§Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 05.02.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 16.02.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

       VUONNA 2010

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄK-

       SYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNI-

     SEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA

       1.11.2009- 15.2.2010

7 § KUNNAN KIINTEISTÖJENHOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

8 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET ns. PIKKUTEILLE

9 § EI JULKINEN

10 § SIIVOUSTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

11 § EI JULKINEN

12 § ILMOITUSASIAT

13 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               1/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 16.02.2010 klo 18.00 – 20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                   puheenjohtaja

Salminen Mikko                              varapuheenjohtaja

Olavi Koivuniemi                             jäsen

 - poistui kokouksesta §:n 11 ajaksi

Elisa Koivumäki                              jäsen

Miia Sjöman                                    jäsen

Pentti Mäkelä                                  jäsen

Pentti Virtanen                                pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                                 kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 1 – 14                               sivut 1 - 16

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                           Pentti Virtanen            

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                      Pentti Mäkelä            

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Pentti Mäkelä.

 

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2010

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2010 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo- oikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

.                        

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2010 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 18.00

 

                                       2. Teknisen lautakunnan ja käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna kunnanviraston tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsu asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

                                        

                                       Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja varakunnanjohtaja (rehtori).

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

5 §  KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 § 86, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2010. Liite 5.1 (teknisen toimen osa)

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma.

 

                                                                 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

6 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.11.2009- 15.2.2010

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta

                                       1.11.2009 – 15.2.2010.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

7 § KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan kiinteistöjen hoitotyöt on 01.04.1996 alkaen hoidettu yksityisen urakoitsijan toimesta.

 

Kiinteistöjen hoidosta on pyydetty uudet tarjoukset 20.01.2010 mennessä. Tarjouspyynnön haki 5 urakoitsijaa:

-         Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-         Juha-Matti Saarijoki

-         ISH-Palvelut Oy / Merja ja Raimo Holkko

-         Laatusaneeraus Mika Hakkarainen / Mika Hakkarainen

-         Askuresta Oy / Timo Lähteenmäki

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan vastuuhenkilön tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kiinteistöjen esittelykierrokselle osallistui 17.12.2009 klo 10.00 alkaen:

-         Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-         ISH-Palvelut / Merja ja Raimo Holkko

sekä kunnan edustajina vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja teknisen ltk:n puheenjohtaja Timo Sorvali (esityslistan liite 7.1 / muistio).

 

Laatusaneeraus Mika Hakkarainen ei 17.12.2009 päässyt paikalle kiireellisen putkirikon takia, joten hänen kanssaan sovittiin esittely suoritettavaksi 7.1.2010. Tällöin paikalla olivat

-         Laatusaneeraus Mika Hakkarainen / Mika Hakkarainen

-         Jari Sirén

-         Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

ja kunnan edustajana vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen (esityslistan liite 7.2 / muistio).

 

Tarjouksen määräaikaan (20.1.2010 klo 12.00) mennessä jättivät:

-         Askuresta Oy / Timo Lähteenmäki

-         Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

 

Tarjousten avauksen 20.01.2010 suorittivat vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rehtori Rolf Björkman, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Sorvali sekä sihteerinä toiminut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Esityslistan liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite 7.3).

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi että Askuresta Oy:n jättämä tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia (tarjouspyyntö kohta 4.2) eikä tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailua (tarjouspyyntö kohta 4.3) tarjousten välillä tarvinnut suorittaa.

 

                                           

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta esittää Kiinteistöhuolto Mannisen tarjousta kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

8 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN ns. PIKKUTEILLE VUONNA 2010

 

 

                      Yksityisteille eli ns. pikkuteiden avustamiseen käytettävän määrärahan

                      haettavaksi ilmoittaminen (6.000 €)

                                      

Liitteenä 8.1 ilmoitus vuoden 2010 yksityistieavustusten hakemisesta, josta selviää maksuperusteet ja omavastuuosuudet.

 

 

Päätösehdotus:                Ilmoitetaan avustus haettavaksi 15.04.2010 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu –lehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

9 § EI JULKINEN       

 

 

 

 

                                                                 Tekn.ltk 16.12.09 § 106

 

10 § SIIVOUSTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

                                      

Tekn.ltk 16.12.2009            106 § SIIVOUSSOPIMUS     

 

Jämijärven kunnan ja Kilita Puhtauspalvelut Oy:n kanssa tehty siivoussopimus päättyy 31.12.2009.

 

Kilita Puhtauspalvelut Oy ilmoitti joulukuussa 2009 että he korottavat palvelumaksuja siivouspalveluiden osalta 3,2 %, uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2010 alkaen.

