Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:   1.10.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

8.10.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

69 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

70 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET

71 § AURAUS- JA HIEKOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY KAUDELLE SYKSY 2009 – KEVÄT 2012

72 § KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SUUNNITTELEMINEN

73 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

74 § MARKKALAN MÄNTYASIA

75 § JÄTEMAKSUA KOSKEVA KIRJE

76 § ANOMUS JÄTEHUOLTOMAKSUSTA VAPAUTTAMISEKSI

77 § MUUTOSTYÖ

78 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN KÄSITTELY

79 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

80 § TALOUSARVIOVUODELLE 2010      

81 § KIINTEISTÖNHOIDON TARJOUSPYYNTÖLUONNOKSEN ESITTELY

82 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

83 § TIEDUSTELU PERHEPUISTON VALAISTUSURAKASTA

84 § SKM TEOLLISUUSMUOVIT OY / määräaikaisella luvalla rakennettua varastotilaa

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               7/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 8.10.2009    klo 15.00 – 16.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Sirpa Kuusikoski

Pentti Mäkelä

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

Kristiina Kotaoja                                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Miia Sjöman

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 68 - 85                            sivut 75 - 94

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                      Mikko Salminen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

68 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

 

 

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

-----

 

 

69 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

 

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Mikko Salminen                                 

 

 

 

-----

 

70 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET

                                      

 

                                       Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6.000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 21 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 10 kpl:tta.

 

                                       Avustusten hakuperusteet olivat seuraavat:

 

                                       Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 metriä.

 

                                       Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto.

 

                                       Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio. Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

                                       Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

                                        

                                      

                                      

 

 

 

Päätösehdotus:                1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle ( on tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella ) 320 € / km, liiteen 58.1 mukaisesti.

 

                                       2. Peruskorjausavustusta maksetaan haetuille teille liitteen 58.2 mukaisesti

 

 

 

 

Päätös:                            1. Hyväksyttiin päätösehdotus. 

 

 

                                       2. Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

71 § AURAUS- JA HIEKOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY KAUDELLE SYKSY 2009 –

KEVÄT 2012

 

 

                                       Aurauksista ja hiekoituksista talvikaudelle 2009-2012 on pyydetty tarjouksia Pohjois-Satakunta- ja Kankaanpään Seutu –lehdissä.

 

                                       Tarjousten jättöaika päättyi 30.10.2009 klo 12.00.

 

                                       Tarjousten avaus suoritettiin 30.10.2009 klo 12.45 rakennuspäällikkö Juhani Viilon ja hankepäällikkö Pentti Virtasen toimesta.

 

                                       Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

-         Jouni Mäkelä

-         Hariko-Kaivin

-         Vihun Koneurakointi Oy

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Koneurakointi Lauttalammi

-         Kaivinkonetyöt Niiniharju

-         Esko Löytöluoma

 

Yhdistelmä saaduista auraus- ja hiekoitustarjouksista sekä kalustotiedot liitteessä 71.1.

 

 

Päätös:                            Auraus- ja hiekoitustarjoukset hyväksyttiin seuraavasti:

 

                                       Yksityistiet:

 

                                       Koneurakointi Lauttalammi

-         Asemantie

-         Huhtasalo – Uusirauhala

-         Husarintie

-         Jämiäluomantie

-         Kahilaluomantie

-         Kaskenmäentie

-         Keitaanniemen yhdystie

-         Kitunevantie

-         Kiturannantie

-         Kontinkyläntie

-         Korvenkyläntie

-         Lammintie

-         Lamminperäntie

-         Lehtimäentie

-         Löytöperäntie

-         Maanaviljantie

-         Mylläri-Kujala-Kankaristo

-         Niemeläntie

-         Ojanperäntie

-         Peltola-Pinkkala

-         Pyydönniementie

-         Rannanperäntie

 

Vihun Koneurakointi Oy

-         Hanhilammintie

-         Jussinperäntie

-         Karvianperäntie

-         Kauppilantie

-         Leponiementie

-         Rantasalontie

-         Saarenpääntie

-         Teelmäen-Sauvaniementie

 

Kaivuyhtymä Niemi

-         Jämi-Jyllitie

-         Pirttijärventie

-         Rajalahdentie

-         Varpee-Kuninkaanlähde

 

Rakennuskaavatiet:

 

Jouni Mäkelä

 

Hiekoitus

 

Yksityistiet

-         Kaivuyhtymä Niemi

 

Rakennuskaavatiet ja kevyenliikenteenväylät

-         Jouni Mäkelä

 

Rakennuskaavateiden auraukset saa Jouni Mäkelä sillä perusteella mm. siksi, että sama urakoitsija hoitaa sekä aurauksen ja hiekoituksen.

 

Aurauksissa on huomioitava, että tiet on kaikkina vuorokauden aikoina liikennöitävässä kunnossa ja että auraus suoritetaan yleisten laatuvaatimusten / rakennuspäällikön ohjeiden mukaisesti. Mikäli aurauksissa ilmenee laiminlyöntejä / puutteita sopimus voidaan ko. urakoitsijan kanssa irtisanoa kahden kirjallisen huomautuksen jälkeen.

                                      

-----

 

72 § KEVYEN LIIKENTEENVÄYLÄN SUUNNITTELEMINEN

 

                                      

Rannanperän tiehaarasta Mutkalan teollisuusalueelle johtava yleinen tie on kapea ja vilkasliikenteinen, joten on ilmennyt tarvetta ko. tien osalle suunnitella erillinen kevyenliikenteenväylä.

Samassa yhteydessä voitaisiin toteuttaa Mutkalan alueen viemärien johtaminen viemärilaitoksen verkostoon. Tässä yhteydessä varataan myöskin ko. alueen kiinteistöille mahdollisuus liittyä viemäriin.

 

Kevyenliikenteenväylän suunnitelman tekemistä on tiedusteltu Pauli Laivolta ja hän on halukas ko. suunnitelman tekemään n. 3.000 €:n hinnalla. Lisäksi kunta teettää tarpeelliset maastomittaukset Karttatalo Hi-Map Oy:llä.

 

 

Päätösehdotus:                Teetetään kevyenliikenteenväylän suunnitelma Pauli Laivolla ja mittaukset Karttatalo Hi-Map Oy:llä. Edellä mainitut kustannukset katetaan yksityisteiden kunnossapitokustannuksista.

 

 

 

 

 

Päätös:                            Asia siirretään käsiteltäväksi myöhemmin.

 

-----

 

 

73 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

 

 

Kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Jämin osayleiskaavaluonnoksesta. Kaava-asiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus:                Alue on kunnallistekniikan (tiet/kadut, viemäröinti, vesijohdot, sähköistys) osalta osittain toteutettu / toteutettavissa, joten niiden suhteen ei ole huomautettavaa. Koska ko. alue on pohjavesialuetta, pohjavesien suojelemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, joka on kyllä kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä otettu huomioon.

 

                                       Lentoliikenteen ympäristölleen aiheuttaman melun vaikutukset tulee kaavoituksessa huomioida.

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

 

 

-----

 

Tekn.ltk 62§  18.8.2009 

74 § MARKKALAN MÄNTYASIA

 

Tekn.ltk 18.8.2009        

 

                                       62 § MARKKALAN MÄNTYASIA

 

 

                                       Jarmo Lehtonen on toimittanut seuraavansisältöisen kirjeen:

 

                                       Tervehdys aurinkoisesta Helsingistä

 

Markkalassa kasvaa komia mänty. Muistelen, että maata kunnalle myytäessä kauppakirjassa oli sopimus, että se säilyy ja näin on käynytkin. Se on ollut maisemallisesti leimaava jo kukaties parisataa vuotta, ainakin sata - valokuvista päätellen. Mänty kuuluu kunnan viheralueeseen.

Ongelma onkin: nyt sen juurelle on kasvanut pihlajapehko, jonka oksat peittävät alimmat oksat. Mänty ei kestä sitä, että sen oksat ovat lehvistön peitossa, se pudottaa neulasensa ja se siitä männystä sitten. Pihlajakin on kaunis puu, mutta nyt priorisoisin siihen mäntyyn.

 

Voisikohan kunnan viheralueiden hoitajat tehdä asialle jotakin? Tiedän, että siitä syntyy sota. Olen myös veljenpoikani Jussi Lehtosen kanssa harkinnut rauhoittamisen hakemista ko. männylle, pihlajat eivät kuuluisi siihen mitenkään. Aikoinaan Yli-Peijarin isännät ja sittemmin oma isäni pitivät männyn alustan puhtaana muista puista ja siksi se havupuu on siinä ylhäisessä yksinäisyydessään voinut hyvin.

