JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Lomahotelli Jämin kokoushuoneessa maanantaina 14.12.2009

                      alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      82 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

83 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

84 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2009 ja kaavoitusohjelma 2010 - 2011 

85 § Varajäsenen valinta valtuuston vaalilautakuntaan 

86 § Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 

87 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

88 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

89 § Maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen sekä maa- aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut

90 § Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän fuusioituminen 

Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän purkaminen 

91 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

92 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin

93 § Varajäsenen valinta kunnanhallitukseen Miia Sjömanin tilalle 

94 § Heikki Mäkelän hoitamien luottamustehtävien täyttäminen 

95 § Tarja Mäen hoitamien luottamustehtävien täyttäminen 

96 § Talousarviomuutokset v. 2009 talousarvioon 

97 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

98 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 18.12.2009 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 8.12.2009

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2009

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 8.12.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 14.12.2009 kello 18.00

 

Paikka

 

Lomahotelli Jämin kokoushuone

Käsiteltävät asiat

82 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   3

83 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA   3

84 §     JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA           KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011  3

85 §     VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON VAALILAUTA-

          KUNTAAN      3

86 §     VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA  

              VUOSILLE 2010-2012  3

87 §     RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN   3

88 §     JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN
          TARKISTAMINEN
   3

89 §     MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA – ASETUKSEN SEKÄ
          MAA-AINESLAIN TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ           PERITTÄVÄT  MAKSUT
   3

90 §     POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN           FUUSIOITUMINEN KOKEMÄENJOKILAAKSON           KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN JA POHJOIS-SATAKUNNAN           KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN   3

91 §     SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUS-

          SOPIMUKSEN MUUTOS   3

92 §     JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SATAKUNNAN           KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN   3

93 §     VARAJÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN MIIA
          SJÖMANIN TILALLE
   3

94 §     HEIKKI MÄKELÄN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN           TÄYTTÄMINEN      3

95 §     TARJA MÄEN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄ-

          MINEN                                    3

96 §     TALOUSARVIOMUUTOKSET V. 2009 TALOUSARVIOON   3

97 §     ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
          KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT   3

98 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT   3

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

14.12.2009 kello 18.00-18.45

 

KOKOUSPAIKKA

Lomahotelli Jämin kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta            varajäsen   

Hyttinen Ilkka               varajäsen

Hyttinen Marjatta           varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi

Jokela Satu

Sorvali Timo

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 82 - 98

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   13.11.2009

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                 Helena Lehtiö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   13.11.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

82 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 8.12.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 10.12.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 10.12.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 8.12.2009.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

                     

 

 

 

 

 

83 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Pitkänen ja Helena Lehtiö.

 

                                            _____
                                           

 

 

Kunnanhallitus                   305 §            16.11.2009

 

84 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja vs. rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2009 ja kaavoitusohjelman vuosille 2010 – 2011. Liite nro 305.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 84 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   306 §            16.11.2009

 

85 §              VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN

 

Valtuusto valitsi kokouksessaan 9.11.2009 § 74 Anne Laxin Pentti Virtasen tilalle valtuuston vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Anna Lax oli aiemmin Pentti Virtasen varajäsen. Tämän vuoksi on valtuuston vaalilautakuntaan valittava Anne Laxille varajäsen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Laxille varajäsenen valtuuston vallilautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 85 §

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti Anne Laxin varajäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan Anneli Pitkäsen.

 

                                            _____


 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          20 §              4.12.2009

Kunnanhallitus                   322 §            7.12.2009

                                           

86 §              VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2010-2012

 

Vuoden 2009 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, mutta sairaanhoitopiirin huikea menojen kasvu ”syö” vuosikatteen lähes miinukselle. Onnikodin tilojen myynnistä ja kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta syntyneet myyntivoitot pitänevät vuosikatteen kuitenkin positiivisena. Vuoden 2008 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua peräti 10,5 %, joka on selvästi yli valtakunnan keskitason. Samanaikaisesti yhteisöverotuotto laski 20,6 %.

 

Vuoden 2010 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Nuorisovintin perusparantamiseen on haettu avustusta ministeriöltä, ja mikäli hanke toteutuu, siihen on tarkoitus käyttää myös kunnalla olevia perintövaroja. Seudullisen laajakaistahankkeen toteutumiseen on myös varauduttu investointiohjelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2008 19,75 %:iin. Taloussuunnitelmassa on varauduttu veroprosentin nostoon vuonna 2011, jolloin veroprosentti nousisi 20,50 %:iin. Talousarvio vuodelle 2010 valtuusto nosti kiinteistöveroja. Noston vaikutus on yhteensä n. 70.000 euroa.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2008 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2009       + 2,3 %

                                            - v. 2010       - 2,9 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen.

 

                                            Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu eläkkeelle jäämiset sekä KELTO-toiminnan lakkaaminen.

 

Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 on liitteenä nro 20.1

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti puoltaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa esitetyn mukaisesti.

                                            -----


 

KH  322 §                          Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 on liitteenä nro 322.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010-2012 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 86 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            Tekninen lautakunta         88 §              17.11.2009

Kunnanhallitus                   323 §            7.12.2009

 

87 §              RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                     

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                           

                                        Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.11.2004, (voimaantulo 1.1.2005)

                                      

                                        Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                        Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                        Suomen Kuntaliitto on vuonna 2008 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                        Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                            Taksoja on vertailtu Jämijärven kokoisiin vastaaviin kuntiin.

 

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 88.1

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----

 

KH 323 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 323.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


                                            -----

 

KV 87 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            Tekninen lautakunta         89 §              17.11.2009                       

Kunnanhallitus                   324 §            7.12.2009

 

88 §              JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                        Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                        Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                        Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                        Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2005 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,35 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                        Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi noin 9.60 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,48 €/m³ (alv 0 %)

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,48 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,35 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään 7,67 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 7,0 €/m³ (alv 0 %).

                                      

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 324 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 88 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         90 §              17.11.2009

                                            Kunnanhallitus                   325 §            7.12.2009

 

89 §              MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA – ASETUKSEN SEKÄ MAA-AINESLAIN TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                        Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa(MRL 145§).

                                      

                                        Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvista kustannuksista on luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja velvollinen suorittamaan kunnalle maa-aineslain mukaisista viranomaistehtävistä perittävän maksun (MAL 23 §).

 

                                       Jämijärven kunnan maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.6.2002.

                                           

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 90.1

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      

                                            -----

KH 325 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 325.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväsyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 89 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  _____

 

 

Kunnanhallitus                         326 §      7.12.2009

 

90 §                POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN FUUSIOITUMINEN

                        KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN JA POHJOIS-

                        SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

 

                                            Nykyiset Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat sopivat 2.3.2009 allekirjoittamallaan perussopimuksella muodostavansa Satakunnan koulutuskuntayhtymän. Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää lakisääteistä ammatillista koulutusta sekä sitä tukevaa muuta koulutus-, kurssi- ja palvelutoimintaa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä aloittaa perussopimuksen mukaisesti toimintansa 1.1.2010.

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä yhdistyvät siten, että Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä sulautuu Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään. Yhdistymisvaiheessa Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä muuttaa nimensä Satakunnan koulutuskuntayhtymäksi.

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä pyysi 19.8.2009 päivätyllä kirjeellään opetusministeriötä yhdistämään Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvat Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 alkaen. Samalla se ilmoitti Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän toiminnan koulutuksen järjestäjänä päättyvän 31.12.2009. Kuntayhtymien välisessä yhdistymistä käsittelevässä aiesopimuksessa ja kuntayhtymien jäsenkuntien allekirjoittamassa perussopimuksessa on määriteltynä kuntayhtymien omaisuuden, oikeuksien ja velvoitteiden siirtyminen.

 

                                            Koska Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä lopettaa toimintansa koulutuksen järjestäjänä, on koulutuskuntayhtymä perusteltua purkaa. Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän nykyiseen, 30.11.1998 allekirjoitettuun perussopimukseen, sen kohtaan 21 §, Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys, on kirjattu näin:

                                            ”Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyessään Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyneet myös sen, että jäsenkuntien peruspääomaosuudet Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymästä siirtyvät sellaisinaan peruspääomaosuuksiksi Satakunnan koulutuskuntayhtymään ja sen, että Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän koko omaisuus, sekä kiinteä omaisuus että irtain omaisuus, siirtyy osaksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän omaisuutta. Näin ollen erillistä loppuselvitystä ei tarvita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Jämijärven kunnan osata purkaa Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän 31.12.2009.

 

                                            Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä, johon Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat 1.1.2010 liittyvät, jatkaa toimintaansa nimellä Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.1.2010 alkaen.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille alkuvuodesta 2010 pidettävässä kokouksessa. Tieto tilinpäätöksestä, sen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitetaan jäsenkunnille heti yhtymäkokouksen käsiteltyä asian.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 90 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            Kunnanhallitus                   327 §            7.12.2009

 

91 §                SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

 

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista Eura, Köyliö ja Säkylä muodostavat uuden Euran kunnan 1.1.2011. Tämä aiheuttaa tarpeen muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimusta vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta.

