Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 8/2004

Laatimispäivämäärä: 18.05.2004

KokoustiedotAika 25.05.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
150 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 161
151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 161152 TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2005 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2005- 2007 Sivu 162153 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2004 Sivu 163
154 KUNNANHALLITUKSEN ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN Sivu 164
155 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 165
156 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 166
157 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2003 TILINTARKASTUKSESTA Sivu 167
158 LOMITUSPALVELUIDEN VALTIONKORVAUS VUODELTA 2003 Sivu 168
159 EHDOTUSTEN ANTAMINEN KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2005 TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN Sivu 169
160 OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDENNYS Sivu 171
161 TIETOKONEIDEN HANKINTA Sivu 172
162 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2004 Sivu 173
163 VENEILYKARTAN LAATIMINEN JÄMIJÄRVESTÄ Sivu 174
164 OIKAISUVAATIMUS POLTTOAINEHANKINNOISTA VUONNA 2004
Sivu 175
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2004
KOKOUSAIKA 25.05.2004 kello 19.00 - 19.55
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Jukka Lehtilä varajäsen

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Päivi Leponiemi
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 150 - 165

150 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


_______

151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Enni Lähteenniemi ja Jukka Lehtilä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

152 TALOUSARVIOEHDOTUKSET V. 2005 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSET V. 2005- 2007

Kuntaliiton talousarvio-ohjeet tulevat kuntiin syksyllä. Niiden pohjalta laaditaan kunnan omat talousarvion laadintaohjeet, jotka toimitetaan välittömästi hallintokunnille kun liiton kirje on saapunut.

Taloussuunnitelma laaditaan 3 vuodelle, mutta investointi- ja henkilöstösuunnitelmat 5 vuodelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien alustavat talousarvioehdotukset v. 2005 ja taloussuunnitelmaehdotukset v. 2005 - 2007, 31.08.2004 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

153 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2004

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Avustukseen on käytettävissä 48.068.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Hakemus käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne jo kesäkuun loppuun mennessä.

Ennakkoon jätettyä hakemusta voidaan täydentää elokuun loppuun mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2004 450.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

154 KUNNANHALLITUKSEN ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

Kunnanhallituksen käsittelyyn on tulossa asioita, jotka vaativat iltakoulutyyppistä valmistelua.

Nämä ovat mm. hallintosäännön uudistaminen, valtuuston työn arvioinnin yhteenvedon käsittely ja työstäminen, Jämin kehittämisen eteenpäin vienti jne.

Alustavasti on suunniteltu, että iltakoulu järjestettäisiin Jämin Yritysfoorumissa. Kunnanjohtaja selvittää kokoukseen mennessä milloin ko. tila on vapaana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää kunnanhallituksen iltakoulun Jämin Yritysfoorumissa 30.06.2004 klo 15.30 alkaen. Samassa yhteydessä pidetään myös normaali kunnanhallituksen kokous. Kunnanhallituksen 29.06. 2004 pidettäväksi aiottu kokous näin peruuntuu Jämijärvellä pidettävän Sata-Häme Soi tapahtuman vuoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

155 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakunnan luonnonsuojelupiiri: Kallioaineksen oton reunaehdot Satakunnassa

- Lounais-Suomen Ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Satakunnan erityishuoltopiiri: Raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2003

- Suomen kuntaliitto: Kuntakohtainen teemaesite kunnallisvaaleihin

- Suomen kuntaliitto: Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemä esitys ja siihen liittyvät mahdolliset toimenpiteet

- Jämi-Säätiö: Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2003 - 31.12.2003

- Satakunnan taidetoimikunta: Kunnan kulttuuriteko -kiertopalkinto

- Porin Maistraatti: Edunvalvontapalveluiden tuottaminen kunnassa

- Auria: Sonera yritys paikallispuheluhinnasto muuttuu 1.6.2004

- Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle Yhden luukun tavoitettavuuspalvelu

- Eu-vaalien lopullinen ehdokaslista numeroineen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

156 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 06.05.2004

- "Jämi tuotteillaan-tunnetuksi" -hanke, Ohjaus- ja seurantaryhmä 27.04.2004

- Neuvottelu eritysopetuksesta sopimuskuntien kanssa 29.04.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

157 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2003 TILINTARKASTUKSESTA

Vuoden 2003 tilintarkastuksista on tilintarkastaja Risto Pohjanpiirin toimesta laadittu tarkastuspöytäkirja. Liite nro 157.1.

