Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 1/2010        Laatimispäivämäärä: 15.03.2010

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Maanantai 22.3. klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3         PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2010. 7

§ 7        V. 2010 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2009 TOIMINTAKERTOMUS. 10

 

 

Puheenjohtaja

Jouko Lindström

Jouko Lindström                                              Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 22.03.2010 klo 14:00 – 15:30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Lindström   pj

Sirpa Alkkiomäki

Tapio Mäntylä

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Leena Koivunen

Jussi Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tuomo Leikkola      maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 1-9

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Jouko Lindström                   Tuomo Leikkola           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                      Pirjo Salmi               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
                                       __________________________________________________


 

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2010 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                             ________________________________________________________________


 

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi.

                                       ____________________________________________________

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös                  Hyväksyttiin yksimielisesti.

                             ______________________________________________________________

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2010 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                            ______________________________________________________________

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2010

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ________________________________________________________________

 

 

§ 7     V. 2010 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2010 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 1.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2009 kehittämismääräraha oli 2000 euroa, josta käytettiin yhteensä 1994,10 euroa. Tästä salaojitussuunnitelmien tukemiseen meni 1108,50 euroa ja viljelijäkoulutuksien järjestämiseen 885,60 euroa.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2010 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen, koska muuhun siitä ei enää riitä.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                            __________________________________________________________

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2010 on varattu kylärahaa 6000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Ilmoitus kylärahan hakemisesta on julkaistu paikallislehdissä, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 26.02.2010. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät  Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Palokosken Koti-koulu-yhdistys ry, Palokosken kyläyhdistys ry, Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys ry, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ja Vihun kyläyhdistys ry. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten, toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien sekä paikallistuntemuksensa perusteella v. 2010 kylärahan jaosta.

 

Päätös:                Lautakunta keskusteli kylien toiminnasta ja hankkeista. Keskustelun päätteeksi maaseutusihteeri teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen: Lautakunta päättää jakaa v. 2010 kylärahan siten, että Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry saa merkittävän hankkeensa vuoksi 2000 euroa, muut kiinteistöjä omistavat yhdistykset eli Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura sekä Vihun kyläyhdistys ry 900 euroa kukin, Palokosken koti-koulu-yhdistys ry ja Palokosken kyläyhdistys ry kumpikin 400 euroa ja Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys ry 500 euroa. Ehdotusta kannattivat Jouko Lindström, Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi. Tapio Mäntylä ehdotti, että kyläraha jaettaisiin tasan kaikkien kylien kesken, mutta ehdotusta ei kannatettu. Näin maaseutusihteerin tekemä ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

                           _______________________________________________________________

 


 

 

 

§ 9     V. 2009 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.                  

                             ________________________________________________________________

 

 

 

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2009

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouspykäliä oli 20. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen, sekä lausunnon antaminen laista maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa.

Luopumistukihakemuksia oli 2, joista toinen oli sukupolvenvaihdos. Tilaluku väheni yhdeksällä.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 962 tukihakemuslomaketta (v. 2008 1.036). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena 6 kk:n ajan Maija Salo. Tuenhakijoita oli 168 (v. 2008 177). Peltoa oli viljelyksessä 5.859,19 ha (v. 2008 5.858,08 ha) eli keskimäärin 34,88 ha/viljelijä (v. 2008 33,67 ha/viljelijä). Suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 28 tilalla, yhteensä 108,23 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 5 viljelijällä, yhteensä 166,05 ha.

Vuoden 2009 kaikki maatalouden tuet, jotka kulkivat maaseutusihteerin kautta, olivat 4.224.090,79 € eli keskimäärin 25.143 euroa/viljelijä.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 1.994,10 euroa. Kylärahaa haki 7 yhdistystä ja sitä maksettiin yhteensä 6.000 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 19 hukkakauratar­kastusta ja 3 torjuntaohjetta. Hukkakaurarekisterissä oli 22 tilaa, näillä yhteensä 73 hukkakauralohkoa (254,46 ha).

 

Satovahinkoilmoituksia ei jätetty yhtään.

 

 

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyt vuodelle 2010 selvillä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

2009

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2009:

 

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestettiin Jämi Areenalla keväällä yhdessä naapurikuntien,  tuottajajärjestön ja TE-keskuksen kanssa

- kaikki ne tiedossa olevat hukkakauralohkot käyty tarkastamassa, joista hukkakauraa voi viljelykasvin puolesta löytää

-laki maaseudun paikallishallinnon uudistamisesta ei valmistunutkaan v. 2009 puolella, joten neuvottelut siirtyivät seuraavalle vuodelle