Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 12.1.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.1.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

2 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §        VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2010  1

4 §        KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2010  1

5 §        VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2010  1

6 §        MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2010  1

7 §        TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2010  1

8 §        ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN  1

9 §        KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010  1

10 §      KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN  OSALTA V. 2010  1

11 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2010  1

12 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2010  1

13 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 14.12.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   1

14 §      ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2010  1

15 §      KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2009  1

16 §      SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  1

17 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  1

18 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  1

19 §      ANNE RANNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10.-31.12.2009  1

20 §      PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”-HANKKEELLE  1

21 §      VALTIONAVUSTUS PANDEMIAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN  1

22 §      VALTIONOSUUDET VUONNA 2010  1

23 §      PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUSENNAKOT VUONNA 2010  1

24 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2009  1

25 §      MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA  1

26 §      SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  1

27 §      LATUJEN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  1

28 §      SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9/2009  1

29 §      SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASO   1

30 §      LAUSUNTO VUODEN 2010 PALVELUSOPIMUKSESTA  1

31 §      AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE  1

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.1.2010 kello 18.30-19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Kristiina Kotaoja                      varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kati Mansikkamäki

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 31

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   25.1.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                            Anneli Kujansuu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   25.1.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus vietti hiljaisen hetken entisen kunnanhallituksen puheenjohtajan Toivo Silmunmaan muistolle.

                                            _____

                                           

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

                                           

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                          _____

 

                     


 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2010

                                           

                                          Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                          puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                          toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                          toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2010.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2010

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2010 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2010

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2010 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

6 §                MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2010

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2010, on esityslistan liitteenä 6.1.

 

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä on liitteenä nro 6.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 6.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2010. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

7 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2010

 

 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2010.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2010 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2010 ovat liitteenä nro 7.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2010.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

8 §                ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2010 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                            kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                            rehtori Rolf Björkman

                                            vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen

                                            kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                            palkanlaskija Elisa Viikeri

                                            kanslisti Kirsi Leppihalme

                                            kanslisti Ritva Mäkinen

                                            kanslisti Anne Ranta

                                            kanslisti Riikka Koivumäki

                                            maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

                                            toimistovirkailija Katja Puska

                                            vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

9 §                KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2010 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           10 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2010

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2009 kunnan talousarvion vuodelle 2010.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 10.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2010 oheisen liitteen mukaisesti siten tarkennettuna, että kustannuspaikan 1130 Elinkeinotoimi tilikohdalla 4745 ”yritystuki” tarkoitetaan Jämi-säätiön avustusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           


 

11 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

                      YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2010      

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                           Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

 

                                            - Satakylät ry

                                            - Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2010.

 

                     

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja kunnan edustajiksi eri yhteisöihin vuodelle 2010 seuraavat henkilöt:

- Satakylät ry                                                                   Tuomo Leikkola

                                          - Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys                       Kati Mansikkamäki

- Asiakastieto Oy                                                            Esa Ala-Karvia

- Satakunnan urheilutuki ry                                            Jonna Haavisto

- Suomen Kuntaliitto                                                      Esa Ala-Karvia

- Kyrösjärvi-Seura ry                                                      Kyösti Lahti

- Satakunnan syöpäyhdistys ry                                     Raimo Ritakorpi

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry                                 Tuomo Leikkola

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry                         Kari Jokisalo

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta                       Pentti Virtanen

- Kiinteistö Oy Hepohelmi                                             Pentti Virtanen

- Kiinteistö Oy Jäminsato                                              Pentti Virtanen

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas                                         Tapio Rajalahti

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki                         Tapio Rajalahti

- Kiinteistö Oy Raharinne                                              Pentti Virtanen

- Reima Country matkailuyhdistys ry                            Anneli Kujansuu

- PS LIIKU OY                                                                 Ari Uusi-Rasi

                                            _____

 

12 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2010

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2009 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 12.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2010 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 18.30.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

13 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 14.12.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 14.12.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            82 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

83 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

84 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2009 ja kaavoitusohjelma 2010 - 2011 

85 § Varajäsenen valinta valtuuston vaalilautakuntaan 

86 § Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 

87 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

88 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

89 § Maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen sekä maa- aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut

90 § Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän fuusioituminen Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän purkaminen      

