Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 7/2005

Laatimispäivämäärä: 24.05.2005

KokoustiedotAika 31.5.2005 kello 19.00 - 20.38
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
167 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 195

168 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Sivu 195

169 PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ
Sivu 196

170 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 197

171 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN
Sivu 198

172 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA Sivu 199

173 JÄMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Sivu 201

174 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2005 Sivu 202

175 MUUTOSEHDOTUS LADVONTIEN NIMEKSI
Sivu 203

176 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNISTA
Sivu 204

177 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2005
Sivu 211

178 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖN JA POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHDISTYMISSOPIMUKSESTA Sivu 212

179 JÄMIJÄRVEN KOULUJEN (1-7 LK:T) GREEN CARD-PROJEKTIN TUKEMINEN Sivu 213

180 OIKAISUVAATIMUS KUNNANVIRASTON YLEISEN TOIMISTON KANSLISTIN VALINNASTA Sivu 214

181 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE JÄMI-AREENAN RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN Sivu 216

182 KUNNAN RAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMINEN REIMA COUNTRY TOIMINTAKESKUKSELLE Sivu 217

183 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI JA AILI LEPPIHALME Sivu 218

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 31.05.2005 kello 19.00 - 20.38
KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Auli Ranta klo 19.00 - 19.30

ASIAT 167 - 183

ALLEKIRJOITUS

Matti Leppihalme   Tuija Ranta           Esa Ala-Karvia                Auli Ranta

                             180,181,183 osalta                                 180,181 osalta

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
 
 
 
   


167 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

168 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kujala Markku ja Rajalahti Tapio

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 180, 181, ja 176, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

___________

Perusturvaltk 73 20.05.2005

169 PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

Perusturvaltk 73 Perusturvan toimialan alustava johtosääntöehdotus on ollut esillä perusturvalautakunnan kokouksessa 10.05.2005 62, liite 62.2. ja esiin tulleet korjaukset on tehty liitteeseen 73.1. Johtosääntö on myös 17.05.05 ollut esillä johtoryhmässä.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Jämijärven kunnan perusturvan toimialan johtosäännön ja esittää, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto päättävät hyväksyä Jämijärven kunnan perusturvan toimialan johtosäännön liitteen 73.1. mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


KH 169 Perusturvan toimialan johtosääntö on esityslistan liitteenä nro 169.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvan toimialan johtosäännön oheisen liitteen mukaisesti. Johtosääntö astuu voimaan 1.8.2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

________


170 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Opetusministeriö: EU:n nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen Suomessa.

- Turun hallinto-oikeus: Turun hallinto-oikeuden vuosikertomus 2004

- Jämijärvi seura r.y.: Toimintakertomus vuodelta 2004

- Pohjola: Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot vuonna 2005

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Vihu, Salmela

- Jämijärvi, Kytölä

- Peijari, Koivulehto

- Kauppila, Mäenpää

- Jämijärvi, Mökkilä

- Kovelahti, Suotorppa

- Peijari, Juhala

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton perussopimus sekä asiaan liittyvä maakuntavaltuuston pöytäkirjanote 25.04.2005/4

- Metsäliitto: Korkotodistus 03.05.2005

- Kuntien eläkevakuutus: Ilmoitus eläkeratkaisusta/Raitala Saini

- Työvoimatoimisto: Päätös työllistämistuesta/Puska Katja

- Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta ja selvitys sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksien toteutumisesta 21 kunnassa Satakunnan alueella vuodelta 2004, Jämijärven kunta

- Maanmittauslaitos: Rekisteröinti-ilmoitus, kevyenliikenteen väylä Suurimaan kylässä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

171 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Perusturvalautakunta 10.05.2005

- Perusturvalautakunta 20.05.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Sivistysltk 19 12.05.2005

172 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Sivistysltk

19 Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2005 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 29.11.2004 /n:o 2010/32/2004 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,60 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,88 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 38.747

Palkat (myös sijaiset) 40.401

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 12.052

yhteensä 91.200

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 470 valmistetun aterian mukaan ovat 2,26 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2005 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,60 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,88 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

KH 172

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

173 JÄMIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Tekninenltk 98 Jämijärven kunnan nykyinen hallintosääntö on vanhentunut. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat poistaneet taloussäännön ja virkasäännön merkityksen ja niihin liittyvät asiat tulee nykyään sisällyttää hallintosääntöön. Lisäksi kunnan toiminnan kannalta nykyinen sääntö ei vastaa olemassa olevaa käytäntöä.

