Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:   10.11.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.11.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

87 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

88 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

89 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTA-

MINEN

90 § MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA –ASETUKSEN SEKÄ

MAA-AINESLAIN TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄ-

VISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

91 § SÄHKÖN OSTO VUOSILLE 2010-2011

92 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN 2.11.09 ALKAEN

93 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

94 § SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

95 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               8/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 17.11.2009    klo 15.00 – 17.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Pentti Mäkelä

Miia Sjöman

Pentti Virtanen                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 86 - 97                             sivut 95 - 106

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Pentti Virtanen             

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                      Mikko Salminen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

86 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

 

 

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-----

 

 

87 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

 

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Salminen ja Elisa Koivumäki.

 

 

-----

 

 

88 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                                      

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                       Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.11.2004, (voimaantulo 1.1.2005)

                                      

                                       Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                       Suomen Kuntaliitto on vuonna 2008 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                       Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                       Taksoja on vertailtu Jämijärven kokoisiin vastaaviin kuntiin.

 

                                       Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 88.1

 

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

89 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2005 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,35 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi noin 9.60 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,48 €/m³ (alv 0 %)

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,48 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,35 €/m³ (alv 0 %).

 

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään 7,67 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 7,0 €/m³ (alv 0 %).

                                      

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

90 § MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA – ASETUKSEN SEKÄ MAA-AINESLAIN

        TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

 

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa(MRL 145§).

                                      

                                       Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvista kustannuksista on luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja velvollinen suorittamaan kunnalle maa-aineslain mukaisista viranomaistehtävistä perittävän maksun (MAL 23 §).

 

                                      

                                       Jämijärven kunnan maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.6.2002.

                                      

                                      

                                       Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 90.1

 

                                      

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

91 § SÄHKÖN OSTO VUOSILLE 2010 - 2011

 

                                           

                                            Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2009.

                                            Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2010 lukien.

 

 

Päätösehdotus:                     Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle   1.1.2010 – 31.12.2011 seuraavilta sähköntoimittajilta:

§         Leppäkosken Sähkö Oy

§         Vatajankosken Sähkö Oy

§         Tampereen Sähkölaitos Oy

§         Helsingin Energia

§         Kymenlaakson Sähkö

§         Kokkolan Energia

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

92 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN 2.11.09 ALKAEN

 

 

Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jol-lei hyväksyjää ole hallintosäännössä ole määrätty.

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilon jäädessä vuosilomille 2.11.2009 alkaen ja eläkkeellä 1.2.2010 alkaen on hyväksyjien määrääminen päivitettävä.

 

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja rehtori (varakunnanjohtaja).

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

-----

 

93 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnan rakennuspäällikkö

-         viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.2009 – 30.10.2009

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 282 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 21.-23.12.2009

-         ote 283 § Rakennuspäällikön viransijaisuuden hoitaminen

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

-----

 

94 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                       Teknisen lautakunnan jäsenet toivat esille seuraavanlaiset asiat:

 

-         Talouden toteutumisen seuranta, tuodaan seurantaraportit lautakunnalla neljä kertaa vuodessa.

-         Liukkauden estoon panostettava kaava-alueilla ja yksityisteillä

 

                                      

-----

 

Tekn.ltk 13.10.2009 § 88

 

95 § PERHEPUISTON VALAISTUSURAKAN MUUTOSTYÖT

 

 

Tekn.ltk 13.10.09          88 § PERHEPUISTON VALAISTUSURAKAN MUUTOSTYÖT

                                      

                                      

                                       Pentti Virtanen selvitti lautakunnalle Perhepuiston valaistusurakan valaisimiin ja valaisinpylväisiin tehtyjä muutoksia ja muutosten kustannusvaikutuksia.

 

 

Päätös:                            Selvitys tyydytti lautakuntaa niin muutosten teknisen kuin kustannusmuutostenkin osalta.

 

 

Tekn.ltk 17.11.2009        95 § PERHEPUISTON VALAISTUSURAKAN MUUTOSTYÖT

 

 

                                       Keskus-Veljet Oy on hyvittänyt laskunsa kokonaissummasta 1.886,42 €.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin.

 

-----

 

96 § SEURAAVA KOKOUS

 

 

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty, mutta kokouksesta lähetetään ennakkoilmoitus jäsenille joko sähköpostilla tai puhelimitse.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin.

 

-----