Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 5/2002

Laatimispäivämäärä: 21.03.2002

KokoustiedotAika 26.03.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat


90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 105
91 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 105
92 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 106
93 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 107
94 TEEMA-ASIAT/TYÖN ARVIOINTI Sivu 108
95 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSTOIMIHANKKEESTA JA SOPIMUSLUONNOKSESTA Sivu 109
96 ESIOPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivu 110
97 VUODEN 2001 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 111
98 SATAKUNNAN SYÖVÄNTORJUNTATALKOOT -KAMPANJA Sivu 112
99 MUUT ASIAT / TYKKÖÖN KYLÄYHDISTYS Sivu 113
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

26.03.2002 kello 19.00 - 20.03
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja
Päivi Leponiemi
Enni Lähteenniemi
Ritva Mäkelä
Juhani A. Rajala
Timo Sorvali varajäsen
Olli Seppälä
POISSA OLLEET JÄSENET Tapio RajalahtiMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja
Hilkka Lahdensivu valtuuston varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.28 - 19.53
ASIAT 90 - 100
 

90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

91 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

92 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä maksettavat korvaukset v. 2002
- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös yhdistelmätuesta kuntasektorille
- Satakuntaliitto: Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös, Jämijärven kunnostussuunnitelman edistämishanke
- Satakuntaliitto: Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös, Jämin alueen projektien hallintahanke
- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös
- Maaseutuhallinnon toiminta Satakunnassa 2001
- Intrum Justitia: Tapa Toimia
- Satakanta: Satakuntalaisten yritysten sähköinen tuotepalveluhakemisto

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

93 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Vapaa-aikalautakunta 26.02.2002
- Sivistyslautakunta 13.02.2002
- Perusturvalautakunta 26.02.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

94 TEEMA-ASIAT/TYÖN ARVIOINTI

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään 1.3.2002 voimaan tullutta palkkauksen uudistamista.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo 19.28 - 19.53.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutokset siten, että tämä asia käsiteltiin vasta pykälän 97:n jälkeen.


_____

95 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSTOIMIHANKKEESTA JA SOPIMUSLUONNOKSESTA

Satakunnan pelastustoimihankkeen ohjausryhmä on saanut käsiteltyä ehdotuksensa pelastustoimen järjestelyksi tulevalla Satakunnan pelastustoimen alueella.

Yhteenveto hankkeesta ja alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusluonnos ovat esityslistan liitteenä. Liite 95.1.

Lähtökohtana on, että toiminta aloitettaisiin vuoden 2003 alusta.

Sopimusluonnos perustuu 28-jäseniseen neuvottelukuntaan. Toisena vaihtoehtona on esitetty mallia, jossa kustakin Satakunnan kunnasta valitaan kaksi edustajaa neuvottelukuntaan. Kuntia on pyydetty erityisesti ottamaan kantaa pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenmäärään.

Lausunto on pyydetty 10.4.2002 mennessä.

Esityslistan liitteenä on luonnos Jämijärven kunnan lausunnoksi. Liite nro 95.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Perusturvalautakunta 29 26.02.2002

96 ESIOPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Perusturvaltk 29 Esiopetussuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaa on valmistellut työryhmä, jossa on ollut esikoululaisten vanhempia ja vastuullisia sosiaali- ja sivistystoimesta.

Liitteenä 29.1. esiopetussuunnitelmaluonnos.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä esiopetussuunnitelman luonnoksen mukaisena
2. esittää suunnitelman sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------

KH 96

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä esiopetussuunnitelman luonnoksen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

97 VUODEN 2001 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 97.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2001 oli + 2.323.877,99 markkaa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 693.562,07 mk. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 5.847 mk:aan/asukas (v. 2000 5.886 mk/as). Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Vuoden lopussa tilanne kuitenkin kiristyi vähäisten verotilitysten vuoksi. Lyhytaikaista lainaa jouduttiinkin nostamaan vuoden lopussa 400.000 markkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2001. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 693.562,07 mk ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

98 SATAKUNNAN SYÖVÄNTORJUNTATALKOOT -KAMPANJA

Satakunnan Syöpäyhdistys r.y. järjestää Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella maakunnallisen Syöväntorjuntatalkoot -kampanjan listakeräyksenä 14.4.-12.5.2002. Jämijärven kuntaa on pyydetty lähtemään mukaan kampanjaan 16 sentillä/kunnan asukas tai muulla parhaaksi katsomallaan summalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan osallistua Satakunnan Syöpäyhdistys r.y:n järjestämään syöväntorjuntatalkoot kampanjaan 16 sentillä/kunnan asukas.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

99 MUUT ASIAT / TYKKÖÖN KYLÄYHDISTYS

Tykköön kyläyhdistyksellä on menossa Leader+ -hanke, jolla on tarkoitus kehittää kylää ja hankkia sinne lisää asukkaita.

Tonttikartoituksen yhteydessä on käyty keskusteluja kunnan omistaman maa-alueen, joka sijaitsee Kuusijoen kylässä palstoittamisesta sekä yhden asuntotontin lohkomisesta Tykköön koulun tontista. Lisäksi on keskusteltu Tykköön koulun pihaa varjostavan metsäkaistan harventamisesta ja raivaamisesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) että kunnan omistama maa Kuusijoen kylässä palstoitetaan myytäviksi asuntotonteiksi
2) ettei Tykköön koulun tontista eroteta tässä vaiheessa tonttia asuntokäyttöön
3) että Tykköön Kyläyhdistys saa raivata ja harventaa koulun tonttia varjostavan metsäkaistaleen. Mahdolliset tulot saadaan käyttää kylän kehittämiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______