Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 17.2.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

22.2.2010 klo 18.30

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

5 § VUODEN 2010 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

6 § VAPAUTUS KUNTOSALIMAKSUISTA

7 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

8§ PIKKU-ITÄVALLAN HINNOITTELU 2011 ALKAEN

9§ JÄMIN HIIHTOLADUT

10§ HÄMEENKANKAAN ULKOILUREITIT

11§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                               Pöytäkirjanpitäjä

 

 


Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

22.3.2010 klo 18.30-20.15

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Anne Lax

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

 

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

-

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kunnanhallituksen edustaja

 

ASIAT

 

§§ 1-12

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki                Jonna Haavisto                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jarmo Huhtaniemi                  Jouko Kulmala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

vapaa-aikasihteeri          Jonna Haavisto


 

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.30.

 

2.  Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

 

                                   - - - - -

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Huhtaniemi ja Jouko Kulmala.

 

_ _ _ _ _

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Esittelijän ollessa estyneenä tai esteellinen esittelee asian lautakunnan puheenjohtaja tai se viranhaltija, jonka tehtävä on hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät.

           

Osastopäälliköllä (rehtori) on oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Samoin hallintosäännössä (11§) mainituilla, seuraavilla henkilöillä: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sekä kunnanhallituksen edustaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin.

 

Kunnanhallituksen päätös 2.2.2009/39§: kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan vuodelle 2009 on nimetty Olli Seppälä.

 

Vapaa-aikalautakunnan kokousajasta ja -paikasta sekä koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä II:ssa luvussa:

 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä käsiteltävät asiat (asia/esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jonkin asian kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus).

 

Todettakoon, että vain päätökset ovat julkisia, kokouksen keskustelut eivät ole.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Sovitaan lautakunnan kokousten kokoontumispäivästä ja kellonajasta, joita pyritään noudattamaan.

 

2. Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

3. Esittelijä postittaa esityslistan suoraan varajäsenelle, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Mikäli este ilmaantuu myöhemmin, jäsenen tulee toimittaa esityslista varajäsenelleen.

 

4. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä.

 

5. Pöytäkirja on julkinen, kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat sen allekirjoittaneet.

 

6. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä ja on nähtävillä siinä viikon ajan.

 

7. Vapaa-aikalautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_ _ _ _ _

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                       _ _ _ _ _

5 § VUODEN 2010 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

Valtuusto on hyväksynyt 14.12.2009 talousarvion vuodelle 2010.  Kunnanhallitus lähettää sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

 

Lautakunta päättää sen jälkeen käyttö-suunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista.

 

Hallintokunnat voivat muuttaa omia käyttösuunnitelmiaan vuoden mittaan tarpeen vaatiessa, mutta tällöin hallintokunnan tulee huolehtia siitä, että valtuuston hyväksymän osaston menomäärärahoja ei ylitetä. Mikäli hallintokunnilla on tarvetta muuttaa käyttösuunnitelmaa myös osastojen välillä, silloin muutos on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Hallintokunnat tarkistavat ja vahvistavat omat käyttösuunnitelmansa valtuuston päätöksen mukaisiksi.  Käyttösuunnitelman tarkistus tulee käsitellä hallintokunnissa, vaikka muutoksia ei hallintokunnan osalta talousarvioon olisi tullut. Hallinto-kuntien tulee tässä vaiheessa päättää osatavoitteista osastoilla.

 

Hallintokuntien tulee kunnan talous kokonaisuutena huomioiden suhtautua erittäin pidättyvästi uusien toimintojen ja lisäysten käyttöönottoon jo käyttösuunnitelmia vahvistaessaan.

 

Kunnanhallitus taloudenhoidosta vastaavana toimielimenä tulee seuraamaan talousarvion toteutumista tuloslaskelmien avulla. Laajempi raportti annetaan vähintään kerran talousarviovuoden aikana. Osastopäälliköt kokoavat raportin ajalta omilta tulosalueiltaan loppu vuodesta. Toteutuminen syyskuunlopun tilanteen mukaan antaa pohjaa arvioida koko vuoden toteutumaa.

 

Avustuksiin myönnettyjä määrärahoja ei ole lupa ylittää eikä harkinnanvaraisia avustuksia tule nostaa. Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että myönnetyt määrärahat riittävät koko talousarviovuodeksi. Mahdollisten kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa tulee toimia yhteistyössä oman hallintokunnan ja myös muiden hallintokuntien kanssa.