91 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos

92 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin

93 § Varajäsenen valinta kunnanhallitukseen Miia Sjömanin tilalle  94 § Heikki Mäkelän hoitamien luottamustehtävien

täyttäminen

  95 § Tarja Mäen hoitamien luottamustehtävien täyttäminen 

96 § Talousarviomuutokset v. 2009 talousarvioon 

97 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                       98 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 14.12.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

14 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2010

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2010  2500 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

15 §              KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2009

                                           

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2009.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

16 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

                                           

                      Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2009

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                    

17 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Joulukortti, ystävyyskoulumatkan oppilaat

-          Joulukortti, Geisenfeld

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2011-2014 ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2010

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikenneluvan aikataulumuutos

-          Opetusministeriö, koulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

-          Kuntaliitto, sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa voimaan 3.12.2009

-          Kuntaliitto, musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2010 ja 2011

-          Kuntaliitto, kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle 1.1.2010

-          Ara, asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin myönnettyjen määrärahojen tarkistaminen

-          Satakunnan pelastuslaitos, ta 2009, taloustilanne 30.11.2009

-          Kuntien eläkevakuutus, KuEL-maksut: työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna 2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, pöytäkirjanote, somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2010

-          Kuntaliitto, sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2010 alusta

-          D-Fence turvallisuusraportti 12/2009

-          Pohjola Vakuutus Oy, vahingonkorvausta koskeva kanne

-          Turun hallinto-oikeus/ Seppo ja Merja Kaarnijärvi

-          Kuntaliitto, vammaisetuudet pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoidettaville henkilöille ja muutokset pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävään maksuun

-          Kuntaliitto, uusi asetus säätelemään neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2010

-          Kuntaliitto, muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2010 alkaen

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200912

-          Kankaanpään kaupunki, ote pöytäkirjasta, § 373 Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän purkaminen

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, ote pöytäkirjasta, § 251 Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2010

-          Kuntaliitto, eläinlääkintähuoltolaki uudistui

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2009

-          Rauman käräjäoikeus, tiedote koskien Satakunnan käräjäoikeutta

-          Valtiovarainministeriö, kotikuntakorvauskysely vuoden 2011 maksatusta varten 31.12.2009

-          Kuntaliitto, Kuntatalous 5/09

-          Intrum Justitia, raportti 7.1.2010

-          Asianajotoimisto Timo Kokemäki Oy, Turun hovioikeuden tuomio 3.12.2009 Kauko Hakalan asiassa

-          ARA, ARA toivoo kunnilta aktiivisia toimenpiteitä kilpailutetun ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamiseksi

-          ARA, kohtuuhintaisten tonttien turvaaminen ARA-asuntotuotantoon

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, uutta työlainsäädäntöä sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös julkisesta hakumenettelystä

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Ristilä

o       Vihu, Vanhatynkky

o       Jämijärvi, Mäntylä

o       Tykköö. Lisämaa

o       Tykköö, Hietanen

o       Tykköö, Ratapirtti

o       Jämijärvi, Tossa

o       Kauppila, Sulkko

o       Jämijärvi, Kujala

o       Kauppila, Sillanpää

o       Peijari, Ritala

o       Peijari, Kortesmäki

o       Peijari, Vanha-Kortesmäki

o       Peijari, Kortesmäki

o       Peijari, Avento 71/2

o       Suurimaa, Kylävainio

o       Suurimaa, Rantalahti

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                                                            


 

18 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

varsinainen syysyhtiökokous                 30.10.2009

Yhteistyötoimikunta                                4.12.2009

Sote-toimikunta                                      16.12.2009

Tekninen lautakunta                               16.12.2009

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          19.11.2009 

Satakunnan pelastuslaitos,

johtokunnan kokous                               15.12.2009

Pohjois-Satakunnan koulutuskunta-

yhtymä, yhtymähallitus                            21.12.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        29.12.2009

Sataedu, Satakunnan koulutuskunta-

yhtymä, yhtymäkokous                           5.1.2010                                                                       

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                       


                                           

19 §             ANNE RANNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10.-31.12.2009

 

                                            Esityslistan liitteenä nro 19.1. on kanslisti Anne Rannan tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2009 (1 kpl).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


20 §             PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”-HANKKEELLE

Satakunnan TE-keskus on päätöksellään 24.11.2009 Dnro 1003/3570-2008 päättänyt maksaa hanketukea ”Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla” -hankkeelle yhteensä 4748,73 euroa.

