Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 3.2.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

8.2.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

32 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  35

33 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  35

34 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.1.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   35

35 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  35

36 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  35

37 §      TEEMA-ASIAT / TYÖLLISTÄMINEN  35

38 §      SISÄISEN VALVONNAN OHJEET  35

39 §      LAUSUNTO VAARALLISTEN AINEIDEN KAUTTAKULKURAJOITUKSEEN / IKAALISTEN KAUPUNKI 35

40 §      VALITUS SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA  35

41 §      SIIRTYMINEN YHTENÄISEEN EUROMAKSUALUEESEEN SEPA:AN  35

42 §      MIELAHTI- PITKÄLAHTI RANTA- ASEMAKAAVA  35

43 §      OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2009  35

44 §      RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ PENTTI VIRTASEN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN  35

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

8.2.2010 kello 18.30-19.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Leena Saloniemi                 työnsuunnittelija klo 18.30-18.55

ASIAT

 

§§ 32-44

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   15.2.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                  Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   15.2.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

32 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           

 

33 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

                                           

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti työjärjestyksen muutosta siten, että seuraavaksi käsitellään § 37, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.  Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

34 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 25.1.2010 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 25.1.2010.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2010 

4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2010 

5 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2010

6 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

7 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2009

8 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

9 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            10 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 25.1.2010, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____35 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, ennakkotieto kuntalaskutus 2009, sosiaalipalvelut

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 201001

-          Intrum Justitia, vastaus Ikaalisten käräjäoikeuden 16.9.2009 antamasta tuomiosta nro 1927 tehtyyn valitukseen / Hanhilammi

-          Kivitie-Steinway Oy, ilmoitus valituksen määräajan pidentämisestä / Hanhilammi

-          Kuntaliitto, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat uudistuneet (JYSE 2009)

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1 -11 kk/2009 ja vuoden 2009 tilinpäätösjärjestelyt

-          Jämijärven kunnanvaltuusto, sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

-          Valtiovarainministeriö, vuoden 2011 alusta voimaan tulevaksi aiottujen kuntien yhdistymistä koskevien esitysten toimittaminen ministeriölle

-          Kuntaliitto, lasten päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2010 alkaen

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2009

-          Talous- ja velkaneuvonta vuonna 2009

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2010

-          Asianajotoimisto Timo Kokemäki Jämijärven kunta / Simo Rajakorpi

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistelu

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä avustus

-          Siikaisten kunnanhallitus, ote PoSan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus vuodelle 2010

-          Lainvoimaisuus kunnanhallituksen päätökselle § 237 Lähivirkistysalueen (puistoalueen) lunastus Avennon alueen tonttien 71/3 ja 71/2 kohdalta

-          Kankaanpään kaupunki, vuoden 2009 palvelusopimuksen tarkistaminen

-          Kankaanpään kaupunki, vuoden 2010 palvelusopimus

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Kotilehto

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                         

 

36 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti-

toiminnan ohjausryhmä                          28.10.2009

Sataedu, Satakunnan koulutuskunta-

yhtymä, yhtymähallitus                            19.1.2010

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        22.1.2010

Tarkastuslautakunta                               22.1.2010

                                                                                      

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

37 §              TEEMA-ASIAT / TYÖLLISTÄMINEN

 

Työnsuunnittelija Leena Saloniemi tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämistilanteesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsi saadun informaation tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työnsuunnittelija Leena Saloniemi oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.30-18.55.

                                            _____

 


Kunnanhallitus                       272 §      12.10.2009

                                             Kunnanhallitus                       330 §      7.12.2009

 

38 §             SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

 

Jämijärven kunnan sisäistä valvontaa ohjataan hallinto- ja muilla säännöillä. Lisäksi sisäiseen valvontaan liittyviä asioita on talousarviossa ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi Jämijärven kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan standardit.

 

Sisäisen valvonnan tehostamiseksi asiat olisi hyvä koota erillisiksi sisäisen valvonnan ohjeiksi. Tämä edesauttaisi myös riskien hallintaa kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kuntaan laaditaan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeiden valmistelu annetaan taloustyöryhmän tehtäväksi. Ohjeet tulee valmistella siten, että ne voidaan ottaa käyttöön v. 2010 alusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 330 §                           Sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelu on vielä sen verran kesken, että valmistelijat ovat pyytäneet lisäaikaa työn loppuunsaattamiseksi. Tarvittava lisäaika on kaksi kuukautta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelijoille lisäaikaa siten, että ohjeet tulevat voimaan 1.3.2010 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KH 38 §                             Luonnos sisäisen valvonnan ohjeeksi on liitteenä nro 38.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeet oheisen liitteen mukaisesti. Ohjeet astuvat voimaan 1.3.2010 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

39 §              LAUSUNTO VAARALLISTEN AINEIDEN KAUTTAKULKURAJOITUKSEEN / IKAALISTEN KAUPUNKI

 

Ikaalisten kaupunki on hakemassa liikenne- ja viestintäministeriöltä vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajon kieltoa paikallistiellä 2594 (Kilvakkala-Suodenniemi) Vatulan pohjavesialueella sijaitsevalle tieosuudelle (Vatulan kylä-Kyrönkankaantie). Alueella sijaitsee Ikaalisten päävedenottamo.

