Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:  21.11.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.12.2008       kello 17.30 -

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

 

Käsiteltävät asiat

 

111 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

112 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

113 §      VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

114 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

115 §      TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2008

116 §      VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ  -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

117§       ------------

118 §      POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ-SOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA POSAAN SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

119 §      MUUT ASIAT

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Auli Ranta

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.12.2008 kello 17.30 - 18.00

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

 

Perusturvakeskus

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Aili Leppihalme                        jäsen

Satu Jokela                              jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

 

 

 

 

Jaana Ojala                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Auli Ranta                                 pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Rainer Rajamäki                      Auli Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Petri Ylikoski

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

111 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

112 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa

                                            olevat Satu Jokela ja Petri Ylikoski.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                      

                                            -------------

 

 

113 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

                                            - vs. perhepäivähoidon ohjaaja

                                            - päiväkodin johtaja

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------

 

 

114 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Lupa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamiseen (liite 114.1).

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä: Hoitopäivät 2008/käyttö määritellystä hoitopäivärajasta (liite 114.2).

- Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä: Kunta- ja asiakaslaskutuksen ohjeistus tilapäisiin poissaoloihin (esityslistan liite 114.3).

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä: Tiedote Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Siikaisten perusturvalautakuntien

palvelusopimusten osapuolille (liite 114.4).

- Mirja Ränsi on irtisanoutunut Jämijärven vanhainkodin lähihoitajan virasta 25.11.2008 lukien (liite 114.5).

- Jämijärven kunnan perusturvaopas 2005 (liitteenä kokouspöytäkirjaan 115.5).

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------

 

 

115 §           TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.10.2008

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.10.2008 on menojen osalta 89 % Tulot ovat toteutuneet 89,2 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 89 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 88,6 %.

 

                                            Suhteellinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 115.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------

 

 

116 §            VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ  -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

 

Pohjois-Satakunnan kuntien sosiaalijohto sitoutui perusturvajohtaja Heli Isohannun valmistelemaan Vammaishuollon palvelujärjestelmä –hankkeeseen, jossa painopisteenä oli vammaishuollon työntekijöiden osaaminen ja lähipalveluiden kehittäminen Kankaanpään seudulla. Hanke sai Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksen 75 % käyttökustannuksiin ja hanke toteutui ajalla 1.5.2006 – 31.10.2008.

 

Hankkeeseen osallistuivat Kankaanpään, Honkajoen, Karvian ja Jämijärven työntekijät. Hankkeessa toimi projektipäällikkönä Maria Laine ja hänen jälkeensä Auli Ranta 1.5.2008 asti. Tämän jälkeen hankkeen hallinnoinnista vastasivat perusturvajohtaja Heli Isohannu ja vammaishuollon johtaja Marika Vanhatuuna. Hanke sisälsi koulutusta, palvelujärjestelmän suunnittelua, toimintamallien yhtenäistämistä, palveluista kertovan materiaalin ja esitteiden tuottamista sekä seudullisen vammaispoliittisen strategian valmistelua. Myös Kankaanpään seurakunnan kanssa aloitettu ystävätoiminta ja erityislasten ystäväkahvila (vapaaehtoistyöntekijöiden toimesta lahjoitusvaroin ylläpidettävä) jatkavat toimintaansa.

 

Kankaanpään kaupunki hallinnoi hanketta ja vastasi käytännön tehtävien hoitamisesta mm. järjesti toimitilat, huolehti talousasioista (erillinen hankekirjanpito ja tulosyksikkö) ja vastasi raportoinnista. Länsi-Suomen lääninhallituksen edustajat tekivät hankkeeseen tarkastuksen 4.9.2008 ja totesivat raportissaan, että mitään huomautettavaa ei ole. Tilintarkastaja antaa loppuraportin ja lopputilityksen Länsi-Suomen lääninhallitukselle 30.10.2008 jälkeen kuuden kuukauden kuluessa.

 

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen paikan päällä tehdystä tarkastuksesta, vammaishuollon palvelujärjestelmä – loppuraportti ja palveluohjausmalli liitteeksi kokouspöytäkirjaan 116.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Vammaishuollon palvelujärjestelmä –hankkeen loppuraportin liitteen 116.1 mukaisena.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                      -------------

 

 

117§             ------------

 

 

 

118 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA

POSAAN SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

 

Pohjois-Satakunnan perusliikelaitoskuntayhtymän tilapäinen johtokunta on yhdessä yt-työryhmän kanssa valmistellut uutta liikelaitoskuntayhtymää

koskevan henkilöstösopimuksen.

 

Henkilöstösopimuksessa on mm. säännelty PoSan siirtyvän henkilöstön asemasta ja oikeuksista sekä peruskuntien ja PoSan välisistä velvoitteista.

Henkilöstösopimus on esityslistan liitteenä nro 118.1.

 

Työsuhteinen henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen työsopimuslain 1. luvun 10 §:n perusteella ja virkasuhteinen henkilöstö kunnallisesta

viranhaltijasta annetun lain 25 §:n perusteella. Siirtymisessä noudatetaan myös lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 13 §:ää.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään siirtyvä henkilöstö Jämijärven kunnan osalta on liitteenä nro 118.2.

 

Kunnanhallitus § 320. Yhteistyötoimikunta § 6.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

 

119 §            MUUT ASIAT

 

 

                                            ----------