Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2009

 

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 28.10.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

2.11.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

278 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  281

279 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  281

280 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  281

281 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  281

282 §    KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA
21.-23.12.2009                                                                           281

283 §    RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN  281

284 §    VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  281

285 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010  281

286 §    PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN  281

287 §    TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE
MAITOVALMISTEILLE                                                              281

288 §    JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS  281

289 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9/2009  281

290 §    MONIKUNTALIITOKSEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN PERUSTETTAVAN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA  281

291 §    TALOUSRAPORTTI POSAN TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2009  281

292 §    OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2008  281

293 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA V. 2010
JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012  281

294 §    OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 31.8.2009 § 237    281

295 §    JÄMIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTA-AVUSTUS  281

296 §    POIKKEAMISLUPA / KEIJO LEPPÄLUOMA  281

297 §    LAAJAKAISTAHANKE    281

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

2.11.2009 kello 18.30 – 19.58

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Tuomo Leikkola                klo 18.30-19.05

ASIAT

 

§§ 278-297

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   9.11.2009

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kari Jokisalo             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   9.11.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

278 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

279 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen tehtiin työjärjestykseen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin § 297, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                           

                                            _____

 


 

280 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, influenssa A (H1N1)v-rokotuksen aloittaminen ja rokotusjärjestys

-          Kuntaliitto, Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asfalttialan yritysten kartellista ja Kuntaliiton suositus kuntien ja kuntayhtymien jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös Martti Jokiniemi

-          Satakunnan pelastuslaitos, ta 2009, taloustilanne 30.9.2009

-          Opetusministeriö, joustavan perusopetuksen rahoituskysely

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2009

-          Kuntaliitto, Suomen Kuntaliiton suositus lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden maksuosuuden määräytymisestä vuonna 2009

-          D-Fence turvallisuusraportti 10/2009

-          Opetusministeriö, perusopetuksen laadun kehittäminen

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200910

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kovelahti, Kotimäki Rno 10:11

o       Kauppila, Kipinä

o       Kilvakkala, Mäkinen

o       Peijari, Kuusela

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     

 

281 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Maaseutulautakunta                               9.10.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunta       12.10.2009

Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan

kuntien kuntaliitosselvitys                       14.10.2009                       

                                            Taloustyöryhmä                                      26.10.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

282 §            KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 21.-23.12.2009

 

Kunnanviraston henkilöstön kanssa on käyty neuvotteluja loppuvuoden loma-ajoista. Suuri osa viraston henkilöstöä pitää lomaa ennen joulua. Työnteon kannalta tehokkainta on pitää virasto suljettuna ko. ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 21.-23.12.2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

283 §            RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo jää eläkkeelle 1.2.2010 lukien. Hänellä on kuitenkin kahdelta vuodelta vuosilomia siten, että hän jää vuosilomalle jo 2.11.2009 alkaen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.5.2009 § 137 valinnut Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virkaan 1.2.2010 lukien rakennusinsinööri Pentti Virtasen, joka toimii ko. päivämäärään saakka kunnan työsuhteisena hankepäällikkönä.

 

Teknisen toimen tehtävien hoitaminen edellyttää kuitenkin sitä, että jo Juhani Viilon vuosiloman aikana on kunnan teknisellä puolella oltava henkilö, joka pystyy hoitamaan tehtäviä virkasuhteisena.

Kunnanjohtaja on tiedustellut asiaa Pentti Virtaselta ja hän on antanut suostumuksen rakennuspäällikön viransijaisuuden hoitamiseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä rakennuspäällikön viransijaiseksi ajalla 2.11.2009-31.1.2010 rakennusinsinööri Pentti Virtasen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

284 §        VUODEN 2010 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2008 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 4.400.049 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen 10,6 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 235.305 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 19,3 %.

 

                                          Vuoden 2009 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Kunnalla on takanaan neljä alijäämäistä tilinpäätöstä. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 721.000 euroa.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa kunnallisveron kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2009        + 2,3  %

                                          - v. 2010        -  3,6 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 


                                                                                                               

285 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2010

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2009 mennessä. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009)

 

Vuoden 2010 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat tulevat hallituksen esityksen mukaan olemaan seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 (ent. 0,50-1,00)

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 (ent. 0,22-0,50)

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti (ent. 0,50-1,00)

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 (ent. 2,50).

