Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 1/2009        Laatimispäivämäärä: 20.03.2009

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Perjantai 27.3. klo 14:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2009. 7

§ 7        V. 2009 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2008 TOIMINTAKERTOMUS. 10

 

 

Puheenjohtaja

Heikki Mäkelä

Heikki Mäkelä                                                 Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Perjantai 27.03.2009 klo 14:00 –

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

ASIAT

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                      

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2009 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                           

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                      


 

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                 

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2009 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                           

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2009

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                           

 

 

§ 7     V. 2009 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2009 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 2.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2008 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 1932,85 euroa, josta salaojitussuunnitelmien tukemiseen 1033,60 euroa ja viljelijäkoulutuksien järjestämiseen 899,29 euroa.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2009 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukeen 85 €/ha. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämis­määrärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:               


 

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2009 on varattu kylärahaa 6000 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Ilmoitus kylärahan hakemisesta on julkaistu paikallislehdissä, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 20.3.2009. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät  Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Palokosken Koti-koulu-yhdistys ry, Palokosken kyläyhdistys ry, Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys ry, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ja Vihun kyläyhdistys ry. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten, toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien sekä paikallistuntemuksensa perusteella v. 2009 kylärahan jaosta.

 

Päätös:               

 

 


 

 

 

§ 9     V. 2008 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2008

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Kokouspykäliä oli 14. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen, sekä yhteistyösopimuksen sopiminen Kankaanpään kaupungin kanssa.

Luopumistukihakemuksia oli 4. Tilaluku väheni yhdellä.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 1036 tukihakemuslomaketta (v. 2007 1.701). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena 6 kk:n ajan Maija Salo. Tuenhakijoita oli 174 (v. 2007 175). Peltoa oli viljelyksessä 5.858,08 ha (v. 2007 5.843,35 ha) eli keskimäärin 33,67 ha/viljelijä (v. 2007 33,39 ha/viljelijä). Suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 29 tilalla, yhteensä 109,72 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 4 viljelijällä, yhteensä 166,05 ha.

Vuoden 2008 kaikki maatalouden tuet, jotka kulkivat maaseutusihteerin kautta, olivat 4.223.160,37 € eli keskimäärin 24.271 euroa/viljelijä.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 1932,85 euroa. Kylärahaa maksettiin 5.600 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 20 hukkakauratar­kastusta ja 4 torjuntaohjetta.

 

Satovahinkoilmoituksia jätettiin 7, satovahinkokorvaushakemuksia ei yhtään.

 

 

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2007                                                                                          2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty                            - tukijärjestelmän uudistuksia esitelty     

kahdessa viljelijätilaisuudessa                                       kahdessa viljelijätilaisuudessa

- 20 hukkakauratarkastusta tehty                                   - 20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Lomituspalveluiden hallinnosta on vastannut Honkajoen kunta 1.1.2004 lähtien.

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2008:

-Keväällä järjestettiin viljelijöille tukihakukoulutus Jämi Areenalla yhdessä Satakunnan TE-keskuksen, Pro Agria Satakunnan, Kankaanpään kaupungin, Honkajoen ja Karvian kuntien sekä alueen Maataloustuottajien paikallisyhdistysten kanssa

-Kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät kunnan nettisivuilta

-20 hukkakauratarkastusta tehty; yksi puhtaaksitarkastus ja 2 uutta esiintymää. Torjuntaohjeita tehty 4 tilalle.