Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 14/2004

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika keskiviikko 13.10.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 270
255 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 270
256 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 271
257 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 272
258 VÄLIRAPORTTI 30.06.2004 Sivu 273
259 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Sivu 274
260 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Sivu 275
261 VUODEN 2005 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 277
262 VALTUUSTOKAUDEN 2001 - 2004 ARVIOINTI JA SEN AIHEUTTAMAT JATKOTOIMENPITEETSivu 278
263 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELYSivu 279
264 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 281
265 "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII -LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKE Sivu 282
266 HEPOKODIN VESIKATON OSASTOINTI Sivu 283
267 VANHAINKODIN OPPISOPIMUKSELLA KOULUTTAUTUNEIDEN LÄHIHOITAJIEN ANOMUS Sivu 284
268 JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN MAAPOHJATUTKIMUS Sivu 285
269 VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 286
270 "JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI" -TV KAMPANJA Sivu 287
271 OSALLISTUMINEN VALTTI - AIKUISTEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUKSEENSivu 288
272 PERUSTURVAJOHTAJAN VUOROTTELU-JA OPINTOVAPAA Sivu 290
273 MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA Sivu 292
274 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA 2005 - 2006 Sivu 293
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
 
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika keskiviikko 13.10.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 275 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2005 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2005 - 2007 TALOUSSUUNNITELMASTA Sivu 294
276 KUNNALLISVALITUKSEN TEKEMINEN SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUV0TTELUKUNNAN PÄÄTÖKSEEN/VASTASELITYS
Sivu 294
277 SOPIMUS INTERSTOPOVER -YHTEISHANKKEEN TOTEUTTAMISESTA Sivu 295
278 YKSITYISMETSIEN LUONTOKARTOITUS- JA KOULUTUSHANKE Sivu 296
279 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN/JÄMIN LIIKENNETURVALLISUUSYHDISTYS RY Sivu 297
Puheenjohtaja


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2004
KOKOUSAIKA 13.10.2004 klo 19.00 - 20.35
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 254 - 280

254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

255 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

256 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Jämijärven kunnalta Tiehallinnolle siirtyvien

linja-autopysäkki katosten vastaanottotarkastus 09.09.2004

- Vapaa-aikalautakunta 27.09.2004

- Perusturvalautakunta 27.09.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

257 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Viranomaisradioverkko (Virve) yhteiseksi kaikille

- Kankaanpään kihlakunnanviraston syyttäjäosasto: Ilmoitus käräjäoikeuden ratkaisusta

- Sampo Rahoitus OY: Sampo Rahoitus Oy sulautuu Sampo Pankki Oyj:hin

- Kiinteistönluovutusilmoitukset:

- Tykköö, Vanhatalo

- Peijari, Koivulahti

- Tykköö, Pasila

- Kuntien eläkevakuutus: Ilmoitus eläkeratkaisusta

- Tilastoraportti 8/2004, Virustorjunta, roskapostien suodatus

- Uudenmaan verovirasto: ennakkotieto verovuoden veroista

- Metsäkeskus: Metsäneuvontaa etämetsänomistajille Satakunnassa -hanke

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Lakiyksityisyyden suojasta työelämässä uudistuu 1.10.2004

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2004

- Matkahuolto: Matkahuollon kaupunkikortti

- Satakuntaliitto: Maakuntakaava -esite

- Verohallinto: Maksatusesittely syyskyy 2004

- Sisäasiainministeriö: Kunnallistalous vuonna 2004 - 2008

- Verotus: Kiinteistöveron maksuunpanotietoja vuodelle 2004

- Suomen Kuntaliitto: Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2003 mukaiset kuntien maksuosuudet

- Ikaalisten käräjäoikeus: käräjäoikeuden päätös

- Suomen Kuntaliitto: Turvallisuus pienissä kunnissa -seminaari

- Verohallitus: Verovuoden 2003 tulo- ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

- Maa- ja metsätalousministeriö: Tukipäätös

- Korkein hallinto-oikeus: Päätös 21.9.2004 nro 2374 Turun hallinto-oikeuden päätökseen

- Korkein hallinto-oikeus: Päätös 21.9.2004 nro 2375 Turun hallinto-oikeuden päätökseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

258 VÄLIRAPORTTI 30.06.2004

KH 258  

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2004 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2004 on esityslistan liitteenä nro 258.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2004 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

