Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 16/2004

Laatimispäivämäärä: 10.11.2004

KokoustiedotAika 16.11.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 302 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 320

303 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 320

304 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 321

305 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 322

306 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 08.11.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 323

307 § TYKKÖÖN KOULUN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN VALAISTUKSEN AVULLASivu 324

308 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA V. 2005 Sivu 325

309§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.9.2004 Sivu 326

310 § LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/ MAATALOUSYRITTÄJÄ LEPPIHALME Sivu 327

311 § LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINENSivu 328
312 § VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET/KOKO KUNTA JA YLEISHALLINTO Sivu 329

313 § VESIHUOLTOAVUSTUSHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN Sivu 330

314 § SQL SERVER TIETOKANTAOHJELMISTON PÄIVITYS Sivu 331

315 § ATK-HANKINNAT Sivu 332

316 § VS. PERUSTURVAJOHTAJA AULI RANNAN PALKKAUS Sivu 333

317 § SEPPO RAJAKORVEN PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS Sivu 334

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2004
KOKOUSAIKA 16.11.2004 klo 19.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 302 - 318
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 23.11.2004 kunnanvirasto

302 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

303 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

304 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Perusturvalautakunta 12.10.2004, 01.11.2004

- Sivistyslautakunta 04.11.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

305 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Jämijärven Osuuspankki: Palvelujen hinnoittelurakenteen muutos

- Verohallinto: Maksatuserittely 10/2004

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2004

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Jämijärvi, Jokela

- Kauppila, Peltoniemi

- Suurimaa, Ylirähmä

- Suomen lautamiehet ry: Lautamiesvalinnat vuosiksi 2005 - 2008

- Kankaanpään kaupunki, Suunnittelukeskus Oy: Kankaanpään seudun jätehuollon kehittäminen

- Valtion asuntorahasto: Vuoden 2004 korjaus- ja energia-avustusvaltuuksien tilanne sekä uusia vanhus-/vammaisavustuksia varten tarvittava valtuus

- Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto: Toimitusmääräys

- TietoEnator: Tukipalvelu- ja ylläpitohintojen muutos

- Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmoitus HANKE-tuen maksusta

- Kankaanpään kansanterveystyön ky: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2004

- TE-keskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

306 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 08.11.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 08.11.2004.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

08.11.2004 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 293 § 26.10.2004

307 § TYKKÖÖN KOULUN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN VALAISTUKSEN AVULLA

KH 293 §

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa keskusteltiin Tykköön koulun liikenneturvallisuudesta. Koululaisten lisäksi koulun tiloissa toimii esikoulu sekä MLL.

Varsinkin koulun nurkan kohta, johon mm. esikoululaiset jätetään on tällä hetkellä aivan pimeä. Koulun kohdalla ei ole myöskään katuvaloja.

Asiaa selvitetään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Rakennusinsinööri Pentti Virtanen ja Jukka Sillanmäki Sähköliike Sillanmäki Oy:stä ovat käyneet paikan päällä ja Jukka Sillanmäki on esittänyt seuraavaa valaistussuunnitelmaa:

5 kpl valaisinpylväitä tien varteen (kuten Peijarintiellä)

1 kpl pihavaloja takapihalle (kuten Pääskyn päiväkodilla)

Hinta-arvio kaikkine töineen on noin 4.800 euroa (ALV 0 %).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) pyytää tarjoukset yllä mainitun valaistustyön suorittamisesta valmiiksi käyttökuntoon asennettuna

2) antaa työn halvimman tarjouksen tehneelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

----------

KH 307 §

Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on ilmennyt, että valaisinpylväät tulee olla ns. turvapylväitä.

Rakennusinsinööri Pentti Virtasen laatima tarkennettu suunnitelma on liitteenä nro 307.1. Tiehallinnon lupa tien valaisuun saadaan lähipäivinä. Saadut tarjoukset ovat liitteenä nro 307.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen ja antaa työn Keskus-Veljet Oy:n tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi

________

308 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA V. 2005

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa 26.10.2004 sovittiin, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia valmistelee lausunnon Satakunnan pelastustoimen talousarvioehdotuksesta v. 2005.

Asian kiireellisyyden vuoksi lausunto on toimitettu Satakunnan Pelastuslaitokselle 28.10.2004.

Lausunto on liitteenä nro 308.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

309§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.9.2004

Esityslistan liitteenä nro 309.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.09.2004.

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

310 § LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/ MAATALOUSYRITTÄJÄ LEPPIHALME

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on pyytänyt Jämijärven kunnanhallitukselta lausuntoa vireillä olevasta maatalousyhtymä Leppihalmeen ympäristölupahakemuksesta. Ympäristölupahakemus koskee 285 emakkopaikan eläinsuojaa Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä tilalla Uusi-Leppihalme RN:o 6:2 osoitteessa Leppihalmeentie 49.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle ympäristönsuojelulainsäädännön muutoksen vuoksi on velvoitettu hakemaan uutta ympäristölupaa.

Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ko. ympäristölupahakemuksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

________

311 § LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

Suurin osa kunnan lainojen lyhennyksistä erääntyy vuoden lopussa Samanaikaisesti marraskuun verotilityksestä leikataan n. 140.000 euroa

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on kunnanjohtaja pyytänyt tarjoukset lyhytaikaisesta lainasta. Liite nro 311.1

Kunnanjohtaja tekee lainapäätöksen 16.11.2004 valtuuston ja kunnanhallituksen antamin valtuuksin. Liite nro 311.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan lainapäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

312 § VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET/KOKO KUNTA JA YLEISHALLINTO

Esityslistan liitteenä on kunnan voimassa olevan talousarvion ja taloussuunnitelman päämäärät ja tavoitteet koko kunnan ja yleishallinnon osalta. Liite nro 312.1

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee oheisen liitteen pohjalta ensi vuoden budjetin tavoitteista ja päämääristä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

313 § VESIHUOLTOAVUSTUSHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN

Jämijärven kunnan nimissä on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle vesihuoltoavustushakemus koskien koko kunnan vedenhankinta ja viemäröintisuunnitelman tekemistä. Vuoden 2005 alusta on mahdollista saada avustusta myös suunnitteluun.

Hanke on jatkoa ja se täydentää seututasolla tehtyä suunnitelmaa.

Avustushakemus on liitteenä nro 313.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

314 § SQL SERVER TIETOKANTAOHJELMISTON PÄIVITYS

Jämijärven kunnassa on käytössä OpusCapita -pankkiyhteysohjelmisto. Se on rakennettu Microsoft SQL Server tietokantaohjelmistolle. Käytössämme oleva versio (SQL 7.0) on jo vanha ja Microsoft on ilmoittanut lopettavansa sen tuen. OpusCapita Oyj on tehnyt tarjouksen jo keväällä tietokantaohjelman päivittämisestä versioon SQL 2000. Samaa tietokantaohjelmaa käytetään nykyään myös käytössämme olevassa DLW-karttaliittymässä, joten päivitys palvelisi samalla myös sitä. Päivityksen hinta on 115 euroa/työasema (= lisenssit, 3 työasemaa), asennus 810 euroa ja lisäksi matkakulut Tampereelta. Hinnat ovat alv 0 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää päivittää SQL Server tietokantaohjelmiston oheisen selvityksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

315 § ATK-HANKINNAT

Keskuskoululla on pulaa tulostimista ja kotitalousluokan tietokone on aikansa elänyt. Myös kunnan digikamera on ominaisuuksiltaan sellainen, että esim. hiihtotunnelista, josta kaivataan aika usein kuvia, ei saa minkäänlaista kuvaa aikaiseksi. Hiihtotunneli on varsin haasteellinen kuvauspaikka voimakkaiden kontrastien ja melko niukan valon vuoksi. Kunnan ATK-investoinneissa on kuluvalle vuodelle määrärahaa jäljellä.

Tarjouksista on yhteenveto liitteenä. Liite 315.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia Suurimaan Tukku OY:ltä yhden Osborne S800 tietokoneen (900 eur alv 0%), MS Office Student lisenssin (108 eur alv 0%) ja 3 HP LaserJet 1320 tulostinta 3 m rinnakkaiskaapelilla (319 eur/kpl alv 0%) sekä Rajala Camera OY:stä Canon Eos 300D kit digikameran (733 eur alv 0%). Mikäli ATK-investointirahaa jää, hankitaan sillä digikameraan tarvikkeita (laukku, salama, vara-akku).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

316 § VS. PERUSTURVAJOHTAJA AULI RANNAN PALKKAUS

Perusturvajohtaja Aki Rantasen peruspalkaksi on määritelty 2542 euroa eli palkkausjärjestelmän muutoksen jälkeen 1.9.2004 alkaen hänen peruspalkkansa on 2.669,10 euroa. Hän on jäänyt vuorotteluvapaalle ja opintovapaalle kahdeksi vuodeksi. Hänen sijaisekseen on valittu Auli Ranta 1.11.2004 alkaen. Auli Rannan peruspalkka on päättämättä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vs. perusturvajohtaja Auli Rannan peruspalkaksi 1.11.2004 alkaen 2.669,10 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 133 § 27.04.2004

317 § SEPPO RAJAKORVEN PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS

KH 133 § 

Seppo Rajakorpi on kuollut ilman perillisiä. Asiainhoitaja Pentti Larimaa on tiedustellut tuleeko kunta esittämään Perintökaaren 5 luvun 2 pykälään perustuvan perinnönluovutushakemuksen kiinteistön osalta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa tehtyyn tiedusteluun viitaten, että se tulee esittämään Perintökaaren 5 luvun 2 pykälään perustuvan perinnönluovutushakemuksen koko Seppo Rajakorvelta jääneen omaisuuden osalta.

Varsinainen perinnönluovutushakemus perusteluineen käsitellään kunnanhallituksessa myöhemmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH  317 § 

Tämän jälkeen asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa ja kunnanhallituksen keskusteltavissa asioissa.

Lopullisen hakemuksen määräaika menee umpeen 04.02.2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lopullisen hakemuksen valmistelijan  hakemuksen perustelut.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1) antaa hakemuksen valmistelun perusteluineen maaseutulautakunnan tehtäväksi ja

2) että esitys hakemukseksi perusteluineen tulee olla valmis seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 8.12.2004 mennessä.

_______