Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 12.5.2009 klo 18.00

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta

§ 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 29 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.3.2009

§ 30 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

§ 31 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

§ 32 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

§ 33 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 34 KUNTALIITOSSELVITYS VAI   ITSENÄINEN KUNTA

§ 35 HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ  TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”-LOPPURAPORTTI

§ 36 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                  3/09

 

 

KOKOUSAIKA

 

12.5.2009 klo 18.00 – 20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

 Huhtanen Pasi, varapuheenjohtaja

 Ojala Jaana

 Pajulahti Tarja

 Rantanen Briitta

 Rudenberg Erkki

 Virtanen Pentti

 Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 ----- 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Matti Leppihalme, kh:n puheenjohtaja

Kari Jokisalo, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 27- 39

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman               

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Jämijärvi        .    .2009

Allekirjoitukset

 

 Pentti Virtanen                     Tarja Pajulahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

§ 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

                     

 

 

§ 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Virtanen ja Tarja Pajulahti. Tarkastus päätettiin pitää torstaina 14.5.2009 klo 9.00.

 

-----

 

 

§ 29 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.3.2009

 

 

 Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 31.3.2009.

 

                   Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 23,4 %, Palokosken koulu 21,2 %, Suurimaan koulu 22,5 %, Tykköön koulu 22,1 %, Jämijärven keskuskoulu 21,4 %, peruskoulujen yhteiset menot 17,6 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 0 %, kansalaisopisto  0 % ja musiikkiopisto 29,6 % kirjasto 24,7 % Pääskyn päiväkoti 20,4 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 20,3 %, Perhepäivähoito 19,8 %, Esiopetus 22,6 %, Ryhmäperhepäivähoito 24,2 %, Iltapäivätoiminta 0,3 %, Erityislastentarhanopettajan palvelu 0 %, Lasten kotihoidontuki 21, 9 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisen tiedokseen.

 

-----

 

§ 30 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

 

 

Koulunsa syksyllä 2009 aloittavat oppilaat ilmoittautuivat 31.3.2009 mennessä ja heille on järjestetty kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä oli Jämijärven keskuskoululla 24.4. ja Tykkööllä 7.5.

 

Koulutulokkaiden vanhemmille järjestettiin koulujen yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 16.4.2009.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asian tiedoksi.

 

-----

 

§ 31 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien ( vuonna  2002 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden,  jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut yhteensä 20.

 

Perusopetuslain 6 ':n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 ':n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 ':n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

 

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa vuonna 2009 koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat kouluihinsa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Mikäli vanhemmat ovat halunneet viedä lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus. Ensi syksynä oppilaat aloittavat koulunsa joko Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön koululla (Palokosken, Suurimaan  ja Tykköön koulutulokkaat).

 

Jämijärven keskuskoulu:

Alarotu Viljami

Haapaniemi Venla

Hakala Mila

Kalliomäki Viola

Lindroos Nea

Niemi Aada

Pihlajamäki Patrik

Virtanen Alexandra

 

                          Tykköön koulu:

                           Harju Sofia

                           Harri Anni

                           Huhtanen Jani

                           Jokela Milla

                            Koivunen Akseli

                            Koskensalo Karoliina

                            Lindroos Leif

                            Luomaniemi Teemu

                            Muukkonen Venla

                            Ojakoski Mika

                            Rintamäki Nico

                            Vähävihu Aleksi.

 

 

 

 

                              Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                       ----

§ 32 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2008-2009

- Palokoski 56 vkt (1-6 lk), Suurimaa 56 vkt (1-6 lk) ja Tykköö 56 vkt (1-6 lk), Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 156 vkt (sisältää Jämijärven kunnan 4-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  5 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 194 vkt (sisältää 7 luokan vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 2 vkt ).

Lisäksi erityisopetus:

- osa-aikainen erityisopetus (koulujen yhteinen) 25 vkt.

- pienryhmäopetus 24 vkt

-resurssiopetus 19 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2009-2010:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 53  vkt (3-6 lk), Suurimaa 53 vkt (3-6 lk), Tykköö 47 vkt (1-2 lk), Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 152  vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 188 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 4 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2009 -2010 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6  8 vkt, Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt, Palokosken koulu 3  vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö:  Palokosken koulu 2 vkt,  Suurimaan koulu  2 vkt, Tykköön koulu 7 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen) käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 19 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

§ 33 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

-          PoSa/Ympäristöpalvelut;: Tarkastuspöytäkirja/Tykköön koulu/Elintarvikehuoneiston ja leikkikentän perustarkastus 16.4.2009

-          Opetushallitus; Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2009-2010.

-          PoSa/Ympäristöpalvelut;: Tarkastuspöytäkirja/ Suurimaan koulu/Elintarvikehuoneiston ja leikkikentän perustarkastus17.3.2009

-          PoSa/Ympäristöpalvelut;: Tarkastuspöytäkirja/ Palokosken koulu/Elintarvikehuoneiston ja leikkikentän perustarkastus20.4.2009.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi em. asiat.

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiat tiedoksi.

-----

                     

                                            Kunnanhallitus 20.4.2009    § 118

§ 34 KUNTALIITOSSELVITYS VAI  ITSENÄINEN KUNTA

 

                     

Kh118 §                             SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

 

Valtuuston iltakoulussa 7.4.2009 keskusteltiin yhtenä aiheena teemasta ”Kuntaliitosselvitys vai itsenäinen kunta?”.

