Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 23.04.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.04.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

37 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

38 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKUNNOSTUS N. 1350 METRIN MATKALTA

39 § VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI

ASUNNOKSI JA AUTOKATOKSEN PURKAMISKEHOITUSPÄÄ-

TÖKSEN PURKAMINEN

40 § ONGELMAJÄTEKERÄYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

41 § HEVOSTARHA-ALUEEN VUOKRAAMINEN

42 § HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTIASIAT

43 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

44 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN

POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMIS

HANKETTA VARTEN”- LOPPURAPORTTI

45 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUSOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               3/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 28.04.2009    klo 15.00 – 16.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Pentti Mäkelä

Sjöman Miia

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 36 – 45                             sivut 40 - 49

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                     Mikko Salminen                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

37 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Mikko Salminen.               

 

 

-----

 

 

 

38 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKUNNOSTUS N. 1350 METRIN MATKALTA

 

                                       Tiekunta on hakenut Tiehallinnolta parannusavustusta tien alkuosan kunnostukseen n. 1350 metrin matkalle.

 

                                       Tiehallinto on antanut myönteisen avustuspäätöksen 21.4.2008 seuraavasti:

-         Työn on oltava valmis 31.7.2009.

-         Hyväksytty kustannusarvio on 35.000,00 euroa.

-         Avustus on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 21.000,00 euroa.

-         Tiepiirin mukaan ajoradan leveydeksi riittää 6,0 metriä.

 

Kunnan talousarviossa rakentamiseen on varattu 37.000 euron määräraha, josta valtion avustus kattaa 21.000 euroa, kunnan avustus ~7.000 euroa ja lopun 7.000 euroa, tiekunta kattaa traktori ym. töinä tai rahana.

 

Päätösehdotus:                Ko. työ teetetään kunnan kilpailuttamilla konetyöurakoitsijoilla ja kilpailutetuilla sekä hyväksytyllä soranajotoimittajalla. Rumpujen hankinta toteutetaan alan kauppiailta kilpailuttamalla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

-----

 

 

39 § VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI JA

AUTOKATOKSEN PURKAMISKEHOITUSPÄÄTÖKSEN PURKAMINEN

 

                                       Keijo Leppäluoma on toimittanut tekniselle lautakunnalle anomuksen (liite 39.1)

 

                                       Asia liittyy autokatoksen osalta korkeimman hallinto-oikeuden 19.8.2008 antamaan päätökseen (taltionumero 1989, diaarinumero 621/1/07) jonka perusteella tekninen lautakunta on antanut 4.11.2008 tekemällään päätöksellä purkamiskehotuksen ja koska kehotusta ei ole noudatettu niin uusi purkamiskehotus on tehty 31.3.2009.

 

 

Päätösehdotus:                Aloitetaan asian käsittely

 

Päätös:                            Koska kysymyksessä on poikkeamislupa-asia, jonka päätöksen tekeminen kuuluu kunnan toimivaltaan, niin anomus siirretään kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

 

-----

 

 

40 § ONGELMAJÄTEKERÄYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

 

                                      

                                       Kunnassa on vuosittain järjestetty ongelmajätekeräystempaus alkukesästä. Tälle kesälle on alustavasti sovittu Lassila & Tikanoja Oy:n kanssa keräystempauspäiväksi lauantai 6.6.2009 aiemman käytännön mukaisesti seuraavasti:

                                      

                                       Aikataulu:

                                       - Suurimaan koulu                     9.00 – 9.45

                                       - Kuusijoen entinen kauppa       10.00 – 10.45

                                       - Tykköön koulu 11.00 – 11.45

                                       - Palokosken koulu                   12.00 – 12.45

                                       - Vihun Möökeli 13.00 – 13.45

                                       - Vauhdin lava                          14.00 – 14.45

                                       - Kunnan varasto (Puhdistamontie) 15.00 – 18.00

 

 

 

Päätösehdotus:                Suoritetaan ongelmajätekeräys 6.6.2009.

 

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

41 § HEVOSTARHA-ALUEEN VUOKRAAMINEN

 

 

Palokosken ja Oivintien risteyksen alueelta on tiedusteltu n. 1 500 m²:n alueen vuokraamista hevostarhakäyttöön.

 

 

Päätös:                            Aluetta ei vuokrata.

 

 

-----

 

 

 

42 § HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTIASIAT

 

Keskusteltiin viemäriverkoston rakentamisesta haja-asutusalueelle, lähinnä Air-Ix Ympäristö Oy:n tekemän viemäriverkoston kannattavuusselvityksen pohjalta.

 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi suunnitellaan Rannaperän / Kauppilan ja Puutarhan alueita (v. 2010).

 

Asiaa valmistellaan kutsumalla ko. alan asiantuntija selvittämään lautakunnalle hankkeiden toteutusvaihtoehtoja ja –kustannuksia.

 

 

 

Päätösehdotus:                Otetaan viemäröintiasiantuntija 9.6.2009 kokoukselle selvittämään asiaa.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

43 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

 

KH 118 § 20.4.2009     

 

Valtuuston iltakoulussa 7.4.2009 keskusteltiin yhtenä aiheena teemasta

 ” Kuntaliitosselvitys vai itsenäinen kunta?”. Keskusteluissa päädyttiin, että molemmat vaihtoehdot tulee selvittää jatketaanko itsenäisenä kuntana vai tehdäänkö kuntaliitos.

 

Valtuusto antoikin lautakunnille / hallintokunnille tehtäväksi miettiä ja visioida, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta / hallintokunnilta em. kannanotot 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Tekninen ltk 43 § 28.2.2009

 

                                       Lautakunnalle saapunut selvityspyyntö.

 

 

 

Päätös:                            Asia käsitellään ja annetaan kannanotto 12.5.2009 klo 19.00 pidettävän kokouksen yhteydessä.

 

-----

 

 

44 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI

VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”-

LOPPURAPORTTI

 

KH 116 § 20.4.2009

                                       Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut Liite 116.1.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                            Kunnanhallitus päätti yksimielisesti:

                                       1) järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä.

                                       2) saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote-toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä.

                                       3) ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

 

Tekninen ltk 44 § 28.4.2009

                                      

                                       Kunnanhallitus on pyytänyt kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                            Asia käsitellään ja annetaan kannanotto 12.5.2009 klo 19.00 pidettävän kokouksen yhteydessä.