Uutta hallintosääntöluonnosta on käsitelty kunnan johtoryhmässä kahteen kertaan ja kertaalleen kunnanhallituksen keskusteltavissa asioissa. Em. käsittelyjen pohjalta on tehty tarkentavia muutoksia säännösluonnokseen.

Lopullinen esitys uudeksi hallintosäännöksi on liitteenä nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan uuden hallintosäännön oheisen liitteen mukaisesti. Hallintosääntö astuu voimaan 1.8.2005 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

174 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2005

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 53 :n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 :n nojalla päättänyt 27.4.2005 myöntää Jämijärven kunnalle käyttökustannuksiin vuodelle 2005 oheisen liitteen nro 174.1 mukaisen kokonaismäärän valtionosuutta. Valtionosuus on 2.205 euroa suurempi kuin aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Tekninenltk 98 26.04.2005

175 MUUTOSEHDOTUS LADVONTIEN NIMEKSI

Olavi Heikkilä on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, jossa hän ehdottaa, että Kauppilan kylässä olevan nykyisen Ladvontien nimi muutettaisiin nimeksi Larvontie (liite 98.1).

Päätösehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että Olavi Heikkilän ehdotuksen mukaisesti Ladvontien nimi muutetaan Larvontieksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

- - - - -

KH 175 Olavi Heikkilän kirje liitteenä nro 175.1

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäneuvotteluja varten.

________

Yhteistyötoimikunta 6 07.03.2005

Kunnanhallitus 104 29.03.2005

176 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNISTA

4, 15.06.2004 Työn vaativuuden arviointia on käyty vuoden 2002 alusta lähtien. Arviointiperusteena on käytetty KTV:n valmistelemaa lomaketta. Lomakkeen hyödyntäminen on johtanut lähelle analyyttistä arviointia.

Arviointia on edennyt oma arvioinnista esimiesten arviointiin ja lopuksi asiaa on käsitellyt seurantaryhmä, jossa on ollut edustajat ammattiliitoista. Työn lopputuloksena oli se, ettei kaikkia osapuolia tyydyttävään esitykseen päästy.

Tähän asti tehtyä työtä tulisi hyödyntää tavalla, joka takaisi kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Yhtenä perusteena voitaisiin käyttää tehtäväryhmäjakoa. Jaetaan henkilöstö tehtäväryhmittäin pienempiin kokonaisuuksiin. Tehtäväryhmittäin tarkastellaan ja vertaillaan henkilöstöä.

Tehtäväryhmille laaditaan ensin pelkistetty tyyppikuvaus. Tyyppikuvaus on laadittava yhteistyössä ao. henkilöstöryhmän edustajien. Kuvaus tehdään käytössä olleen työn vaativuuden työn vaativuuden arviointikriteerien pohjalta. Kuvauksen tulee sisältää käytössä olleen lomakkeen tiedot. Työn vaativuuden arviointitekijöinä käytetään lomakkeen pisteytystä.

Työn vaativuuden arviointi suoritetaan vertaamalla työntekijän tehtäväkuvausta tehtäväryhmän tyyppikuvaukseen. Työntekijän /viranhaltijan pistemäärää on selvästi suurempi kuin tyyppikuvauksen on tehtävä vaativampi kuin tyyppikuvauksen, jos arvioitavan tekijän pistemäärä on suurin piirtein sama tyyppikuvauksen on palkkaus samantasoinen, jos taas arvioitavan pistemäärä jää alle tyyppikuvauksen, on palkkauskin alempi.

