Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 4.5.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.5.2009 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

48 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

49 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” –LOPPURAPORTTI

50 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               4/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 12.5.2009    klo 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Mikko Salminen

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Pentti Mäkelä

Miia Sjöman

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 46-50                              sivut 50 - 57

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                     Olavi Koivuniemi        

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi.

 

-----

 

 

 

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Elisa Koivumäki.

 

-----

 

 

 

                                       KH 118 § 20.4.2009              

                                       Tekninen ltk 43 § 28.2.2009

48 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

 

KH 118 § 20.4.2009     

 

Valtuuston iltakoulussa 7.4.2009 keskusteltiin yhtenä aiheena teemasta

 ” Kuntaliitosselvitys vai itsenäinen kunta?”. Keskusteluissa päädyttiin, että molemmat vaihtoehdot tulee selvittää jatketaanko itsenäisenä kuntana vai tehdäänkö kuntaliitos.

 

Valtuusto antoikin lautakunnille / hallintokunnille tehtäväksi miettiä ja visioida, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta / hallintokunnilta em. kannanotot 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Tekninen ltk 43 § 28.2.2009

 

                                       Lautakunnalle saapunut selvityspyyntö.

 

 

 

Päätös:                            Asia käsitellään ja annetaan kannanotto 12.5.2009 klo 19.00 pidettävän kokouksen yhteydessä.

 

 

Tekninen ltk 48 § 12.05.2009

                                      

Päätös:                            Käydyn keskustelun perusteella todettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi itsenäisenä kuntana pysyminen ja kunnan kehittäminen. Toissijaiseksi tavoitteeksi mahdollinen liitos, mikäli alueelle saadaan neuvotelluksi Jämijärveläisten intressit huomioonottava, laaja kuntien yhteenliittymä.

 

-----

 

 

                                       KH 116 § 20.4.2009

                                       Tekninen ltk 44 § 28.4.2009

49 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI

VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”-

LOPPURAPORTTI

 

KH 116 § 20.4.2009

                                       Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut. (KH liite 116.1.) Liite 49.1.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                            Kunnanhallitus päätti yksimielisesti:

                                       1) järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä.

                                       2) saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote-toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä.

                                       3) ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

 

Tekninen ltk 44 § 28.4.2009

                                      

                                       Kunnanhallitus on pyytänyt kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                            Asia käsitellään ja annetaan kannanotto 12.5.2009 klo 19.00 pidettävän kokouksen yhteydessä.

 

 

Tekninen ltk 49 § 12.05.2009

 

Päätös:                            Käydyssä keskustelussa todettiin, että teknisen toimen hallinnonalan määrärahat on karsittu kuluina, kunnan talouden kannalta tiukkoina vuosina, niin pieniksi että ainoastaan ns. pakolliset kunnossapito ym. toimenpiteet on voitu suorittaa, mutta ei ns. kiinteistöjen elinkaaren kannalta tarpeellisia rakennusten / laitosten kuntoa parantavia perustoimia siinä laajuudessa kuin tarvetta olisi.

 

                                       Tiestö:

-         asemakaava-alueen tiestön peruskunnostuksia tulee jatkaa.

-         yksityistiet on pidettävä hyvässä kunnossa (vähintään nykyisen käytännön mukaisesti).

-         yleisten teiden osalta Jämijärven sisääntuloteiden kuntoa tulisi saada parannetuksi.

 

Jätevesi:

-         viemäriverkostoa tulee laajentaa myös haja-asutusalueelle yhteistyössä mahdollisesti muodostettavien jätevesiosuuskuntien kanssa. Esim. siten että kunta kustantaa ns. runkolinjoja.

-         jätevesimaksuja voitaneen korottaa

-         viemäriverkostoa tulee saneerata

-         jätevedenpuhdistamolla kapasiteetti kyllä riittää.

 

Vesi:

-         varmistusyhteyksien rakentaminen veden saantiin on tarpeen mahdollisten ongelmatilanteita varten.

-         tulee huomioida hyvien pohjavesivarojen mahdollinen hyödyntäminen.

 

Asuminen / työpaikat:

-         kaavoituksella tulee varmistaa asuin- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuudet . Erityisesti asuntorakentamisen suhteen meillä tulee huomioida kauniiden järvi –ym. maisemallisten tekijöiden antamat olosuhteet.

 

Järvi:

-         järven kunnostusta tulee tehdä jatkossakin, huolehtien siitä, että järven virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät.