Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 18.05.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 25.5.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

35 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE

36 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2010

37 § AHON- JA PATONOKANTIEN PERUSKUNNOSTUS

38 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

39 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

40 § AHON- JA PATONOKANTIEN KIVIAINESTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               4/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 25.5.2010 klo 18.00 – 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                            varapuheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Mäkelä Pentti

Koivunen Timo                               varajäsen

Kotaoja Kristiina                             varajäsen

Virtanen Pentti                                pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Timo Sorvali

Kuusikoski Sirpa

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                        kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 33 - 41                              sivut 46 - 54

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                     Pentti Virtanen            

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Kristiina Kotaoja                      Elisa Koivumäki       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

34 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Kotaoja ja Elisa Koivumäki.

                                      

 

 

 

 

 

35 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET

 

                                       Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6.000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 16 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 3 kpl:tta.

 

                                       Avustusten hakuperusteet olivat seuraavat:

 

                                       Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 metriä.

 

                                       Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto.

 

                                       Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio. Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

                                       Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.             

 

Päätösehdotus:                1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle ( on tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella ) 320 € / km, liitteen 35.1 mukaisesti.

 

                                       2. Peruskorjausavustusta maksetaan haetuille teille liitteen 35.2 mukaisesti

                                           

Päätös:                            Hyväksyttiin kunnossapito- ja peruskorjausavustukset seuraavin muutoksin:

·        Hyyrymäentielle maksetaan kunnossapitoavustusta 114, 24 €, ehdotuksessa 41,60€.

·        Holmantielle maksetaan peruskorjausavustusta 918,55 € kunnossapitoavustuksen (25,60€) sijasta, koska kyseessä on peruskunnostustoimenpide (kantavuuden parantaminen). Olavi Koivuniemi poistui kokouksesta Holmantietä koskevan asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

36 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2010 – 30.4.2010

 

Talousarvion toteutuma ajalta 1.1.2010 - 30.04.2010, esityslistan liitteenä 36.1.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi

 

 

 

 

 

37 § AHON- JA PATONOKANTIEN PERUSKUNNOSTUS

 

                                       Kunnan investointisuunnitelmassa vuodelle 2010 on varattu 70 000 €:n ja vuodelle 2011 40 000 €:n määräraha Ahontien ja Patonokantien peruskunnostukseen. Peruskunnostustyöt toteutetaan vaiheittain ja asemapiirroksen mukaisessa laajuudessa siten, että vuonna 2010 suoritetaan maaleikkaustyöt, tievalaistus, sadevesikaivojen kaivu- ja asennustyöt ja teiden rakennekerrosten rakennustyöt. Vuonna 2011 toteutetaan teiden asfaltointi. Esityslistan liitteenä on Ahon- ja Patonokantien asema- ja poikkileikkauspiirustus (liite 37.1). Perusparannustöiden suunniteltu aloitusajankohta on 15.7.2010 (otettu huomioon alueen asukkaiden toivomus perhejuhlien ajankohdasta).

 

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään peruskunnostussuunnitelma ja töiden aloitusajankohta.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

38 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 93 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2010

-         ote 99 § Lainhuutotodistuksista ja rasitustodistuksista perittävät maksut

-         ote 101 § Rakennuspäällikkö Pentti Virtasen nimeäminen kunnan työsuojelupäälliköksi

-         ote 116 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Destia Oy:n maa-aineslupapäätöstä

-         ote 119 § Avennon leikki- ja pelikentän rakentaminen

-         ote 120 § Posan remonttitarpeet Jämijärvellä

Jämijärven kunnanvaltuusto

-         ote 14 § Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava

-         ote 15 § Kauppakirjan hyväksyminen / Satahämeen LVI-Tekniikka Oy

-         ote 16 § Teollisuustontin osto

Turun Hallinto-oikeus

-         Päätös rakennusluvista 2009-0034 ja 2009-0035

Posa

-         Muistio maastokäynnistä

                                       Niemelän yksityistien tienhoitokunta

-         8.5.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirja

Jämijärven kunnan tekninen toimisto

-         Tiedote Markkalan rivitalon asukkaille

Jämijärven kunnan rakennusvalvonta

-         SKM-Teollisuusmuovit Oy /lisäaika purkukehotuksen määräaikaan

-         Ala-Peijari Tapio / purkukehotuksen saaneen rakennuksen purku

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi

 

 

 

 

39 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                       Keskusteltiin suunnitteilla olevan koirapuiston sijoituspaikasta matonpesupaikan läheisyyteen Markulahdelle.

                                      

                                       Päätettiin tutustua mahdolliseen sijoituspaikkaan ympäristökatselmuksen yhteydessä 1.6.2010.     

 

 

                                       Muita tiedoksi saatettavia asioita:

 

                                       Kokomäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 21.5.2010

 

ELY-Keskus

- Hallinnollisen luokan muutosaloitteet (yksityisen tien muuttaminen maantieksi)

 

 

 

 

 

 

40 § AHON- JA PATONOKANTIEN KIVIAINESTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Ahon- ja Patonokanteiden perusparannustöihin toimitettavista kiviaineksista sitovat tarjoukset 24.5.2010 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta kiviainestoimittajalta:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Läänin Kuljetus Oy

-         Destia/Turun ja Porin palveluyksikkö

-         Pekka Lanne

-         T. Kuortti Ky

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät kaikki kiviainestoimittajat, joilta tarjous pyydettiin. Tarjousten avauksen suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja kanslisti Katja Puska. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Kokonaishinnaltaan halvimman, samansuuruisen tarjouksen 19.086 € jättivät kaksi toimittajaa, Pekka Lanne ja T. Kuortti  Ky (alv 0 %).

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Pekka Lanteen tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös.                            Hyväksyttiin päätösehdotus.