259 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005

KH 259  

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2004 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.924 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2005 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

260 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005

KH 260
 Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2005 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2004 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2004 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

261 VUODEN 2005 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 261  

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2005 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2004 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen tuloarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2003 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.605.424 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 2,8 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 119.035, muutos edelliseen vuoteen -5,0 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2005 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

Kunnanhallitus 245 14.09.2004

262 VALTUUSTOKAUDEN 2001 - 2004 ARVIOINTI JA SEN AIHEUTTAMAT JATKOTOIMENPITEET

KH 245  

Valtuuston jäsenille jaettiin kuntaliiton laatimat valtuustokauden 2001 . 2004 arviointilomakkeet. Valtuuston jäsenistä 11 palautti lomakkeen eli otos kattaa 52,4 %:sti valtuutetut.

Arvioinneista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kunnanhallitukselle kokouksessa. Yhteenvedossa on laskettu numeroarviointien keskiarvot sekä koottu suulliset arviot ja esitykset.

Arvioinnin yhteenvedon purkaminen sekä mahdolliset parannusehdotukset on syytä käydä läpi esim. valtuustolle järjestettävässä seminaarissa tai iltakoulussa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä saatujen valtuustokauden 2001 - 2004 arviointien pohjalta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia otetaan käsittelyyn uudelleen kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Kokoukseen mennessä kunnanhallituksen jäsenet ehtivät paremmin tutustua arvioinnista laadittuun yhteenvetoon.

--------

KH 262

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää valtuuston iltakoulun valtuustokauden 2001 - 2004 arvioinnin tuloksesta ja valtuuston toiminnan kehittämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 111 14.06.2004

Kunnanhallitus 195 30.06.2004

Kunnanhallitus 210 10.08.2004

Tekninen lautakunta 189 28.09.2004

263 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 111  

Kunnan talousarviossa on varattu 10.000 määräraha käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan vuoden 2004 aikana.

Ruoppausavustushakemuksia on määräaikaan mennessä jätetty 15 kpl (liite 111.1).

Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että ruoppausavustukset myönnetään liitteen 111.1 mukaisesti.

Kalastuskunnan edustaja Kyösti Lahti oli tämän asian valmistelun ajan asiantuntijana paikalla. Kyösti Lahti poistui kokouksesta.

Päätös: Hyväksyttiin ruoppausavustukset liitteen mukaisesti.

--------

KH 195  

Hakemukset ja teknisen lautakunnan esitys on liitteenä nro 195.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen myöntöperusteiden selvittämistä varten.
---------

KH 210  

Tekninen lautakunta on käsitellyt myöntöperusteet kokouksessaan 09.03.2004 48, liite nro 210.1. Asiaan liittyvä ote saatiin vasta kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.

Ruoppaushakemukset ja teknisen lautakunnan esitys ovat liitteenä 210.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä ruoppaustuen myöntöperusteet teknisen lautakunnan 9.3.2004 48 esityksen mukaisesti

2) myöntää ruoppaustuet oheisen liitteen nro 210.2 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 111 14.06.2004

Kunnanhallitus 195 30.06.2004

Kunnanhallitus 210 10.08.2004

Tekninen lautakunta 189 28.09.2004

 

Tekn.ltk. 189  

Aimo Kivelä ja Harri Koivumäki ovat jättäneet ruoppausavustushakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.

Aimo Kivelä hakee avustusta 370 euroa.

Harri Koivumäki hakee avustusta 1000 euroa.

Määrärahasta on myöntämättä noin 2.000 euroa.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että Aimo Kivelälle myönnetään avustusta 370 Ja Harri Koivumäelle 1000 .

---------

KH 263

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 185 28.09.2004

264 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Tekn.ltk 185  

Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta suoritettavat maksut on kunnanvaltuusto hyväksynyt 31.3.1992.

Muuttuneiden lakien ja säädösten sekä kustannustason myötä on valmisteltu uusi taksaluonnos perittävien maksujen saattamiseksi ajan tasalle

Taksan luonnoksen hinnat noudattavat likimäärin alle 3 000:n asukkaan kuntien rakennusvalvonnasta perimien maksujen keskitasoa.

Uusi taksaluonnos liitteenä 185.1.

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteen mukainen rakennustyön valvonnasta perittävien maksujen taksa ja esitetään se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin taksaehdotus ja esitetään se kunnanhallituksen / kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

-------

KH 264

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan rakennustyön valvonnassa suoritettavat maksut oheisen liitteen nro 264.1 mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

265 "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII -LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKE

Kunnanhallitus on käsitellyt aiemmin ns. keskusteltavissa asioissa liikuntaneuvoja Juha Rantasen hankeaihiota koskien lasten motoriikan kehittämistä. Tällöin sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan hankkeeksi asti.

Esityslistan liitteenä on Leader+ kehittämishankehakemus koskien "lapsi liikkuu ja leikkii -liikunta läpi elämän" hanketta. Liite nro 265.1.

Hankkeen tavoitteena on lasten liikunnallisen kasvuympäristön kehittäminen ja liikunta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolistaminen eli saada liikkuminen ja leikki osaksi jokapäiväistä toimintaa jo lapsena ja terveempi yhteiskunta tulevaisuudessa. Suunnittelemalla uudenlainen, tarpeita vastaava liikuntapuisto halutaan lisätä lasten kosketus-, tunto- ja liikeaistimuksia, jotka ovat tärkeitä motoristen taitojen kehitykselle. Kehittämällä lasten leikkiympäristöä ja kouluttamalla lasten parissa työskenteleviä henkilöitä sekä lasten vanhempia halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia lasten liikuntatottumuksissa.

Tutkimuksen mukaan 5 prosentilla päivähoitoikäisistä lapsista on vaikeuksia keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja motoriikassa. Saman tutkimuksen mukaan 20 prosentilla peruskouluikäisistä lapsista on vaikeuksia selviytyä koululiikunnasta.

Hankkeen kesto on 10 kk ja kokonaiskustannukset 23.350 euroa. Hanke työllistää 1 osa-aikaisen henkilön (ostopalveluna).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Perusturvalautakunta 137 27.09.2004

266 HEPOKODIN VESIKATON OSASTOINTI

Perusturvaltk 137  

Paloviranomainen on edellyttänyt Hepokodin katon osastoinnin korjaamista. Tarkoitukseen on määräraha tämän vuoden talousarviossa. Työ on vielä suorittamatta ja tekninen toimisto on esittänyt, ettei korjausta toteutettaisi vielä tämän vuoden aikana. Hanke jäi tekemättä jo viime vuonna ja silloinen määräraha käytettiin muuhun tarkoitukseen.

Asukkaiden turvallisuuden kannalta on tärkeätä korjaus toteutetaan tämän vuoden aikana.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle, että korjaus toteutetaan tämän vuoden aikana.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

-----------

KH 266

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa asiasta seuraavaa:

1) hankkeeseen on varattu valtuuston hyväksymässä talousarviossa v. 2004 määräraha, joka on edelleen käyttämättä

2) saattaa asian toteuttamisen osalta tekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 128 29.09.2004

267 VANHAINKODIN OPPISOPIMUKSELLA KOULUTTAUTUNEIDEN LÄHIHOITAJIEN ANOMUS

Perusturvaltk 128

Lähihoitajiksi oppisopimuskoulutuksella kouluttautuneet laitosapulaiset anovat palkan tarkistusta ja virkanimikkeiden muutosta perusturvalautakunnalle ja kunnanhallitukselle osoitetussa kirjeessä.

Kirje liitteenä 130.1.

Palkkaryhmä ja peruspalkka määräytyvät tehtävien ja asianomaisessa palkkamääräyksissä mainittujen muiden edellytysten perusteella. Palkkaryhmätarkistukset ja nimikkeiden muutos tulisi tarkastella miten pysyviä vaativat tehtävät ovat. Lisäksi tulisi tarkastella sitä miten muutos vaikuttaa henkilöstö- ja tehtävärakenteeseen kokonaisuutena. Pelkästään koulutus ei riitä tehtäväryhmäkohtaisten nimikkeiden muutokseen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan esittää, että tehtävänimikkeiden muutos selvitetään talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin:

-----------

KH 267

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

268 JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN MAAPOHJATUTKIMUS

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.09.2004 249 käsitellyt Juhalan alueen II vaiheen kunnallistekniikan toteuttamista ja tehnyt päätöksen hankkeen käynnistämisestä. Määrärahan siirron osalta kunnanhallitus teki esityksen valtuustolle.

Kunnanhallituksen päätöksen ja esityksen pohjana oli suullinen tieto rakennuspaikkojen maapohjatutkimuksesta.