 

Jarmo Lehtonen

erityisluokanopettaja

 

Välipäätös:                      Käsitellään asia maisematyölupa-asiana ja suoritetaan ensivaiheessa naapu-

                                   rien kuuleminen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Tekn.ltk  8.10.2009         74 § MARKKALAN MÄNTYASIA

 

                                       Markkalan ison männyn ympärillä sijaitsevan pihlajapehkon poistamiseksi tehtiin maisematyölupahakemus (liite 74.1)ja naapurin kuulemisia suoritettiin 7 kpl:tta ja yksi vastine saatiin (liite 74.2)

 

Päätösehdotus:                Pihlajapehko poistetaan kokonaan huomioiden myöskin se että kannoista / juurakoista kasvaa nopeasti toivottuja suojapensaita.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

 

75 § JÄTEMAKSUA KOSKEVA KIRJE

 

                                       Mirja Kivikari on toimittanut Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalla seuraavanlaisen kirjeen.

 

                                       Hei!

 

                                       Haluan esittää eriävän mielipiteeni jätemaksua koskevasta laskusta. Mökin jätehuolto tapahtuu seuraavasti:

-         mahdolliset lasi, metalli ja sekajäte tuodaan aina mukana Poriin jossa vakinaisesti asun

-         paperi ja kartonki hyödynnetään lämmityksessä

-         biojätteet kompostoidaan

Näin ollen kesämökkitalouteni ei kuormita lainkaan Jämijärven kunnan jätehuoltoa ja maksu on aiheeton joten kieltäydyn maksamasta sitä.

 

 

Päätösehdotus:                Myönnetään vapautus toistaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

                                      

-----

 

76 § ANOMUS JÄTEHUOLTOMAKSUSTA VAPAUTTAMISEKSI

 

 

                                       Jouko Henttonen on lähettänyt Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen kirjeen:

 

                                       Asia: Anomus kesäasukkaiden jätehuoltomaksusta vapauttamiseksi

 

                                       Anon vapautusta kesäasukkaiden jätehuoltomaksusta.

 

                                       Anomuksen perustelut.

                                       Huoppansaaressa sijaitsevaa kesämökkiämme ei ole käytetty yli kymmeneen vuoteen. Mökki on perikunnan omistuksessa ja käyttökelvottomassa kunnossa, joten sitä ei nykyisten omistajien aikana tulla käyttämään jatkossakaan. (Jos mökki myöhemmin myydään, mahdollinen uusi omistaja joutuu ennen käyttöä tekemään siihen täysremontin, tai mieluummin rakentamaan kokonaan uuden).

 

                                       Ikaalisissa 26.9.2009

 

                                       Jouko Henttonen

 

 

Päätösehdotus:                Myönnetään vapautus toistaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

Tekn.ltk 4.11.2008

77 § MUUTOSTYÖ

 

Tekn.ltk 4.11 2009         149 § MUUTOSTYÖ

 

                                       Nk. Peijarin koulun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö on suoritettu luvatta asemakaavan suojelumääräyksen vastaisesti. Ko. asia ilmenee katselmusmuistiosta 3.9.2008.

 

                                       Suoritettiin asianosaisen kuuleminen.

 

 

 

Tekn.ltk 8.10.2009          77 § MUUTOSTYÖ

 

 

                                       SKM Teollisuusmuovit Oy / Aulis Jämiä antoi asiasta kirjallisen selityksen päivätty 29.1.2009 liite 77.1.

 

                                       Poikkeukset asemakaavan suojelumääräyksestä koskevat ulkolaudoituksen tyyppiä ja ikkunoiden asentamista vanhasta tavasta poiketen seinäpinnasta sisennettynä.

