JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 4.5.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

33 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

34 § Kuntien yhteisen perusturvalautakunnan valinta                   

35 § Jämin Puhtipojat Oy:n jne allekirjoittama kirjelmä koskien jami.fi –sivuja

36 § Varhaiskasvatuskeskus               

                      37 § Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus

                      38 § Arviointikertomus vuodelta 2008

                      39 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                      40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                    

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 11.5.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 22.4.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2009

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 22.4.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 4.5.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

32 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  36

33 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  36

34 §    KUNTIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALINTA  37

35 §    JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N JNE ALLEKIRJOITTAMA KIRJELMÄ           KOSKIEN  JAMI.FI –SIVUJA  38

36 §    VARHAISKASVATUSKESKUS  39

37 §    VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  41

38 §    ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008  43

39 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI           OTETTAVAT ASIAT  44

40 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  45

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

4.5.2009 kello 19.00 – 19.22

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajalahti Tapio

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koskensalo Matti

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 32-40

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti           Esa Ala-Karvia      Tapio Rajalahti

                                                                      § 37 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   8.5.2009

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Tapio Mäntylä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   8.5.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

32 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.4.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 28.4.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 27.4.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.4.2009. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

                       

 

 

 

 

 

33 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Pitkänen ja Tapio Mäntylä.

 

                                            _____

                     

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   102 §            30.3.2009

                                           

34 §              KUNTIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN VALINTA

 

 

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.3.2009 § 74 käsitellyt kuntien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista ja todennut, että valittu kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 4a §:n vaatimuksia eikä näin ole täytäntöönpantavissa. Kaupunginhallituksen asiaa koskeva käsittely on liitteenä nro 102.1.

 

                      Kaupunginhallitus päätti saattaa asian jäsenkuntien valtuustojen tiedoksi.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää saattaa Kankaanpään kaupunginhallituksen päätöksen 9.3.2009 § 74 valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 34 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   103 §            30.3.2009

 

35 §              JÄMIN PUHTIPOJAT OY:N JNE ALLEKIRJOITTAMA KIRJELMÄ KOSKIEN JAMI.FI –SIVUJA

 

Jämin Puhtipojat Oy: n jne. allekirjoittama kirjelmä koskien jami.fi-sivuja on toimitettu Jämijärven kunnanvaltuustolle. Liite nro 103.1.

Valtuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2009 § 30 kohdassa muut mahdolliset esille tulevat asiat ja päätti antaa asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kirjelmässä allekirjoittaneet Jämin alueen yrittäjät ovat kritisoineet Jämin uusittuja nettisivuja ja ovat vaatineet vanhojen sivujen palauttamista käyttöön.

 

Jämijärven kunta on vuokrannut www.jami.fi –sivut Jämi-säätiöltä. Säätiön ja kunnan välisen sopimuksen kohdassa 5 on todettu seuraavaa:

 

”Sivujen sisältöön ei saa tehdä oleellisia muutoksia ilman Jämi-säätiön puheenjohtajan lupaa. Puheenjohtaja vie muutokset tarvittaessa Jämi-säätiön hallituksen käsittelyyn. Tämä ehto on siirrettävä myös tuleviin sopimuksiin, mikäli kunta edelleen vuokraa sivuja.”

 

Jämijärven kunta on edelleen vuokrannut sivut Jämi Infon palveluiden tuottajalle. Kunnan ja palvelujen tuottajan välisen sopimuksen kohdassa 3 todetaan mm. seuraavaa:

 

”Nettisivujen sisältöön ei saa tehdä oleellisia muutoksia ilman Jämi-säätiön puheenjohtajan lupaa. Puheenjohtaja vie muutokset tarvittaessa Jämi-säätiön hallituksen käsittelyyn”.

Em. viitaten www.jami.fi –sivustojen sisältöön Jämijärven kunnalla ei ole sanavaltaa, vaan se kuuluu sivujen omistajalle.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      antaa liitteenä olevan kirjelmän tiedoksi Jämi-säätiön puheenjohtajalle

2.      saattaa tämän asian käsittelyn tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 35 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                      Sivistyslautakunta       23 §           24.3.2009

                                      Kunnanhallitus             108 §         30.3.2009

 

36 §              VARHAISKASVATUSKESKUS

 

 

                      Taustaa:

                                            Palokosken koulun oppilasmäärä kasvaa  ja Tykköön koulun oppilasmäärä puolestaan vähenee.

