JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 21.6.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

32 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

33 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

34 §       Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus

35 §       Arviointikertomus vuodelta 2009

36 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2010

37 §       PoSan toteumaraportti 1.1.-30.4.2010

38 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä

               käsiteltäväksi otettavat asiat

39 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 24.6.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 14.6.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 14.06.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 21.6.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

32 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  31

33 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  31

34 §   VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  32

35 §   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009  34

36 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2010  35

37 §   POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010  36

38 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

         OTETTAVAT ASIAT  37

39 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  38

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

21.6.2010 kello 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rainer Rajamäki            varajäsen   

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Huhtanen Pasi

Jokisalo Kari

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 32 - 39

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   24.06.2010

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                Rainer Rajamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   24.06.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

32 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 14.6.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 17.6.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 17.6.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 14.6.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            _____

 

 

 

 

 

33 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mikko Salminen ja Rainer Rajamäki.

 

                                            _____


 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   81 §              29.3.2010

                                            Tarkastuslautakunta         7 §                21.5.2010

 

34 §                VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 81.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2009 oli positiivinen 770 208,26 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 544 616,40 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana

1 510 euroon/asukas (v. 2008 1 582 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne heikkeni kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 196.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa 250.000 euroa). Kuntakonsernin osalta vuoden oleellisin asia oli Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2009. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 544 616,40 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

-----

 

 

Tarkastusltk 7 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2009.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2009

 

                                            -----

 

KV 34 §                             Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 81.1.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 34.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Tarkastuslautakunta         8 §                21.5.2010

 

35 §                ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

 

                       

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2009 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2009 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2009.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2009 arviointikertomuksen ja lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

 

KV 35 §                             Vuoden 2009 arviointikertomus liitteenä nro 35.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   136 §            31.5.2010

 

36 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2010.

                                            Liite nro 136.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 36 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   137 §            31.5.2010

 

37 §              POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.4.2010

 

 

                                            Liitteenä on yhdistelmä PoSan toteumaraportista ajalla 1.1.-30.4.2010. Liite nro 137.1.

 

                                            ”Tasaisen vauhdin” taulukolla toteuma prosentti on 33,33 %. Jämijärven kokonaistoteumaprosentti on 34,49 % eli selvästi korkein kaikista kunnista.

                                            Pahiten ovat ylittyneet perhepalvelut, toteuma peräti 50,48 % ja erityispalvelut 36,55 %.

                                           

                                            Perhepalveluissa hurjimmat ylitykset ovat sijoitus kodin ulkopuolelle ja sijaishuollon laitospalvelut

 

                                            Erityispalveluissa suurin ylitys on kohdassa vuodeosastohoito ja eläinlääkintähuolto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä PoSan toteumaraportin ajalla 1.1.-30.4.2010 tiedokseen

2.      pyytää PoSalta selvityksen syistä perhepalveluiden poikkeukselliseen tilanteeseen sekä vuodeosaston palvelusopimusta suurempaan käyttöön. Samalla pyydetään selvitystä miten PoSa aikoo korjata tilanteen

3.      saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 37 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 


 

38 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                                           

                                            Ei ollut.

 

                                            _____

                    


 

 

39 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

                                            Ei ollut

 

                                            _____