 

 

 

Päätösehdotus:                Annetaan rakennuttajalle huomautus siitä kun ulkoseinien ja ikkunoiden uusimisessa on poikettu asemakaavamääräyksistä. Jatkossa rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava asemakaavamääräyksiä noudattaen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

Tekn.ltk  58 § 18.8.2009

78 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN KÄSITTELY

 

Tekn.ltk 18.08.2009        58 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN KÄSITTELY

 

 

                                       Pirttijärven yksityisen tien tiekunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:

 

                                       Jämijärven kunnalle/hallitus/valtuusto

 

                                       Pirttijärven yksityistien (Jämiltä Kiholan taloilta Sormenpellon kautta Pirttijärvelle, josta Kankaanpää-Sävi yleiselle tielle) vuosikokouksessa heinäkuussa 2008 tiekunnan osakas Matti Leppihalme esitti, että tiekunta esittäisi Jämijärven kunnalle kaava tai muiden asioiden osalta, että kunta ottaisi osan Pirttijärven yksityistiestä kaavatie luontoiseen asemaan (Jämi-Sormenpelto). Tiekunnan kokous kannatti asiaa!

 

                                       Jämin seudun tieasiat on hyvä laittaa kuntoon. Jämin liikennettä hoitaa yleinen tie taajamasta ja Jämi-Jyllitie Tampereen suunnasta. Liikennettä hoitaa myös merkittävästi Pirttijärven yksityistie ja Varpee-Kuninkaanlähteen tie ja sen Kankaanpään puoleinen tiekunta.

 

                                       Kun tulevina vuosina tiekuntien yksikköjako uusitaan, tulevat nämä Jämin alueen kaikki toimijat, niin hiihtäjät, lentäjät, kelkkailijat, koiraharrastajat, autourheilijat sekä kaikki alueen kiinteistön omistajat kuin yrittäjät, kaikkiin neljään yksityistiekuntiin osakkaiksi. Sen laajuinen yksikköjako on mahdoton tehdä.

 

                                       Jämijärven kunnalla on hoidossa kaavateitä, jonka varrella on vain muutama talous. Samoin kunta hoitaa kyläteitä, joilla on vain muutama asukas. Vastapainona Jämi alue, jossa käy vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä jotka käyttävät yksityisteitä. Olisiko aika priorisoida tieasioita Jämijärvellä?

 

                                       Tiekunnan kokouksen puolesta

                                       Pirttijärven yksityistiekunnan toimitsijamies

                                       Jämijärvellä 26.10.2008

 

                                       Seppo Kujansuu

 

                                       Tiekunnan toimitsijamies Seppo Kujansuu tulee kokouksen alussa selvittämään aloitteeseen ym. liittyvää tieasiaa.

 

                                      

 

                                       Seppo Kujansuu selvitteli lautakunnalle Jämin alueen tiestön käyttöä koskien erityisesti Pirttijärven yksityistien osaa Jämi-Sormenpelto eli osoitejärjestelmän mukaista Sormelantietä. Kujansuu totesi, että ko. tien liikenne on pääosin Jämille / Jämin toimintoihin kohdistuvaa yleiseen tiehen rinnastettavaa liikennettä. Kunta on kaavoituksella ym. toiminnallaan osaltaan saanut aikaan sen, että kyseistä liikennettä on syntynyt mikä sinällään on tietenkin hyvä asia. Puolustusvoimat on suuri tienkäyttäjä. Tienkäyttäjänä merkittävä joukko on myöskin Jämin alueen kiinteistöjen omistajat / haltijat. Tien vaikutuspiirissä on myöskin metsäkiinteistöjä joille liikennöinti on kuitenkin vähäistä.

                                      

                                       Em. mainittuihin asioihin viitaten mm. toimivan yksikköjaon laatiminen on lähes mahdotonta. Kujansuu totesi myös, että Pirttijärventien ja Kyrönkankaantien yhdistäminen yhdeksi tiekunnaksi olisi tarpeen. Kujansuu esitti, että vallitsevat tienkäyttöolosuhteet huomioiden olisi kohtuullista, että kunta ottaisi Sormelan tien hoidon täysin vastuulleen.

                                       Kujansuu poistui kokouksesta.

 

                                       Lautakunta keskusteli Sormelantien ottamisesta kunnan hoitoon ilman, että tiekunnalle kuuluisi ns. omana työnä tehtäviä töitä.

                                       Todettiin tiekunnan esitys asianmukaiseksi ja samalla otettiin esille Jämi-Jyllitien Jämijärven puoleisen tien osan (Mielahdentie, osa Pitkäniementiestä ja osa Jämintiestä) muuttaminen kunnossapidon osalta kokonaan kunnan tehtäväksi koska ko. tien liikenne on yleiseen tiehen rinnastettavaa liikennettä kuten Sormelantielläkin.

