Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 18.2.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.2.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

63 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  68

64 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  68

65 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  69

66 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  70

67 §      LAINATARJOUSTEN KÄSITELY  71

68 §      KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MIKA SEPPÄLÄ  72

69 §      YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  73

70 §      POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN  PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  74

71 §      VUOKRAVAKUUDEN KÄYTTÖÖNOTTO HUONEISTOJEN  VUOKRAUKSESSA  75

72 §      YKSITYISEN TIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / JÄMI-JYLLITIE  76

73 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 22.5.2009  77

74 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2009  78

75 §      SAATAVIEN POISTO   79

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

23.2.2009 kello 18.30 – 19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 63 - 75

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   2.3.2009

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu                       Kati Mansikkamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   2.3.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

63 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

64 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Anneli Kujansuu ja Kati Mansikkamäki.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     


 

65 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-    Kuntaliitto, sairaankuljetustaksan muutos 1.1.2009

-    Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä, korko peruspääomaosuuksille

-    Tiehallinto, Turun tiepiirin tienpidonsuunnitelma 2009-2013

-    D-Fence turvallisuusraportti 2/2009

-    Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2009 varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Jämijärvi, Kenjakka

o       Vihu, Pihlajamäki

o       Peijari, Vastamäki

                                                                                      

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

66 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              16.1.2009

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              26.1.2009

                                            Tarkastuslautakunta 2005-2008           4.2.2009

                                            Tarkastuslautakunta                               2.2.2009

                                            SoTe-toimikunta                                     16.2.2009

                                                                

                                                                                                                                  

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

67 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITELY

 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on varauduttu yhteensä 637 000 euron lainanottoon.

Ensi vaiheessa lainatarjouksen on pyydetty 450 000 eurosta. 

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 67.1.

                                            Tarjoukset ja tarjousten yhdistelmä on liitteenä nro 67.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Parkanon Säästöpankin tarjouksen 3 kk euribor + 0,50%.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyä Jämijärven Osuuspankin tarjouksen

3 kk euribor + 0,58%.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


 

68 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MIKA SEPPÄLÄ

 

Jämijärven kunnan ja Mika Seppälän välillä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy n. 953 m2:n määräalan omistamastaan Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II korttelin n:o 200 tontin n:o 2.

 

Kauppahinta on 8000 euroa. Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa Jämijärven kunnalle tontin mittaus- ja pyykityskuluja 105 euroa.

 

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 68.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Mika Seppälän välisen kauppakirjan oheisen liitteen

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

69 §              YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.3.2008 § 32 yhteistoiminta-alueen muodostamiseen liittyen yhteistoimintasopimuksen, jolla on sovittu yhteisen toimielimen asettamisesta sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamista varten.

 

Asetettava perusturvalautakunta toimii sopimuskuntien puolesta ns. tilaajalautakuntana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

 

Valtuuston käsittelyn jälkeen yhteistoimintasopimukseen on tullut muutostarpeita ja PoSan tilapäinen johtokunta päätti 26.1.2009 § 19 esittää jäsenkuntien valtuustoille uusitun yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä.

 

Yhteistoimintasopimukseen on tehty perusturvalautakunnan tehtäviä, ratkaisuvaltaa sekä läsnäolo-oikeutta koskevia muutoksia.

 

Uusittu yhteistoimintasopimus on esityslistan liitteenä nro 69.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 


 

70 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2008 § 23 hyväksynyt Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen. Valtuuston käsittelyn jälkeen on ilmennyt useita seikkoja, joiden vuoksi perussopimusta tulee muuttaa. Muutokset koskevat mm. ympäristöterveydenhuollon taseyksikön perustamista, ympäristö- ja terveyslautakunnan asettamista, oikaisuvaatimuslautakunnan asettamista ja liikelaitoskuntayhtymän osajäsenyyttä.

 

PoSan tilapäinen johtokunta on valmistellut asiaa ja 26.1.2009 § 19 päättänyt esittää jäsenkuntien hyväksyttäväksi uusitun perussopimuksen ja siihen liittyvän osajäsenyyttä koskevan liitesopimuksen. Liite nro 70.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä perussopimuksen ja siihen liittyvän osajäsenyyttä koskevan liitesopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 


 

71 §              VUOKRAVAKUUDEN KÄYTTÖÖNOTTO HUONEISTOJEN VUOKRAUKSESSA

 

Vuokra-asuntovastaava Anne Ranta on esittänyt, että kunnan suoraan omistamien asuntojen osalta otettaisiin käyttöön vuokravakuus.

Vuokravakuus turvaa vuokrasaamisen sekä vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvat korjaus- ja siivouskulut.

 

                                            Normaalitilanteessa vakuussumma palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön vuokravakuuden kunnan suoraan omistamien huoneistojen osalta.

Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

72 §              YKSITYISEN TIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / JÄMI-JYLLITIE

 

Jämi-Jyllitien parantamisen lopputarkastus on pidetty 4.2.2009.

 

Tarkastuksessa on todettu, että parannustyö on tehty hyväksytyn suunnitelman ja avustuspäätöksen mukaisesti. Hyväksytyt lopulliset kustannukset ovat 93 113,03 euroa, josta avustuksen osuus 50 % eli 46 556 euroa. Alkuperäinen kustannusarvio alittui n. 12 000 euroa.

 

Tiehallinnon asiaa koskeva päätös on esityslistan liitteenä nro 72.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä Tiehallinnon päätöksen tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

73 §             KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 22.5.2009

 

 

                                            Vuonna 2008 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

                                            Tänä vuonna helatorstai on 21.5.2009. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.5.2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                     

74 §    KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2009

                                                                

                                            Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

                                            Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

                                                                

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 6.7.2009 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

75 §              SAATAVIEN POISTO

                                     

                     

                                            Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys saatavien poistamiseksi vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Liite nro 75.1.

 

Ehdotus.                            Kunnanhallitus päättää poistaa oheisen liitteen mukaiset saatavat

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____