Mikko Hietapakka oli suorittanut rakennuspaikkojen kairaukset ja tontit nro 1-2 ja 4-5 osoittautuivat hyviksi rakennuspaikoiksi. Tontin nro 3 osalta vaaditaan tarkempi tutkimus. Maaperätutkimus on nyt saatu kirjallisena. Liite nro 268.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee maaperätutkimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja huomioon otettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 188 28.09.2004

269 VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN

Tekn.ltk 188  

Viemärilaitokseen liittyvä jätevesiviemäriverkosto on rakennettuna Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueille sekä pääosalle kirkonseudun rakennus-/ asemakaava-aluetta.

Päätösehdotus: Esitetään em. alueet määrättäväksi viemärilaitoksen toiminta-alueeksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

---------

KH 269

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan viemärilaitoksen toimialueeksi seuraavat:

- Kirkonkylän alue muodostuen asemakaava-alueista

- Jämin alue muodostuen Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

270 "JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI" -TV KAMPANJA

"Jämi tuotteillaan tunnetuksi" projekti pitää sisällään myös televisiomainonnan. Valtakunnallisesti kattavimmalta ja katsotuimmalta mainoskanavalta MTV-3:lta on pyydetty asiasta tarjous. Tarjous ilmenee liitteestä 270.1.

Tv-mainonnan osuus on "haarukoitu" projektin budjetissa n. 15.000 - 16.000 (ALV 0 %) euroon, joten tarjous mahtuu budjettiraameihin.

Tällä syksyn TV-kampanjalla on tarkoitus markkinoida hiihtotunnelia. Mikäli hanke saa jatkorahoituksen vuodelle 2005 niin tällöin mainostetaan alustavan suunnitelman mukaan mm. elämyspalveluja ja majoitusta.

Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt MTV 3 tarjouksen kokouksessaan 1.10.2004 ja aikataulun kiireellisyyden vuoksi hyväksynyt sen.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ohjausryhmän päätöksen hyväksyen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 246 14.09.2004

271 OSALLISTUMINEN VALTTI - AIKUISTEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUKSEEN

KH 246  

Kankaanpään Aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Pauli Kamppi on esitellyt Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen kokouksessa hanketta nimeltä "Valtti - aikuisten työ- ja koulutusvalmennuskeskus". Lisäksi hän on kiertänyt seudun kunnissa kertomassa hankkeesta.

Kankaanpään aikuiskoulutuskeskus lähti ideoimaan ko. hanketta eteenpäin meneillään olevan ESR-projektin Voimaa työstä-työvoimaa yhteydessä esiin tulleiden toimintamallien suunnittelun ohessa.

Asia eteni uuden ESR-rahoitushankkeen hakemisen muotoon työnimellä VALTTI-valmennushanke.

Satakunnan TE-Keskus hyväksyi hankeen alkuvuodesta 2004 monien joukosta yhdeksi rahoitettavaksi, mutta jatkoneuvotteluissa Porissa 18.3.2004 TE-Keskus edellytti, että aikuiskoulutuskeskuksen tulee saada seutukunnan kunnat, erityisesti Kankaanpään kaupunki, sitoutumaan aikuisten työvalmennuskeskuksen toiminnan rahoittajaksi, kun ESR-rahoitus päättyy v. 2005.

Aikuiskoulutuskeskus on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä investointiavustusta aikuisten työpajatoiminnan käyttöön tulevien tilojen muutosremonttiin.

Edellä mainittujen rahoitusneuvottelujen jälkeen aikuiskoulutuskeskus on hakenut LEADER+ -ohjelmasta rahoitusta esiselvityksen tekemiseksi, jolla varmennetaan seutukunnan kuntien mukaan tuleminen, erityisesti Kankaanpään kaupunki sekä valmistellaan Työ- ja koulutusvalmennuskeskuksen mahdolliseen aloitukseen liittyviä asioita. Myönteinen LEADER -rahoituspäätös on saatu kesäkuussa 2004.

Seutukunnan kannalta hanketta kannattanee arvioida sen pohjalta, mitä hyötyä/lisäarvoa, lähinnä sosiaalitoimeen, aikuisten työpajatoiminta mahdollisesti toisi. Tulisiko säästöjä, jos ainakin osa pitkäaikaistyöttömistä saataisiin palautettua takaisin työelämään veronmaksajiksi.

Kankaanpään työvoimatoimiston alueella työttömyysprosentti on 15,2 % (koko maa 11,7 %) ja rakennetyöttömiä 45,5 % (koko maa 37,3 %). Uhkakuvana on työttömyyden jääminen pysyväksi olotilaksi.

Työvalmennuksen tavoitteena on parantaa yksilön työtaitoja ja -kykyä edistäen työmarkkinoille pääsyä.

Asiakkaana voi olla työtön nuori tai aikuinen, opintonsa keskeyttänyt henkilö, pitkäaikaistyötön, vanhentuneen koulutuksen omaava aikuinen, päihde- ja/tai mielenterveysongelmainen, maahanmuuttaja tai vajaakuntoinen.

Valmennuksen keinoin pyritään estämään tai vähentämään kalliiden erityispalveluiden tarvetta. Työttömyys ja syrjäytyminen uhkaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia kouluttautua ja työllistyä esimerkiksi heikon koulumenestyksen, erilaisten sosiaalisten ongelmien, heikkolahjaisuuden tai päihderiippuvuuksien takia.

Toimenpiteitä ovat mm. työpajatoiminta, työkokeilu, työharjoittelu, työllistyminen, kuntouttava työtoiminta, koulutus, lisäksi kuntoutukselliset ja terapeuttiset toimintamuodot ovat osana valmennusta. Valmennusmenetelmien välinen suhde riippuu asiakkaan toiminta- ja työkykytilanteesta.

Hankkeen kustannukset ilmenevät liitteestä nro 246.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta perusturvalautakunnan lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 271  

Perusturvalautakunnan lausunto on liitteenä nro 271.1.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio on liitteenä nro 271.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää suhtautua hankkeeseen osallistumiseen myönteisesti. Lopullinen päätös tehdään kun kuntakohtaiset kustannukset selviävät.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Perusturvalautakunta 109 12.08.2004

Kunnanhallitus 231 24.08.2004

272 PERUSTURVAJOHTAJAN VUOROTTELU- JA OPINTOVAPAA

Perusturvaltk 109  

Kunnanhallitus 15.06.2004/183 on myöntänyt perusturvajohtaja Aki Rantaselle vuorotteluvapaata ajalle 01.10.2004-25.09.2005 sekä opintovapaata ajalle 26.09.2005-30.09.2006. Vuorottelu- ja opintovapaan tarkoituksena on opiskelu.

Opiskelu koskee on lasten ja nuorten ohjauksen erikoisopintoja sekä avoimessa yliopistossa tapahtuva sosiaalityön opiskelua.

Sijaiseksi on suunniteltu vs.laitos- ja avopalvelujohtaja Auli Rantaa. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään. Auli Rannan viransijaisuus kestää tämän vuoden loppuun. Hän on tällä hetkellä 30.09.2004 saakka jatkuvalla sairaslomalla.

Laitos- ja avopalvelujohtaja Tellervo Lähteenmäen virkavapaus päättyy tämän vuoden lopussa, jolloin hänen määräaikainen tehtävänsä Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen koulutusalavastaavana päättyy. Hän palaa virkaansa, joskin hän selvittää mahdollisuudet jäädä osa-aikaeläkkeelle nykyisessä työsuhteessa. Tämä edellyttää toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta sekä työnantajan hyväksyntää osa-aikaeläkkeelle jäämisestä. Tämä selviää loka-marraskuussa. Laitos- ja avopalvelujohtajan virassa hän ei aio hakea osa-aikaeläkettä. Jos järjestely mahdollistuu, tulee hän sanoutumaan irti laitos- ja avopalvelujohtajan virasta.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä perusturvajohtajan vuorottelu- ja opintovapaan tiedoksi

2. esittää kunnanhallitukselle valittavaksi perusturvajohtajan sijaiseksi 01.10.2004-30.09.2006 Auli Rannan

3. että vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan työntekijä avo- tai laitostyöhön.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------

KH 231

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

Perusturvalautakunta 109 12.08.2004

Kunnanhallitus 231 24.08.2004

KH 272  

Sijaisjärjestelyjen viivästymisestä johtuen on kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja perusturvajohtaja Aki Rantanen neuvotelleet ja sopineet, että Aki Rantanen aloittaa vuorotteluvapaan vasta 1.11.2004. Kokonaisvapaan takaraja pysyy kuitenkin samana (vuorotteluvapaa ja opintovapaa). Järjestelyt vaativat näin uuden päätöksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää perusturvajohtaja Aki Rantaselle vuorotteluvapaata ajalle 1.11.2004 - 25.10.2005 ja opintovapaata ajalle 26.10.2005 - 30.09.2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että sijaisjärjestelyihin sisältyvä perehdyttäminen on tehty ja työnjako on selvitetty ennen vuorotteluvapaan alkua.

_______

273 MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

Matkahuollon palvelujen säilyvyyttä Jämijärven kunnassa on pidetty yrittäjien taholta erittäin tärkeänä. Myöskin seutulippujen käytön ja markkinoinnin kannalta ko. palvelu on tärkeä.

Matkahuoltoa hoitanut Knalling Oy on lopettanut matkahuoltopalvelujen hoitamisen ja matkahuoltoasiamiespalveluista on vastannut 27.9.2004 alkaen avoin yhtiö Kahvila-Huoltamo Köyhäpoika.

Matkahuollon ja kunnanjohtajan välisissä neuvotteluissa on todettu, että 2.500 euron kunnan takausta tulee jatkaa mikäli matkahuolto halutaan Jämijärvellä säilyttää.

Vanhan ja uuden yrittäjän takaukset ovat osan aikaa päällekkäin, koska liiketoiminnasta aiheutuneista tilittämättömiä suorituksia tulee vielä jälkikäteen.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 2.500 euron takauksen Oy Matkahuolto Ab:lle koskien Ay Kahvila-Huoltamo Köyhäpojan matkahuoltoasiamiestoimintaa.

Edellisen yrittäjän (Knalling Oy) liiketoiminnasta aiheutuneet tilittämättömät suoritukset ovat mukana takauksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

274 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASTA 2005 - 2006

Alueiden kehittämislain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Totsu) valmistellaan vuosittain maakunnan liiton johdolla. Liittojen tulee toimittaa maakunnan yhteistyöryhmässä käsitellyt sekä maakunnan liittojen ja alueviranomaisten hyväksymät suunnitelmat sisäasiainministeriölle viimeistään lokakuun loppuun 2004 mennessä.

Tätä toista toteuttamisohjelmaa on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmässä 23.6.2004 ja 13.9.2004 sekä maakuntahallituksessa 21.6.2004,23.8.2004 sekä 20.9.2004.

Saatujen lausuntojen ja kommenttien perusteella tarkistettu suunnitelma on tarkoitus käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä 12.10.2004 sekä hyväksyä maakuntahallituksessa 18.10.2004. Valtion aluehallinto hyväksyy osaltaan suunnitelman lokakuun aikana.

Maakuntahallitus on pyytänyt mm. kuntia ja seutukuntia toimittamaan mahdolliset muutos- ja korjausesityksensä Satakuntaliiton virastoon 4.10.2004 mennessä.

Toteuttamissuunnitelma on liitteenä nro 274.1.

Tiukan aikataulun vuoksi Pohjois-Satakunnan osalta lausunto on laadittu seudullisesti. Lähetetty lausunto on liitteenä nro 274.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

275 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2005 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN 2005 - 2007 TALOUSSUUNNITELMASTA

Satakuntaliiton maakuntahallitus on pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa 12.10.2004 mennessä liiton vuoden 2005 talousarviota ja vuosien 2005 - 2007 taloussuunnitelmasta. Talousarvioluonnos perustuu 3,5 % kuntien maksuosuuksien kasvuun. Toiminnallisesti Satakuntaliitto keskittyy ensisijaisesti lakisääteisten tehtäviensä hoitoon. Liite nro 275.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton v. 2005 talousarviosta eikä taloussuunnitelmasta vuosille 2005 - 2007.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 185 15.06.2004

276 KUNNALLISVALITUKSEN TEKEMINEN SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUV0TTELUKUNNAN PÄÄTÖKSEEN/VASTASELITYS

KH 185  

Esityslistan liitteenä on 11 kunnan yhteinen kunnallisvalitus Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunnan päätökseen 20.04.2004 23.

Asia koskee yksikönjohtajakustannusten kohdentamista. Samat kunnat ovat aiemmin jättäneet oikaisuvaatimuksensa yksikönjohtaja kustannusten perimisen tulkinnasta. Koska oikaisuvaatimus ei muuttanut neuvottelukunnan päätöstä, on päädytty kunnallisvalitukseen.