 

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Valtuuston iltakoulussa 26.10.2009 todettiin, että kiinteistöveroja voidaan nostaa enemmänkin kuin alaraja edellyttää.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2010 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,70 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,35 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,85 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Em. kiinteistöveroprosenteilla kunnan tulot kasvavat vuoteen 2009 verrattuna n. 70.000 eurolla.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 


 

 

286 §            PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN

 

Lääninhallitus on päätöksellään 7.10.2009 vahvistanut Jämijärven kunnan vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakoiden kokonaismääräksi 19.963 euroa.

 

Lääninhallitus ei maksa loka-joulukuussa enää lisää ennakkoja, koska arvioidun perustoimeentulotuen edellyttämä valtionosuus on tullut maksetuksi tammi-syyskuun aikana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lääninhallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

287 §            TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

 

Maaseutuvirasto on 28.9.2009 tehnyt tukipäätöksen Pääskyn päiväkodin ja Suurimaan ala-asteen osalta maidolle ja eräille maitovalmisteille maksettavasta tuesta. Maksettava tuki on yhteensä 158.10 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

288 §            JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS

 

Jämin Joulukyläyhdistys ry on järjestämässä Jämin Joulukylä tapahtumaa 12.-13.12.2009 Jämi Areenalla. Tapahtuma järjestetään jo kuudetta kertaa.

Jämin Joulukyläyhdistys anoo kunnanhallitukselta 350 euron avustusta tilavuokraan.

Tilavuokran suuruus on 700 euroa.

Anomus perusteluineen on liitteenä nro 288.1. Edellisenä vuonna kunnanhallitus myönsi ko. tapahtumaan 350 euron avustuksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Joulukyläyhdistys ry:lle 350 euron avustuksen Jämin Joulukylä tapahtuman 12.-13.12.2009 tilavuokraan.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu esitti, että avustusta myönnettäisiin 200 euroa. Kunnanhallituksen jäsen Ari Uusi-Rasi kannatti Anneli Kujansuun tekemää ehdotusta. Koska kaikki kunnanhallituksen jäsenet olivat yksimielisesti Anneli Kujansuun tekemän esityksen kannalla, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut, että Jämin Joulukylät tapahtumaa avustetaan 200 eurolla.

 

                                            _____


 

289 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9/2009

 

                      Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-9/2009. Liite nro 289.1.

 

                      Jämijärven kunnan osalta kuntalaskutus pl. sosiaalipalvelut näyttää kasvua edelliseen vuoteen 26,7%. Sairaanhoitopiirin talousarvioon verrattuna Jämijärven kunnan toteutuma on 77,8%. Kaikkien kuntien osalta yhteenlaskettuna kasvu on 15,1%.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-9/2009 tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää sairaanhoitopiiriltä selvityksen, mistä johtuu Jämijärven kunnan valtavan suuri menojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

290 §            MONIKUNTALIITOKSEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN PERUSTETTAVAN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA

 

Kuntien välisissä neuvotteluissa 14.10.2009 päätettiin perustaa monikuntaliitoksen selvittämistä varten ohjausryhmä.

Ohjausryhmään kukin kunta valitsee edustajansa johtavista luottamushenkilöistä. Edustajat tulevat Kankaanpäästä, Parkanosta, Honkajoelta. Karviasta ja Jämijärveltä.

Hankkeen työvaliokuntana toimii kunnanjohtajat. Neuvottelun pöytäkirja on liitteenä nro 290.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajat ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämijärven kunnan edustajiksi ohjausryhmään Matti Leppihalmeen, Tapio Rajalahden, Anneli Kujansuun, Satu Jokelan ja Olli Seppälän.

