Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                     1/2009                         

 

 

KOKOUSAIKA

Tiistai 3.3.2009 klo 19.00-21.10

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala, §§ 1-9 ja 11-12

Anne Lax

Johanna Manninen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

_ _ _

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kh:n edustaja

Anneli Kujansuu, kh:n varapj

 

ASIAT

 

§§ 1- 12

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki               Jonna Haavisto                 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jarmo Mikkola                  Jarmo Huhtaniemi         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

6/3 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 

 


 

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

 

Valtuusto on kokouksessaan 19.1.2009 (7§) nimennyt vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2009 - 2012. Vapaa-aikalautakuntaan kuuluu 6 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

 


 Jäsenet                                                     Varajäsenet

 

Anu Koivumäki                                           Kreetta Alarotu

 

Jarmo Huhtaniemi                                     Jarkko Rantakytö

 

Jouko Kulmala                                            Marko Kannosto

 

Jarmo Mikkola                                           Juha Raitinpää

 

Johanna Manninen                                    Hanna Huvio

 

Anne Lax                                                     Anu Sillanpää

 

Puheenjohtaja Anu Koivumäki

Varapuheenjohtaja Jarmo Huhtaniemi

 

Kuntalain 32 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet sekä kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

 

Vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimiin

Kuntalaissa (33§ yleinen vaalikelpoisuus, 34§ vaalikelpoisuus valtuustoon ja 36§ vaalikelpoisuus muihin toimielimiin) on määräyksiä henkilön vaalikelpoisuudesta lautakuntaan. Henkilö on vaalikelpoinen lautakuntaan (KuntaL 36§), jos hän on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)  asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2)  henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3)  henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen  jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä  on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Kuntalain 37§ mukaan luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35§:ssa taikka 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

 

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. 

 

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat:

 

- pakollisuus, kieltäytymisoikeus KunL 38 §

 

- erottamattomuus, poikkeukset KunL 21 § ja 41 §

 

- määräaikaisuus, valinta toimielimen toimikaudeksi

 

- vaalikelpoisuus, yleiset edellytykset KunL 33 § ja erityiset edellytykset 34-36 §

 

- virkavastuu, luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa RL 49:11 §,

 

- poliittinen vastuu valitsijoilleen, edustamalleen puolueelle, järjestölle tai ryhmälle.

 

 

Esteellisyydestä säädetään kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

 

Seuraavassa on lyhyesti esteellisyysperusteista hallintolain 14 §:n mukaan:

 

1. Osallisuusjäävi. Henkilö tai hänen läheisensä on asianosainen. Asianosainen on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee.

 

2. Edustusjäävi. Henkilö tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

3. Intressijäävi.  Asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen.

 

4. Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi. Henkilö on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

5. Yhteisöjäävi. Henkilö tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

6. Yleislausekejäävi. Luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

Esteellisen henkilön, niin toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään. Esteellinen henkilö ei voi osallistua asian käsittelyyn ja hänen on poistuttava kokouksesta ennen käsittelyn aloittamista.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Todetaan valtuuston päätös lautakunnan kokoonpanosta

 

2. Todetaan, että lautakunnan jäseniä koskevat kuntalain mukaiset jääviyssäännökset sekä esittelyn mukainen vastuu tehdyistä päätöksistä.

 

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.

                           _ _ _ _ _

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mikkola ja Jarmo

                                       Huhtaniemi.

_ _ _ _ _

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA LAUTAKUNTA OSANA KUNNAN ORGANISAATIOTA

 

Kunnan toimintoja ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan sisäiset säännöt esim. hallintosääntö.

 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta sekä seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat (Hallintos. 2§).

 

1. HALLINNON TOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE

 

- kunnanhallitus

- keskusvaalilautakunta

- maaseutulautakunta 

- muut vaalisäännön mukaiset toimielimet

 

2. SIVISTYSTOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE 

 

- sivistyslautakunta

- vapaa-aikalautakunta

 

3. TEKNISEN TOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE

 

- tekninen lautakunta

 

Kullakin toimialalla on päällikkö. Toimialapäälliköitä ovat kunnanjohtaja, rehtori ja rakennuspäällikkö. Kunnanjohtaja päättää toimialojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. Toimialapäällikkö päättää toimialan sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä.

 

Toimiala jakautuu tarvittaessa vastuualueisiin, jotka vastaavat niille merkityistä tehtävistä. Toimialan jakamisesta vastuualueisiin päättää toimialapäällikkö, joka nimeää vastuualueen esimiehen ja tarvittaessa tälle sijaisen.

 

Vapaa-aikatoimen toimialan tehtävänä ovat liikunta-, nuoriso- ja kultturitoimi sekä niihin kuuluvat toiminnat. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. (Hallintosääntö 38§/2).

 

Vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoimen tukemiseen, nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen ja avoimeen nuorisotoimintaan. Lautakunta määrää edellä mainittuja yhdistyksiä tekemään tilitykset myönnettyjen määrärahojen käytöstä. Lautakunta päättää menestyneiden urheilijoiden palkitsemisesta. (Hallintosääntö 39§/2).

 

Päätösehdotus:      

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                        Merkittiin tiedoksi.

                                       _ _ _ _ _

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Esittelijän ollessa estyneenä tai esteellinen esittelee asian lautakunnan puheenjohtaja tai se viranhaltija, jonka tehtävä on hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät.

           

Osastopäälliköllä (rehtori) on oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Samoin hallintosäännössä (11§) mainituilla, seuraavilla henkilöillä: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen edustaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin.

 

Kunnanhallituksen päätös 2.2.2009/39§: kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan vuodelle 2009 on nimetty Olli Seppälä.

 

Vapaa-aikalautakunnan kokousajasta ja -paikasta sekä koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä II:ssa luvussa:

 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä käsiteltävät asiat (asia/esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jonkin asian kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus).

 

Todettakoon, että vain päätökset ovat julkisia, kokouksen keskustelut eivät ole.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Sovitaan lautakunnan kokousten kokoontumispäivästä ja kellonajasta, joita pyritään noudattamaan.

 

2. Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

3. Esittelijä postittaa esityslistan suoraan varajäsenelle, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Mikäli este ilmaantuu myöhemmin, jäsenen tulee toimittaa esityslista varajäsenelleen.

 

4. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä.

 

5. Pöytäkirja on julkinen, kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat sen allekirjoittaneet.

 

6. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä ja on nähtävillä siinä viikon ajan.

 

7. Vapaa-aikalautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin. Sopivaksi kokouspäiväksi

                                       todettiin tiistai tai torstai ja kellonajaksi 19.00.

                                       _ _ _ _ _

 

5 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.

                               _ _ _ _ _

6 § VUODEN 2009 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2008 talousarvion vuodelle 2009.  Kunnanhallitus lähettää sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

 

Lautakunta päättää sen jälkeen käyttö-suunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista.

 

Hallintokunnat voivat muuttaa omia käyttösuunnitelmiaan vuoden mittaan tarpeen vaatiessa, mutta tällöin hallintokunnan tulee huolehtia siitä, että valtuuston hyväksymän osaston menomäärärahoja ei ylitetä. Mikäli hallintokunnilla on tarvetta muuttaa käyttösuunnitelmaa myös osastojen välillä, silloin muutos on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Hallintokunnat tarkistavat ja vahvistavat omat käyttösuunnitelmansa valtuuston päätöksen mukaisiksi.  Käyttösuunnitelman tarkistus tulee käsitellä hallintokunnissa, vaikka muutoksia ei hallintokunnan osalta talousarvioon olisi tullut. Hallinto-kuntien tulee tässä vaiheessa päättää osatavoitteista osastoilla.

 

Hallintokuntien tulee kunnan talous kokonaisuutena huomioiden suhtautua erittäin pidättyvästi uusien toimintojen ja lisäysten käyttöönottoon jo käyttösuunnitelmia vahvistaessaan.

 

Kunnanhallitus taloudenhoidosta vastaavana toimielimenä tulee seuraamaan talousarvion toteutumista tuloslaskelmien avulla. Laajempi raportti annetaan vähintään kerran talousarviovuoden aikana. Osastopäälliköt kokoavat raportin ajalta omilta tulosalueiltaan loppu vuodesta. Toteutuminen syyskuunlopun tilanteen mukaan antaa pohjaa arvioida koko vuoden toteutumaa.

 

Avustuksiin myönnettyjä määrärahoja ei ole lupa ylittää eikä harkinnanvaraisia avustuksia tule nostaa. Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että myönnetyt määrärahat riittävät koko talousarviovuodeksi. Mahdollisten kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankinnassa tulee toimia yhteistyössä oman hallintokunnan ja myös muiden hallintokuntien kanssa.

 

Kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia tarkistamaan alustavat käyttösuunnitelmansa ja ilmoittamaan päätökset kunnanhallitukselle.

