Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 18.02.2002

Kokoustiedot

Aika 26.02.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat


58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 72

59 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 72

60 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 73

61 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 74

62 KAAVOITUSSOPIMUS / HANNU NARVI 75

63 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN 76

64 150-VUOTISJUHLAVUODEN MARKKINOINTISOPIMUS / RADIO SATAHÄME 77

65 YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN KANSSA 78

66 LAUTALUOMA JUHA / LAUTALUOMA LEO KORJAUSAVUSTUS V. 2001 79

67 JÄMIN ASEMAKAAVAN 302 LAADINTA 80

68 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI 81

69 JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN 82

70 LIIKETILAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TARJA IHANAMÄKI 83

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA 26.02.2002 kello 19.00 - 20.25
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Timo Sorvali varajäsen

Olli Seppälä


POISSA OLLEET JÄSENET Tapio Rajalahti
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 17.30 - 18.00

ASIAT 58 - 71

58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-si.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

59 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Timo Sorvali ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

60 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:
- Läänin Kuljetus Oy: Meluntorjuntailmoitus

- Maanmittauslaitos: Jämijärven kunnan Jämin asemakaavan pohjakartan tarkastaminen

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Pohjapadon rakentaminen Jyllinjoen yläosalle Jämijärven vedenkorkeuksien nostamiseksi

- TE-keskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle.

- Satakuntaliitto: Satakunnan aluekehityksen seurantaraportti 2001

- Suomen Latu: Ulkoilumahdollisuuden Suomen kunnissa, SULKA -projektin loppuraportti 2002

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Liikenneturvallisuussuunnitelma Varsinais-Suomi ja Satakunta 2002 - 2005

- Toimintatilan vuokrasopimus: Fysioterapia Tarja Haapa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

61 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Muisti yleisötilaisuudesta Avennon asioiden osalta 07.02.2002

- Perusturvalautakunta 16.01.2002

- Maaseutulautakunta 06.02.2002

- Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 12.02.2002


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______62 KAAVOITUSSOPIMUS / HANNU NARVI

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 :
    
Jämijärven kunnan ja Hannu Narvin välillä on laadittu kaavoitussopimus Jämin alueen (302) kaavoittamiseksi ja kunnallistekniikan rakentamiseksi. Alue liitteenä 5.1.

Alue sisältyy osana Jämin osayleiskaavaluonnosalueeseen.

Sopimusluonnos on liitteenä 5.2.

Päätös: Päätettiin esittää kaavoitussopimus kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
- - - - -

KH 62 :

 Sopimusluonnos on liitteenä 62.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Hannu Narvin välisen kaavoitussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

63 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2001 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on laadittu esitys tilipoistoiksi. Poistot ovat yhteensä 36.282,67 mk. Liite nro 63.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

64 150-VUOTISJUHLAVUODEN MARKKINOINTISOPIMUS /

RADIO SATAHÄME

Jämijärven 150-vuotisjuhlavuoden markkinointiin on varattu määräraha talousarviossa.

Lehtimainonnan lisäksi on tarkoitus käyttää paikallisten / alueellisten radioiden mainontaa.

Neuvotteluja on käyty sekä Radio Satahämeen että Radio 95,7:n kanssa.

Radio Satahämeen kanssa on lähdetty 320 spotin kokonaisuudesta, jossa on tarkoitus mainostaa juhlavuoden tapahtumia sekä kunnan asunto- ja vapaa-ajantontteja. Kausisopimus on liitteenä nro 64.1.

Radio 95,7:n kanssa on tarkoitus laatia kunnan yleismarkkinointi kamppanja keväälle.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Radio Satahämeen välisen kausisopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

65 YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN KANSSA

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välinen yhteistyö on jatkunut 4 vuotta. Yhteistyön jatkumista on valmisteltu siten, että kilpailukausille 2001 - 2002 ja 2002 - 2003 on laadittu uudentyyppinen sopimusmalli. Sopimus perustuu edellisiin vuosiin verrattuna enemmän tulospainoitteisuuteen.

Perusmaksu on 850 ja muuten sopimus perustuu World-cup:n pisteisiin ja SM-kilpailujen sijoitukseen.

Ehdotus yhteistyösopimukseksi on liitteenä nro 65.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

66 LAUTALUOMA JUHA / LAUTALUOMA LEO KORJAUSAVUSTUS V. 2001

Kunnanhallitus on myöntänyt 19.06.2001 korjausavustusta Juha/Leo Lautaluomalle 47.300 mk (40 %). Myöntämisen edellytyksenä oli mm., että ruokakunnassa on yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö.

