Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 12.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.8.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

58 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN

        KÄSITTELY

59 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN         TARKKAILUSTA V. 2010

60 § PÄÄLLYSTYSTYÖ / Martintie

61 § TARJOUSTEN KÄSITTELY / Vesikasvillisuuden niittotyöt

62 § MARKKALAN MÄNTYASIA

63 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

64 § PERHEPUISTON VALAISTUS

65 § TIESTÖN TALVIKUNNOSSAPITO

66 § SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

67 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUSOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               6/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 18.8.2009    klo 15.00 –  16.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Sjöman Miia

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

Lauri Sällilä                                           varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pentti Mäkelä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 56 - 67                              sivut 63 - 74

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                    Miia Sjöman               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

------

 

 

 

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Miia Sjöman.              

 

 

------

 

 

58 § YKSITYISTEIDEN HOITOA KOSKEVAN ALOITTEEN KÄSITTELY

 

 

                                       Pirttijärven yksityisen tien tiekunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:

 

                                       Jämijärven kunnalle/hallitus/valtuusto

 

                                       Pirttijärven yksityistien (Jämiltä Kiholan taloilta Sormenpellon kautta Pirttijärvelle, josta Kankaanpää-Sävi yleiselle tielle) vuosikokouksessa heinäkuussa 2008 tiekunnan osakas Matti Leppihalme esitti, että tiekunta esittäisi Jämijärven kunnalle kaava tai muiden asioiden osalta, että kunta ottaisi osan Pirttijärven yksityistiestä kaavatie luontoiseen asemaan (Jämi-Sormenpelto). Tiekunnan kokous kannatti asiaa!

 

                                       Jämin seudun tieasiat on hyvä laittaa kuntoon. Jämin liikennettä hoitaa yleinen tie taajamasta ja Jämi-Jyllitie Tampereen suunnasta. Liikennettä hoitaa myös merkittävästi Pirttijärven yksityistie ja Varpee-Kuninkaanlähteen tie ja sen Kankaanpään puoleinen tiekunta.

 

                                       Kun tulevina vuosina tiekuntien yksikköjako uusitaan, tulevat nämä Jämin alueen kaikki toimijat, niin hiihtäjät, lentäjät, kelkkailijat, koiraharrastajat, autourheilijat sekä kaikki alueen kiinteistön omistajat kuin yrittäjät, kaikkiin neljään yksityistiekuntiin osakkaiksi. Sen laajuinen yksikköjako on mahdoton tehdä.

 

                                       Jämijärven kunnalla on hoidossa kaavateitä, jonka varrella on vain muutama talous. Samoin kunta hoitaa kyläteitä, joilla on vain muutama asukas. Vastapainona Jämi alue, jossa käy vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä jotka käyttävät yksityisteitä. Olisiko aika priorisoida tieasioita Jämijärvellä?

 

                                       Tiekunnan kokouksen puolesta

                                       Pirttijärven yksityistiekunnan toimitsijamies

                                       Jämijärvellä 26.10.2008

 

                                       Seppo Kujansuu

 

                                       Tiekunnan toimitsijamies Seppo Kujansuu tulee kokouksen alussa selvittämään aloitteeseen ym. liittyvää tieasiaa.

 

                                      

                                       Seppo Kujansuu selvitteli lautakunnalle Jämin alueen tiestön käyttöä koskien erityisesti Pirttijärven yksityistien osaa Jämi-Sormenpelto eli osoitejärjestelmän mukaista Sormelantietä. Kujansuu totesi, että ko. tien liikenne on pääosin Jämille / Jämin toimintoihin kohdistuvaa yleiseen tiehen rinnastettavaa liikennettä. Kunta on kaavoituksella ym. toiminnallaan osaltaan saanut aikaan sen, että kyseistä liikennettä on syntynyt mikä sinällään on tietenkin hyvä asia. Puolustusvoimat on suuri tienkäyttäjä. Tienkäyttäjänä merkittävä joukko on myöskin Jämin alueen kiinteistöjen omistajat / haltijat. Tien vaikutuspiirissä on myöskin metsäkiinteistöjä joille liikennöinti on kuitenkin vähäistä.

                                      

                                       Em. mainittuihin asioihin viitaten mm. toimivan yksikköjaon laatiminen on lähes mahdotonta. Kujansuu totesi myös, että Pirttijärventien ja Kyrönkankaantien yhdistäminen yhdeksi tiekunnaksi olisi tarpeen. Kujansuu esitti, että vallitsevat tienkäyttöolosuhteet huomioiden olisi kohtuullista, että kunta ottaisi Sormelan tien hoidon täysin vastuulleen.

                                       Kujansuu poistui kokouksesta.

 

                                       Lautakunta keskusteli Sormelantien ottamisesta kunnan hoitoon ilman, että tiekunnalle kuuluisi ns. omana työnä tehtäviä töitä.

                                       Todettiin tiekunnan esitys asianmukaiseksi ja samalla otettiin esille Jämi-Jyllitien Jämijärven puoleisen tien osan (Mielahdentie, osa Pitkäniementiestä ja osa Jämintiestä) muuttaminen kunnossapidon osalta kokonaan kunnan tehtäväksi koska ko. tien liikenne on yleiseen tiehen rinnastettavaa liikennettä kuten Sormelantielläkin.

 

 

 

Päätösehdotus:                Aloitetaan ko. asian valmistelu.

 

 

Päätös:                            Rakennuspäällikkö valmistelee mainittujen teiden kunnossapitoa koskevat muutosesitykset.

 

 

-----

 

 

59 § TARJOUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA

V. 2010

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2010.