 

                                            Perussopimuksen 8 §:n mukaan: ”Jäsenkuntien äänivallan perusteena käytetään osuutta koulutuksen järjestämisluvan mukaisesta laskennallisista opiskelijapaikoista ja kunnallisvaalikausittain jäsenkunnan asukaslukua vaaleja edeltävän vuoden viimeisenä päivänä”

 

                                            Uuden Euran osuus kuntayhtymästä on aiemman kolmen kunnan osuuksien summa.

 

                                            Liitteenä on esitys perussopimukseksi 1.1.2011 lukien. Liite nro 327.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy omalta osaltaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen 1.1.2011 lukien oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 91 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                            Kunnanhallitus                   328 §            7.12.2009

 

92 §              JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN

 

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä fuusioituu 1.1.2010 Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään. Fuusiosta syntynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymä aloittaa toimintansa näin ollen 1.1.2010.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 92 §

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnan jäseneksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtiökokouksiin Anneli Kujansuun ja varajäseneksi Miia Sjömanin.

 

                                            _____


 

 

                                            Kunnanhallitus                   329 §            7.12.2009

 

93 §             VARAJÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN MIIA SJÖMANIN TILALLE

 

                                            Miia Sjöman on toiminut kunnanhallituksessa Kati Mansikkamäen henkilökohtaisena varajäsenenä. Valtuusto päätti kuitenkin kokouksessaan 9.11.2009 § 74 valita hänet valtuuston II varapuheenjohtajaksi, joten hän ei voi enää jatkaa kunnanhallituksen varajäsenenä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      toteaa, että Miia Sjöman ei voi valtuuston II varapuheenjohtajaksi valintansa jälkeen toimia kunnanhallituksen varajäsenenä

2.      valitsee kunnanhallitukseen Kati Mansikkamäelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 93 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että Kati Mansikkamäen varajäseneksi kunnanhallitukseen valittiin Kristiina Kotaoja.

 

                                            _____
 

 

 

 

                                             Kunnanhallitus                       332 §      7.12.2009

 

94 §             HEIKKI MÄKELÄN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN

 

Edesmennyt Heikki Mäkelä on toiminut kunnan luottamustehtävissä maaseutulautakunnan puheenjohtajana sekä keskusvaalilautakunnan jäsenenä.

Lisäksi hän on ollut Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu.

Ko. tehtäviin on valittava uudet henkilöt.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edesmenneen Heikki Mäkelän tilalle

 

1.      jäsenen maaseutulautakuntaan ja nimeää jäsenistä maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja

2.      jäsenen keskusvaalilautakuntaan

 

Heikki Mäkelän tilalle Perussuomalaisten ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Jouko Lindström.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 94 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä edesmenneen Heikki Mäkelän tilalle

1.      maaseutulautakuntaan jäseneksi Jouko Lindströmin ja nimetä hänet samalla maaseutulautakunnan puheenjohtajaksi ja

2.      keskusvaalilautakunnan jäseneksi Tuija Rudenbergin ja samalla Tuija Rudenbergin tilalle keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Tuulikki Silmunmaan.

 

_____


 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   333 §            7.12.2009

 

95 §                TARJA MÄEN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN

 

Edesmennyt Tarja Mäki on toiminut kunnan luottamustehtävissä maaseutulautakunnan varajäsenenä ja kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Ko. tehtäviin tulee valita uudet henkilöt.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edesmenneen Tarja Mäen tilalle maaseutulautakunnan varajäsenen ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 95 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita edesmenneen Tarja Mäen tilalle maaseutulautakunnan varajäseneksi sekä kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Elina Raitinpään.

 

                                            _____

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   336 §            7.12.2009

 

96 §             TALOUSARVIOMUUTOKSET V. 2009 TALOUSARVIOON

 

                                            Hallintokunnilta on saatu esitykset vuoden 2009 talousarviomuutoksiksi. Muutokset pitävät sisällään myös muutoksia tilikarttaan; perustettu tehtävä 321 vapaa-aikatoimi.

                                            Talousarviomuutokset on koottu liitteeseen nro 336.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuoden 2009 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 96 §

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             _____

 

 

 

97 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

 

                     Ei ollut

 

                     _____

 

 

 

98 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      

1.      Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti käytti puheenvuoron haja-asutusalueiden jätevesiasiasta ja toivoi aktiivista tiedottamista. Yhtenä hyvänä ratkaisuvaihtoehtona hän toi esiin Vatulassa olevan hankkeen.

 

2.      Valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyttivät kiitospuheenvuorot kuluneesta vuodesta ja toivottivat valtuutetuille rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta.

 

                     _____