Maksatus on rahoituspäätöksen mukainen.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä Satakunnan TE-keskuksen päätöksen tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

21 §              VALTIONAVUSTUS PANDEMIAN VARAUTUMISEN TEHOSTAMISEEN

 

                     

Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta pandemiavarautumisesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Valtionavustus on myönnetty kunnille väestömäärän suhteellisen osuuden perusteella.

 

Kuntia on edellytetty tehostaman tartuntatautien vastustamistyötä ja pandemian torjuntaa vähintään 50 prosentin omarahoitusosuudella.

 

Jämijärven kunnalle myönnetty avustus on 1 191 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä saadun avustuksen tiedokseen ja ettei päätökseen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

22 §              VALTIONOSUUDET VUONNA 2010

 

Vuoden 2010 talousarviossa on kunnan valtionosuuksia arvioitu saatavan 5 500 000 euroa. Valtiovarainministeriön tekemät päätökset ja saatu maksuerittely on liitteenä nro 22.1.

 

Kunnan valtionosuus määräytyy seuraavasti:

520 109 €/kk – 1055 €/kk(elatustuet) -55 013 €/kk = 464 041 €/kk.

 

Kunnan valtionosuuden kokonaismäärä vuodelle 2010 on

5 568 519 euroa. Lisäksi kunta saa elatustukien takautumissaatavia 12 660 €. Kotikuntakorvauksia joudutaan nettona maksamaan 8 684 €.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen vuodelle 2010 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 

23 §              PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUSENNAKOT VUONNA 2010

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto vahvistaa vuoden 2010 perustoimeentulotukeen maksettavien kuukausittaisten ennakoiden määrät kunnittain. Jämijärven kunnan ennakoiksi on vahvistettu 1 864 euroa kuukaudessa eli 22 368 euroa vuodessa.

 

                                            Kunnan talousarviossa on ko. valtionosuus arvioitu 20 000 euroksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

24 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2009

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2009. Liite nro 24.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tasaisen vauhdin mukainen prosentti on 91,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

25 §              MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut kolme vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2010. Liite nro 25.1.

 

Sopimusluonnos on muutoin entisen kaltainen, mutta summaa on saatu pienennettyä 1000 eurolla. Vapaa-aikatoimella ei ole vuodelle 2010 erillistä radiomarkkinoinnin määrärahaa vaan se sisältyy ko. yhteissummaan.

 

Kevään 2010 aikana on tarkoitus lisätä Perhepuiston yms. kunnan tonttien mainontaa myös Radio Sunin kautta. Sopimus on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           


 

26 §                SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

                                            Satakunta muodostaa valmisteilla olevan lain (HE146/2009) mukaisen yhteistoiminta-alueen Varsinais-Suomen kanssa. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat uudistuksessa tehtävät, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä koskevat yhteistoiminta-aluetta yleisesti.

                                           

                                            Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitukset pitivät yhteiskokouksen Huittisissa 21.9.2009, jossa sovittiin edettäväksi niin, että lain vaatimat päätökset tehdään maakunnan liittojen yhtäpitävin päätöksin. Hallinnollisesti malli on mahdollisimman kevyt, kun uusia toimielimiä ei tarvitse perustaa ja päätöksenteon muutoksenhaut ym. juridiikka säilyvät ennallaan. Malli korostaa myös maakuntien tasavertaista asemaa yhteisiä päätöksiä tehtäessä.

 

                                            Esityksen mukaan yhteistoiminta-alueen vaatimat muutokset tehdään molempien liittojen perussopimuksiin, jotka lähetetään kuntalain 79 §:n mukaisesti kuntien hyväksyttäväksi. Perussopimuksen muutos tulee voimaan, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

                                            Lakiehdotuksen mukaan yhteistoiminta-alueella olevin maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava päätöksenteon järjestelyistä maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

                                            Satakuntaliiton hallitus on pyytänyt kuntia hyväksymään perussopimusluonnoksen 28.2.2010 mennessä. Liite nro 26.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutoksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

27 §                LATUJEN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

                                            Kunnanhallitus hyväksyi Jämin Jänteen latujen hoitotarjouksen kokouksessaan 7.12.2009 § 342. Tarjouspyynnön ja Jänteen tekemän tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen latujen hoitosopimus. Liite nro 27.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy latujen hoitosopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   289 §            2.11.2009

 

28 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9/2009

 

                      Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-9/2009. Liite nro 289.1.

