanhoitopiirin vuoden 2006 talousarvioon.

Sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntiensa kunnallishallitusten sitoutumista hankkeeseen 1.1.2006 lukien. Sitoumus ei edellytä jäsenkunnalta erillistä maksuosuutta.

Lausunnot on pyydetty 30.11.2005 mennessä. Lisätietoa kumppanuushankkeesta on esityslistan liitteessä nro 330.1.

Asiasta on järjestetty kuntakohtaiset informaatiotilaisuudet, joissa on ollut mukana myös kansanterveystyön kuntayhtymän edustajat.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se sitoutuu kumppanuussopimushankkeeseen 1.1.2006 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

331 TALOUSARVION LAADINTATILANNE

Kunnanhallitukselle esitellään talousarvion laadinnan lähtökohdat ja tämän hetken valmistelutilanne.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 249 09.09.2005

332 PITKÄN TÄHTÄYKSEN TYKY -SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Työkykyä ylläpitävää toimintaa on ollut kunnassa 90 -luvun alkupuolelta asti. Varsinaiset pidempijaksoiset TYKY -jaksot käynnistyivät v. 1994. Ammatillisesti syventävä varhaiskuntoutus "ASLAK" -käynnistyi v. 1996. Kuntoremonttiryhmät on ollut vuosina 1995 - 1996. Ne ovat pitäneet sisällään mm. suorituskykytestejä, kävelytestejä, kuntosaliharjoituksia, liikuntaharjoituksia ja teoriatunteja. Tämän jälkeen on tullut mm. vesijumppa, hiihtotunnelin käyttömahdollisuus, curling -vuorot ja uimahallikäynnit.

Lisäksi henkilöstölle on annettu EA -koulutusta ja flunssarokoitteita.

TYKY -toiminnan laajentuminen on asettanut tarpeen pidemmän tähtäyksen suunnitelman laatimiseksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman osana on kyllä "työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen" -osio, mutta se koskee ainoastaan työterveyshuollon järjestämää TYKY-toimintaa.

TYKY -suunnitelmassa tulee selvittää myös se, miten Kela suhtautuu mihinkin TYKY -toiminnan osaan. (Esim. vesijumppaan ei saada enää Kelan osuutta.)

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kuntaan laaditaan pitkän tähtäyksen TYKY -suunnitelma ja nimeää henkilöt suunnitelman valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että valmistelevaan työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Hillevi Koota (koolle kutsuja), Kirsi Leppihalme, Anne Ranta, Auli Ranta, Rami Heikkilä, Mirja Ränsi ja Olli Seppälä.

--------

KH 332 TYKY- suunnitelmaa valmisteleva työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja oheiseen liitteeseen (muistio) on koottu työryhmän näkemys TYKY-toiminnan jatkosta. Liite nro 332.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä saadun muistion tiedokseen.

________

333 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

Vuoden 2004 lopullisten verotietojen mukaan kunnan verotulot laskivat ko vuonna 1.4 %. Tämä tulee vaikuttamaan vuoden 2005 viimeisiin verotilityksiin ja mm. marraskuussa ei saada kunnallisveroa ollenkaan. Kunnan maksuvalmius tulee olemaan loppuvuoden erittäin tiukka.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on kunnanjohtaja pyytänyt tarjoukset lyhytaikaisesta lainasta. Liite nro 333.1.

Kunnanjohtaja on tehnyt lainapäätöksen 17.11.2005 valtuuston ja kunnanhallituksen antamin valtuuksin. Liite nro 333.2

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan lainapäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________
Kunnanhallitus 274 27.09.2005

334 INTERSTOPOVER -HANKKEEN LOPPUTOTEUTTAMISVASTUUN SIIRTO JÄMIJÄRVEN KUNNALLE 1.9.2005 ALKAEN

Satakunnan TE-keskuksen EMOTR -osarahoituksella toteutettavan Interstopover -hankkeen tavoitteena oli rakentaa 6 eri kulttuuritaustaista taukopaikkaa Satakunnan alueelle osaksi Reitti -hanketta.

Muiden investointien kariuduttua kesällä 2005 oli Jämijärven kunta enää ainoana mukana hankkeessa.

Satakunnan TE-keskuksen pyynnöstä hankkeen kokonaistoteuttamisvastuu haluttiinkin siirtää Tampereen Yliopiston täydennyskoulutuskeskukselta Jämijärven kunnalle.

Investoinnin eli Mielahden retkeilymajan osalta osavastuu oli siirtynyt kunnalle jo aiemmin ja nyt kunnalle siirtyisi myös kehittämisosion vastuu; kokonaiskustannus n. 85.000 euroa.

Hankkeen kokonaisvastuun siirrosta on tehty oheisen liitteen mukainen päätös/sopimus. Liite nro 274.1.

Satakunnan TE-keskukselle on lähetetty kehittämisosiosta uusi korjattu hankesuunnitelma. Liite nro 274.2. Hanke on seudullinen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä oheisen liitteen mukaisen päätöksen/sopimuksen, jolla Interstopover -hankkeen kokonaisvastuu hallinnoinnin osalta siirtyy Jämijärven kunnalle 1.9.2005 alkaen.

2. merkitä hyväksyen tiedokseen Satakunnan TE-keskukselle jätetyn kehittämishankehakemuksen "Interstopover - Jämin kansainvälinen markkinointi".

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KH 334 Hankehakemukseen lisättiin myös varsinaiseen retkeilymajaan liittyvä lisärahoituksen tarve. Satakunnan TE-keskus on tehnyt asiasta rahoituspäätöksen 1.11.2005. Liite nro 334.1.

Päätöksen mukaan kehittämisosio hyväksyttiin hakemuksen mukaisesti. Rakentamiseen (portaat, terassi jne.) saatiin lisärahoitusta 3700 euroa, joka sisällytettiin kalustesummaan.

Muiden kalusteiden ja koneiden osalta ei myönnetty lisärahoitusta

Kunnanhallitus 274 27.09.2005

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee TE-keskuksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

336 YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN KUNNAN JA YRITTÄJIEN VÄLILLÄ

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy valmistelee koko seutukunnan elinkeinostrategiaa, jonka pohjalta on tarkoitus laatia myös Jämijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma.

Kunnanhallituksessa on usein ollut esillä yhteistyön lisääminen kunnan ja Jämijärven yrittäjien välillä. Yhteinen keskustelufoorumi on tärkeää myös em. elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisessa.

Yhteistyöfoorumina voisi toimia esim. elinkeinojen kehittämistyöryhmä, jossa olisi edustus sekä yrittäjistä että kunnasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua Jämijärven yrittäjät ry:n hallituksen yhteisneuvotteluun, jossa valmistellaan yhteistyön tiivistämistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________