Tehtäväryhmät:

1. Esimiehet

- laitos- ja avopalvelujohtaja sekä päiväkodin johtaja

2. Ohjaushenkilöstö

- sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja, esikoulun opettaja, ohjaaja ja emäntä

3. Palveluhenkilöstö

- perushoitaja, kodinhoitaja, lähihoitaja, hoitoapulainen, laitosapulainen, ryhmäperhepäivähoitaja, keittäjä, keittäjä-siivooja ja keittiöapulainen

4. Toimistohenkilöstö

- kirjanpitäjä, palkanlaskija, kanslisti, kirjastovirkailija ja toimistoapulainen

 

Yhteistyötoimikunta 6 07.03.2005

Kunnanhallitus 104 29.03.2005

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää

1. hyväksyä em. tehtäväryhmät

2. että tyyppikuvaukset tulee laatia elokuun 6. päivään mennessä

3. että tyyppikuvausten jälkeen käydään läpi jokaisen viran ja toimen tehtäväkuvaus sekä arviointi.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


10, 07.12.2004 Henkilökohtaisesta lisästä on annettu ohjeita KVTES:n palkkausluvun liitteessä 8. Henkilökohtaisen lisän maksaminen edellyttää yleensä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia, mitä asianomainen saa työssään aikaan verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Hyvän ammatinhallinnan ja osaamisen lisäksi työn onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat esim. yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja yhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti.


Yhteistyötoimikunta on 15.06.2004 päättänyt tyyppikuvausten laadinnasta elokuun 6. päivään 2004 mennessä. Tyyppikuvausten laadinta on viivästynyt ja on syytä määrätä uusi päivämäärä jolloin tyyppikuvausten tulee olla valmiina. Tyyppikuvauksilla tarkoitetaan ammattiryhmien tehtäväkuvauksia (käytetty myös toimenkuva ja työnkuva nimitystä), joihin yksittäisten henkilöiden tehtäväkuvaus sijoitetaan ja arvioidaan.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

- että, tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- keskustella siitä, voidaanko KVTES:n käsitteitä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen ottaa mukaan henkilökohtaisen lisän arviointiin

- keskustella muistakin mahdollisista vaihtoehdoista henkilökohtaisen lisän arviointiin liittyen.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

- että tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyisi Työmarkkinalaitoksen koulutuksen Työn vaativuuden arvioinnista sekä varaisi koulutusta varten 1000 euroa. Koulutuksessa voisi olla osallistujia 50 - 100 henkeä. Jos lähikunnissa on tarvetta tähän koulutukseen, mahdollisuus olisi olla mukana

- että, KVTES:n käsitteistä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen keskustellaan myöhemmin

- että edellä mainittuun ohjaushenkilöstöryhmään lisätään maaseutusihteeri ja vapaa-aikasihteeri.


5 07.03.2005 Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset on allekirjoitettu 16.12.2004 ja ovat voimassa 16.02.2005 - 30.09.2007. Palkkausjärjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin, edistää toiminnan tuloksellisuutta ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus (ennen peruspalkka). Peruspalkka taas on kunkin palkkahinnoittelukohdan tehtäväkohtainen vähimmäispalkka. Kun tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden mukaisessa järjestyksessä (arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan), voidaan paikallisista järjestelyeristä käyttää entistä enemmän harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat voivat jakautua kolmeen vaativuustasoon, jossa on määritelty erittäin vaativa taso, vaativa taso ja perustaso (peruspalkka). Tasot saadaan kun yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä verrataan tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Poikkeamat vertailussa merkitään ylös. Syksyn 2005 järjestelyvaroista voidaan käyttää kuhunkin palkka/tehtäväryhmään sen verran kun sen osuus on kunnan palkkasummasta. Voidaan siis sopia, että raha siirtyy palkkaryhmästä toiseen tai ettei rahaa siirry palkkaryhmästä toiseen. Eri tasoille voidaan asettaa vähimmäispalkkatavoitteet siten, että kyseisen palkkaryhmän järjestelyvaraosuus tulee käytettyä.


Henkilökohtaista lisää (harkinnanvarainen osa) voidaan maksaa työtulosten ja ammatinhallinnan perusteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa maksetaan palveluksessa oloajan perusteella (5 ja 10 palvelusvuoden jälkeen, kumpikin 5 % peruspalkasta (aikaisemmin kokemuslisät). Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa ei voida alentaa tai poistaa (luonteeltaan takuumääräys). Henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä. Paikallisessa palkanlaskennassa henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa ja harkinnanvarainen osa pidetään erillään.