 

                      Jämijärven kunnan osalta kuntalaskutus pl. sosiaalipalvelut näyttää kasvua edelliseen vuoteen 26,7%. Sairaanhoitopiirin talousarvioon verrattuna Jämijärven kunnan toteutuma on 77,8%. Kaikkien kuntien osalta yhteenlaskettuna kasvu on 15,1%.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-9/2009 tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää sairaanhoitopiiriltä selvityksen, mistä johtuu Jämijärven kunnan valtavan suuri menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 28 §                             Satakunnan sairaanhoitopiirin antama selvitys ja erittely on liitteenä nro 28.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun selvityksen pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

29 §                SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASO

 

 

                                            Lainsäädännön mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (pelastuslaki 13 §, 468/13.6.2003). Satakunnassa päätöksen tekee kuntien edustajista koottu johtokunta, joka on päättänyt lähettää palvelutasoesityksen lausunnolle kuntien lisäksi henkilöstölle, sopimuspalokunnille ja sidosryhmille.

 

                                            Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Päätös on laadittava olemaan voimassa määräajan. Palvelutasoesityksessä tuodaan korostetusti esille pelastustoimen palvelut kunnille ja kansalaisille.

 

                                            Pelastuslaitoksen mukaan esityksessä on tietoisesti jätetty vähemmälle pelastuslaitoksen sisäisen toiminnan esittely ja kehittäminen, sillä jo nyt palvelutasoesitys on varsin laaja kokonaisuus. Sisäisestä kehittämisestä on tarkoitus koota erillinen suunnitelma.

                                            Esitys palvelutasopäätökseksi on liitteenä nro 29.1.

 

                                            Palvelupäätös ohjaa aiempaa vahvemmin pelastuslaitoksen toimintaa, jolloin tuotettavat palvelut ja niiden kehittäminen ovat huomion keskipisteenä. Palvelutasopäätöksellä on täten kiinteä kytkös talousarvioon, toiminnan suunnitteluun ja raportointiin.

 

                                            Lausunnot on pyydetty toimittamaan 31.1.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen 29.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                       


 

30 §                LAUSUNTO VUODEN 2010 PALVELUSOPIMUKSESTA

 

                                            Perusturvalautakunta on käsitellyt lukuisia kertoja vuoden 2010 palvelusopimuksen valmistelua. Kokouksessaan 17.12.2009 § 99 on perusturvalautakunta päättänyt pyytää kuntien lausunnot palvelusopimusluonnoksesta. Lausunnot ja muutosesitykset tulee toimittaa lautakunnalle 19.1.2010 mennessä. Perusturvalautakunnan käsittelyt ilmenevät liitteestä nro 30.1.

 

                                            Palvelusopimusluonnoksen yhteenvetotaulukot ovat liitteenä nro 30.2.

 

                                            Palvelusopimus kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Jämijärven kunnan osalta palvelusopimusluonnos on yhteissummaltaan 3 614 292 euroa, kasvua edellisen vuoden sopimukseen 50 718 euroa.

                                            Kunnan v. 2010 talousarvioon varattu määräraha on 3 637 150 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että se omalta osaltaan hyväksyy v. 2010 palvelusopimusluonnoksen. Samalla kunnanhallitus korostaa, että kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion määräraha on ehdoton yläraja PoSalta ostettavien palvelujen osalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                       

                       


 

31 §             AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN

                     YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE

 

Jämijärven peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat anoneet rahallista avustusta ystävyyskoulumatkalle Saksaan 17.2.-22.2.2010 Matkabudjetti on n. 3700 euroa. Edellisenä vuonna tuki oli 100 €/lähtijä.

 

Matkalle on lähdössä 12 yhdeksäsluokkalaista, 4 lukiolaista ja 2 opettajaa. Opettajien osalta kustannukset hoitaa sivistystoimi. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten ystävyyskoulumatkalle 100 euroa / oppilas eli 1600 euroa.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____