 

Kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia tarkistamaan alustavat käyttösuunnitelmansa ja ilmoittamaan päätökset kunnanhallitukselle.

 

Vuoden alusta isompia hankintoja saa tehdä vain, mikäli ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Suurimmista hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2010 asti.

 

Perustoimistotarvikehankinnat tehdään keskitetysti kaikille keskustoimiston toimesta, joten kaikkien hallintokuntien tulee ilmoittaa tarpeensa kunnanvirastoon.

 

Talousarviomuutosesitykset talousarviovuoden aikana tulee tehdä kunnanhallitukselle välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisämäärärahapyynnön sijaan on ensisijaisesti etsittävä oman hallintokunnan alueelta kate tarvittavalle määrärahalle. Muutokset edellyttävät tarkistuksia myös toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

 

Kaiken toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä, laadukasta, tehokasta ja taloudellista. (Liite 6.1.)

 

 

Päätösehdotus:       Vahvistetaan vuoden 2010 talousarvio ja käyttösuunnitelma.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                       _ _ _ _ _


 

6 § VAPAUTUS KUNTOSALIMAKSUISTA

 

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:stä sihteeri

Mirja Hinkkanen on 17.2.2009 lähettänyt anomuksen sähköpostitse.

 

”Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry anoo maksutonta kuntosalin käyttöä jäsenilleen

maanantaista-perjantaihin klo 9-12.

Valtaosa kunnista on antanut tämän mahdollisuuden.

Kävijämääräksi ennakoidaan noin 3 - 5 jäsentä päivittäin.”

 

_ _

 

Vapaa-aikalautakunta on 12.8.2009 olleessa kokouksessa päättänyt pykälässä 29 seuraavat hinnat:

 

Kertamaksu 5€

Vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 30€ / 10hlö / krt.

 

 

Päätösehdotus:      

Yli 65-vuotiaat jämijärveläiset saavat ilmaisen käyttöoikeuden keskustan kuntokellarille, maanantaista perjantaihin klo 8-10 välisenä aikana. Tämä päätös on voimassa maaliskuusta – heinäkuulle 2010.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                       _ _ _ _ _

7 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan vuosiavustuksina ja mitkä kohdeavustuksina.

 

 

2008

2009

2010

 

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

TALOUSARVIO

NUORISO

11300

11300

17200

11300

12000

KULTTUURI

2500

2000

1850

1500

1500

LIIKUNTA

10700

10000

15450

10000

8000

YSTÄVINÄ YHDESSÄ

 

2000

 

2000

2000

YHTEENSÄ

24500

25300

34500

24800

23500

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, mutta vapaa-aikasihteeriä pyydettiin muotoilemaan helpommaksi pisteytystä.

 

 

                                       _ _ _ _ _

 

8§ PIKKU-ITÄVALLAN HINNOITTELU 2011 ALKAEN

 

Vapaa-aikalautakunta on hallinnoinut ja huoltanut Pikku-Itävalta nimistä retkeilymajaa Mielahdessa. Hankerahoituksella ja osakkaiden yksityisellä rahalla valmistettu mökki siirtyy vuonna 2011 Jämijärven kunnan hallintaan kokonaisuudessaan.

 

Vuokraushinnastoa tulee tarkistaa. Tämän hetkiset hinnat ovat:

 

Vuokrat sisältävät 8% alv

Päiväkokous                                                                      50€

Kokous+sauna (enintään 6h)                                         80€              

1 vrk (kuntalainen tai yhteisö)                                      100€

1 vko (kuntalainen tai yhteisö)                                      600€

1 vrk (ulkopaikkakuntalaiset)                                        200€

1 vko (ulkopaikkakuntalaiset)                                       700€

1 vrk yksittäinen majoittuja                                           50€

 

Päätösehdotus:      

Pikku-Itävallan rakentamisvaiheessa mukana olleet yksityiset rahoittajat, eivät saa optio mahdollisuutta, jatkaakseen sopimuksellisia vuokrausaikoja.

 

Vapaa-aikatoimi ei anna yhdistyksille erikseen ilmaisia käyttövuoroja, vaan talkoot korvataan toisella tapaa, jotta jokaista yhdistystä kohtaan ollaan mahdollisimman tasapuolisia.