Jokaisen organisaation on itse laadittava henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän arviointi- ja jakoperusteet. "Henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän perusteina voivat työtulosten ja tavanomaisten työtehtävien hallinnan lisäksi olla esim. monitaitoisuus sekä erityistiedot ja -taidot, mikäli näitä voidaan käyttää omaa pääasiallista vastuualuetta laajemmin hyväksi työyhteisössä, taikka muut työn onnistumisen kannalta oleelliset tekijät kuten omaehtoinen koulutus ja ammattitaidon syventäminen. Lisäksi arviointia ja jakoa ohjaamaan voidaan ottaa esimerkiksi arvokeskustelun pohjalta määritellyt käsitteet kuten yhteistyökyky, vastuuntunto, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja kehityshakuisuus." Henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä voidaan ottaa käyttöön, kun tehtävät on laitettu vaativuusjärjestykseen. Tehtävät voidaan laittaa ehkä helpoimmin vaativuusjärjestykseen tehtäväjaon mukaan. Seuraavassa tehtäväryhmiä on kuusi ja joitakin tehtäviä on siirretty em. ryhmistä toiseen ryhmään:

Tehtäväryhmäehdotus:

1. Johtotehtävät

- kunnanjohtaja, rehtori, rakennuspäällikkö, perusturvajohtaja, maaseutusihteeri, vapaa-aikasihteeri

2. Esimiestehtävät

- laitos- ja avopalvelujohtaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja/esikoulun opettaja, työ-ja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen ohjaaja

3. Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät

- sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja, emäntä, sosionomi

4. Toimistohenkilöstö

- kirjanpitäjä, palkanlaskija, kanslisti, kirjastosihteeri, toimistovirkailija, toimistoapulainen

5. Ammattitehtävät

- perushoitaja, kodinhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, keittäjä

6. Peruspalvelutehtävät

- hoitoapulainen, laitosapulainen, ryhmäperhepäivähoitaja, kotiavustaja, keittäjäsiivooja, keittiöapulainen, lähiavustaja

"Paikallisen järjestelyvaraerän toimeenpanossa neuvotellaan työn vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta, henkilökohtaisen lisän perusteista ja periaatteista sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on samoihin palkkaryhmiin kuuluvien tehtävien vaativuuden arvioinnissa todettujen palkkausepäkohtien korjaaminen (ns. Kunpas-selvitys), joissa korjaustarve on suurin. Työn kuvaamiseen ja sen arviointiin tehty selvitys on osoittautunut ongelmalliseksi tulkita ja olisi syytä jättää se huomioimatta tässä yhteydessä. Tiedot säilyvät ja ovat esille otettavissa jos tarve vaatii.

Arviointijärjestelmän on oltava selkeä ja riittävän yksinkertainen, jotta sen käyttäminen ei vaadi kohtuutonta työpanosta ja arvioinnin kohteena olevat tietävät sen sisällön. Järjestelmän arviointitekijöitä pitää voida tarvittaessa vaihtaa. Kuten edellä tuli esiin järjestelyvaraerän käytöstä voidaan sopia siten, että raha siirtyy palkkaryhmästä toiseen tai järjestelyvaroista käytetään kuhunkin palkkaryhmään sen verran kuin sen osuus on kunnan palkkasummasta.

Tyyppikuvaukset kunnan eri tehtäväalueilla on laadittu yhteistyötoimikunnan tehtäväksi annon perusteella. Tyyppikuvaus on peruskuvaus työpaikan kustakin tehtäväkokonaisuudesta. Se kuvaa, mitä keneltä tahansa kyseistä työtä suorittavalta kohtuudella edellytetään. Kuvauksia on laadittu pääsääntöisesti yksi kutakin tehtävänimikettä kohti. Henkilöstön kanssa tyyppikuvaukset käydään läpi yksilökohtaisesti ja sen jälkeen seurantaryhmässä/yhteistyötoimikunnassa sekä edelleen lautakunnissa ja kunnanhallituksessa, josta osa otettavissa hallinto sääntöön ja edelleen osastojen johtosääntöihin.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

1. keskustella edellä esitetyistä asioista ja hyväksyä esitetyt kuusi tehtävä-/palkkaryhmää (mahdollisten muutosten mukaisina)