 

                                            _____

 


 

291 §            TALOUSRAPORTTI POSAN TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2009

 

                      Esityslistan liitteenä nro 291.1. on talousraportti PoSan toiminnasta 1.1.-30.9.2009. Jämijärven kunnan toteuma on 103,4%. Perusturvalautakunnassa on valmisteilla palvelusopimuksen tarkennus, joka käsitellään perusturvalautakunnassa 27.10.2009. Palvelusopimuksen tarkennuksen mukaan Jämijärven kunnan palvelusopimusta/tilausta korjataan v. 2009 osalta 18.741 eurolla. Alkuperäinen palvelusopimus on 17.399 euroa suurempi kuin kunnan budjetti eli näin ollen kunnan budjetti tulisi ylittymään 36.140 eurolla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen perustoimeentulotukeen tuleva valtionosuus tulee suoraan kunnille (Jämijärven kunnan osalta n. 20.000 euroa).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talousraportin 1.1.-30.9.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

292 §            OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMINEN VUODELLE 2008

 

                      Opetusministeriö on päätöksellään 25.9.2009 oikaissut Jämijärven kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia vuodelle 2008. Tarkistus koskee esiopetuksen rahoitusta. Rahoituspäätös on aiemmin 123.912 euroa ja tarkistuksen jälkeen 121.096 euroa. Kunta joutuu näin ollen palauttamaan valtionavustuksia 2.816 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetusministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

293 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA V. 2010 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012

 

                      Satakuntaliiton maakuntahallitus on 5.10.2009 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi.

Jäsenkunnilta on pyydetty perussopimuksen 22 §:n mukaisesti lausuntoa viimeistään 9.11.2009 mennessä.

 

                      Vuoden 2010 osalta Satakuntaliitto on lähtenyt siitä, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat v. 2009 tasolla. Jämijärven  kunnan hyvä kunnallisverokertymä vuodelta 2008 aiheuttaa kuitenkin sen, että Jämijärven kunnan maksuosuus kasvaa 14.939 eurosta 15.473 euroon eli 3,57 %:lla.

 

Satakuntaliiton talousarvio v. 2010 ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 on liitteenä nro 293.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton v. 2010 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2010-2012.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   276 §            12.10.2009

 

294 §           OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 31.8.2009 § 237

 

                                            Pia ja Jarmo Hirvonen ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 31.8.2009 § 237.

 

                                            He vaativat, että kunnanhallitus oikaisee 31.8.2009 tekemäänsä päätöstä § 237 ja päättää puoltaa Pia ja Jarmo Hirvosen oikeutta vesijätön lunastukseen kaavan mukaisen tilan Avento 71/3 (181-411-1-325) kohdalla ja samalla kumoaa päätöksen laittaa vireille hakemus tilojen 71/3 ja 71/2 kohdalla olevan lähivirkistysalueen lunastamiseksi.

                                            Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 276.1.

 

                                            Oikaisuvaatimuksesta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lausunto/kommentit.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Pia ja Jarmo Hirvosen oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tiedokseen. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä kun Suomen Kuntaliiton lausunto on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KH  294 §                          Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 294.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää todeta oikaisuvaatimuksen johdosta seuraavaa: Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Lunastuksen hakemisen osalta päätöksessä on kyse esityksestä toiselle viranomaiselle eikä päätös siten ole valitus/oikaisuvaatimuskelpoinen. Kyse on valmistelusta.

 

Lausunnon antaminen toimitusinsinöörille vesijätön lunastusta koskevassa asiassa on rinnastettavissa valmistelutoimiin. Toimitusinsinöörin päätös tapahtuu kiinteistönmuodostuslain nojalla itsenäisesti. Hakemukseen suostumisen edellytyksenä ei ole mainittu, että siihen on saatava kunnan suostumus.

Lausunnot eivät yleensä ole valitus/oikaisuvaatimuskelpoisia.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn yhdenvertaisuuden osalta kunnanhallitus toteaa seuraavaa:

 

Tilojen 1:291, 1:251 ja 1:208 osalta lunastukset ovat tapahtuneet ennen voimassa olevaa kaavaa 1990-luvulla.

Kiinteistöjen 1:375 ja 1:358 osalta kiinteistörekisteriotteessa ei ole lainkaan merkintää vesijätönlunastuksesta.

Tilan 2:91 osalta vesijätön lunastus on tapahtunut vuonna 2001. Sitä tapausta ei voi pitää kuitenkaan samanlaisena nyt kyseessä olevan lunastushakemuksen kanssa. Nyt kyseessä olevan tilan kohdalla kaavaan on merkitty ohjeellinen kevyenliikenteen väylä ja alueella on käytössä oleva uimaranta.

 

Mitä tulee lunastamiseen vain tilojen 71/3 ja 71/2 on todettava, että maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaan kunnalla on harkintavalta siitä, missä vaiheessa se lähtee toteuttamaan kaavaa. Siihen liittyen tulee luonnollisesti esiin myös alueen saaminen kunnan haltuun. Maankäyttö ei välttämättä edellytä kaikkien yleisten alueiden samanaikaista toteuttamista ja siten myöskään kaikkien alueiden lunastaminen ei ole välttämätöntä.

 

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten ja siihen, että kunnanhallituksen päätös ei ole oikaisuvaatimuskelpoinen, kunnanhallitus hylkää Pia ja Jarmo Hirvosen oikaisuvaatimuksen ja päättää pitää voimassa kunnanhallituksen päätöksen 31.8.2009 § 237.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Vapaa-aikalautakunta      42 §              27.10.2009

 

295 §            JÄMIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTA-AVUSTUS

 

4H-järjestö on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. 4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämän-hallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä.

 

Tässä työssä keskeisiä toimintamuotoja ja välineitä ovat kerhot ja sitä kautta pitkäaikainen jäsenyys 4H-yhdistyk-sessä, TOP-yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, erilaiset kurssit, kilpailut, leirit ja tapahtumat, kansainvälisyystoiminta sekä työllistäminen. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on tekemällä oppiminen.

 

4H-nuorisotyölle onkin ominaista toiminnan monipuolisuus, joka mahdollistaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisen.

 

Vuosikymmenten aikana 4H-järjestö on osoittanut uudistumiskykyä ja kehittänyt toimintaansa kulloisenkin aikakauden tarpeita vastaavaksi säilyttäen kuitenkin aina perusarvonsa. Elinkeino- ja väestörakenteen muutosten virrassa 4H-nuorisotyöllä on vankka asema yhtenä maamme suurimmista nuorisojärjestöistä.

 

Jämijärven 4H-yhdistys hakee avustusta vapaa-aikatoimelta palkkausmenoihinsa, kerhotoiminnan säilyttämiseksi loppuvuoden ajan. Liite 41.1.

 

Päätösehdotus:               

1.                   Vapaa-aikalautakunta kuuntelee 4H-yhdistyksen edustajien esittelyn aiheesta.

2.                   Vapaa-aikalautakunta keskustelee mahdollisuuksista avustuksen myöntämiseksi.

3.                   Vapaa-aikalautakunta sai varsinaisen päätösehdotuksen kokouksessa: Vapaa-aikalautakunta myöntää palkka-avustusta 1500€, sekä pyytää kunnanhallitukselta 4H-yhdistykselle vielä lisäavustusta. Näillä toimilla pyritään takaamaan kerhotoiminnan jatkuminen myös sivukylillä.

 

Päätös:

1.                   Vapaa-aikalautakunta kuunteli 4H-yhdistyksen edustajien Arto Luomaniemen, Anna-Liisa Leppihalmeen ja Tiina Salosen esittelyn aiheesta.

 

2.                   Vapaa-aikalautakunta keskusteli mahdollisuuksista avustuksen myöntämiseksi.

 

3.                   Vapaa-aikalautakunta myöntää palkka-avustusta 1500€, sekä pyytää kunnanhallitukselta 4H-yhdistykselle vielä lisäavustusta. Näillä toimilla pyritään takaamaan kerhotoiminnan jatkuminen myös sivukylillä. Mutta vapaa-aikalautakunta toivoo, että Jämijärven 4H-yhdistys miettii tulevaksi vuodeksi omavarainhankinta keinoja palkkauksen takaamiseksi.