 

Vuoden alusta isompia hankintoja saa tehdä vain, mikäli ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Suurimmista hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2009 asti.

 

Perustoimistotarvikehankinnat tehdään keskitetysti kaikille keskustoimiston toimesta, joten kaikkien hallintokuntien tulee ilmoittaa tarpeensa kunnanvirastoon.

 

Talousarviomuutosesitykset talousarviovuoden aikana tulee tehdä kunnanhallitukselle välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisämäärärahapyynnön sijaan on ensisijaisesti etsittävä oman hallintokunnan alueelta kate tarvittavalle määrärahalle. Muutokset edellyttävät tarkistuksia myös toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

 

Kaiken toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä, laadukasta, tehokasta ja taloudellista. (Liite 6.1.)

 

 

Päätösehdotus:       Vahvistetaan vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelma.

 

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                       _ _ _ _ _


 

7 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY

 

Nuorisotoimi

* Nuorten kuuleminen

* Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joita sekä tuetaan että tuotetaan

* Nuorisotiedotuksen kehittäminen / yhteistyössä muiden alueen nuorisotoimijoiden kanssa

* Järjestöjen avustukset

 

Liikuntatoimi

* Kuntokampanjat / terveyden edistäminen

* Uimarantojen kunnostus

* Kuntosalien nykyaikaistaminen

* Järjestöjen avustukset

* Kunnan ostamien salivuorojen koordinointi yhdistyksille Jämi Areenalla

 

Raittiustoimi

* Valistustoiminta

* Yhteistyön muiden toimijoiden kanssa

 

Matkailu

* Pyritään saamaan Jämi tunnetuksi

* Pikku-Itävallan markkinointi

 

Kulttuuritoimi

* Järjestetään konsertti Jämi Areenalla

* Teatterimatkan järjestäminen

* Museo avoinna vanhaan tapaan

* Otetaan osaa Satahäme Soi tapahtuman järjestelyihin

* Eloriehan koordinointi

 

Päätösehdotus:      

Merkataan tiedoksi.

 

Päätös:          Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                   _ _ _ _ _

8§ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteita tulisi tarkistaa ja tarkentaa säädöksiä niiden jakamiseksi.

 

Vapaa-aikalautakunnan tulisi julistaa avustukset haettavaksi vähintään kolmen viikon hakuajalla sovitun kuun loppuun mennessä. Avustukset voitaisiin jakaa kahteen osaan; vuosi- ja kohde avustuksiin. Kohdeavustus tai osa siitä voitaisiin jättää myöhemmin jaettavaksi. Yhdistyksillä olisi näin paremmat mahdollisuudet tehdä isompia hankintoja tai järjestää tapahtumia, kun lautakunnan mahdollinen osallistuminen olisi jo etukäteen tiedossa tai mahdolliseen tappiolliseen tapahtumaan tai yllättävään menoon voisi hakea avustusta vielä loppuvuodesta.

 

Lautakunta päättäisi vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan kohdeavustuksina ja paljonko vuosiavustuksina. Avustusten jakoperusteissa lautakunta nimeää kohdeavustusten painopistealueista 2-4 avustusmuotoa, joihin jaettavat avustukset ensisijaisesti kohdennetaan. Kohdeavustuskohteita ovat palkkaus-, toimitila-, koulutus-, leiritoiminta- ja kansainvälisen toiminnan avustus sekä avustus kaluston hankintaan, kerhotoiminnan järjestämiseen tai raittiuden edistämiseen tai muu erityisavustus.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi vähintään kolmen viikon hakuajalla huhtikuun loppuun mennessä. Avustukset jaetaan kahteen osaan; vuosi- ja kohdeavustuksiin. Kohdeavustus tai osa siitä jätetään myöhemmin jaettavaksi.

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan kohdeavustuksina ja paljonko vuosiavustuksina. Avustusten jakoperusteissa lautakunta nimeää kohdeavustusten painopistealueista 2-4 avustusmuotoa, joihin jaettavat avustukset ensisijaisesti kohdennetaan. Kohdeavustuskohteita ovat palkkaus-, toimitila-, koulutus-, leiritoiminta- ja kansainvälisen toiminnan avustus sekä avustus kaluston hankintaan, kerhotoiminnan järjestämiseen tai raittiuden edistämiseen tai muu erityisavustus.

 

Päätös:                        Asiasta käytiin keskustelua. Päätettiin jättää asian käsittely

                                       uudelleen valmisteltavaksi.