Leo Lautaluoma kuoli 9.8.2001, joten sillä hetkellä ruokakunta ei täyttänyt myöntämisen ehtoja. Kuitenkin Heli Lautaluoma täytti 27.9.2001

65 vuotta, joten edellytykset korjausavustukselle muuttuivat. Asiasta on oltu yhteydessä Asuntorahastoon. Asia esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen myönteinen päätös 19.06.2001 Juha/Leo Lautaluoman korjausavustuksen osalta on rauennut Leo Lautaluoman kuoleman johdosta.

Perusteluna on se, että ruokakunta ei enää ko. hetken jälkeen täyttänyt avustuksen myöntämisen ehtoja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

67 JÄMIN ASEMAKAAVAN 302 LAADINTA

Jämin alueen toisen asemakaava-alueen (302) kaavoitus on käynnistymässä. Alue sijaitsee tällä hetkellä vireillä olevalla osayleiskaava-alueella. Alue ilmenee liitteestä 67.1.

Kaavoituksesta on neuvoteltu osayleiskaavan laatijan Air-ix Suunnittelun kanssa ja he ovat jättäneet asemakaavan laadinnasta hinta-arvion. liite nro 67.2.

Asemakaavoitus toteutuu taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaiten osayleiskaavoituksen rinnalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää Jämin alueen toisen asemakaavoitus- vaiheen (302) ja antaa kaavoituksen laadinnan Air-ix Suunnittelun tehtäväksi oheisen liitteen mukaisella hinnalla

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tarjottu hintaarvio on myös kaavan laadinnan "kattohinta".

_______

68 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SATU JA PEKKA NIEMI

Satu ja Pekka Niemi ovat jättäneet kunnalle 3-osaisen tarjouksen asuntotonttimaan ostamiseksi Palokoskelta.

Kunnanhallitus käsitteli tarjousta edellisen kokouksen päätteeksi ja evästi valmistelijaa myytävän alueen koon ja hinnan osalta. Tältä pohjalta on laadittu luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 67.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Satu ja Pekka Niemen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

69 JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

Jämin Hiihtotunneli Oy:n on tarkoitus rakentaa vuokraamalleen tontille hiihtotunneli.

Vuokra-alue käsittää n. 3,73 ha:n määräalan Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Kruunun Hämeenkangas 1-1M ja 2-3M tiloista. Vuokra-alue ilmenee liitteestä. Liite nro 69.1. Hiihtotunnelirakennuksen kerrosala on 5750 m.

Vuokra-alue sijaitsee Valtion (Metsähallituksen) omistamien maiden sisällä. Metsähallitus on vuokrannut ko. rakennuspaikan hiihtotunnelin rakentamista varten ja näin hyväksynyt hankkeen. Erillistä naapurien kuulemista ei näin ollen tarvita. Asia on varmistettu Lounais-Suomen Ympäristökeskukselta.

Rakennushanke sijaitsee alueella, jossa asema-kaavaprosessi on kesken. Hanke on kaavaehdotuksen mukainen. Asemakaavan nähtävillä olo päättyi 22.02.2002. Nähtävillä oloajan kuluessa siitä tehtiin 2 muistutusta. Muistutukset vastineineen ovat liitteenä 69.2.

Jämin Hiihtotunneli Oy on jättänyt hakemuksen suunnittelutarveratkaisua varten.

Tilanteesta on keskusteltu Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa (Pauli Kekki). Muistutukset eivät sisällöllisesti estä suunnittelutarveratkaisun tekoa ja Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen edellyttämä kaavan valmiusvaihe on saavutettu, joten Ympäristökeskus ei näe estettä suunnittelutarveratkaisun teolle.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus on liitteenä nro 69.3.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä myönteisen päätöksen Jämin Hiihtotunneli Oy:n hakemukseen suunnittelutarveratkaisun suhteen.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja sihteerinä toimi kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

Aki Rantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.00.

______

Kunnanhallitus 30 15.01.2002

70 LIIKETILAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TARJA IHANAMÄKI

KH 30 :
 Jämijärven kunnan ja Tarja Ihanamäen välillä on neuvoteltu oheisen liitteen nro 30.1. mukainen vuokrasopimus koskien liike- ja toimistotilaa Kiinteistö Oy Suurimaan kyläkeskuksesta. Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä nro 30.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tarja Ihanamäen välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 70 :
Tarja Ihanamäki on ilmoittanut tehdyn päätöksen jälkeen, ettei hän voi aloittaa toimintaa kuin vasta 1.4.2002. Samalla vuokraehtoihin tehtiin muutoksia. Liite nro 70.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tarja Ihanamäen välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Tämä päätös kumoaa kunnanhallituksen päätöksen 15.1.2002 30.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________