 

 

- - - - -

 

 

KH 295 §                           Avustusanomus on liitteenä nro 295.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää kehittämisrahoista 4H-yhdistykselle 1.500 €:n lisäavustuksen toiminnan tukemiseksi haja-asutusalueella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

296 §            POIKKEAMISLUPA / KEIJO LEPPÄLUOMA

 

Keijo Leppäluoma anoo poikkeamislupaa omistamansa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

Rakennuspaikka sijaitsee Vihun kylässä Harriniemi tilalla RN:o 4:57. Rakennuspaikan pinta-ala on 2620 m2 ja sillä sijaitsee 86 m2 loma-asunto ja 32 m2 rantasauna. Loma-asunto on suunniteltu siten että se täyttää pysyvän asumisen rakennusmääritykset.

Toimitetun energiatodistuksen mukaan rakennuksen ET-luokka on C.

 

Tieyhteys kiinteistölle on valmiina ja rakennus on liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon. Jätevesien käsittely täyttää jo nykyisellään voimassa olevat normit.

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Keijo Leppäluomalle poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi haetun mukaisesti. 

Tämä poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta siitä hetkestä kun se on saanut lainvoiman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

297 §            LAAJAKAISTAHANKE

                               

5 vuotta sitten Sonera paransi lankapuhelinverkkoaan yhteiskunnan avustamana, jotta saataisiin puhelinlankoja käyttävä ADSL-laajakaistayhteys koko kuntaan. Aivan koko Jämijärvelle yhteyttä ei saatu, sillä operaattori ei kaikille alueille suostunut vähäisen käyttäjämäärän vuoksi rakentamaan yhteyksiä.

Sonera muutti pian strategiaansa ja päätti luopua lankaverkosta alueellamme. Langattomilla yhteyksillä ei kuitenkaan pystytä läheskään kaikkia tietoliikennetarpeita kattamaan.

 

Valtakunnallinen laajakaistahanke käynnistyi valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä 100 Mbit/s -valokuituyhteydet olisivat enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettavissa yli 99 prosentissa vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaisista toimipaikoista.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämien arvioiden mukaan 95 prosentille edellä mainituista nämä yhteydet toteutetaan vuoteen 2015 mennessä kaupallisin perustein eli operaattorit toteuttavat ne. Tätä laajemman väestöpeiton (viimeiset 5 prosenttia) saavuttaminen edellyttää yritystuen kohdistamista hankkeisiin. Viimeisen viiden prosentin väestöpeittoalueet kuuluvat tukikelpoiseen alueeseen, jolle maakuntaliitot yhdessä kuntien kanssa kartoittavat tarvetta laajakaistarunkoverkkohankkeille. Kunnat laativat omalta alueeltaan laajakaistahankkeet, joista maakuntaliitto laatii maakunnallisen hankeohjelman. Maakuntaliitot toimittavat maakunnalliset hankeohjelmat Viestintävirastoon.

 

Laajakaistahankkeen kustannukset jakaantuvat siten, että valtio maksaa kolmannekseen rakennuskustannuksista, toisen kolmanneksen maksaa kunta, joka voi saada osuuteensa tukea EU:lta, ja viimeisen kolmanneksen maksaa operaattori tai yhteyden käyttäjät.

 

Pohjois-Satakunnan kehittämisyhtiö otti hallinnoitavakseen aluetta käsittävän laajakaistahankkeen. Käytännön asiantuntijatyön toteutti Pöyry Telecom Oy. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että Viestintävirasto oli määritellyt lähes koko Jämijärven alueeksi, jolla valokuituverkko toteutuu kaupallisesti eli määritteli suurimman osan kunnasta tukikelvottomaksi. Laajakaistahankkeessa oli pakko tehdä suunnitelmat Viestintäviraston ohjeiden mukaisesti, joten suunnitelma Jämijärven osalta on valitettavan suppea. Hankealue kattaa kuitenkin 102 taloutta.

 

Kunnan on päätettävä, sitoutuuko se omalta osaltaan rahoittamaan valokuituverkkohanketta. Jämijärven kunnan osuus toteutettavasta hankkeesta on maksimissaan 233.566 euroa. Tarkkaa summaa ei voi vielä tietää, sillä valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan kuntien maksuosuus tulee vaihtelemaan välillä 8-33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Satakuntaliitolle, että Jämijärven kunta on mukana hankkeessa. Hankkeen toteuttamisaikataulu riippuu kunnan maksuosuuden suuruudesta.                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tuomo Leikkola oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.30-19.05.