                                       _ _ _ _ _

9 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan kohdeavustuksina. Vuonna 2008 avustuksia haettiin nuorisotoimelta 11.300 € (11.300 € jaettiin), kulttuuritoimelta 2.500 € (2.000 € jaettiin) ja liikuntatoimelta 10.700 € (10.000 € jaettiin).

 

Vuonna 2009 liikuntatoimen avustuksiin on varattu 10.000 € ja nuorisotoimintaan 11.300 €, josta 5.000€ Jämijärven 4H-yhdistyksen sopimuksen mukaiseen palkkausavustukseen ja loput 6.300€ avustuksina nuorisotoimintaan. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 1.500 €.

 

Useissa kunnissa lautakunta on jakanut avustuksia kaksi kertaa vuodessa ja tapa on todettu hyväksi. Yhdistyksillä on ollut paremmat mahdollisuudet tehdä isompia hankintoja tai järjestää tapahtumia, kun lautakunnan mahdollinen osallistuminen on ollut jo etukäteen tiedossa tai mahdolliseen tappiolliseen tapahtumaan tai yllättävään menoon on voinut hakea avustusta vielä loppuvuodesta.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa yhdistysten toiminta-avustukset haettavaksi vielä tänä vuonna vanhaan tapaan kerran vuodessa. Avustusten haku on avoinna huhtikuun loppuun asti, omalla kaavakkeella, joka tulee kunnan kotisivuille sekä sitä voi noutaa kunnantoimistolta, vapaa-aikasihteeriltä.

 

Loppu vuodesta valmistellaan vuoden 2010 vuosiavustusten haku, joka tapahtuisi heti alkuvuodesta. Loppu vuodesta 2010 olisi yhdistyksillä mahdollisuus määrärahojen puitteissa hakea vielä kohdeavustusta, kuitteja vastaan.

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

_ _ _ _ _

Kunnanhallitus 13.1.2009, 34§

 

10 § OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ

 

Kh 34§

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 11.12.2008 9 § kunnan latujen hoitoa. Asian valmistelussa ja käsittelyssä on tapahtunut virheitä ja epätarkkuuksia, jonka johdosta kunnanhallituksen tulee käyttää otto-oikeuttaan. Asiasta on keskusteltu kunnan tilintarkastajan Risto Pohjanpiirin kanssa, joka oli samaa mieltä asiasta.

 

Tarjouspyyntö oli ainoastaan kuntatiedotteessa ja se ei vastaa valtuuston kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta tekemää päätöstä 29.1.2008 4 §. Tarjouspyynnössä on myös epätarkkuuksia eli on pyydetty ”latukonetarjouksia”, vaikka kyse on latujen hoidosta. Tämän lisäksi ainoan tarjouksen tehnyt henkilö on ollut asian käsittelyn aikana kokouksessa ja pitänyt vielä pöytäkirjaa. Hänen olisi esteellisenä tullut poistua kokouksesta ko. asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Ehdotus:                            

Kunnanhallitus päättää:

 

1. käyttää otto-oikeuttaan vapaa-aikalautakunnan päätökseen 11.12.2008 19 §

 

2. palauttaa asian vapaa-aikalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi

 

3. antaa vapaa-aikalautakunnalle valtuudet tilapäisesti sopia latujen hoidosta kevättalvella 2009.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________

 

 

Päätösehdotus:      

Koska elämme tämän hiihtokauden loppua, uuden tarjouspyynnön jättäminen tätä hiihtokautta ajatellen on myöhäistä. Lautakunta päättää pyytää uudet tarjoukset syksyllä 2009 hiihtolatujen kunnossa pidosta hiihtokaudelle 2009-2010 ja mahdollisesti pidemmäksikin ajaksi.

 

Vapaa-aikasihteeri tekee latujen kunnossa pidosta kirjallisen sopimuksen T:mi Jämin huolto- ja ohjelmapalvelun kanssa kevättalvesta 2009, heidän jättämänsä tarjouksen mukaisesti.

 

 

 

Päätös:                        Jouko Kulmala poistui esteellisenä kokouksesta, tämän py-

                                       kälän käsittelyn ajaksi.

 

                                       Päätösehdotus hyväksyttiin.

                               _ _ _ _ _

11 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:                        Lisättiin joulukuun kokouksessa päätettyjen tunnustuspal-

kintojen saajiin vielä SM-pronssia voittaneet salibandymetarit Laura ja Mirja Hietamäki.

                                       _ _ _ _ _

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:                        Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 21.10.

                 _ _ _ _ _