 

Päätösehdotus:                     Jatketaan Kilita Puhtauspalvelut Oy:n sopimusta 31.3.2010 saakka, jolloin sopimus irtisanotaan. Siivouksesta tullaan pyytämään uudet tarjoukset alkuvuodesta 2010.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekn.ltk 16.2.2010            10 § SIIVOUSTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

                                        Edellisen kokouksen jälkeen on ilmennyt, että myöskin Keskuskoulun ja Raharinteen siivoussopimukset loppuvat tämän vuoden heinäkuussa. Keskustelussa sivistystoimen johtajan kanssa päädyttiin ratkaisuun pyytää tarjoukset samassa yhteydessä, johon siis kuuluu Kunnantalo, Törmälä, palolaitoksen toimistotilat, Jämin kuntosali, Keskustan kuntosali, Keskuskoulu ja Raharinne.

 

Päätösehdotus:                     Jatketaan Kilita Puhtauspalvelu Oy:n kanssa siivoussopimusta 31.07.2010 saakka ja pyydetään uudet siivoustarjoukset ko. kiinteistöille 31.05.2010 mennessä.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

11 § EI JULKINEN

 

 

 

 

12 § ILMOITUSASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 7 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2010

-         ote 8 § Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

-         ote 12 § Kunnanhallituksen kokoukset v. 2010

-         ote 29 § Satakunnan aluepelastuslaitoksen palvelutaso

-         ote 38 § Sisäisen valvonnan ohjeet

-         ote 39 § Lausunto vaarallisten aineiden kauttakulkurajoitukseen / Ikaalisten kaupunki

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 86 § Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010 – 2012

-         ote 87 § Rakennusvalvontataksan tarkastaminen

-         ote 88 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

-         ote 89 § Maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut

-         ote 4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2010

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

- Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2009.

    

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

13 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

- YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN PITÄMINEN

                                       Asia valmistellaan seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

 

- KUNNAN SUORAAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN KIINTEISTÖKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN

                                       Asia valmistellaan seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

 

- VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

                                       Lounais-Suomen Ympäristökeskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY) on pyytänyt 23.9.2009 päivätyllä kirjeellään alueensa kuntia tarkastamaan vesihuollon kehittämissuunnitelmiensa ajantasaisuudeen. Jämijärven kunta on varannut vuoden 2010 talousarvioonsa 20.000 euron määrärahan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen.

 

                                       Rakennuspäällikkö on tiedustellut vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta aiheutuvia kustannuksia Airix Ympäristö Oy:ltä ja Oy Björn Backström AB:ltä sekä tehnyt laskelman projektihenkilön palkkaamisesta. Airix Ympäristö Oy:n budjettitarjous, 4.700 € (alv 0%), sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksen, sekä lisäksi KSE:n mukaiset korvaukset ja kulut (tulosteet, päivärahat ja kilometrikorvaukset).

 

                                       Oy Björn Backström AB:n tarjous vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksestä on n. 3.500 € (alv 0%). Tarjous on saatu puhelimitse 16.2.2010 (keskustelu Pentti Virtanen / Kati Lunden). Oy Björn Backström AB tarjoaa liitteen 13.1 mukaisesti huomattavasti laajemman jätevesienkäsittelysuunnitelman hintaan 8.200 € (alv 0%) plus KSE:n mukaiset kulut.

 

                                       Projektihenkilön palkkaaminen 3-4 kuukaudeksi tulisi maksamaan sosiaalikuluineen 9.000 – 12.000 euroa (kuukausipalkka 2.300 €).

 

                                       Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian valmistelua Oy Björn Backström AB:n, laajemman jätevesienkäsittelysuunnitelman kanssa.

 

- RIVITALOTONTTI TARJONTA KAAVA-ALUEELLA

                                       Keskusteltiin rivitalotontti tarjonnasta kaava-alueella. Kaava-alueella on yksi rakentamaton rivitalotontti (AR) Avennon asuntoalueella korttelissa 67.

 

                                       Rivitalotonttien määrän lisääminen edellyttää joko uuden alueen kaavoittamista (esim. Tuulenpesän alue) tai kaavamuutosta nykyiseen asemakaavaan.

 

                                       Kunnassa alueiden käyttösuunnittelusta, MRL:n 20 §:n mukaisesti, päättää kunnanhallitus.

 

                                       Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi päätöksen kaavoituksen tai kaavamuutoksen käynnistämisestä.