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                      2.380 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                   3.360 €

                                                                 YHTEENSÄ:                     5.740 €

 

                                       (Esityslistan liitteenä 59.1 saapunut tarjous)

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään tarjous

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

 

60 § PÄÄLLYSTYSTYÖ

 

 

                                       Martintien päällystämisestä on pyydetty tarjoukset. Liite 60.1.

 

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

                                      

-         NCC Roads

-         Lemminkäinen Oyj

-         Laatuasfaltti Oy

-         Superasfaltti Oy

-         Skanska Asfaltti Oy

 

Tarjouksen antoivat:

 

-         NCC Roads                      

-         Lemminkäinen Oyj             

-         Superasfaltti Oy                 

-         Skanska Asfaltti Oy           

Tarjousten avaamispöytäkirja liitteessä 60.2

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään NCC Roads:in tarjous, joka oli hinnaltaan edullisin.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

                                       Tekninen lautakunta                  28§                31.03.2009

61 § TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Tekn.ltk. § 28                  Viime vuonna on suoritettu vesikasvillisuuden niittoa Jämijärvessä. Jotta niitosta saataisiin oleellinen hyöty se tulisi suorittaa kahtena mieluiten kolmena kesänä peräkkäin.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset vesikasvillisuuden niitosta koskien kesäkausia 2009 ja 2010 esityslistan liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

                                       Tarjoukset pyydetään seuraavilta alan yrittäjiltä:

 

-         Maarakennus U. Salminen (Säkylä)

-         Lännen Järviperkaus Oy (Kankaanpää)

-         Ympäristö Ojansuut Oy (Kokemäki)

-         Telapari Oy (Vilppula / Ylöjärvi)

-         Länsikone Oy, Heikki Viljanen (Kankaanpää, Merikarvia)

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

 

 

Tekn.ltk. § 61                  TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta, mutta on ilmennyt, että Telapari Oy ei ollut saanut tarjousta. Telapari Oy:stä otettiin yhteyttä puhelimitse ja he tiedustelivat mahdollista niittotyötä.

Liitteenä 61.1 Riikka Koivumäen laatima selvitys asiasta joka sisältää myös tarjouksen.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään Telapari Oy:n tarjous.

 

 

Päätös:                        Hyväksyttiin päätösehdotus. Niitto suoritetaan samoilla alueilla kuin

                                   viime kesänä ja lisäksi niitetään väylät Korkeasaaren pohjoispuolelle.

 

-----

 

 

 

62 § MARKKALAN MÄNTYASIA

 

 

                                       Jarmo Lehtonen on toimittanut seuraavansisältöisen kirjeen:

 

                                       Tervehdys aurinkoisesta Helsingistä

 

Markkalassa kasvaa komia mänty. Muistelen, että maata kunnalle myytäessä kauppakirjassa oli sopimus, että se säilyy ja näin on käynytkin. Se on ollut maisemallisesti leimaava jo kukaties parisataa vuotta, ainakin sata - valokuvista päätellen. Mänty kuuluu kunnan viheralueeseen.

Ongelma onkin: nyt sen juurelle on kasvanut pihlajapehko, jonka oksat peittävät alimmat oksat. Mänty ei kestä sitä, että sen oksat ovat lehvistön peitossa, se pudottaa neulasensa ja se siitä männystä sitten. Pihlajakin on kaunis puu, mutta nyt priorisoisin siihen mäntyyn.

 

Voisikohan kunnan viheralueiden hoitajat tehdä asialle jotakin? Tiedän, että siitä syntyy sota. Olen myös veljenpoikani Jussi Lehtosen kanssa harkinnut rauhoittamisen hakemista ko. männylle, pihlajat eivät kuuluisi siihen mitenkään. Aikoinaan Yli-Peijarin isännät ja sittemmin oma isäni pitivät männyn alustan puhtaana muista puista ja siksi se havupuu on siinä ylhäisessä yksinäisyydessään voinut hyvin.

 

Jarmo Lehtonen

erityisluokanopettaja

 

Välipäätös:                      Käsitellään asia maisematyölupa-asiana ja suoritetaan ensivaiheessa naapu-

                                   rien kuuleminen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

63 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Tiehallinto (25.6.2009)

-         Lupapäätös liittymän rakentamiseksi yhdystielle 2613 / Timo Hinttu

 

                                       Läänin Kuljetus Oy (16.4.2009)

-         ilmoitus kaivannaisjätteistä

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

-----

 

 

64 § PERHEPUISTON VALAISTUS

 

Talousarviossa on varauduttu Perhepuiston valaistuksen rakentamiseen tänä vuonna.

 

                                       Valaistuksesta on pyydetty tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

-         Sähköliike Sillanmäki Oy

-         Keskus-Veljet Oy

-         Sähköasennus Mannila V. T:mi

 

                                       Tarjoukset saatiin:

-         Sähköliike Sillanmäki Oy:ltä

-         Keskus-Veljet Oy:ltä

 

                                       Liitteessä (64.1) tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Valaistustyö annetaan edullisimman tarjouksen perusteella Keskus-Veljet Oy:lle.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

 

65 § TIESTÖN TALVIKUNNOSSAPITO

 

 

                                       Aurausta ja talvihiekoitusta koskevat sopimukset oli tehty kaudelle syksy 2006 – kevät 2009 sisältäen optiomahdollisuuden.

 

 

Päätösehdotus:                Päätetään aurauksista ja talvihiekoituksesta.

 

 

Päätös:                            1. Lautakunta päätti yksimielisesti, että optiomahdollisuutta ei käytetä.

                                      

                                       2. Pyydetään tarjoukset kaudelle syksy 2009 – kevät 2012.

 

-----

 

 

66 § SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                       Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään torstaina 8.10.2009 klo 15.00.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään päätösehdotus.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.