 

Vaarallisten aineiden kuljetus on mahdollista hoitaa alueen eteläpuolisille alueille reittiä tie 259 - tie 2594 (Suodenniemi-Vehuvarpee) ja pohjoispuolisille alueille reittiä

 valtatie 3 – tie 261 – tie 2594 (Kilvakkala-Vatula).

 

Asiasta on pyydetty naapurikuntien mielipiteet 12.2.2010 mennessä.

Asiaan liittyvä kartta-aineisto on liitteenä nro 39.1.

 

Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen on laatinut luonnoksen Jämijärven kunnan lausunnoksi. Liite nro 39.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta Ikaalisten kaupungille oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

40 §              VALITUS SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA

 

Jämijärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 16.11.2009 § 307 Satakuntaliiton vastineita Jämijärven kunnan lausuntoon maakuntakaavasta. Kunnanhallitus päätti tällöin yksimielisesti, että maakuntakaavasta tehdään valitus, mikäli maakuntavaltuusto hyväksyy asiat maakuntahallituksen esittämällä tavalla.

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan esitetyssä muodossa 17.12.2009.

 

Jämijärven kunnan osalta on jätetty asiasta oheisen liitteen mukainen valitus. Liite nro 40.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee jätetyn valituksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

41 §              SIIRTYMINEN YHTENÄISEEN EUROMAKSUALUEESEEN SEPA:AN

 

Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen.

 

Suomessa siirrytään SEPA:aan muun euroalueen mukana viimeistään 1.1.2011 alkaen. SEPA tuo muutoksia kaikkien yritysten tietojärjestelmiin.

Opus Capita-pankkiohjelmaan on hankittu siirtymäturva, jonka avulla siirtyminen sujuu vaivatta ja turvallisesti. Siirtymäturva maksaa 368 €/kk ja sen asennus tulee maksamaan 1150 €/vrk (alv. 0 %) (arvio 2-3 vrk). Siirtymäturva voidaan irtisanoa heti kun järjestelmä toimii moitteettomasti.

 

Taloushallintoon on hankittava konversio-ohjelma, joka muuntaa kaikkien asiakkaiden ja palkansaajien pankkitilit vaadittavaan IBAN-muotoon. Taloushallinnon konversio maksaa 2000 € ja palkkahallinnon konversio 500 €. Konversioajot tehdään itse.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee SEPA:aan siirtymisen vaatimat hankinnat tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          4 §                1.2.2010

 

42 §                MIELAHTI- PITKÄLAHTI RANTA- ASEMAKAAVA

 

Mielahti- Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta. Kunnan toimesta suoritetun tarjouskilpailun kaavan laatimisesta voitti KAAVATALOT-YHTIÖT, joka joutui kuitenkin jättämään työn kesken taloudellisista syistä johtuen. Kaavan laatimista jatkoi AIRIX Ympäristö Oy. Nyt kaava on sellaisessa vaiheessa, että sen hyväksymistä voidaan esittää kunnanvaltuustolle. Kaavaehdotus esityslistan liitteenä (liite 4.1)

 

Kaavaprosessissa on suoritettu seuraavat vaiheet:

 

- aloite kaavan laatimiseksi maanomistajilta 2005

- Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2005

- Kaavaluonnos nähtävillä 29.9.- 11.10. 2006 (MRA 30§)

- Kaavaehdotus nähtävillä 20.4.- 21.5. 2007 (MRA 27§)

- Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 24.4- 23.5.2008 (MRA 27§)

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta järjestää kaavaan osallisille maanomistajille tiedotustilaisuuden kaavasta ennen kuin asia viedään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Tiedotustilaisuuden päivämäärä sovitaan kokouksessa.

Päätös:                            

Hyväksyttiin päätösehdotus. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.3.2010 valtuuston kokoussalissa (Raharinne) klo 18.00. Tiedotustilaisuudessa läsnä kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä. Kaavaan osallistujille tiedotetaan tilaisuudesta kirjeitse.

 

KH 42 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kaavan valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

43 §              OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2009

 

Opetusministeriö on 29.12.2009 tehnyt päätöksen kuntien käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2009.

 

Päätöksen mukaan Jämijärven kunta joutuu palauttamaan liikaa maksettuja ennakkoja 67 866 euroa. Taulukot liitteenä nro 43.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuden tarkastamispäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

44 §              RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ PENTTI VIRTASEN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN

 

Pentti Virtanen on hoitanut vs. rakennuspäällikön tehtävää samalla tehtäväkohtaisella palkalla, joka hänellä oli hankepäällikön tehtävässä. Aiemmin on sovittu, että hänen palkkaansa tarkistetaan vastaamaan rakennuspäällikön palkkausta, kun hän ottaa tehtävän virallisesti vastaan.

Pentti Virtanen on toiminut kunnan rakennuspäällikkönä 1.2.2010 alkaen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää rakennuspäällikkö Pentti Virtasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.2.2010 alkaen 3090,07 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____