2. hyväksyä ohjeet tehtäväkohtaisten palkkojen asettamisesta tehtävien vaativuuden mukaiseen järjestykseen (arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan). Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat voisivat jakautua kolmeen vaativuustasoon, jossa olisi määritelty erittäin vaativa taso, vaativa taso ja perustaso (peruspalkka). Yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä voisi verrata tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Poikkeamat vertailussa merkittäisiin ylös. Syksyn 2005 järjestelyvaroista voitaisiin käyttää kuhunkin palkka/tehtäväryhmään sen verran kun sen osuus on kunnan palkkasummasta. Voitaneen myös sopia, että raha siirtyisi palkkaryhmästä toiseen tai ettei raha siirry palkkaryhmästä toiseen. Myöhemmin eri tasoille voitaisiin asettaa vähimmäispalkkatavoitteet siten, että kyseisen palkkaryhmän järjestelyvaraosuus tulee käytettyä.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

1. hyväksyä esitetyt kuusi tehtävä-/palkkaryhmää seuraavin muutoksin:

vapaa-aikasihteeri siirrettiin ryhmästä 1. johtotehtävät ryhmään 2. esimiestehtävät, ryhmään 5. ammattitehtävät lisättiin ammattimies ja ryhmään 6 lisättiin kouluavustaja

2. hyväksyi seuraavat ohjeet tehtäväkohtaisten palkkojen asettamisesta tehtävien vaativuuden mukaiseen järjestykseen, jossa arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan. Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat jakautuvat kolmeen vaativuustasoon, jossa on määritelty erittäin vaativa taso, kaksi pistettä, vaativa taso, yksi piste ja perustaso 0 pistettä (peruspalkka on tasoilla 0 ja 1). Yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä verrataan mm. tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Jokaisen henkilön kohdalla poikkeamat tehtäväkuvaan merkitään ylös, eli jokaisen henkilön kanssa käydään tehtäväkuva läpi ja varmistetaan esimiehen ja työntekijän allekirjoituksella. Syksyn 2005 järjestelyvarojen jakoasia jätetään myöhempään vaiheeseen.

3. kun tehtävien vaativuusjärjestyksestä syntyi yhteisnäkemys, keskustel- tiin alustavasti harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteista,kuten:

- kohta 2, esimiehen ja työntekijän allekirjoittaman tehtäväkuvan vaativuuden mukainen pisteytys jakoperusteena

- työtulosten ja tavanomaisten työtehtävien hallinnan lisäksi esim. monitaitoisuus sekä erityistiedot ja -taidot, mikäli näitä voidaan käyttää omaa pääasiallista vastuualuetta laajemmin hyväksi työyhteisössä ja muut työn onnistumisen kannalta oleelliset tekijät kuten omaehtoinen koulutus ja ammattitaidon syventäminen, ei kuitenkaan niin, että työntekijä siirtyisi muuhun ammattiryhmään tai palkkaryhmään

4. hyväksyä myös sen, että yhteistyötoimikunta toimii myös seurantaryhmänä, johon lisäksi osallistuvat kunnanjohtaja, rehtori ja rakennuspäällikkö sekä vanhustyön aluetta käsiteltäessä myös laitos- ja avopalvelujohtaja

5. esittää kunnanhallitukselle tiedoksi/hyväksyttäväksi yhteistyötoimikunnan näkemykset em. asioista.

--------

KH 104 Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle selkeämmän esityksen saamiseksi.

_______

Yhteistyötoimikunta 6 07.03.2005

Kunnanhallitus 104 29.03.2005

KH 176 Henkilöstöasioista vastaava vs. perusturvajohtaja Auli Ranta on tiivistänyt työn vaativuuden arvioinnin kriteerit oheiseen liitteeseen liite nro. 176.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Hän poistui kokouksesta klo 19.30.

________

177 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2005

Tämän vuoden talousarviossa on varattu määräraha 22 nuoren, jotka ovat syntyneet 1986-1990, työllistämiseksi kunnan toimipisteissä kahdeksi viikoksi. Työjaksolta maksetaan palkkaa 170 euroa. Kesätyönhakijoita oli yhteensä 26 henkilöä. Liite nro 177.1.

