Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                    Laatimispäivämäärä: 10.2.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 17.2.2009 klo 17.30   esittely ja kahvitilaisuus, jonka jälkeen kokous

 

Paikka

 

Pääskyn päiväkoti

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

1 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §     PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 §     SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA
           VUONNA 2009

4 §     SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA
           VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

5 §     SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, 
           KIRJASTON, LASTENPÄIVÄHOIDON  LASKUJEN
           HYVÄKSYJÄT VUONNA 2009

6 §     KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2009

7 §     KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT
           LV 2009 -2010

8 §     OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA
           2009-2010

§ 9     JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA
           07.01.2009 ALKAEN

10 §   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.11.- 31.12.2008

11 §   LUOKANOPETTAJAN VIRKA (n:o 0004)

12 §   YKSITYISENHOIDONTUEN KOROTUKSESTA JOHTUVA            KATTOHINNAN MUUTOS 1.1.2009 ALKAEN

13 §   LUKUVUODEN LV 2009 -2010 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN            KUNNAN PERUSKOULUISSSA

14 §   TIEDOKSI SAATETTAVAT SAAPUNEET KIRJEET

15 §   MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                                          ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                                   Rolf Björkman

puheenjohtaja                                                  rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 1/09

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.02.2009 klo 19.00- 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

 Pääskyn päiväkoti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

 Pasi Huhtanen

 Ojala Jaana

 Pajulahti Tarja

 Rantanen Briitta

 Rudenberg Erkki

 Virtanen Pentti

 Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

----

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kari Jokisalo, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 1- 16

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                            Rolf Björkman              

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi        .     . 2009

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                      Erkki Rudenberg       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                      ----

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Erkki Rudenberg. Tarkastus päätettiin pitää ke 18.2.2009 klo 12.00.

 

-----

 

 

 

 

 

3  § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2009

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1) että vuonna 2009 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana,

 

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

---- 


 

 

5 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN,  KIRJASTON, LASTENPÄIVÄHOIDON  LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2009

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)     sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2009 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle,

2)     lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, lastentarhanopettaja Marianne Sairiolle, rehtori Rolf Björkmanille sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

                     Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

                      -----


 

6 §  KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2009

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä  muut tarveharkintaiset menot.

 

Talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- koulujen oppilasmäärän heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

- ryhmäperhepäivähoidon sijoittaminen esim. Lammikon kiinteistöön.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2008 kunnan talousarvion vuodelle 2009.

 

 

Liitteenä 6.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2009 .

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2009 kokouksessaan 13.1.2009.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2009 liitteen 6.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2009 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

 

7 § KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2009 -2010

 

 

Tarjoukset koulutarvikkeiden toimittamisesta lv 2009- 2010 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä  ja Oy Lindell Ab:lta.

                                                                                                                                                    

Tarjoukset pyydettiin jättämään ti 10.2.2009 mennessä.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perustoimitukset lv 2009-2010 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

 

8  §  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2009-2010

 

 

Tarjoukset oppikirjojen toimittamisesta lv 2009- 2010 on pyydetty seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä, BTj Finland Oy:ltä, Kirjavälitys Oy:ltä  ja Ikaalisten kirjakaupalta.                                                                                                                             

 

Tarjoukset pyydettiin jättämään ti 10.2.2009 mennessä.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri avaavat määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

Printel Oy on ilmoittanut, etteivät he enää välitä kustantajien oppikirjoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lv 2009-2010 BTJ Finland Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----                                                                                                                                              

 

 

9 §  JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2009 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 9.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2009 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 9.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

10 §  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.11.- 31.12.2008

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.11.- 31.12.2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

11 § LUOKANOPETTAJAN VIRKA (n:o 0004)

 

Sivistyslautakunta on päättänyt täyttää luokanopettajan viran (n:o 0004) väliaikaisesti 1.8.2007 - 31.7.2008.  Perusteena määräaikaisuudelle on kunnan mm. oppilasmäärien vaihtelu ja tehtävä selvitystyö mm. varhaiskasvatuskeskuksen toiminnan alkamisesta.

Virkaa on hoitanut ensin sijaisena ja sittemmin, määräaikaisena viranhaltijana kasvatustieteiden maisteri/ luokanopettaja Anna Uusmies .

Koska varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa syksyllä 2009, ei viranhoidon jatkamiselle määräaikaisena ole perustetta. Anna Uusmies on ilmoittanut, että on halukas ottamaan vastaan luokanopettajan viran (n:o 0004) toistaiseksi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta nimittää luokanopettajan virkaan (n:o 0004) toistaiseksi KM Anna Uusmiehen 1.8.2009 alkaen ilman erillistä hakua. Viran sijoituspaikka on Jämijärven keskuskoulu.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

12 § YKSITYISENHOIDONTUEN KOROTUKSESTA JOHTUVA KATTOHINNAN MUUTOS 1.1.2009 ALKAEN

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.’

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta ja

- kuntalisästä.

 

Kela on korottanut omaa tukiosuuttaan.  Kelan maksama yksityisen hoidon tuki oli ennen 137,33€/kk/lapsi ja 1.1.2009 alkaen se on 160,00€/kk/lapsi. Korotuksen tuoma erotus on 22,67€, jolla kattohintaa tulisi korottaa. Kuntalisän osuus pysyy ennallaan.

 

Päivähoitomaksuista vastaava vs. perhepäivähoidonohja Sari Vaani on laatinut korotuksen muutokset esittelevän liitteen 12.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy, että yksityisen tuen kattohintaa korotetaan Kelan maksaman korotuksen verran liitteenä 12.1.olevan taulukon mukaisesti 1.1.2009 alkaen, käyttäen liitteessä esitettyjä pyöristettyjä hintoja.  Kuntalisän osuus pysyy entisenä. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

                                                                                                                                                                                          

 

13 § LUKUVUODEN LV 2009 -2010 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSS

                                                                                                                                                                                          

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2009 -2010 työpäivien lukumääräksi tulee 189 + Loppiainen = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään  viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2009- 2010 on lauantai 5.6.2010. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 9.

 

Koulutyö alkaa ke 12.8.2009.  Syyslukukausi päättyy la 19.12.2009 ja kevät lukukausi alkaa 7.1.2010.

 

Syyslukukaudelle tulee 90 työpäivää ja kevätlukukaudelle 99 työpäivää, + Loppiainen, yhteensä 190 työpäivää. 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2009- 2010.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2009- 2010 on liitteenä 13. 1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2009- 2010  liitteen 13.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

14 § TIEDOKSI SAATETTAVAT SAAPUNEET KIRJEET

 

                   

                    Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em.  saapuneet kirjeet tiedoksi:                                              

  - Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto; Suurimaan koulu/tarkastuspöytäkirja

  - Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto; Palokosken koulu/tarkastuspöytäkirja

- Kankaanpään kaupunki/kulttuurilautakunta; pöytäkirjanote musiikkiopiston sopimusten irtisanominen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

 

 

MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

15 § TOIMINTASUUNNITELMA/  KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

                 Jämijärven keskuskoulu, 9.lk saksan lukijoiden ystävyyskoulumatka

                 Kastellauniin 11.-16.3.2009, liite 15.1.

                                                                                                                                                                                          

                        Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. suunnitelman tiedoksi.

 

                        Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                         -----