 

                      Hautomo:

Varhaiskasvatuskeskus toteutetaan siten, että Palokosken- Suurimaan ja Tykköön alueelta siirretään Tykköölle 1-2-luokat ja Palokoskelle ja Suurimaalle luokat 3.-6. elokuussa 2009 alkaen. Tykköön 3-6 luokkalaiset siirretään Suurimaan kouluun.

 

Tykköön koulusta muodostuu näin ”Varhaiskasvatuskeskus”, jonka työnimenä on ollut  ” Hautomo”.  Tykköön koululla jatkuu esikoulutoiminta, kuten tähänkin saakka. Koulun nimenä on edelleen Tykköön koulu.

 

                      Palokosken koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6

                      Suurimaan koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6.

 

                      Opettajat:

                                            Lähtökohtana on, että opettajat pysyvät omilla kouluillaan.

                                            Suurimaa     Hannu Anttila ja Marja Koivisto

                                            Tykköö         Anja Hinttu ja Pia Vehviläinen

                                            Palokoski     Timo Vehviläinen ja Elina Joensuu

 

Opettajille on kuitenkin muutoksia tulossa työn kuvan muuttumisen myötä.  Tykköön koululla tuntikehys pienenee jonkin verran. Englannin opetustuntien määrä Suurimaan ja Palokosken kouluilla tulee arvioitavaksi.

 

 

Pääskyn päiväkodilla on myös eskariryhmä, joka säilyy entisellään. Erityisesti kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset ovat olleet Pääskyn päiväkodilla. Erityisopettaja Maarit Rantanen ja KELTO Susanna Luomaniemi toimivat linkkinä varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen välillä.

 

                      Siirtymävaihe:

Siirtymävaiheessa hankala tilanne niillä lapsilla, jotka ovat lukuvuonna 2008-2009 ensimmäisellä luokalla. Heille tulee siirto Palokoskelta ja Suurimaalta Tykköön koululle toiselle luokalle ja sitten takaisin omaan lähikouluun.

 

                      Kuljetukset:

Koulukuljetusten määrä, kustannukset saattavat kasvaa hieman ja aikataulutukset todennäköisesti muuttuvat.  Esikoululaiset on tosin tähänkin saakka kuljetettu Tykköön koululle.

 

Ehdotus:                            Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa Tykköön koululla 1.8.2009 lukien siten, että Palokosken ja Suurimaan 1-2 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Tykköölle. Tykköön koulun 3-6 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Suurimaan koululle.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----

 

KH 108 §

                                            Varhaiskasvatuskeskus on mukana valtuuston v. 2009 hyväksymässä talousarviossa ja valtuusto hyväksynyt sen yhdeksi sivistystoimen avaintulokseksi.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuustolle menevään esitykseen liitetään laskelma muutoksen kustannusvaikutuksesta. Liite nro 108.1.

 

-----

 

 

KV 36 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   100 §            30.3.2009

                                            Tarkastuslautakunta         7 §                21.4.2009

 

37 §             VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 100.1 (jaetaan perjantaina)

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2008 oli positiivinen 175.186,12 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 191.578,64 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana 1 582 euroon/asukas (v. 2007 1 615 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa myös 250.000 euroa). Kuntakonsernin osalta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rakenteeseen on tullut paljon muutoksia, jotka on huomioitu tilinpäätöksessä.

 

                                                                

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2008. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 191.578,64 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen huomioidaan seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Tarkastusltk 7 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.                                                                                                            Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2008.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2008

 

------

 

KV 37 §                             Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 100.1. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 37.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Leppihalme, Anneli Kujansuu, Satu Jokela, Kari Jokisalo, Kati Mansikkamäki, Olli Seppälä, Ari Uusi-Rasi  ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa tämän asian osalta piti valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti.

                                            _____

 

 

 


                                            Tarkastuslautakunta         8 §                21.4.2008

 

38 §              ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

 

 

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2008 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2008 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2008.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2008 arviointikertomuksen ja lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                               

                                            ------

 

 

 

KV 38 §                             Vuoden 2008 arviointikertomus liitteenä nro 38.1.

 

Päätös:                              Valtuusto merkitsi yksimielisesti arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedokseen.

 

                                            _____

                     

 

 

39 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                                            _____


 

 

40 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

1.      Päätettiin järjestää valtuuston seuraava iltakoulu 8.6.2009 klo 18.30 valtuuston kokoushuoneessa. Aiheena mm. asuminen.

 

2.      Leena Saloniemi esitteli valtuustolle hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” loppuraportin valtuuston kokouksen jälkeen.