Keskusteluissa päädyttiin, että molemmat vaihtoehdot tulee selvittää jatketaanko itsenäisenä kuntana vai tehdäänkö kuntaliitos.

 

Valtuusto antoikin lautakunnille/hallintokunnille tehtäväksi miettiä ja visioida, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Ehdotus:       Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta/hallintokunnilta em. kannanotot 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:        Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------ 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta miettii, visioi ja valmistelee kunnanhallitukselle ideapohjan ja toimintasuunnitelmaehdotuksen edelleen kehiteltäväksi liitteen 34.1.pohjalta.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

 

                                            Kunnanhallitus 20.4.2009 § 116

 

 

§ 35 HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”-LOPPURAPORTTI

 

 

kh 116 §                             Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut. Liite nro 116.1.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1)     järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä

 

2)     saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote- toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä

 

3)     ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä

-----

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että loppuraporttia lähdetään toteuttamaan sivistyslautakunnan ”KUNTALIITOS VAI ITSENÄINEN KUNTA” §:n mukaisesti valmistellun/edelleen kehitetyn toimintasuunnitelman pohjalta.  Raportti on liitteenä 35.1.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

§ 36 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

-          Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen 5.-6. luokkien päiväleirikoulu Piispalaan 14.5.2009, liite 36.1.

-          Tykköön koulun  1.-6 . luokkien opintoretki Alahärmän Powerparkiin 28.5.2009, liite 36.2.

-          Palokosken koulun 1. -6. luokkien opintoretki Turkuun 28.5.2009, liite 36.3.,

-          Jämijärven keskuskoulun 1.-3. luokkien teatterimatka Poriin 13.5.2009, liite 36.4.

-          Jämijärven peruskoulujen palkintomatka Ikaalisten kylpylään 26.5.2009, liite 36.5.

 

 

 Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen liitteinä olevat toimintasuunnitelmat.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi em. toimintasuunnitelmat.

 

-----

 

 

§ 37 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2009

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 31.3.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi päätökset tietoon.

 

-----


 

                                         Sivistyslautakunta 23.11.2006 § 65

                                         Sivistyslautakunta 25.01.2007 § 10                                                                                                                                                      § 38 JÄMIJÄRVEN  KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS

 

Sivltk 65                             Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta on voimassa väliaikainen sopimus nykyisen yrityksen kanssa siihen saakka, kunnes kyseessä olevien tilojen siivous saadaan kilpailutettua ja tehtyä kilpailun voittavan yrityksen kanssa määräaikaisen sopimuksen.

 

Liitteenä  65.1.  on lehti-ilmoitus ja tarjousasiakirjat ovat liitteenä 65.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjouspyyntö asiakirjojen  mukaisen tarjouksen Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen tilojen siivouksesta ajalle 1.3.2007 - 31.7.2009.

 

                                        Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                          -----                                                                                                                                                                                           Sivltk 10 §

Tarjousten vertailukelpoisuuden takaamiseksi käytiin rehtorin ja tarjouspyyntöasiakirjat hakeneiden yritysten kesken neuvottelu puhelimitse, jossa sovittiin, että tarjous annetaan tarjouspyynnön mukaisesti muutamalla tarkennuksella: kaikki käyttävät kuukauden työpäivien määrää laskettaessa lukua 21,4.  Samalla sovittiin, että Keskuskoulun ja Raharinteen siivouksesta annettavan tarjouksen työmäärä on 10 tuntia/pv.  Rehtori lähetti vielä sähköpostilla tarjoajille sovitut asiat lomakkeen muodossa, tarjouksen teke

 

misen helpottamiseksi ja vertailtavuuden parantamiseksi.  Kaikki osapuolet hyväksyivät menettelyn.  Lomakkeessa todettiin, että ratkaisevaksi tekijäksi kilpailutuksen kannalta näin ollen muodostuu keskuskoulun/kielistudion ja kirjaston siivouksen yhteenlaskettu kuukausihinta.

 

Määräaikaan mennessä saapui kolme hyväksyttävää tarjousta. Puheenjohtaja ja rehtori ovat avanneet saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

 

Saapuneiden tarjousten yhteenlaskettu Keskuskoulun/ kielistudion ja kirjaston kuukausihinta.

Vertailu:

SOL Palvelut Oy                                     3347,-   (alv 0 %)

Sata Hämeen Puhdistus Ky                  3296,-    (alv 0 %)

Kilita Puhdistuspalvelut Oy                    3162,-    (alv 0 %)

 

Vertailussa voidaan todeta, että Kilita Puhdistuspalvelut Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä, että Jämijärven keskuskoulun/ kielistudion ja Raharinteen siivouksesta huolehtii hinnaltaan halvimman tarjouksen (3162,-/kk alv 0 %) antanut Kilita Puhdistuspalvelut Oy ajalla 1.3.2007 - 31.7.2009. Lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden sopia saman yrittäjän kanssa 1 optiovuoden tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää jatkaa Kilita Puhdistuspalvelut Oy:n kanssa sopimusta 25.1.2007/10 § päätöksen mukaisesti 1 optiovuoden verran. Optiovuodeksi tehtävä sopimus alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.7.2010. Kilita Puhdistuspalvelut Oy on ilmaissut halukkuutensa sopimuksen jatkamiseen vuodeksi kilpailutilanteessa antamansa tarjouksen mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----