 

Esityslistan liitteessä on uusittu Pikku-Itävallan hinnasto. Uudistetussa hinnastossa on huomioitu, että mökki on tehty kuntalaisten yhteiseen virkistyskäyttöön, niinpä kuntalaiset ja kunnassa toimivat yhdistykset sekä kunnan työntekijät saavat prosentuaalisen alennuksen vuokraushinnoista.

 

 

Päätös:                        Pikku-Itävallan rakentamisvaiheessa mukana olleet yksity-

set rahoittajat, eivät saa optio mahdollisuutta, jatkaakseen sopimuksellisia vuokrausaikoja.

 

Vapaa-aikatoimi ei anna yhdistyksille erikseen ilmaisia käyttövuoroja, vaan talkoot korvataan toisella tapaa, jotta

jokaista yhdistystä kohtaan ollaan mahdollisimman tasapuolisia.

 

                                       PIKKU-ITÄVALLAN HINNASTO 1.1.2011 alkaen

 

Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle, jos se on tilattu tai huonosti itse tehty. Siivous 150€ (sis. alv.) Vuokrat sisältävät 8% alv.

 

Päiväkokous                                                                      80€

Kokous+sauna (enintään 6h)                    100€           

1 vrk                                                                                   200€

viikonloppu pe 16.00 – su 12.00                                   300€

1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12                      650€

 

SESONKIAIKOINA KOROTETTU HINNASTO;

LOPPIAINEN, TALVILOMAT, PÄÄSIÄINEN, VAPPU, HELATORSTAI, KOULUNPÄÄTÖS, JUHANNUSVIIKKO, HEINÄKUU, ELOKUU, PYHÄINPÄIVÄ, ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULU, VÄLIPÄIVÄT, UUSI VUOSI, SUURTAPAHTUMAT. Näinä aikoina PÄÄSÄÄNTÖISESTI myydään ainoastaan viikkoa perjantai klo 16 – perjantai klo 12.

 

Muita hinnaston vaihtoehtoja sesonkiaikana voi kysyä viikkoa ennen varattavaa ajankohtaa.

 

Päiväkokous                                                                      100€

Kokous+sauna (enintään 6h)                    150€            

1 vrk                                                                                  300€

viikonloppu pe 16.00 – su 12.00                                   500€

1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12                      900€

 

Jämijärven kunnan omille asukkaille, yhdistyksille joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi ja kunnan henkilökunnalle, sekä kuntayhtymille, joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -30%.

 

Hinnat sisältävät pesuaineet, wc yms paperit. Vuodevaatteet, pyyhkeet ym on majoittujalta itseltään.

Vuodevaatteet 15€/hlö, pedattuna 20€/hlö.

 

Huoneet ovat käytössä klo 16.00 alkaen ja luovutettava siivottuina viimeistään klo 12.00.

                                      

                                       _ _ _ _ _9§ JÄMIN HIIHTOLADUT

 

Yleisön osastolla liite 9.1. on kritisoitu Jämin alueen hiihtolatuja. Asian tiimoilta on pidetty palaveri 19.2. Palaverin jälkeen on laadittu toimintakaava (liite 9.2.), miten alueella latujenhoito hoidetaan. Toimintakaava toimitetaan Jämin alueen yrittäjille saatettavaksi asiakkaiden tietoon.

 

Lautakunnanjäsenet saa toimintakaavan nähtäville kokouksessa.

 

Päätösehdotus:      

Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                       

Merkittiin tiedoksi.

 

 

                                       _ _ _ _ _

                                      

10§ HÄMEENKANKAAN ULKOILUREITIT

 

Metsähallitus on toteuttamassa uutta Hämeenkankaan ulkoilureitit karttaa, johon liitetään Jämin alueen ulkoilureitit. Jämin alueella karttaan merkitään automaattisesti kunto 5 ja kunto 10 sekä valaistut ladut. Lisäksi Jämin alueelle tullaan toteuttamaan kesäreitti, joka mutkittelee Koiviston vadille.

 

Lisäksi tarjotaan Jämin alueen yrittäjille mahdollisuutta ottaa osaa kustannuksiin ja näin saada metsähallituksen samaan karttaan myös Mielahden latureitin.

 

Päätösehdotus:      

Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                        Merkittiin tiedoksi.

 

 

                                       - - - - -

11§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:

 

Päätettiin järjestää pitkäaikaisille talkoolaisille kiitokseksi saunailta. Saunailta on lähinnä tarkoitettu heille, jotka ovat useat keskiviikko ja maanantai kisat vetäneet ja toimineet yhteistyössä lautakunnan kanssa.

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 20.15