Tämän lisäksi talousarviossa on määräraha tuen myöntämiseksi yrityksille, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1981-1989 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä. Tuen suuruus on 340 euroa/kesätyöntekijä. Määräraha riittää 14 kesätyöntekijän tukemiseen. Kunnanhallituksen iltakoulussa 17.05.2005 käytiin hakijat alustavasti läpi ja sovittiin, että määrärahan voi ylittää kahdella. Hakemuksia oli kaikkineen 23 kpl. Liite nro 177.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kunnan työllistämiksi kesätyöntekijöiksi kaikki 26 hakijaa

2. hyväksyä esityksen mukaisesti kesätukien myöntämisen 15 yritykselle (16 kohteelle).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

178 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖN JA POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHDISTYMISSOPIMUKSESTA

Kevään 2005 aikana on käyty neuvotteluja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimintojen yhdistämisestä yhteen organisaatioon. Yhdistymissopimusluonnoksen mukaan säätiön harjoittama aikuiskoulutustoiminta siirtyy Kuntayhtymän hallintaan. Siirron tapahtuessa säätiöltä siirtyvä aikuiskoulutustoiminta muodostetaan Kuntayhtymän hallinnossa tulosvastuulliseksi, aikuiskoulutuskeskuksen nimeä kantavaksi kunnalliseksi liikelaitokseksi, jolle yhtymähallitus nimeää johtokunnan. Yhdistymissopimusluonnos ja siihen liittyvä muistio ovat esityslistan liitteenä nro 178.1.

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä on pyytänyt omistaja kuntiensa lausuntoa yhdistymissopimuksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

179 JÄMIJÄRVEN KOULUJEN (1-7 LK:T) GREEN CARD-PROJEKTIN TUKEMINEN

Syksyllä 2004 kunnanhallitus oli tutustumassa keskuskoululla koulun tilanteeseen ja siellä käynnistettyyn Green card hankkeeseen. Green card on eräänlainen luokkakohtainen joukkuepeli, jossa koko luokkaa palkitaan yksilön tekemistä hyvistä töistä ja vastaavasti "rangaistaan" yksilöiden tekemistä virheistä.

Luokalle on asetettu tietty tavoitepistemäärä ja mikäli se saavutetaan koko luokka saa palkinnon. Palkintona on tavoitteen saavuttaneille luokille retki Särkänniemeen. Projektiin osallistuivat kaikki kunnan 1-7 luokat.

Kunnanhallitus on sitoutunut osallistumaan palkintokustannuksiin. Asiaan on varauduttu budjetissa. Projektiin on avattu erillinen tili, jonne on saatu lahjoituksia myös yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kunnanjohtaja ja rehtori ovat keskustelleet kunnanhallituksen osuudesta ja he ovat päätyneet esittämään 3000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven koulujen Green card projektille 3000 euron avustuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 164 10.07.2005

180 OIKAISUVAATIMUS KUNNANVIRASTON YLEISEN TOIMISTON KANSLISTIN VALINNASTA

KH 164 Elisa Mansukoski on jättänyt kunnanhallitukselle 19.04.2005 oikaisuvaatimuksen koskien kunnanviraston yleisen toimiston kanslistin valintaa. Oikaisuvaatimuksessa hän esittää seuraavaa:

"Kirsi Leppihalmeen koulutus ei vastaa kanslistin työvaatimuksia. Kirsi Leppihalme on toiminut aikaisemmin projektisihteerinä, joten työkokemus ei voi täyttää valinnan kriteerejä. Olettaisin, että toimistoon olisi valittu työntekijä joka on työtön eikä kuten tässä tapauksessa Kirsi Leppihalmeella oli jo vakituinen työ projektisihteerinä."

Kunnanjohtajan päätös, johon muutosta haetaan on liitteenä 164.1. Yhdistelmä hakijoista on nähtävänä kunnanhallituksen kokouksessa.


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. Todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusohjeen mukaisen määräajan puitteissa.

2. Merkitä oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tiedokseen.

3. Pyytää kunnanjohtajan vastineen/lausunnon oikaisuvaatimuksessa esitettyihin näkökohtiin ja perusteisiin.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.17.