 

 

Päätösehdotus:                Aloitetaan ko. asian valmistelu.

 

 

Päätös:                            Rakennuspäällikkö valmistelee mainittujen teiden kunnossapitoa koskevat muutosesitykset.

 

 

Tekn.ltk 8.10.2009          78 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN KÄSITTELY

 

 

                                       -Jämi-Jylli yksityistien kunnossapitosopimuksen muutosehdotus on liitteenä 78.1.

 

                                       -Pirttijärventiehen kuuluvan Sormelantien kunnossapitosopimuksen muutosehdotus on liitteenä 78.2.

 

 

Päätösehdotus:                Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että hallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Jämi-Jylli yksityistietä koskevan uuden kunnossapitosopimuksen liitteen 78.1 mukaisesti sekä Pirttijärven yksityistietä koskevan Sormelantien osuuden sopimuksen liitteen 78.2 mukaisesti.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

 

79 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                      

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 249 § Pohjois-Satakunnan VPK-sopimukset

-         ote 253 § Poikkeamislupa / Pekka ja Merja Simberg

-         ote 256 § Poikkeamislupahakemus / Pajulahti Markku ja Pia

-         ote 254 § Ryhmäperhepäiväkodin tilat 1.8.2009 alkaen

-         ote 218 § Lausunto Jari ja Elina Raitinpään ympäristölupahakemukseen

-         ote 216 § Poikkeamislupahakemus / Kirsti Vainio

 

Jämijärven kunnan rakennuspäällikkö

-         Maa-ainesluvan mukaisen luvan valvontapöytäkirja / Reijo Rajakallio

-         Maa-ainesluvan mukaisen luvan valvontapöytäkirja / Kari Jokisalo

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus

-         Poikkeamispäätös / Ihanamäki Johanna ja Petri

-         Vesihuollon kehittämissuunnitelmien ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         kertaraportti 10.9.2009

 

Puhelinkeskustelu Juhani Viilo / Pirkko Lehtonen

-         VP-alueen käyttö

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto

                                       - ote 67 § kauppakirjan hyväksyminen / Kristiina Kotaoja

                                           

                                       Jämin Tilipalvelu Ky

                                       - kirje : Palvelua yksityistieasioissa

                                      

                                       Jarmo Hirvosen rakennustoimenpideilmoitusta koskeva rakennuspäällikön päätös

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

-----

 

 

80 § TALOUSARVIO VUODELLE 2010                                        

 

 

Päätös:                            Talousarvion käsittely siirrettiin 13.10.2009 klo 15.00 pidettävälle kokoukselle.

 

 

-----

 

81 § KIINTEISTÖNHOIDON TARJOUSPYYNTÖLUONNOKSEN ESITTELY

 

 

Kiinteistön hoitotarjouspyyntöluonnos on saatu valmisteltua siten, että sen yksityiskohtaisempi käsittely voidaan aloittaa.

 

 

 

 

Päätös:                            Todettiin, että luonnokseen tulee lautakunnan jäsenten tutustua ja esittää mahdolliset huomautukset / toivomukset mahdollisimman nopeasti tekniseen toimistoon.

 

 

-----

 

 

82 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

 

 

                                       Syksyllä jos olosuhteet sallii on tarkoitus jatkaa ruoppauksia mm. Poljan alueella, Jumin sillan alajuoksulla olevalla väylällä ja Korkeasaaren alueella, ym. vähäisiä kunnostuksia.

                                       Jyllin joen kunnostustarvetta selvitellään.

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi.

 

-----

 

 

83 § TIEDUSTELU PERHEPUISTON VALAISTUS URAKASTA

 

 

Päätös:                            Pyydetään Pentti Virtanen selvittämään ko. asiaa seuraavassa kokouksessa.

 

 

-----

 

 

 

84 § SKM TEOLLISUUSMUOVIT OY

 

                                       Kokouksessa ilmeni, että SKM Teollisuusmuovit Oy:n kiinteistöllä, asemakaava-alueen korttelissa 22/TY II tontilla 5 on määräaikaisella rakennusluvalla rakennettua varastotilaa ja määräaika on kulunut umpeen.

 

 

Päätös:                            Kehotetaan kiinteistön omistajaa poistamaan luvattomat rakennukset 31.05.2010 mennessä.