Valitusajasta johtuen kunnallisvalitus on jo lähtenyt Turun hallinto-oikeudelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen kunnallisvalituksen jättämisen Turun hallinto-oikeudelle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 276  

Porin kaupunginhallitus on antanut kunnallisvalitukseen vastineensa 31.8.2004.

Vastineeseen on laadittu oheisen liitteen nro 276.1 mukainen vastaselitys, jonka on allekirjoittanut 9 kuntaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastaselityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

277 SOPIMUS INTERSTOPOVER -YHTEISHANKKEEN TOTEUTTAMISESTA

Tampereen Yliopiston vetämänä on tarkoitus toteuttaa Interstopover niminen yhteistyöhanke.

Hanke on investointihanke ja siinä ovat Yliopiston lisäksi mukana Porin kaupunki, Merikarvian kunta, Noormarkun kunta, Kullaan kunta, Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Jämijärven kunta.

Hankkeen aikana rakennetaan Reitti-hankkeen varrelle kuhunkin kuntaan taukopaikka, joka vastaa arkkitehtuuriltaan kunkin yhteistyökumppanimaan perinnerakentamista. Jämijärven kunnan osalta hanke koskee ns. Mielahden mökin rakentamista (Itävalta).

Jokainen kunta sekä Kuntoutuskeskus vastaavat taukopaikkojen rakentamisesta projektin budjetissa olevan määrärahan mukaisesti.

Hanketta on esitelty useampaan otteeseen valtuuston iltakoulussa ja siihen on varauduttu kunnan taloussuunnitelmassa.

Liitteenä on sopimusluonnos yhteishankkeen toteuttamisesta. Liite nro 277.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

278 YKSITYISMETSIEN LUONTOKARTOITUS- JA KOULUTUSHANKE

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on aloitettu Länsi-Suomen metsänomistajien liiton vetämänä Yksityismetsien luontokartoitus- ja koulutushanke. Metsänomistajien liitto kouluttaa hankkeessa metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä kartoittamaan yksityismetsien luontoarvoja metsäomistajien pyynnöstä. Satakunnan luonnonsuojelupiiri tekee hankeen toisessa osahankkeessa luontokartoitukset alueilta, joille on tehty sopimusluonnonarvokaupasta. Molemmissa osahankkeissa testataan laajasti hankkeen esiselvitysvaiheessa luotua uutta kartoitusmallia ja tietotekniikkaa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2004 - 28.2.2006.

Luontoarvojen huomioiminen metsätaloudessa on yhä tärkeämpää. Myös uusia luonnonsuojelukeinoja on kehitettävä. Esimerkiksi Satakunnassa on käynnissä vuosian 2003 - 2007 toteutettava Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan kuuluva vapaaehtoiseen luonnonsuojeluun perustuva luonnonarvokaupan kokeilu. Yhteiskunnallis-taloudellisia tutkimuksia luonnonarvokaupan sopimusalueilla on käynnistetty, mutta ei vielä alueiden luonnonarvojen kehitystä selvittävää ekotehokkuustutkimusta.

Nyt alkanut Yksityismetsien luontokartoitus- ja koulutushanke tuottaa tehokkaasti luontotietoa yksityisille metsänomistajille heidän metsistään.

Satakunnan TE-keskus on myöntänyt Yksityismetsien luontokartoitus- ja koulutushankkeelle avustusta yhteensä 143 400 . Avustuksessa on mukana Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ja valtion osuus. Kuntarahoituksen osuus hankkeessa on 29 000 .

Jämijärven kunnan laskennallinen kuntarahoitusosuus on 300 euroa.
Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 278.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua ko. hankkeen kuntarahoitukseen 300 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

279 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN/JÄMIN LIIKENNETURVALLISUUSYHDISTYS RY

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.09.2002 62 päättänyt

Leader+ -hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa.

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi. Väliaikaisrahoituspäätöksiä voi tehdä sen jälkeen kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Jämin Liikenneturvallisuusyhdistys ry on jättänyt kunnanhallitukselle 32.160 :n hakemuksen "Safe Driving Center" -Leader + hankkeen väliaikaisrahoitukseksi. Liite nro 279.1.

Velkakirjaluonnos on liittenä nro 279.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Liikenneturvallisuusyhdistys ry:lle 10.000 :n väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen 279.2 mukaisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


_______