Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta                    Laatimispäivämäärä: 07.05.2009

2/2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 12.5.2009 klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 12

§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 13

§ 12  LAUSUNTO KUNNAN SELVIÄMISESTÄ ITSENÄISENÄ.. 14

§ 13  HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” LOPPURAPORTTI 15

 

 

Puheenjohtaja

HEIKKI MÄKELÄ                                         Tuomo Leikkola

Heikki Mäkelä

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 2/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 12.5.2009 klo 14:00-15:05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikki Mäkelä                  pj

Sirpa Alkkiomäki

Leena Koivunen

Jussi Leppihalme

Tapio Mäntylä

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela          kh:n edustaja

Tuomo Leikkola    maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 10-13

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Heikki Mäkelä                       Tuomo Leikkola                               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                    Tapio Mäntylä            

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

§ 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ________________________________________________________

 

§ 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Tapio Mäntylä.

                                            _______________________________________________________

 

§ 12  LAUSUNTO KUNNAN SELVIÄMISESTÄ ITSENÄISENÄ

 

Valtuusto on iltakoulussaan 7.4.2009 päättänyt pyytää hallintokunnilta kannanottoa siitä, miten kunta voi selvitä itsenäisenä kuntana jatkossakin. Kannanotot tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 15.5.2009.

 

Kunnan tilikauden 2008 tulos oli 191.578,64 euroa alijäämäinen. Kyseessä oli neljäs perättäinen alijäämäinen vuosi. Sitä ennen oli kolme ylijäämäistä vuotta. Alijäämävuosilta on kertynyt yhteensä nyt yli 700.000 euroa katettavaa. Kunnan tulisi selvittää alijäämänsä neljän vuoden kuluessa.

 

Toinen iso huolenaihe on väestönkehitys. Muuttotappio vuodesta toiseen vie veronmaksajia ja samalla valtionosuuksia. Vuodelle 2009 on Jämijärvellä kaiken lisäksi tiedossa harvinaisen vähän syntyviä lapsia.

 

Myönteistä on ollut varsin hyvä palvelutaso, mm kyläkoulut, matkailun kehitys sekä yhteisiä etuja ajava päätöksenteko.

 

Ehdotus:                          Lautakunta ideoi ja keskustelee keinoista, joilla Jämijärvi voi selviytyä tulevaisuudessa itsenäisenä kuntana.

 

Päätös:                            Keskustelussa tulivat esille seuraavat seikat: kyläkoulut, terveysasema, tonttitarjonta myös haja-asutusalueella, erityisesti kyläkoulujen läheisyydessä, pienyritysten tukeminen työllistämisessä, laajakaista-asia, vanhusten kotihoito, opiskelijoiden houkuttelu esim. stipendein pitämään kirjansa Jämijärvellä, kunnan markkinointi, kunnan oma asuntotuotanto, tiestön kunto. Lautakunta toivoi yksimielisesti kunnan pysyvän itsenäisenä, jos se suinkin vain on mahdollista.

                                        ____________________________________________________________
                                                                       

§ 13               HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” LOPPURAPORTTI

 

Kunnanhallitus 116 §                                         20.4.2009

 

Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut. Liite nro 116.1.

 

Ehdotus:                               Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää                              jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                                 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1)      järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä

 

2)      saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote-toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä

 

3)      ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä

 

Maaseutulautakunta

 

§ 13                                     Esiselvityshanke ei sivua kovin paljon maaseututoimen perinteistä työaluetta, mutta osa kehittämiskohteista kyllä vaikuttaa maaseutuyrittäjiin ja maaseutuasumiseen. Näistä tärkeimpiä ovat laajakaistayhteydet ja asuntotarjonta.

 

Ehdotus:                               Lautakunta toteaa lausuntonaan, että toimivat ja riittävän nopeat laajakaistayhteydet ovat elintärkeitä monelle maaseutuyrittäjälle ja –asujalle. On nurinkurista, että yhteyksien toimivuus ja saatavuus ovat heikoimmassa tilanteessa siellä, missä niitä pitkien etäisyyksien vuoksi varmasti kipeimmin tarvittaisiin.

                                            Tutkimuksessa tuli ilmi paljon asioita, joihin oltiin tyytyväisiä, mutta haastateltavina olivat lähinnä kunnassa asuvat ihmiset. Väestökato oli kuitenkin viime vuonna suuri, joten voisi olla aiheellista yrittää seuraavaksi selvittää haastattelemalla syyt kunkin poismuuttamiseen. Näin saataisiin ehkä seulottua esiin ne poismuuttoa aiheuttavat tekijät, joihin kunnassa voidaan vaikuttaa, kuten esimerkiksi asuntotarjonta. Samassa yhteydessä voitaisiin tiedustella halukkuutta paluumuuttoon.

                                             

Päätös:                                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            ________________________________________________________