Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

 Sivistyslautakunta                       Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustieto

 

Aika

ti 24.3.2009 klo 18.00

 

Paikka

 

Tykköön koululla                                  Huom !

 

 

Käsiteltävät asiat

 

17 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

18 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

19 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA
           1.1.- 31.12.2008

20 §    TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN
           31.12.2008

21 §    KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2008

22 §    ATERIOIDEN HINTA SIVISTYSTOIMEN ALAISISSA
           LAITOKSISSA

23 §    VARHAISKASVATUSKESKUS

24 §    KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON
           KUSTANNUSKORVAUKSET

25 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                  rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                2/09

 

 

KOKOUSAIKA

 

24.3.2009 klo 19.25– 20.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Tykköön koulu

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Huhtanen Pasi

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Pentti

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kari Jokisalo, kh:n edustaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

-----

ASIAT

 

 

§§ 17 - 26

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Yrjö Alarotu                          Rolf Björkman                                     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi   ___.___.2009

Allekirjoitukset

 

 

 Pasi Huhtanen                     Tarja Pajulahti              

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                     

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Tarja Pajulahti. Tarkastus päätettiin pitää pe 27.3.2009.

 

-----

 

 

19 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2008

 

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.12.2008.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 99 %, Palokosken koulu 103 %, Suurimaan koulu 91,9 %, Tykköön koulu 100,9 %, Jämijärven keskuskoulu 99,2 %, peruskoulujen yhteiset menot 101,9 %, kirjasto 113,5 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 174,4 %, kansalaisopisto 154,6 %, musiikkiopisto 100,4 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

                                      

 

20 § TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN 31.12.2008

 

 

Liitteenä 20.1. on toimintakertomusvuodelta 2008 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 20.1. mukaisen toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 

21 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2008

 

 

Liitteenä 21.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2008.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 21.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

22 § ATERIOIDEN HINTA SIVISTYSTOIMEN ALAISISSA LAITOKSISSA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ') työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enin­tään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muil­le kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikus­tannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2009 noudatettavista luontoisetu­jen laskentaperusteista antaman päätöksen 24.11.2008/ Dnro 1813/32/2007  /13 ':n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään  4,13  euroa ateriaa kohden. Valvonnan yhteydessä saaman ruokailun ravinto-edun arvo on  3,30 euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena käytetään seuraavia kustannuksia: ravintoaineet (sisältää arvonlisäveron), palkat (myös sijaiset), sosiaalikulut (myös sijaiset). Kustannukset valmistettua ateriaa kohden laskien jäävät alle ravinto-edun raha-arvon.                   

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2009 peri­tään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 4,13 euroa  ateriaa kohden ja

 

2) että koulujen, päiväkodin ja esiopetuksen valvonnan yhteydessä saa­man verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 3,30 euroa ateriaan kohden,

 

3) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle koulujen, ryhmiksen ja päiväkodin henkilökunnalle verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 4,13 ja

 

4) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muul­ta henkilökunnalta perittävä hinta.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

23 § VARHAISKASVATUSKESKUS

 

 

Taustaa:

                      Palokosken koulun oppilasmäärä kasvaa  ja Tykköön koulun oppilasmäärä puolestaan vähenee.

 

Hautomo:

                      Varhaiskasvatuskeskus toteutetaan siten, että Palokosken- Suurimaan jaTykköön alueelta siirretaan Tykköölle 1-2-luokat ja Palokoskelle ja Suurimaalle luokat 3.-6. elokuussa 2009 alkaen.  Tykköön 3-6 luokkalaiset siirretään Suurimaan kouluun.

 

Tykköön koulusta muodostuu näin ”Varhaiskasvatuskeskus”, jonka työnimenä on ollut  ” Hautomo”.  Tykköön koululla jatkuu esikoulutoiminta, kuten tähänkin saakka. Koulun nimenä on edelleen Tykköön koulu.

 

Palokosken koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6

Suurimaan koululla on kaksi opettajaa ja luokat 3-4 ja 5-6.

 

Opettajat:

                      Lähtökohtana on, että opettajat pysyvät omilla kouluillaan.

                      Suurimaa     Hannu Anttila ja Marja Koivisto

                      Tykköö         Anja Hinttu ja Pia Vehviläinen

                      Palokoski     Timo Vehviläinen ja Elina Joensuu

 

Opettajille on kuitenkin muutoksia tulossa työn kuvan muuttumisen myötä.  Tykköön koululla tuntikehys pienenee jonkin verran.  Englannin opetustuntien määrä Suurimaan ja Palokosken kouluilla tulee arvioitavaksi.

 

Pääskyn päiväkodilla on myös eskariryhmä, joka säilyy entisellään. Erityisesti kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset ovat olleet Pääskyn päiväkodilla. Erityisopettaja Maarit Rantanen ja KELTO Susanna Luomaniemi toimivat linkkinä varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen välillä.

 

Siirtymävaihe:

Siirtymävaiheessa hankala tilanne niillä lapsilla, jotka ovat lukuvuonna 2008-2009 ensimmäisellä luokalla. Heille tulee siirto Palokoskelta ja Suurimaalta Tykköön koululle toiselle luokalle ja sitten takaisin omaan lähikouluun.

 

Kuljetukset:

Koulukuljetusten määrä, kustannukset saattavat kasvaa hieman ja aikataulutukset todennäköisesti muuttuvat.  Esikoululaiset on tosin tähänkin saakka kuljetettu Tykköön koululle.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa Tykköön koululla 1.8.2009 lukien siten, että Palokosken ja Suurimaan 1-2 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Tykköölle. Tykköön koulun 3-6 luokkalaiset oppilaat kuljetetaan Suurimaan koululle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

24 § KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET

 

Kunnallisille perhepäivähoitajille on maksettu kustannuskorvauksia Suomen Kuntaliiton suositusten perusteella. Korvauksia on tarkistettu vuodelle 2009 yleiskirjeellä 37/80/2008.  Liitteenä 24.1. on Suomen Kunnallisliiton suositus perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2009.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kustannuskorvaukset maksetaan edelleen em perusteiden mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

25 §  MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT 1.8.2009 ALKAEN

 

Ryhmäperhepäiväkodin tilat Kiinteistö Oy Hepohelmessä ovat siirtymässä muuhun käyttöön. Tilat ovat muutenkin päivähoitotoiminnalle epäkäytännölliset. Päivähoitohenkilöstö on selvittänyt tilaratkaisuja toiminnan jatkamiseen. Tutkittuaan Törmälän ja Lammikon tiloja, he ovat päätyneet siihen, että Lammikon talon tyhjäksi jäänyt alakerta soveltuisi tietyin korjauksin parhaiten ko. tarkoitukseen.  Lammikon kiinteistö sijaitsee sopivasti Jämijärven keskuskoulun ja pelikenttien sekä ulkoilupuiston läheisyydessä. Yläkerrassa toimii Nuorisovintti. Törmälän kiinteistössä toimii kunnanviraston toimistoja ja kokoustila, joka on myös VPK:n käytössä voimassa olevalla sopimuksella.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi kesän aikana, jotta toiminta voidaan aloitta syksyllä 2009.

 

                   Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                   ----