Pöytäkirjaan on koottu vuoden aikana havaitut epäkohdat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tilintarkastuspöytäkirjan v. 2003 tiedokseen

2) antaa seuraavan vastineen havaituista epäkohdista:

- sijoitustoiminnan perusteiden puuttuminen; kunnanhallitus valmistelee asian siten, että asia on valtuustossa elokuussa

- laskennallinen liikelaitos tuottaa alijäämää; uusi taksa valtuustossa 18.5.2004

- Sammon osakkeet muissa osakkeissa 2 kpl, ei osuustili-ilmoituksessa; osakkeet myyty poistetaan muista osakkeista

- taseessa vanhoja saatavia; tiivistetään saatavien poistoa

- Kiinteistö Oy Jämikeskus puuttuu konsernitaseesta; lisätään seuraavassa tilinpäätöksessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

158 LOMITUSPALVELUIDEN VALTIONKORVAUS VUODELTA 2003

Esityslistan liitteenä on Melan päätös lomituspalveluiden valtionkorvauksesta vuodelta 2003. Liite nro 158.1.

Päätöksen perusteella liian suuresta varauskirjauksesta johtuen joudutaan tililtä 1709 "myyntisaamiset muilta" poistamaan 45.167,37 euroa.

Tilityksessä huomioidut v. 2004 maksetut vuodelle 2003 kohdistuvat palkat yhteensä 7.385,14 euroa kirjataan v. 2004 tuloksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä lomituspalveluiden valtionkorvauksen v. 2003 tiedokseen

2) poistaa 45.167,37 euroa tililtä 1709 "myyntisaamiset muilta".

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 76 11.05.2004

159 EHDOTUSTEN ANTAMINEN KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2005 TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN

Perusturvaltk 76  

Kankaanpään kansanterveystyön ky pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen mukaisesti ehdotuksia vuoden 2005 talousarvion ja vuosien 2005-2007 taloussuunnitelman laadintaa varten.

Ehdotuspyynnössä on todettu, että ajankohtainen ja toiminnan kannalta välttämätön pääterveysaseman tilaongelman ratkaiseminen. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on tutkittu ja selvitetty, mutta toiminnallisesti kunnollista ja taloudellisesti järkevää vaihtoehtoa ei ole löytynyt. Hallitus on todennut, että paras vaihtoehto on pääterveysaseman laajentaminen, jolloin käyttöön saadaan nykyaikaiset ja tomivat tilat muun toiminnan yhteyteen. Alustavasti suuruudeltaan n. 500 neliömetrin ja kustannuksiltaan 0,75 milj. euron laajennusta on suunniteltu vuodelle 2006, mutta tilojen toteuttaminen mahdollisimman pian jo vuoden 2005 aikana olisi tarpeen. Valtionosuutta hankkeeseen ei ole saatavissa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle esitettäväksi lausuntona seuraavaa:

1. Perusterveydenhuollon talouskehityksen tulee pysyä jäsenkuntien kehityksen tasolla ja kustannusten nousu voi tapahtua henkilöstökulujen nousun suhteessa.

2. Perusterveydenhuollon tulee ottaa vastattavakseen entistä enemmän terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä kuntalaisille mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelusten hankkiminen taloudellisesti. Tällöin palveluohjauksen tulee perustua lääketieteellisiin perusteisiin. Palvelut voi järjestää eri tavoin käyttämällä ostopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta sekä muiden sairaanhoitopiirin palveluja.

3. Lasten ja nuorten neuvolapalvelujen järjestäminen tulee toteuttaa kokonaisvaltaisesti mahdollisimman pian ja toimintaan tulee varata riittävä työvoima.

4. Perussopimuksen liiteosan vuodeosastojen hoitopaikkamäärät tulee tarkistaa tämän hetkisen tilanteen mukaiseksi sekä tutkia hoitopaikkavarausten tarkistamista kuntakohtaisesti

5. Pääterveysaseman laajentamista on syytä vielä harkita. Lääkärien vastaanottotilojen lisäämiseksi olisi sen sijaan syytä tutkia lisätilojen hankkimista ulkopuolelta työterveyshuollolle tai muille toiminnoille, jotka voivat sijaita muualla kuin terveyskeskuksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------

Perusturvalautakunta 76 11.05.2004

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 105 18.05.2004

160 OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDENNYS

Tekn.ltk 105  

Maanaviljantieltä Leponokkaan johtavaa tietä ei ole osoitejärjestelmässä nimetty tieksi. Tien varteen on valmistunut uusi asuinrakennus, jonka osoiteasia on nykyisellä tiennimikkeistöllä todettu erittäin vaikeaksi järjestää niin, että se palvelisi kaikkia osoitejärjestelmän käyttäjiä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti nimetä osoitejärjestelmään uusi tie, joka johtaa Maanaviljantieltä Leponokan tilalle.

Ko. tien nimeksi päätettiin Leponokantie ja siihen liittyvät seuraavat osoitteet:

- Harju Simo ja Tuula, kiinteistötunnus 411 0004 0059, Leponokantie 9

- Leponokka Lauri, kiinteistötunnus 411 0003 0014, Leponokantie 62

- Lehtonen Mauno perikunta, kiinteistötunnus 411 0003 0024, Leponokantie 96

Liitteenä 105.1 kartta.

------

KH 160  

Kartta liitteenä nro 160.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan päätöksen 18.5.2004 105.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

161 TIETOKONEIDEN HANKINTA

KH 161

Kyläkouluilla on vain vanhoja ja vielä vanhempia tietokoneita ja lisäksi Tykkööltä hajotti ukkonen ainoan koneen. Siksi on tarpeen saada joka koululle edes yksi ajan tasalla oleva kone. Tarvetta uuteen koneeseen on myös keskuskoululla (kouluavustajan kone), kirjastolla (nettikone) sekä sosiaalitoimessa (päivätoiminta) sekä Jämin markkinointiprojektilla. Viimeksi mainittuun kohteeseen kunta ostaa koneen ja väritulostimen ja vuokraa edelleen projektille. Koululle menevät koneet on hyvä hankkia jo nyt, vaikka koulu juuri päättyykin, jotta ne ovat syksyllä kaikki valmiina ja toiminnassa. Lisäksi ylläpidon kannalta on aina etua, kun on mahdollisimman monta identtistä konetta.

Tarjoukset on pyydetty ja saatu Dell OY:ltä, PC-SuperStore OY:ltä ja Suurimaan Tukku OY:ltä. Halvimman tarjouksen tietokoneista jätti Dell OY ja väritulostimesta Suurimaan Tukku OY.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia Dell OY:ltä 6 kpl Dell Optiplex GX270 tietokonetta tarjouksessa mainituin varustein 17" Dell E172FP TFT-näytöllä hintaan 1201,70 euroa/kpl (alv 22 %), yhden ilman näyttöä hintaan 780,80 euroa ja yhden MS Office 2003 Professional -lisenssin hintaan 311,10 euroa. Suurimaan Tukku OY:ltä hankitaan väritulostin HP DeskJet 5150 hintaan 108,58 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

162 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2004

Tämän vuoden talousarviossa on määräraha 22 nuoren, jotka ovat syntyneet 1985-1989, työllistämiseksi kunnan toimipisteissä kahdeksi viikoksi. Työjaksolta maksetaan palkkaa 170 euroa. Kesätyöhakijoita oli yhteensä 24 henkilöä.

Tämän lisäksi talousarviossa on määräraha tuen myöntämiseksi yrityksille, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1080-1988 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä. Tuen suuruus on 340 euroa/kesätyöntekijä. Tukea maksetaan enintään yhden kesätyöntekijän osalta yritystä kohti. Määräraha riittää 14 kesätyöntekijän tukemiseen. Hakemuksia saapui yhteensä 17 kpl, josta hyväksyttäviksi esitettäviä hakemuksia oli 14 kpl. Perusteena hyväksymisesitykselle oli Jämijärvellä toimiva yritys.

Liitteenä 160.1. yhdistelmä kesätyöntekijöistä sekä 160.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kunnan työllistämiksi kesätyöntekijöiksi kaikki 24 hakijaa, sillä tilikohdan työllistämistukipalkoista säästyy määrärahaa, sekä antaa kunnan eri toimipisteiden tehtäväksi työllistämisen

2.hyväksyä esityksen mukaisesti kesätukien myöntämisen 14 yrityksille .

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Lisäksi todettiin, että kahden työllistettävän nuoren osalta Jämijärven Osuuspankki oli luvannut maksaa kustannukset ( 2 x 170 euroa).

________

163 VENEILYKARTAN LAATIMINEN JÄMIJÄRVESTÄ

Kalastuskunta on tehnyt suullisen aloitteen veneily-/retkeilykartan saamiseksi Jämijärvestä.

Lounais-Suomen Ympäristökeskus teki muutama vuosi sitten Jämijärvestä luotaukset ja ko. materiaalia voi hyödyntää osittain kartan laadinnassa.

Kartta palvelisi järven virkistyskäyttöä ja lisäisi Jämijärven hyödyntämistä matkailussa.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa veneilykartan valmistelun teknisen toimiston tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

164 OIKAISUVAATIMUS POLTTOAINEHANKINNOISTA VUONNA 2004

Teboil Oy on jättänyt oheisen liitteen mukaisen oikaisuvaatimuksen kunnan vuoden 2004 polttoainehankinnoista.

Oy Teboil Ab on edellyttänyt teknistä lautakuntaa oikaisemaan 10.2.2004 tekemänsä päätöksen 16 ja kunnanhallituksen oikaisemaan 123 selvityksen tiedoksi saamista koskevan päätöksen.

Tekninen lautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksensa omalta osaltaan. Liite nro 164.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Oy Teboil Ab:lle oikaisuvaatimuksen johdosta seuraavaa:

- kunnanhallitus ei ole käyttänyt teknisen lautakunnan päätöksen 16 osalta otto-oikeutta, vaan on ainoastaan kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa valvovana viranomaisena pyytänyt päätökseen liittyen lisäselvitystä asiasta

- kunnanhallitus ei ole osallistunut varsinaiseen hankintapäätöksen tekoon vaan on suorittanut ainoastaan kunnan sisäistä valvontaa

- oikaisuvaatimuksen oikea kohde on siten tekninen lautakunta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________