__________


KH 180 Kunnanjohtajan vastine/lausunto on liitteenä 180.1.

Ehdotus: Saadun vastineen/lausunnon perusteella kunnanhallitus päättää hylätä Elisa Mansukosken tekemän oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

_________


181 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE JÄMI-AREENAN RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN

Jämi-säätiö rakentaa Jämille lomahotellin läheisyyteen n. 1,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) maksavan monitoimitilan eli Jämi-Areenan. Hankkeeseen on saatu Satakunnan TE-keskukselta EU ja valtiontukea yhteensä 559.143 euroa. Hankkeen kuntaosuus on 279.571 euroa. Loppurahoituksen 690.000 euron osalta Jämi-säätiö on pyytänyt lainatarjoukset 30.05.2005 mennessä.

Hanketta on esitelty sekä valtuuston että hallituksen iltakouluissa. Hallituksen iltakoulussa 17.05.2005 käytiin läpi eri vaihtoehtoja lainajärjestelyjen hoitamiseksi ja päädyttiin siihen, että asiaa valmistellaan siten, että kunta takaa säätiön lainan. Vastavakuudeksi kunta saa kiinnityksen Jämi-Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Yhdistelmä lainatarjouksista saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 181.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 690.000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-Säätiölle Jämi-Areenan rakentamiseen otettavan oheisen liitteen mukaisen lainan vakuudeksi (OKO vaihtoehto 1) liite nro 181.2.

Vastavakuudeksi kunta saa kiinnityksen etuoikeudella Jämi-Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

________

182 KUNNAN RAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMINEN REIMA COUNTRY TOIMINTAKESKUKSELLE

Jämin kehittämishankkeita on esitelty sekä valtuuston että kunnanhallituksen iltakouluissa. Yhtenä hankkeena on esillä ollut Reima Country toimintakeskus. Hanke pitää sisällään 16 majoitushuonetta käsittävän monitoimirakennuksen, johon tulevat lisäksi tilat ja varusteet monitoimisimulaattorille ja pesulalle sekä sauna- ja kokoontumistiloja. Toimintakeskus tukeutuu Jämin alueen yrityspalveluihin.

Satakunnan TE-keskus on myöntänyt hankkeelle alueellisen maaseutuohjelman mukaista rahoitusta 313.026 euroa (EU+valtio). Maaseutuohjelma edellyttää aina kuntarahoitusosuutta, joka tämän hankkeen osalta on 148.263 euroa.

Reima Country Matkailuyhdistys ry on jättänyt oheisen liitteen nro 182.1 mukaisen anomuksen Jämijärven kunnalle hankkeen kuntarahoitukseksi. Yhdistys on rekisteröity Jämijärvelle ja Jämijärven kunta on yhdistyksen jäsen.

Hankeneuvotteluissa on keskusteltu myös Reima Countryn ja Jämijärven kunnan yhteistyön edelleen kehittämisestä ja siitä miten kunta saisi mahdollisimman hyvän vastineen antamalleen panokselle. Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen yhteistyösopimusluonnos. Liite nro 182.2.

Kunnanhallituksen iltakoulussa 24.05.2005 sovittiin, että Toimintakeskus hanketta valmistellaan myönteisenä eteenpäin.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää kuntarahoitusosuutta 148.263 euroa Reima Country toimintakeskus hankkeelle ja varaa ko. lisämäärärahan kustannuspaikalle 8409

2. lisätä kunnanhallituksen lainanotto valtuutta 150.000 eurolla

3. hyväksyä Jämijärven kunnan ja Reima Country Matkailuyhdistys ry:n välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

4. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään em. sopimukseen tarvittaessa tarkistusluontoisia korjauksia

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_________

183 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI JA AILI LEPPIHALME

Jämijärven kunnan ja Matti ja Aili Leppihalmeen välillä on valmisteltu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos.

Kaupan kohde on Peijarin kylässä sijaitseva Juhala I -niminen tila Rn:o 2:305, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/1.

Kauppahinta on 4.895,80 euroa ja ostajalta perittävät lohkomiskulut 446,10 euroa. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 183.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti ja Aili Leppihalmeen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta.

_______