JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 24.8.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

52 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle 

53 § Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen 

vuodelle 2009 

54 § Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen 

55 § Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jäminsadolle 

56 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2009 

57 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

otettavat asiat

58 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 28.8.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 20.8.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2009

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 18.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 24.8.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

50 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

52 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS
          VALTUUSTOLLE
 

53 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN
          HAKEMINEN
 
VUODELLE 2009 

54 §    KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN
          PURKAMINEN
 

55 §    TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE 

56 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2009 

57 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
          KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT 

58 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

 

50 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 18.8.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 20.8.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 20.8.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 18.8.2009.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                             

 

                     

                       

 

 

 

 

51 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   200 §            10.8.2009

 

52 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa ollut 2 vuoden talletuksena Parkanon Säästöpankissa 24.5.2009 saakka, korko 4,4 %.

1.7.2009 alkaen on ko. perinnöstä 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.000 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Länsi-Suomen Osuuspankkiin korolla 5,48 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2009

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             -----

 

KV 52 §

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   157 §            1.6.2009

                                            Kunnanhallitus                   217 §            17.8.2009

                     

53 §           HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2009

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 §:n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 15.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2009 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 217 §                           Laadittu hakemus  ja talouden tasapainotussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä nro 217.1.(postitetaan torstaina)

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy rahoitusavustushakemuksen sekä siihen liittyvän talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 53 §

 

Päätös:
                     

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   219 §            17.8.2009

 

54 §              KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

 

Kankaanpään kansanterveystyön purkamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2008 lopulla kuntien edustajien yhteisellä tapaamisella, jossa sovittiin meneteltäväksi kuten kuntayhtymän purkusopimuksessa on sovittu eli siten, että kuntayhtymän yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä. Yhtymähallitus päätti käyttää purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen tekemisessä konsulttina Audiator- Kehittämispalvelut Oy, jolta purkusopimuksen valmistelu ja taloudellisen loppuselvityksen tekeminen tilattiin.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokous teki päätöksen kuntayhtymän purkamisesta 27.4.2009 ja purkupäätös sai lainvoiman 28.5.2009. Purkusopimuksessa on esitetty ne periaatteet, joilla kuntayhtymän purkaminen ja taloudellinen loppuselvitys toteutetaan. Kuntayhtymän rakennukset ja kiinteistöt siirtyvät sijaintikunnan omistukseen ja rakennuskanta ja maa-alue esitetään arvostettavaksi nykyarvoperusteisesti. Nykyarvoperusteisessa arvostuksessa omaisuuserien hankintahinnasta on tehty vuotuiset poistot ja jäännösarvoja on muutettu rakennuskustannusindeksin muutoksella myös vuosittain. Toimintaa jatkavalle PoSalle siirtyvät omaisuus- ja velkaerät siten, kuin taloudellisessa selvityksessä esitetään.

 

Purkusopimus astuu voimaan ilman erillistä allekirjoitusta sen jälkeen kun jäsenkunnat ja PoSa ovat sen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet ja hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman. Purkamiseen liittyen on vielä laadittu kirjanpito ja tilinpäätös ajalle 1.1.-31.5.2009, jotta taloudellisen selvityksen perusteet tulevat riittävän hyvin käsiteltyä ja asiaa hoitaneen yhtymähallituksen jäsenten vastuuvapaus hyväksyttyä. Tilintarkastuksen on tarkastanut tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja hän on antanut siitä lausunnon.

 

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen 17.6.2009 ja esittää ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus, purkamiseen liittyvä taloudellisen selvitys, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös 31.5.2009 sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansaterveystyön kuntayhtymän purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 54 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   220 §            17.8.2009

 

55 §              TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE

 

Kunnan omistamien vuokrayhtiöiden isännöitsijä Jarmo Hoikkala oli esittelemässä valtuuston iltakoulussa 15.6.2009 Kiinteistö Oy Jäminsadon korjauspaineita. Talon laajamittainen remontointi maksaisi pyydettyjen tarjousten perusteella noin 650.000 euroa. Välttämättömät korjaustoimenpiteet, joilla saataisiin talolle pitkälti lisäaikaa maksaisivat n. 150.000 euroa, Mikäli ko. remontti rahoitettaisiin lainalla, niin vaikutus vuokriin olisi n. 0,85 euroa/m2. Laina vaatii kunnan takauksen. Iltakoulu antoi asian jatkovalmistelun maankäyttö- ja asuntotoimikunnalle, joka kokouksessaan 29.6.2009 päätyi siihen, että korjaushanketta viedään eteenpäin 150.000 euron budjetilla.

 

Korjaustoimenpiteet ilmenevät liitteestä nro 220.1.

 

Hankkeeseen liittyen on Kiinteistö Oy Jäminsato pyytänyt kunnan takausta 150.000 euron lainalle.

 

Lainan myöntäjä on Kuntarahoitus Oyj ja laina-aika on 25 vuotta. Korko on sidottu 6 kk:n euriboriin marginaalin ollessa 0,70 % (kok. korko tällä hetkellä 1,833%)

Lainatarjous on liitteenä nro 220.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Jäminsadon 150.000 euron lainalle, joka otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen liitteen mukaisin ehdoin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KV 55 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   221 §            17.8.2009

 

56 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2009. Liite nro 221.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Päätös:

 

 

 

 


 

 

57 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                    

 

 

 

58 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT